Plan- og Boligudvalget har den 12. december 2016 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 44 i Kommuneplan 2013-2025 og forslag til lokalplan 0813-72 for området mellem Lykkegårdsvej og hans Becks Vej, og Højskolevej Drachmannsvej.

Kommuneplantillæggets formål er

  • At ændre området fra boligområde til område til offentlige formål
  • At udpege bevaringsværdige bygninger i området

Lokalplanens formål er

  • at give mulighed for etablering af en vuggestue, daginstitution, gæstedagpleje og lignende,
  • at give mulighed for nye tilkørselsforhold langs Lykkegårdsvej,
  • at give mulighed for at del af området mod vest kan anvendes til andre offentlige formål, så som parkeringsområde og lignende.

Planforslagene er fremlagt i otte uger i perioden fra den 19. december 2016 til den 13. februar 2017. Herefter vil de indkomne indsigelser blive behandlet.

Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager  og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så vi har det senest mandag den 13. februar 2016. Hvis du ønsker at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Efter offentliggørelsen, den 19. december 2016, må lokalplanområdet, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelse kan ikke meddeles, så længe en eventuel indsigelse fra miljøministeren opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor miljøministeren har truffet beslutning om at overtage Byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Der er foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 3 og § 4, stk. 2. Kolding Kommune har vurderet, at planerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og de skal derfor ikke miljøvurderes. Miljøscreeningen findes som bilag bagerst i lokalplanforslaget.

Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planerne ikke bliver opfyldt, f.eks. 

  •  lovkrav til planens indhold,  
  • lovkrav til procedurer
  • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Natur- og Miljøklagenævnet

Hvortil skal klagen sendes?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Natur- og Miljøklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som kan kontaktes efter behov på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på telefon 72 54 11 01. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sen-de en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen vedrørende miljøvurdering er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering – i dette tilfælde er fristen mandag den 16. januar 2017.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Den endelige vedtagelse af planforslaget kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
Det koster 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Nærmere vejledning om klage og gebyr finder du på www.nmkn.dk .

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Artiklen er publiceret 19. december 2016
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey