Spørgsmål og svar om byggegrunde

Kan man reservere en byggegrund?

Nej, man kan ikke reservere en byggegrund. Hvis man er interesseret i en byggegrund, og vil være helt sikker på, at den ikke bliver solgt til anden side, bliver man nødt til at købe grunden.

Køber kan dog fortryde aftalen i medfør af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.


Fortrydelsesret?

Du har som køber en fortrydelsesret på 6 hverdage. Det er 6 hverdage regnet fra den dag, Kolding Kommune har accepteret og meddelt dig accept af dit købstilbud.

Hvis det kommer til en fortrydelse, skal du vide, at det - som ordet "fortryde" måske ellers kunne antyde - ikke er helt uden omkostninger for dig:

Fortrydelsesretten koster nemlig 1% af købesummen. Beløbet dækker bl.a. omkostninger til ny annoncering og lignende salgsomkostninger.


Overtagelsesdagen – kan den ændres?

Ifølge købsaftalens pkt. 3 kan overtagelsesdagen fastsættes til op til 12 måneder efter tilbuddets accept (handlens indgåelse).


Kan overtagelsesdagen flyttes, når først handlen er indgået?

Overtagelsesdagen kan ikke udskydes i forhold til det, der står i købsaftalen, men den kan altid rykkes frem til et tidligere tidspunkt, hvis køber ønsker det.


Jordbundsundersøgelser – hvornår og hvordan?

Ifølge købsaftalens pkt. 1 kan køber vælge, at der skal foretages jordbundsundersøgelse på den købte grund– med henblik på at få konstateret, hvordan jordbundsforholdene er.


Hvornår giver det mening at foretage jordbundsundersøgelse, og hvordan gør man?

Hvis køber ønsker at foretage jordbundsundersøgelse, skal der sættes kryds i feltet lige over købers underskrift. Køber skal selv sørge for at få foretaget jordbundsundersøgelsen – det vil sige at køber selv skal kontakte en geotekniker eller tale med sit byggefirma herom.

Normalt vil det være hensigtsmæssigt, at jordbundsundersøgelsen først foretages, når køber har bestemt sig for, hvilket hus, man ønsker at bygge, og hvor det skal placeres på grunden. Af samme årsag har Kolding Kommune ikke foretaget jordbundsundersøgelse i forbindelse med udstykningen. Jordbundsundersøgelsen må gerne foretages inden overtagelsesdagen, men den skal foretages senest 1 måned efter overtagelsesdagen, hvis køber på baggrund af resultatet af jordbundsundersøgelsen skal kunne træde tilbage fra den indgåede handel.


Skelpæle – hvordan finder man dem?

Ifølge købsaftalens pkt. 1 opfordres køber til hurtigst muligt og senest 14 dage efter overtagelsesdatoen at undersøge, om der mangler skelpæle på parcellen.

markerings skel pael

Hvordan finder man skelpælene?

Under salgsmaterialet på hjemmesiden kan der for de enkelte grunde hentes et landinspektørrids ned – eller man kan henvende sig til kommunen og få det tilsendt.

På landinspektørridset kan man se, hvor skelpælene er placeret på grunden.

Erfaringsmæssigt kan det være svært for køber at finde skelpælene på grunden, især i lidt ældre udstykninger, men det betyder ikke nødvendigvis, at de er væk. Det kan være nødvendigt at grave lidt ned i jorden i det område, hvor de er sat. Man skal være opmærksom på, at markeringspæle ikke er det samme som skelpæle (se billedet).

Hvis køber forgæves har ledt efter skelpælene på grunden og ikke kan finde dem, kan køber kontakte kommunen, og så vil kommunen sørge for og betale for, at der bliver sat nye skelpæle. En betingelse for at kommunen vil betale for nye skelpæle er dog, som det fremgår af købsaftalens pkt. 1, at køber har henvendt sig herom senest 14 dage efter overtagelsesdagen.


Kan en købt grund tages tilbage af kommunen eller må man videresælge den?

I kommunens købsaftaler fremgår det, at kommunen kan kræve grunden tilbageskødet, hvis byggepligten ikke overholdes.

I de senere år har kommunen ikke haft praksis for at gøre denne tilbagekøbsret gældende. Kommunen har i stedet for givet samtykke til, at ejeren kan videresælge grunden, inden den er bebygget, forudsat at videresalgskøbesummen ikke overstiger købesummen i den oprindelige handel. Vær opmærksom på, at kommunen skal give konkret samtykke til et videresalg. Det vil sige, at der skal tilgå kommunen en ansøgning om videresalg i den konkrete sag.

Når først grunden er bebygget med et hus, kan en ejer frit videresælge ejendommen.


Kan man søge om byggetilladelse før overtagelsesdatoen er indtrådt og før man har fået skøde på grunden?

Hvis man søger om byggetilladelse, inden man har fået skøde på grunden, skal man medsende kopi af købsaftalen til Byggesagsafdelingen. Som udgangspunkt er der ikke mulighed for at søge om byggetilladelse, før overtagelsesdatoen er indtrådt. Hvis overtagelsesdatoen er nært forestående vil Byggesagsafdelingen dog normalt ikke returnere ansøgningen om byggetilladelse, fordi de vil vurderer, at overtagelsesdatoen vil nå at indtræde, inden byggesagen realitetsbehandles.


Kan terrænet på en grund reguleres - så det passer til ens drømmehus

Nej, man må ikke bare regulere terrænet på en byggegrund. Der er nogle regler i lokalplanen, som skal overholdes. I mange lokalplaner står der, at der må terrænreguleres med max ½ meter – og undertiden max 1 meter.

Et godt råd er at undersøge, hvad der gælder omkring terrænregulering i henhold til lokalplanen, før man vælger hus. Man kan også udtrykke det således: Hvis man har købt en grund med skrånende terræn – så bør man vælge et hus, der følger terrænet. Hvis man ønsker et plant hus – så bør man købe en grund uden alt for store terrænspring.

 

Hvor tilsluttes omfangsdræn?

Det er forskelligt, hvordan regnvand håndteres i de enkelte kommunale boligudstykninger. Regnvand kan eksempelvis håndteres i et rørført system eller i åbne render/grøfter, og anlæggene kan være ejet af spildevandsforsyningsselskabet (BlueKolding A/S) eller et privat fælles regnvandslaug m.v. Generelt er udgangspunktet dog, at omfangsdræn tilsluttes på samme måde, som overfladevand fra befæstede arealer.
Det betyder, at i de udstykninger, som er byggemodnede med et privat fælles regnvandshåndteringssystem, må vand fra omfangsdræn udledes til det fælles regnvandshåndteringssystem - typisk til regnvandsgrøfter. Omfangsdrænet kan tilsluttes uden særskilt tilladelse, men skal ske på det anviste udledningssted.
I de udstykninger, hvor ejendommen er tilsluttet den offentlige spildevandsforsyning, skal tilslutning ske i overensstemmelse med de af forsyningsselskabet fastsatte forskrifter. Ved tvivlsspørgsmål skal der rettes henvendelse til BlueKolding A/S herom.

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey