Tillæg 37

Byrådet har den 25. april 2016 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 37 i Kommuneplan 2013-2025 for området omkring Staldgården ved Koldinghus.

Kommuneplantillæggets formål er

  • at muliggøre, at der kan etableres erhvervspark for socialøkonomiske virksomheder i Staldgårdens fredede bygninger.
  • at fastholde områdets anvendelse som offentligt område for at sikre Staldgården som en del af miljøet ved Koldinghus.

Planforslagene er fremlagt i otte uger i perioden fra tirsdag den 26. april 2016 til tirsdag den 21. juni 2016. Herefter vil Byrådet tage stilling til indsigelser.

Bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget skal sendes til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så vi har det senest tirsdag den 21. juni 2016. Hvis du ønsker at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, skal nedenstående klagevejledning følges.

Der er foretaget screening af planforslagets indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 3 og § 4, stk. 2. Det er vurderet, at forslaget ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og det skal derfor ikke miljøvurderes. Miljøscreeningen findes som bilag bagerst i forslaget til kommuneplantillæg.


Forslaget til kommuneplantillæg kan ses på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding og på www.kolding.dk/plansager . Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til forslaget til kommuneplantillæg. Det vil sige, at der kan klages over manglende opfyldelse af lovens krav til indhold samt proceduremæssige krav, herunder lovligheden af tilvejebringelse og offentliggørelse. Der kan derimod ikke klages over planforslagets hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?Natur- og Miljøklagenævnet

Hvortil skal klagen sendes?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som kan kontaktes efter behov på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på telefon 72541101. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?

Tirsdag den 24. maj 2016

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage? 500 kr.
Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.nmkn.dk

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Artiklen er publiceret 26. april 2016
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey