Klik på diagrammet for at se det i stor udgave

For at opnå det bedst mulige resultat af affaldshåndteringen, er det vigtigt, at sorteringen betragtes som en del af byggeopgaven og planlægges i god tid.

Før anmeldelse af bygge- og anlægsaffaldet skal alle farlige stoffer som PCB, asbest, bly og kviksølv være identificeret, og hvis der er krav om screening og evt. kortlægning af PCB, skal screeningsskemaet vedhæftes anmeldelsen.

Du kan på diagrammet se, hvordan du nemmest kommer igennem processen.

Krav til sortering af bygge- og anlægsaffald

 

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes, når det er muligt. Affaldet skal sorteres på det sted, hvor nedrivningen eller renoveringen foregår. Det øger kvaliteten af det bygge- og anlægsaffald, der kan genbruges eller genanvendes. Samtidig bliver der mindre affald til forbrænding og deponering (nedgravning af affald).

For at sikre miljøet mod forurening og samtidig bevare kvaliteten i det bygge- og anlægsaffald, som genbruges, skal affaldsproducenten altid sortere forurenet og farligt affald fra det øvrige bygge- og anlægsaffald.

Bygge- og anlægsaffald, der er egnet til genanvendelse, skal som udgangspunkt altid sorteres i minimum følgende fraktioner:

 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt.

Derudover vil man ofte også kunne sortere:

 • PVC - genanvendeligt
 • Træ
 • Plast
 • Emballageaffald
 • Have- parkaffald

Hvis der er termoruder i affaldet, skal du sortere dem fra, så de kan genbruges, forberedes til genbrug eller genanvendes. Termoruder, der ikke er egnede til genbrug eller genanvendelse, skal destrueres eller afleveres til deponi – fx når de indeholder PCB. Som borger kan du skrive på vinduet, hvis det indeholder PCB, inden du afleverer det på genbrugspladsen i containeren til vinduer. Som virksomhed skal du aflevere PCB-holdige vinduer til en modtager, der er godkendt til at håndtere denne type byggeaffald.

Du skal desuden sikre, at alt andet end mørtel og eventuelt armeringsjern er sorteret fra, herunder at materiale, der indeholder PCB er identificeret og frasorteret nedenstående fraktioner:

 • Natursten, f.eks. granit og flint.
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton

Som borger har du pligt til at aflevere genanvendeligt bygge- og anlægsaffald uden farlige stoffer på genbrugspladsen. Som virksomhed kan du ud over aflevering på genbrugspladsen også vælge at håndtere dit genanvendelige bygge- og anlægsaffald via de aktører, der er registreret i Energistyrelsens affaldsregister.

Udover genanvendelige materialer vil der ofte opstå affald som anvises af Kolding Kommune:

 • Forbrændingsegnet affald til Energnist I/S, Kolding
 • Deponeringsegnet til godkendt modtager, herunder Deponi Syd I/S
 • Affald til specialdeponi
 • Øvrigt farligt affald

Materialenyttiggørelse af sten-, tegl- og betonmaterialer

Ikke forurenede sten-, tegl- og betonmaterialer eller blandinger heraf, kan efter forarbejdning og uden tilladelse anvendes som erstatning for primære råstoffer. Med forarbejdning menes nedknusning til en materialestørrelse svarende til primære råstoffer (fx materialer der ønskes anvendt som erstatning for bundsikringsgrus, nedknuses til en materialestørrelse 0 – 80 mm).

Opbevaring af affald

Ikke forurenet bygge- og anlægsaffald må opbevares på stedet, hvor nedrivning eller renovering er sket, i op til 1 år. Ved ikke forurenet bygge- og anlægsaffald forstås bygge- og anlægsaffald, hvor der er høj grad af sikkerhed for, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed.

Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.

Bemærk det er bygherrens ansvar at sikre, at anvendelsen af materialerne ikke er i strid med loven, herunder bl.a. Byggeloven, Planloven, Natur- og Miljøbeskyttelsesloven.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey