Byrådet har den 8. august 2016 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 56 i Kommuneplan 2013-2025 og forslag til lokalplan 0036-71 for området mellem Sdr. Havnegade, Buen, Østerbrogade og Kolding Å.

Kommuneplantillæggets formål er

  • At øge muligheden for antal etager samt bygningshøjde.
  • At tilpasse bebyggelsesprocenten den nye anvendelse
  • At sænke kravet til opholdsarealer

Lokalplanens formål er

  • at anvende lokalplanområdet til uddannelses-, bolig- og erhvervsområde.
  • at sikre et godt byrum mellem bebyggelsen.
  • at sikre et urbant opholdsareal af høj kvalitet mod Kolding Å.
  • at sikre stiadgang langs Kolding Å.
  • at sikre mulighed for stibro mellem lokalplanområdet og Syddansk Universitet.
  • at sikre, at der kan etableres en stiforbindelse mellem Sdr. Havnegade/Buen og Sdr. Havnegade/Østerbrogade.

 

 

 

 

 

 

 

Planforslagene er fremlagt i otte uger i perioden fra den 9. august 2016 til den 4. oktober 2016. Herefter vil de indkomne indsigelser blive behandlet.

Planforslagene kan ses på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding og på www.kolding.dk/plansager . Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget skal sendes til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så vi har det senest tirsdag den 4. oktober 2016. Hvis du ønsker at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, skal nedenstående klagevejledning følges.

Fra og med den offentlige bekendtgørelse, den 9. august 2016, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse.

Efter udløbet af høringsperioden kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelse kan ikke meddeles, så længe en eventuel indsigelse fra miljøministeren opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor miljøministeren har truffet beslutning om at overtage Byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Der er foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 3 og § 4, stk. 2. Det er vurderet, at planerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og de skal derfor ikke miljøvurderes. Miljøscreeningen findes som bilag bagerst i lokalplanforslaget.

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til forslaget til lokalplan. Det vil sige, at der kan klages over manglende opfyldelse af lovens krav til indhold samt proceduremæssige krav, herunder lovligheden af tilvejebringelse og offentliggørelse. Desuden kan der klages over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget. Der kan derimod ikke klages over planforslagets hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Natur- og Miljøklagenævnet

Hvortil skal klagen sendes?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som kan kontaktes efter behov på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på telefon 72 54 11 01. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
Onsdag den 6. september 2016

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.nmkn.dk .

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Artiklen er publiceret 09. august 2016
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey