Plan- og Boligudvalget har den 11. april 2016 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 38 i Kommuneplan 2013-2025 og forslag til lokalplan 1214-11 for området mellem Østergade og Elmevej i Vamdrup.

Kommuneplantillæggets formål er

  • At muliggøre at Østbyens Børnehave kan udvide.

Lokalplanens formål er

  • At sætte rammerne for, hvordan Østbyens Børnehave kan udvide sin bygning og sit udeareal for at skabe plads til 13 nye vuggestuepladser.


Planforslagene er fremlagt i otte uger i perioden fra torsdag den 14. april 2016 til torsdag den 9. juni 2016. Herefter vil de indkomne indsigelser blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget skal sendes til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så vi har det senest torsdag den 9. juni 2016. Hvis du ønsker at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, skal nedenstående klagevejledning følges.

Fra og med den offentlige bekendtgørelse, den 14. april 2016, må ejendom-me, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil den endeligt vedtagne eller god-kendte lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggø-relse.

Efter udløbet af høringsperioden kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelse kan ikke meddeles, så længe en eventuel indsigelse fra miljøministeren opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor miljøministeren har truffet beslutning om at overtage Byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndig-heders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Der er foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 3 og § 4, stk. 2. Det er vurderet, at planerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og de skal derfor ikke miljøvurderes. Miljøscreeningen findes som bilag bagerst i lokalplanforslaget.

Planforslagene kan ses på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding og på www.kolding.dk/plansager. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

 

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til forslaget til lokalplan. Det vil sige, at der kan klages over manglende opfyldelse af lovens krav til indhold samt proceduremæssige krav, herunder lovligheden af tilvejebringelse og offentliggørelse. Desuden kan der klages over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget. Der kan derimod ikke klages over planforslagets hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisatio-ner, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Natur- og Miljøklagenævnet

Hvortil skal klagen sendes?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som kan kontaktes efter behov på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på telefon 72 54 11 01. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klage-portalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
Torsdag den 12. maj 2016.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.nmkn.dk.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal væ-re anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Artiklen er publiceret 14. april 2016
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey