Du kan få støtte til praktiske opgaver, hvis du ikke selv er i stand til at udføre dem.
I Kolding Kommune er sygeplejen blevet akkrediteret i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Det betyder, at sygeplejen lever op til et nationalt niveau for god kvalitet.

Hjemmehjælp består af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Du skal være opmærksom på, at Youtube sætter en eller flere cookies på din computer/enhed, når du klikker på afspil video.
Hvad er cookies?

Støtte til praktiske opgaver og personlig pleje tildeles med udgangspunkt i et ønske om igen at kunne komme til at klare sig selv i hverdagen. Når du får hjemmehjælp vil hjemmehjælpen have ekstra opmærksomhed på at støtte dig i at genvinde dine kræfter, så du kan bevare de aktiviteter, der har betydning for dig. Hjælpen vil i en periode gives som rehabilitering, hvor du og din hjemmetræner fra hjemmehjælpen sammen skal deltage i løsningen af opgaverne i dit hjem og træne de funktioner, du har svært ved, så du opnår at blive så uafhængig af hjælp som muligt. Vi kalder det Styrk din hverdag, og personalet på Seniorområdet er uddannet i at arbejde efter disse principper.

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er handicappet, ældre eller i en periode har været syg, og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere. Afgørelsen om hvilken hjælp, du kan få, træffes på grundlag af en vurdering af dit behov.

Du kan få hjælp til

  • praktiske opgaver i hjemmet
  • personlig pleje

Læs mere om hvilke opgaver du kan få hjælp til i punktet kvalitetsstandarder i hjemmehjælpen. Du kan få hjælp uanset om du bor alene, i eget hus, i bofællesskab, i plejebolig eller andet, men du kan ikke forvente at få hjælp, hvis der er andre i husstanden der kan klare opgaverne.

Du skal søge om hjemmehjælp enten ved at ringe eller maile til Senior- og Sundhedsrådgivningen – se information i kontaktboksen.

Rådgiveren vurderer din individuelle og samlede situation og afgør på dette grundlag, om du eventuelt kan genvinde din kræfter, hvis du får rehabilitering i en kortere eller længere periode. Alternativt kan rådgiver bevilge hjælp til de opgaver du ikke selv kan klare. Hvis dine behov ændres, skal hjælpen tilsvarende ændres.

Under samtalen i dit hjem er du velkommen til at have en bisidder med til at hjælpe dig med at uddybe din ansøgning om støtte til praktiske eller personlige opgaver. Læs mere om Bisidderordningen i punktet Kvalitetsstandarder for hjælp og pleje.

Uanset om du får rehabilitering/hjælp til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, har du mulighed for selv at vælge, hvem af de godkendte leverandører, der skal levere hjælpen. Du får materiale af rådgiver når du bliver bevilget rehabilitering eller hjemmehjælp. Se også leverandørlisten og flere oplysninger om frit valg af leverandør i punktet Kvalitetsstandarder for hjælp og pleje.

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du har ret til at bytte ydelser inden for bestemte rammer. Hvis du modtager personlig og praktisk hjælp, har du mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om.

Læse mere om fleksibel hjemmehjælp hos Indenrigs- og Socialministeriet – se link i faktaboksen og læs mere i Kvalitetsstandarder for hjælp og pleje.

Hvis du er bevilget rehabilitering eller hjemmehjælp, kan du få hjælp i perioder, hvor du opholder dig i en anden kommune end din bopælskommune, f.eks. i forbindelse med et sommerhusophold.
Det er din midlertidige kommune der kontakter din hjemmekommune, hvis du ønsker hjemmehjælp i en begrænset periode.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse og ønsker at klage, kan du inden for fire uger klage over afgørelsen. Klagen skal være modtage inden kontortids ophør på klagefristens sidste dag. Klagen kan være skriftlig eller mundtlig.

Skriftlig klage sendes til Senior- og Sundhedsrådgivningen, Domhusgade 22, 1. sal, 6000 Kolding.

Hvis du ønsker at klage mundtligt, er du velkommen til at ringe på tlf. 79 79 84 50.

Kommunen genvurderer herefter afgørelsen inden for fire uger. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen sammen med sagens akter til Ankestyrelsen. Du vil modtage besked Ankestyrelsen om den videre sagsbehandling.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey