Klippekortordning for hjemmehjælpsmodtagere i Kolding Kommune.

 

Standard Klippekort
Formål At yde borgere hjælp, efter borgerens eget konkrete ønske. 
At støtte borgere i aktiviteter der øger borgerens mulighed for indflydelse på eget liv, for derved om muligt øge borgerens mestringsevne, egen omsorg og sundhed, samt styrke evnen til at forebygge sygdom.
Lovgrundlag Serviceloven § 83
Målgruppe Borgere med fysisk, psykisk og social funktionsnedsættelse, som er bevilget fuldstændig eller omfattende hjælp.

Borgere med fysisk, psykisk og social funktionsnedsættelse, som er bevilget moderat hjælp og som efter en konkret individuel vurdering, skønnes at have behov for klippekort.
Anvendelsesområde Senior- og Sundhedsrådgivningen og Seniorområdet
Tilbuddets indhold Borgere med fysisk, psykisk og social funktionsnedsættelse, som er bevilget fuldstændig eller omfattende hjælp både dag og aften, tilbydes automatisk klippekortydelsen fra Senior- og Sundhedsrådgivningen.

Borgere med fysisk, psykisk og social funktionsnedsættelse, som er bevilget moderat hjælp og som, efter en konkret individuel vurdering, skønnes at have behov for klippekort tilbydes klippekortydelsen efter en konkret og individuel vurdering. Ved konkret individuel vurdering lægges vægt på:
 • At borgeren modtager minimum moderat hjælp både dag og aften
 • At borgeren kan deltage aktivt i den ønskede aktivitet under forudsætning af moderat eller omfattende personassistance
 • At borgeren har vanskeligt ved at færdes på egen hånd
 • At borgeren har intet eller kun et spinkelt socialt netværk
 • At klippekortydelsen vurderes at medvirke til forbedring af borgerens livskvalitet

Klippekortydelsen leveres af den eksisterende leverandør i borgerens hjem. Ydelsen skal kunne godkendes i forhold til Arbejdsmiljølovgivningen og opgaverne skal ligge indenfor social- og sundhedspersonalets forventede kompetenceområde.

Der kan ydes en nærmere konkretiseret hjælp, som er kendetegnet ved ikke at ligge implicit i øvrige bevilgede ydelser. Ydelsen kan eksempelvis benyttes til:
 • hyggesnak
 • besøg hos familie og venner
 • højtlæsning, spil
 • gåtur
 • indkøb eller andre ærinder
 • ledsagelse til frisør/fodpleje m.m. 
 • praktiske aktiviteter i hjemmet

Borger og medarbejder laver ved første besøg en plan for, hvordan klippekorthjælpen skal udmøntes fremadrettet. Den indgåede plan kan kun ændres med 3 uger varsel, eller ved nærmere aftale med den pågældende leverandør.

Der bevilges 45 min. ugentligt. De 45 min. kan spares sammen til en samlet levering, på max. 4,5 timer. Ydelsen leveres fortrinsvist i tidsrummet fra kl. 11.00 til kl. 17.00 på hverdage. 

Ydelsen leveres første gang, senest 14 dage efter, at leverandøren er blevet bekendt med bevillingen.
Trin 1: Retningsgivende dokumenter Indikator 1
Der er udarbejdet opgave- og arbejdsgangsbeskrivelser.
Trin 2: Implementering og anvendelse af retningsgivende dokumenter Indikator 2
Opgave- og arbejdsgangsbeskrivelser er implementeret hos relevante medarbejdergrupper.
Trin 3: Kvalitetsovervågning Indikator 3
Kvalitetsovervågningen foretages gennem:
Tilsynsafdelingens kvalitetskontrol i eget hjem, tilsyn på plejecentrene og klager over levering af hjælpen.
Senior- og Sundhedsrådgivningens kvalitetskontrol ved revisiteringer, klagebehandlinger i forbindelse med afgørelser og løbende undersøgelser af konkrete sagsområder.
Trin 4: Kvalitetsforbedring Indikator 4
Resultaterne af kvalitetsmålingerne bearbejdes, og der formuleres indsatsområder på baggrund heraf. Der arbejdes efterfølgende med indsatsområderne, hvor det er aktuelt.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey