Huslejenævnet kan bl.a. behandle sager om tilbagebetaling af depositum efter lejers fraflytning.

Huslejenævnet træffer afgørelse i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.

Hvis det drejer sig om lejemål i almene boligselskaber, skal tvisten indbringes for det lokale Beboerklagenævn.

Hvis du vil indbringe en sag for Huslejenævnet, skal du henvende dig til Huslejenævnet i den kommune, hvor ejendommen ligger.

Huslejenævnet kan blandt andet behandle sager om:

 • Lejens størrelse, herunder regulering af lejen
 • Vand- og varmeregnskaber
 • Parternes pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse under lejeforholdet
 • Lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum efter lejers fraflytning
 • Udlejers varsling af lejeforhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet
 • Rimeligheden af aftaler mellem udlejer og beboerrepræsentationen om forbedringsarbejder
 • Antennebidrag og betaling af adgang til elektronisk kommunikationstjeneste
 • Størrelsen af lejers depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet
 • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
 • Lejers råderet efter lejelovens § 29, stk. 8
 • Udlejers ret til at disponere over lejers arealer til brug for tagetagelejemål
 • Urimelige vilkår for lejemål af værelser, herunder udlejers opsigelse
 • Manglende overholdelse af husordenen (husordenssager kan dog kun indbringes af udlejer)

Huslejenævnet kan blandt andet ikke behandle:

 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål (dog kan nævnet behandle visse tvister om opsigelse af værelseslejemål)
 • Lejers brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
 • Tvister alene om pengebeløb mellem parterne
 • Almindelig rådgivning og vejledning om lejens størrelse, herunder forældrekøb.

Huslejenævnet fungerer også i begrænset omfang som godkendelsesmyndighed, herunder inden iværksættelse af forbedringer og etablering af lejemål i tagetager.

Hvis Huslejenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, eksempelvis vidneafhøringer, syn og skøn m.v., kan nævnet afvise sagen og henvise den til Boligretten.

De sager, som falder udenfor Huslejenævnets kompetenceområde, skal i stedet indbringes for Boligretten.

En sag indbringes ved at sende et elektronisk brev via borger.dk/virk.dk/e-boks til Kolding Kommune. (Har du ikke en elektronisk postkasse kan du kontakte sekretariatet på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 79792171/79792018/79792020)

Gebyr for sagens behandling kan indbetales i netbutikken 

Hvis du ikke har betalingskort (ex. Dankort) eller Mobilepay, kan betaling ske ved overførsel af kr. 314 til Kolding Kommunes bankkonto, oplysning om kontonr. kan findes her: https://www.kolding.dk/om-kommunen/oekonomi/kolding-kommunes-bankkonto

For begge betalingsformer er det vigtigt at skrive adressen på det lejemål, sagen drejer sig om, i bemærkningsfeltet.

Det vil hjælpe til at nedbringe sagsbehandlingstiden, hvis bilag vedhæftes som enkeltbilag (ikke enkelt side bilag), og bilagene såvidt muligt navngives efter disse standardnavne:

Sagsindbringelse

Lejekontrakt

Varsel om lejeforhøjelse

Opsigelse

Indkaldelse til flyttesyn

Indflytningsrapport

Fraflytningsrapport

Flytteopgørelse

Vedligeholdelsesreglement

Ordensregler

Påmindelse

Rykker

Fuldmagt

Varmeregnskab årstal

Vandregnskab årstal

Indsigelse

Henvendelser fra sekretariatet sker som udgangspunkt til din elektroniske postkasse (borger.dk/virk.dk/e-boks)  husk at åbne din elektroniske postkasse lige så tit som din almindelige postkasse! (det er muligt at indstille din elektroniske postkasse til at sende en e-mail eller sms, når der er ny post i postkassen)

Den skriftlige klage sendes inden 1 uge til modparten til udtalelse. Fristen for at afgive udtalelse er som udgangspunkt 2 uger. Modparten kan dog i nogle tilfælde få fristforlængelse.

Når Huslejenævnets sekretariat har modtaget svar fra modparten, bliver svaret sendt til klageren, som bliver bedt om at oplyse, om der er yderligere kommentarer til modpartens udtalelse. Svarfristen er 2 uger.

Efter modtagelsen af bemærkninger fra begge parter, vurderer sekretariatet om der eventuelt skal indhentes yderligere oplysninger til vurdering af sagen. Sagens parter modtager kopi af alle de oplysninger, som vurderes at være af betydning for sagens afgørelse.

I nogle sager beslutter Huslejenævnet, at lejemålet skal besigtiges og/eller at parterne eller andre skal indkaldes til møde i nævnet. En sådan indkaldelse vil ske med 1 uges varsel.

Nævnet behandler sagen på et møde og træffer en afgørelse, der sendes til begge parter.

Hver af parterne har mulighed for at klage over Huslejenævnets afgørelse til Boligretten. Fristen er 4 uger efter at parterne har modtaget nævnets afgørelse.

Dokumenterede, rimelige udgifter godkendes samt dokumenteret momsudgift. 

2020

Administration 3.371 kr.
Vicevært 2.473 kr.

Vandafregning: tilbageholdelse til sikkerhed for vandafregning 1.800 kr.
Varmeafregning: tilbageholdelse til sikkerhed for varmeafregning 2.300 kr.

Forbedringer: Huslejen kan forhøjes med den alm. ydelse på sædvanligt 20-årigt fastforrentet realkreditlån.
Ved selvfinansiering udgør afkastet 8%. Der vil efter en konkret vurdering skulle ske fradrag for sparet vedligeholdelse/værdien af det eksisterende.

 

2021

Administration 3.374 kr.
Vicevært 2.475 kr.

Vandafregning: tilbageholdelse til sikkerhed for vandafregning 1.800 kr.
Varmeafregning: tilbageholdelse til sikkerhed for varmeafregning 2.300 kr.

Huslejenævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Nævnets sekretariat yder dog vejledning om hvilke typer sager, der kan indbringes for Huslejenævnet, og praktiske forhold i forbindelse med sagens forløb i nævnet. Hvis du ønsker yderligere rådgivning, kan du kontakte en advokat, lejerorganisation, udlejerorganisation eller anden retshjælpsorganisation f.eks. med lejeret som speciale.

 

De fleste kan fremsøges på nettet, søg f.eks. på lejeret, udlejerforening, lejerforening, retshjælp.

 

Vedrørende den relevante lovgivning henvises til:

I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn til afgørelse af tvister efter denne lov og efter lov om leje. Flere kommuner kan i fællesskab etablere fælleskommunale huslejenævn.

Nævnet består af en formand, der beskikkes af direktøren for statsforvaltningen i Syddanmark, og to medlemmer, der vælges af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis de større grundejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen.

Der vælges suppleanter for hvert medlem.

Udpegningen af medlemmer og suppleanter skal foretages af Byrådet efter indstilling af de større grundejer- og lejerforeninger i kommunerne.

Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.


Formanden er beskikket for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021:

Formand: Fuldmægtig Leif Guldhammer

Suppleant: Fuldmægtig Mikael Kunst


Udpeget af Byrådet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021:

Medlemmer:

Efter indstilling fra Kolding Udlejerforening:

Claus Eland

Suppleant: Vakant

Efter indstilling fra Lejernes Landsorganisation, Kolding:

Anders Bækby

1. Suppleant: Britta Buhl

2. Suppleant: Knud Fischer


Socialt sagkyndig:
 

Mona Mikkelsen

Suppleant: Ghita Nadi Holm


Sekretariat
: Huslejenævnets sekretariat, Akseltorv 1, 3. sal, 6000 Kolding

Sekretær og protokolfører: Jurist Mette Jensen

Såfremt du som udlejer kun udlejer ét lejemål, kan du få Huslejenævnets forhåndsgodkendelse af huslejen.

 

I 2020 er der et gebyr på 524 kr. for forhåndsgodkendelse af huslejen.

 

Netbutik

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey