Skip til hoved indholdet
Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Anmeld dit byggeaffald inden du går i gang

Skal du bygge om eller renovere, skal du huske at anmelde dit byggeaffald senest 14 dage før, arbejdet går i gang.

Nye regler fra 1. april: Du får hentet tagplader med asbest ved dit hjem 

Privatpersoner, der ellers normalt skal aflevere asbest på genbrugspladserne, kan nu bestille afhentning af tagplader med asbest fra hjemmesiden

Har du mindre mængder asbeststykker under 50 kg, skal du fortsat selv aflevere stykkerne på genbrugspladserne. Men her vil det kun være muligt at aflevere asbest, der er emballeret før ankomst. Emballering vil sige, at man pakker to klare plastsække om sine asbeststykker.

Har du spørgsmål til håndtering af asbestholdigt affald, kan du kontakte Redux – Affald og Genbrug på redux@kolding.dk.

Du skal anmelde dit byggeaffald, når:

 • Dit bygge- eller nedrivningsprojekt medfører mere end 1 ton affald
 • Du skal have fjernet materialer med asbest
 • Du skal udskifte materialer fra perioden 1950-1977, da termoruder, fugemasse og maling kan indeholde PCB

Vi skal have din anmeldelse senest 14 dage før, du går i gang i arbejdet.

Vær opmærksom på:

 • Du skal ofte sende supplerende dokumentation med. 
 • Det er altid bygherrens ansvar at anmelde affaldet. Så selvom du som privatperson har en håndværker eller entreprenør til at udføre arbejdet, er anmeldelsen stadig dit ansvar.

Hører du ikke fra Redux –  Affald og Genbrug inden for 14 dage efter din anmeldelse af byggeaffald, kan du gå i gang med dit byggeprojekt.

Skulle det ske, at du ikke har fået anmeldt byggeaffaldet i tide, skal du hurtigst muligt udfylde anmeldelsen og derefter kontakte os, Redux – Affald og Genbrug, på 79 79 71 00.

Hvis dit hus er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, kan du risikere, at der er PCB i en række af materialer, fx maling, fugemasse og termoruder, som skal håndteres særskilt.

På tegningen af huset kan du se, hvilke 12 områder af bygningen du skal være opmærksom på (klik på huset):

Husets udvendige side
 1. Skorsten: Belægninger i skorstenen kan indeholde tjærestoffer.

 2. Tagbeklædning og inddækning: Eternit, skiferplader og tagpap kan indeholde asbest.Glaseret tegl og blyinddækning kan indeholde tungmetaller.

 3. Vinduer og døre: Elastiske fuger og rudelim kan indeholde PCB. Eternitsålbænke og branddøre kan indeholde asbest. Plastvinduer og døre kan indeholde PVC. Termoruder kan indeholde PCB.

 4. Tagrender og nedløbsrør af galvaniseret metal kan indeholde tungmetaller. Plastrender og rør kan indeholde PVC.

 5. Facade og sokkel:Maling og elastiske fuger kan indeholde PCB. Eternitplader og fiberbeton kan indeholde asbest. Facademaling kan indeholde tungmetaller. Sokkelmaling kan indeholde tjærestoffer.

Husets indvendige side
 1. Indervægge og lofter:Elastiske fuger og maling kan indeholde PCB. Loftsplader, fliseklæber og brandhæmmende beklædning kan indeholde asbest. Maling og glaserede fliser kan indeholde tungmetaller.

 2. Toiletter og håndvaske: Sanitet kan indeholde tungmetaller.

 3. El-kabler kan indeholde PVC.

 4. Lysstofrør og sparepærer kan indeholde PCB og tungmetaller.

 5. Kloak- og afløbsrør kan indeholde PVC.

 6. Gulve: Maling (især slidstærk) kan indeholde PCB.
  Gulvbelægninger, støbte gulve og fliseklæber kan indeholde asbest. Maling og glaserede fliser kan indeholde tungmetaller. Vinylgulve kan indeholde PVC.

 7. Rør, faldstammer og kabler: Rørisolering kan indeholde asbest. Telekabler, faldstammepakninger og termostater kan indeholde tungmetaller.

 • Du skal sørge for at sortere byggeaffaldet i løbet af dit byggeprojekt.
 • Faktisk er det en rigtig god ide, hvis du allerede begynder at tænke på, hvordan du skal håndtere byggeaffaldet, inden du går i gang med opgaven. 
 • Du har også pligt til at sortere både forurenet og farligt affald fra, fx asbest, trykimprægneret træ, maling, tungmetaller, klorparafiner og kulbrinter.
Du kan på diagrammet se, hvordan du nemmest kommer igennem processen:

Som minimum skal du sortere disse typer materialer:

 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt.

Derudover vil du ofte også kunne sortere:

 • PVC - genanvendeligt
 • Træ
 • Plast
 • Emballageaffald
 • Haveaffald

Affaldet skal sorteres på det sted, hvor nedrivningen eller renoveringen foregår. Det øger kvaliteten af det bygge- og anlægsaffald, der kan genbruges eller genanvendes. Samtidig bliver der mindre affald til forbrænding og deponering (nedgravning af affald).

Særlige regler for termoruder

Hvis der er termoruder i affaldet, skal du sortere dem fra, så de kan genbruges, forberedes til genbrug eller genanvendes.

Termoruder, der ikke er egnede til genbrug eller genanvendelse, skal destrueres eller afleveres til deponi – fx når de indeholder PCB. Som borger kan du skrive på vinduet, hvis det indeholder PCB, inden du afleverer det på genbrugspladsen i containeren til vinduer. Som virksomhed skal du aflevere PCB-holdige vinduer til en modtager, der er godkendt til at håndtere denne type byggeaffald.

Du skal desuden sikre, at alt andet end mørtel og eventuelt armeringsjern er sorteret fra, herunder at materiale, der indeholder PCB er identificeret og frasorteret nedenstående fraktioner:

• Natursten, f.eks. granit og flint.
• Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
• Beton
• Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton

Borger

Som borger har du pligt til at aflevere genanvendeligt bygge- og anlægsaffald uden farlige stoffer på genbrugspladsen.

Virksomheder

Som virksomhed kan du, foruden at aflevere på genbrugspladserne, også vælge at håndtere dit genanvendelige bygge- og anlægsaffald via de aktører, der er registreret i Energistyrelsens affaldsregister.

Udover genanvendelige materialer vil der ofte opstå affald som anvises af Kolding Kommune:

 • Forbrændingsegnet affald til Energnist I/S, Kolding
 • Deponeringsegnet til godkendt modtager, herunder Deponi Syd I/S
 • Affald til specialdeponi
 • Øvrigt farligt affald

Du må opbevare bygge- og anlægsaffald i op til 1 år, så længe du overholder disse to regler:

 1. Affaldet må ikke være forurenet. Det betyder, at der skal være en høj grad af sikkerhed for, at affaldet ikke indeholder forurenende stoffer, der kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. 
 2. Affaldet må ikke flyttes. Det skal således opbevares på det sted, hvor nedrivning eller renovering er sket.

Ikke forurenede sten-, tegl- og betonmaterialer eller blandinger heraf, kan efter forarbejdning og uden tilladelse anvendes som erstatning for primære råstoffer.

Med forarbejdning menes nedknusning til en materialestørrelse svarende til primære råstoffer (fx materialer der ønskes anvendt som erstatning for bundsikringsgrus, nedknuses til en materialestørrelse 0 – 80 mm).

Vær opmærksom på, at det er dit ansvar som bygherre at sikre, at anvendelsen af materialerne ikke er i strid med loven, herunder bl.a. Byggeloven, Planloven, Natur- og Miljøbeskyttelsesloven.

 

Trin-for-trin guide til at anmelde bygge- og anlægsaffald

Du kan bruge guiden nedenfor, når du skal anmelde dit byggeaffald på hjemmesiden Byg og Miljø. 

 

 • Gå ind på Byg og Miljø, portal for bygge- og miljøansøgninger

 • Log ind i øverste højre hjørne, og anvend dit NemID eller medarbejdersignatur (hvis det er første gang du logger på Byg & Miljø, vil du først skulle oprette en brugerkonto)

 • Stil dig på forsiden og vælg ”Start nyt projekt”

 • OVERBLIK: Giv dit projekt et navn. Det kunne f.eks. være Byggeaffald eller Skift af tag – men vælg et projektnavn, så du kan kende forskel på dine projekter i Byg & Miljø. Tryk derefter næste.

 • STED: Tast adressen, hvorfra du skal anmelde byggeaffald, ind i adressefeltet – vent på at kortet finder adressen og markerer matriklen. Tryk derefter næste.

 • TILKNYTTEDE PERSONER: Skal din ægtefælle/samlever, rådgiver, entreprenør eller en anden have adgang til projektet, kan du tilknytte den/de pågældende person(er) her. Tryk derefter næste. OBS! Hvis der ikke skal tilknyttes andre personer, kan du blot trykke næste.

 • HVAD SKAL DU LAVE I DIT PROJEKT? Søg på ordet ”bygge” i søgefeltet, og ansøgningstypen ”Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald herunder PCB og andet miljøfarligt affald” vil dukke op. Tryk på denne ansøgningstype, og den vil blive tilføjet dit projekt. Tryk derefter næste

 • FORHOLD PÅ PROJEKTSTEDET: Her vil systemet angive eventuelle forhold, som kan gøre sig gældende på adressen. Det kunne f.eks. være en registreret jordforurening, fortidsminder mv. Tryk derefter næste.
 • KONTAKTOPLYSNING PÅ EJEREN: Anfør her navn på ejer, adresse, telefon og mail. Hvis du er en virksomhed anfør venligst også CVR-nummer. Tryk derefter næste.

 • KONTAKTOPLYSNING PÅ DEN ANSVARLIGE FOR ANMELDELSEN: Anfør navn, adresse, telefon og mail på den ansvarlige for anmeldelsen. Hvis der er sammenfald mellem ejer og ansvarlig for anmeldelsen, kan du sætte flueben i boksen ”Dette dokumentationskrav er ikke relevant for ansøgning”. Husk da at angive en begrundelse, hvorfor det ikke er relevant i tekstfeltet, som dukker op. Tryk derefter næste.

 • FULDMAGT: Vedlæg fuldmagt fra ejer, eller anmod om fuldmagt via systemet. Hvis ejer er anmelder, kan du sætte flueben i boksen ”Dette dokumentationskrav er ikke relevant for ansøgning”. Husk da at angive en begrundelse, hvorfor det ikke er relevant i tekstfeltet, som dukker op. Tryk derefter næste.

 • ADRESSE OG STAMOPLYSNINGER: Anfør her adresse for aktiviteten (renoverings/nedrivningsadressen), dato for forventet påbegyndelse af arbejdet, om det er renovering eller nedrivning og en kort beskrivelse af, hvad arbejdet omfatter.

 • ANGIV HVOR AFFALDET STAMMER FRA: Her skal du angive hvor i bygningen dit anmeldte byggeaffald stammer fra. Tryk derefter næste.

 • Udfyld nu felterne under de nye overskrifter
  Vær opmærksom på, at for hvert felt du har klikket af, dannes en ny overskrift ude i venstre side, som hedder det, som du har klikket af. Har du f.eks. har valgt ”Affald fra ydre klimaskærm: Vægge, vinduer, døre, tag, altaner”, så ligger der en overskrift, der hedder ”Affald fra ydre klimaskærm: Vægge, vinduer, døre, tag, altaner”.

  Vær opmærksom på, at overskriften godt kan lægge sig ind imellem overskrifter, du allerede har udfyldt og sat flueben ved.

  Du skal nu udfylde de overskrifter, som er dukket op. Uanset hvad du har klikket af, vil der under de forskellige overskrifter dukke følgende op: - Screeningsspørgsmål for PCB - Skema med fortrykte affaldstyper, der kan stamme fra det pågældende sted. I skemaet under den pågældende affaldstype, som du har, skal der anføres, om det er rent/forurenet, evt. prøvenummer, mængde, transportør og modtager. 

  Asbest: Det er også her, du kan bestille afhentning af tagplader med asbest. Du kan se en mere udførlig beskrivelse på, hvordan du bestiller afhentning af asbest fra denne side.

  Når du har udfyldt skemaet kan du trykke næste. Når du har udfyldt de nye overskrifter kan du gå videre til de oprindelige overskrifter i skemaet.

 • DIREKTE GENBRUGELIGE MATERIALER: Her anfører du om der fra din renovering/nedrivning er materialer, som du genbruger direkte, og derfor ikke skal håndteres som affald. Har du ikke materialer til direkte genbrug kan du klikke af i ”Dette dokumentationskrav er ikke relevant for ansøgning”. Husk da at angive en begrundelse, hvorfor det ikke er relevant i tekstfeltet, som dukker op. Tryk derefter næste.

 • SCREENINGSSKEMA OPLYSNINGER: Her anfører du hvem og hvornår der er svaret på screeningsspørgsmålene. Hvis du har en miljøkortlægning af bygningen, skal den vedlægges her. Tryk derefter næste.

Nu er du næsten klar til at indsende din anmeldelse. Du skal sikre dig, at du har flueben ud for alle overskrifter i venstre side.

 • INDSEND: Her kan du se en forhåndsvisning af anmeldelsen, ligesom du skal tjekke dine profiloplysninger. Hvis alt ser fint ud, skal du bekræfte, at de oplysninger, du har givet, er rigtige ud fra din viden.
 • Herefter kan du trykke indsend.

   

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00