Klostergården

Byrådet har den 22. juni 2015 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 29 til Kommuneplan 2013-2025 og forslag til lokalplan 0012-12 for området mellem Klostergade mod nord og jernbanen mod syd. Mod vest ligger Lille Brostræde og mod øst udgøres af svinget, hvor Brostræde og Munkegade mødes.

Kommuneplantillæggets formål er

  • at give mulighed for at etablere boliger i stueetagen
  • at give mulighed for højre bebyggelsesprocent og bygningshøjde

Lokalplanens formål er

  • at sikre et varieret bymiljø ved at muliggøre forskellige anvendelser
  • at sikre private opholdsarealer til nye etageboliger
  • at give mulighed for et nyt offentligt byrum med rekreativ, grøn karakter og høj kvalitet
  • at sikre ny bebyggelse tilpasning til den eksisterende bystruktur
  • at sikre god afvikling af forskellige trafikformer ved tunnel og busvej i Brostræde

Planforslagene er fremlagt i otte uger i perioden fra torsdag den 25. juni 2015 til torsdag den 20. august 2015. Herefter vil Byrådet tage stilling til indsigelser.

Bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget skal sendes til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så vi har det senest torsdag den 20. august 2015. Hvis du ønsker at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, skal nedenstående klagevejledning følges.

Fra og med den offentlige bekendtgørelse, den 25. juni 2015, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse.

Efter udløbet af høringsperioden kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelse kan ikke meddeles, så længe en eventuel indsigelse fra miljøministeren opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor miljøministeren har truffet beslutning om at overtage Byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Der er foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 3 og § 4, stk. 2. Det er vurderet, at planerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, hverken hver for sig eller samlet som væsentlige. Miljøscreeningen findes som bilag bagerst i lokalplanforslaget.

Planforslagene kan ses på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding og på www.kolding.dk/plansager

 

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til forslaget til kommuneplantillæg og forslaget til lokalplan. Det vil sige, at der kan klages over manglende opfyldelse af lovens krav til indhold samt proceduremæssige krav, herunder lovligheden af tilvejebringelse og offentliggørelse. Desuden kan der klages over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagenes hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som kan kontaktes efter behov på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på telefon 72541101. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
torsdag den 23. juli 2015

Hvad er lovgrundlaget? Lov nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer og lov nr. 578 af 27/05 2013 om planlægning.

Hvad koster det at klage?
500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.nmkn.dk.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra i dag.

Artiklen er publiceret 25. juni 2015
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey