Tilsyn på kommunens plejehjem er lovpligtig

Link til Tilsynsrapporterne ligger på siden for det enkelte plejehjem.

Kommunen skal føre tilsyn med plejehjem ved mindst et uanmeldt besøg om året

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med plejeboliger, plejehjem mv. ved mindst et uanmeldt tilsynsbesøg om året. Der skal føres tilsyn med, at opgaverne løses med den kvalitet, og efter det serviceniveau som Kolding Kommune har fastlagt. Tilsynet udføres både på kommunale og private plejehjem.

 

Desuden foretager Styrelsen for patientsikkerhed risikobaseret tilsyn som stikprøvekontrol.

Tilsynet afvikles som samtale med 3-5 tilfældigt udvalgte borgere, ledelsen, tilfældigt udvalgte medarbejdere og efter gældende lovgivning.
Hvert år fastsættes et overordnet tema som der fokuseres på ved tilsynene.
Der udarbejdes en tilsynsrapport for hvert plejehjem. Tilsynsrapporterne offentliggøres på www.plejehjemsoversigten.dk. Link til tilsynsrapporterne ligger på de enkelte plejehjems side.

 

Alle kommuner har pligt til at føre tilsyn (jvf. Serviceloven § 151) med, om de kommunale opgaver (jvf. Serviceloven §§ 83 og 86) på kommunens plejehjem løses i overensstemmelse med de afgørelser, myndigheden har truffet med udgangspunkt i kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder.

Tilsynet skal kontrollere, at de leverede ydelser er i overensstemmelse med de visiterede ydelser. 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey