By- og Udviklingsforvaltningen har den 1. september 2016 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 59 i Kommuneplan 2013-2025 og forslag til lokalplan 1.10.2-01 tillæg 1 til lokalplan 1.10.2 for et område beliggende ved Søegårdsvej i Lunderskov og sammenfaldende med afgrænsning af lokalplan
1.10.2.

Kommuneplantillæggets formål er

  • at ændre rammebestemmelserne om anvendelse fra Haveboligbebyggelse til Have- og etageboligbebyggelse

Lokalplanens formål er

  • at sikre grundlaget for at muliggøre opførelse af lejligheder med vandret lejlighedsskel

 

Planforslagene er fremlagt i otte uger i perioden fra den 1. september 2016 til den 27. oktober 2016. Herefter vil de indkomne indsigelser blive behandlet.

Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager  og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så vi har det senest torsdag den 27. oktober 2016. Hvis du ønsker at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Fra og med den offentlige bekendtgørelse, den 1. september 2016, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil den endeligt
vedtagne eller godkendte lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse.

Efter udløbet af høringsperioden kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af  lanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelse kan ikke meddeles, så længe en eventuel indsigelse fra miljøministeren opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor miljøministeren har truffet beslutning om at overtage Byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Der er foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 3 og § 4, stk. 2. Det er vurderet, at planerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og de skal derfor ikke miljøvurderes. Miljøscreeningen findes som bilag bagerst i lokalplanforslaget.

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til forslaget til lokalplan. Det vil sige, at du kan klage over manglende opfyldelse af lovens krav til indhold samt proceduremæssige krav, herunder lovligheden af tilvejebringelse og offentliggørelse. Desuden kan du klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget. Du kan derimod ikke klage over planforslagets hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Natur- og Miljøklagenævnet

Hvortil skal klagen sendes?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Natur- og Miljøklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som kan kontaktes efter behov på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på telefon 72 54 11 01. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen – i dette tilfælde er fristen torsdag den 29. september 2016.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
Det koster 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Nærmere vejledning om klage og gebyr finder du på www.nmkn.dk .

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Artiklen er publiceret 01. september 2016
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey