Jernbanegade, Christiansfeld

Nedlæggelse af del af offentlig vej, Jernbanegade i Christiansfeld

Kolding Kommune har besluttet – jf. vejlovens § 15 – at nedlægge en del af den offentlige vej Jernbanegade, Christiansfeld efter reglerne i kapitel 11 i lov om offentlige veje. Det pågældende vejareal er vist med rødt på nedenstående kortudsnit.

Vejarealet agtes ikke opretholdt som privat fællesvej, idet Kolding Kommune agter at afhænde arealet til ejeren af ejendommen Jernbanegade 5, Christiansfeld.

Ejeren af ejendommen Jernbanegade 5, Christiansfeld, ønsker at erhverve arealet med henblik på at opføre en sammenhængende bebyggelse til beboelsesformål. Projektet er i overensstemmelse med den gældende lokalplan for området.

Arealet ligger i dag ubenyttet hen og har været anvendt som oplagringsplads for materialer til gaderenoveringsprojektet.

Der nedlægges ca. 450 m2 af den nuværende parkeringsplads (vist med rød skravering på kortet), og for at imødekomme behovet for parkering i området har Kolding Kommune købt ca. 210 m2 af ejendommen Jernbanegade 1. Dette areal optages som offentlig vej (vist med blå skravering på kortet), og der anlægges parkeringspladser på arealet.

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan rettes til Kolding Kommune, Trafikafdelingen, Nytorv 11, 6000 Kolding, e-mail: trafik@kolding.dk inden d. 5. maj 2017.

Ifølge lov om offentlige veje § 124, stk. 2 og 6, skal vejen opretholdes helt eller delvist som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgang til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom. Planlægges vejen ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til at fremsætte krav om, at vejen bør opretholdes. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Artiklen er publiceret 06. marts 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey