Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Plan- og Boligudvalget har den 10. oktober 2016 vedtaget tillæg 51 til Kommuneplan 2013-2025 med virkning for området ved Stadionvej 45.

Med kommuneplantillægget ændres områdets anvendelse fra teknisk område og fritidsområde til boligområde. Rammeområderne inden for tillæggets afgrænsning ændres fra 0212-T1, 0212-G2 og 0212-B1 til 0212-B2, for hvilket der fastlægges nye bestemmelser. En del af fritidsområdet 0212-G2 fastholdes.
Tillægget er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 15. juni 2016, idet der er foretaget redaktionelle ændringer.

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

De endeligt vedtagne planer kan ses hos By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding og på www.kolding.dk/plansager. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.
Meddelelse og offentlig bekendtgørelse sker i henhold til planlovens § 30 og § 31 om offentliggørelse.

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål.
Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.
Hvem er klageinstans?
Natur- og Miljøklagenævnet.
Hvortil skal klagen sendes?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Natur- og Miljøklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som kan kontaktes efter behov på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på telefon 72 54 11 01. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.
Hvad er klagefristen?
Fredag den 23. december 2016
Hvad er lovgrundlaget?
Planloven
Hvad koster det at klage?
500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.nmkn.dk .

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra i dag.

Artiklen er publiceret 24. november 2016
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey