Tillæg 38 Ved Vifdam

Endelig vedtagelse af tillæg 38 til Kommuneplan 2010 - Ved Vifdam - et offentligt område

Byrådet har den 10. september 2012 vedtaget tillæg 38 til Kommuneplan 2010-2021 med virkning for området i den nordvestlige del af det grønne område ved Vifdam.

Kommuneplantillægget overfører det offentlige område 0024.O1 til boligområdet 0024.B1. Det nordvestlige hjørne af det det grønne område 0024.G1 og den vestligste del af parkeringsarealet 0024.O2 overføres til det offentlige område 0024.O1.

Tillægget er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 20. juni 2012, idet størstedelen af boldbanen syd for parkeringspladsen ved Vifdam ikke overføres til offentligt område og dermed fastholdes i grønt område.

Med den offentlige bekendtgørelse må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre Byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Endeligt vedtagne planer kan ses hos By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

 

Meddelelse og offentlig bekendtgørelse sker i henhold til planlovens § 30 og § 31 om offentliggørelse.

Hvad kan der klages over?

Du kan klage over retlige spørgsmål.

Hvem kan klage?

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?

Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes?

Klager skal sendes til Kolding kommune, der sender den videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal sendes, så vidt muligt elektronisk pr mail til byog-udvikling@kolding.dk ellers pr. brev til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding, att. Planafdelingen.

Hvad er klagefristen?

Onsdag den 3. oktober 2012

Hvad er lovgrundlaget?

Lov nr. 937 af 24/09 2009 om planlægning.

Hvad koster det at klage?

500 kr. Gebyret vil efter modtagelse af klagen blive opkrævet af Natur- og Miljøklagenævnet. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.kolding.dk/lokalplaner og www.nmkn.dk.

 

Søgsmålsfrist:

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra i dag.

 

 

 

 

 

 

Artiklen er publiceret 20. september 2012
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots
Denne hjemmeside bruger cookies.
privacy policy Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies