I forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning m.m., kan der midlertidigt forekomme støvende og støjende aktiviteter, som kan være til gene for naboer.

Nedenstående midlertidige aktiviteter skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før arbejdet går i gang:

  1. Bygge- og anlægsarbejder.
  2. Nedrivningsaktiviteter.
  3. Bygningsfacadebehandling.
  4. Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.


Anmeldelse af midlertidig aktivitet finder du i selvbetjeningsboksen.

Når kommunen har modtaget anmeldelsesskemaet, vurderes anmeldelsen, og herefter sendes en kvittering til bygherren.

Selv om du har anmeldt arbejdet som beskrevet ovenfor, skal du stadig sørge for at indhente andre relevante tilladelser eller dispensationer efter miljøbeskyttelsesloven eller anden relevant lovgivning. Et eksempel kunne være nedrivningstilladelse, opstilling af containere og stillads på vejarealer og fortove, sandblæsning og tagrens.

Affald fra disse aktiviteter skal anmeldes på bygogmiljø.dk, når der er over et ton affald.

Sørg altid for, i god tid før arbejdet påbegyndes, at orientere naboer og andre, som kan blive udsat for støv, støj eller vibrationer fra aktiviteterne.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey