Ansøgningsfristen til 2016-puljen er udløbet!

Søg byfornyelse til nedrivning, renovering og istandsættelse.

Deadline for ansøgninger er d. 15. august 2016 kl. 07.00.

Kolding Kommunes Plan- og Boligudvalget har på sit møde 13. juni 2016 vedtaget kriterier for tildeling af byfornyelsesstøtte i 2016.

Der kan nu ansøges midler fra 1. juli til 15. august 2016 kl. 7.00.

Der kan ansøges i følgende kategorier:

 • Bekæmpelse af fugt og skimmelsvamp
  Søg tilskud til udbedring af skader og til genhusning. Kolding Kommune støtter økonomisk test, udstyr m.m..
 • Istandsættelse af klimaskærmen:
  Søg til arbejder på:
  - Tag, herunder tagrender og kviste, tårne og ovenlys
  - Ydermure, herunder facadeudsmykning og arkitektoniske detaljer
  - Vinduer, døre og porte
  - Karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning
  - Fundamenter, herunder kældernedgange
  - Indgangspartier, herunder udvendige adgangstrapper
 • Bygninger med synlig beliggenhed og med lokal betydning.
  Søg tilskud til udvendige byggearbejder på boliger med synlig beliggenhed. Det vil sige ejendomme beliggende i byer, mindre bysamfund og i centerbyer, ved offentlige befærdede veje og i attraktive landskaber.
 • Energirenovering
  Søg tilskud til bygningsforbedringer, der bevarer bygningens oprindelige arkitektur og sparer på energiforbruget.
 • Nedrivning af faldefærdig og utidssvarende bygning.
  Søg tilskud til at fjerne skæmmende bygninger, der negativt påvirker omkringliggende ejendomme eller landskaber.

I år reserveres særligt midler til:

Christiansfeld
For at styrke UNESCO-området er reserveret byfornyelsesmidler til centrale dele af Christiansfeld by. Området dækker UNESCO-området og vejene (Kongensgade, Lindegade og Haderslevvej) lige uden for:

Byfornyelse Christiansfeld

Vestergade, Vamdrup
Som opfølgning på Borgerplan Vamdrup er en særlig del af byfornyelsen reserveret Vestergade i Vamdrup. Vestergade i Vamdrup er særligt ramt af fraflyttede butikslejemål og begyndende bygningsmæssigt forfald. Vestergade har en række byhuse, karakteristisk for Vamdrups historie som jernbanens grænseby, som det vil være betydende for byens identitet at bevare.

Området omfatter Vestergade 8-46 og 11-47, 6580 Vamdrup.

Byfornyelse Vamdrup 2

By- og Udviklingsforvaltningen kontakter ejerne af Vestergade 8-46 og 11-47 direkte og informerer om støttemuligheder.

Støtte kan i henhold til byfornyelsesloven ydes til istandsættelse af:
Ejerboliger, andelsboliger, udlejningsboliger og tommer erhvervsboliger, der ombygges til boligformål.
BEMÆRK, bygningerne skal være opført før 1960.

Se mere om lovgivningen vedr. byfornyelse hos Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. 

Kolding Kommune har vedtaget, at byfornyelse skal sikre eller øge bevaringsværdien af bygninger. Derfor stiller kommunen krav til udførelse og materialer. Slå bevaringsværdien op på hjemmesiden: www.kulturarv.dk/fbb. Bygninger med bevaringsmæssig værdi 1-4 prioriteres.

I tilfælde af, at de indkomne forslag overstiger den økonomiske ramme, der er til rådighed, vil der blive prioriteret mellem ansøgningerne, som nævnt ovenfor. Ved støttebeløb gives minimum kr. 50.000 pr. ejendom. Nedrivninger støttes dog max. med kr. 50.000 pr. ejendom.

Der tinglyses en deklaration på en ejendom, der modtager støtte, om hel eller delvis tilbagebetaling af støtten, hvis ejendommen inden 20 år afhændes og på baggrund af forbedring med byfornyelsesmidler har opnået højere salgsværdi.

Tildeles et projekt mere end kr. 750.000 stilles krav om kvalitetssikringsdokumentation i henhold til byfornyelsesloven

Ansøgningen skal sendes via linket 'Søg støtte til bygningsforbedring og byfornyelse' i selvbetjeningsboksen.

Bemærk at følgende skal fremgå af ansøgningen:

 • Bygningens data og ejerforhold
 • Beskrivelse af bygningens nuværende forhold i tekst, tegning og fotos
 • Beskrivelse af de byggearbejder, der ansøges om tilskud til:
  • Beskriv både med tekst og tegning
  • Tilbud på byggearbejder (materialer og arbejdsløn), fx tilbud fra håndværker

Tips og tricks:

Opdel gerne projektet i mindre faser, så Kolding Kommune kan støtte dele af projektet – fx nyt tag, renovering af vinduer, ny dør eller lignende.

Medsend gerne et gammelt foto af bygningen, så evt. tilbageføring og materialevalg let forstås.

Ansøg gerne om støtte til en nyt projekt/en ny etape på bygningen til næste år.

Husk:

 • Byggearbejdet må ikke påbegyndes inden, at Kolding Kommune har meddelt tilsagn
 • Ved nedrivninger og større byggearbejder skal der søges byggetilladelse via bygogmiljø.dk inden, at arbejdet startes.

Byfornyelse bevilliges af Kolding Kommunes Plan- og Boligudvalg. By- og Udviklingsforvaltningen afklarer og indstiller ansøgninger, meddeler udvalgets beslutning og udbetaler byfornyelsesmidlerne.

Byfornyelse bevilliges af Kolding Kommunes Plan- og Boligudvalg. By- og Udviklingsforvaltningen afklarer og indstiller ansøgninger, meddeler udvalgets beslutning og udbetaler byfornyelsesmidlerne.

Tidsplan for Byfornyelse 2016:

1. juli 2016 – 15. august 2016 kl. 07.00: Ansøgningsperiode

15. august – 22. september 2016:
Afklaring, dialog og klargøring af ansøgninger af By- og Udviklingsforvaltningen. Udarbejdelse af indstilling til Plan og Boligudvalget.

10. oktober 2016: Møde i Plan- og Boligudvalget, hvor ansøgninger behandles.

12. oktober 2016: Tilsagn eller afslag meddeles ansøgere om byfornyelse.

Tilbudsmodtager meddeler, om tilsagn modtages og vilkår accepteres

Byggearbejde udføres.

Modtager meddeler arbejdet færdigt til Kolding Kommune.

Byfornyelsesmidler udbetales i én rate pr. tildelt ejendom, når byggearbejdet er udført.

Hvem fil tildelt byfornyelsesmidler sidste år? Se listen.

Læs Slots- og Kulturstyrelsens vejledninger til bygningsbevaring og arbejder på gamle bygninger.

Se referatet (inkl. bilag) Plan- og Boligudvalgets møde vedr. kriterier for Byfornyelse 2016.

Husk: Deadline for ansøgninger er d. 15. august 2016 kl. 07.00.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs vores cookie-information Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies