Byfornyelse skal sikre eller øge bevaringsværdien af bygninger.

Klimaskærmen defineres som:

 • Tage, herunder tagrender, kviste, tårne, isolering og ovenlys
 • Ydermure, herunder facadeudsmykning og arkitektoniske detaljer
 • Vinduer, døre og porte
 • Karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning
 • Synlige fundamenter, herunder kældernedgange
 • Indgangspartier, herunder udvendige adgangstrapper

Bevaringsmæssig værdi

En bygnings bevaringsmæssige værdi er resultatet af en SAVE-undersøgelse, hvor der vurderes 5 parametre:

 • Arkitektonisk værdi
 • Kulturhistorisk værdi
 • Miljømæssig værdi
 • Originalitets værdi
 • Tilstandsværdi

Hvert af parametrene tildeles en karakter fra 1 til 9, hvor 1 er højest. De 5 parametre samles til et vægtet gennemsnit, som udtrykker bygningens bevaringsmæssige værdi.

I Kolding Kommune er bygninger med bevaringsmæssig værdi 1-4 defineret som bevaringsværdige. De er omfattet af særlige bestemmelser i kommuneplanen og §18 i Lov om bygningsfredning og bevaring af

Bevaringsværdier

Af parametrene i en SAVE-undersøgelse kan udledes en bygnings bevaringsværdier. Det er de helt særlige karakteristika og kvaliteter, der kendetegner bygningen, og som er de afgørende for hvorfor, bygningen bør bevares.

Bevaringsværdier kan ofte være svækkede, bl.a. som følge af ombygninger eller forfald. Tit kan bevaringsmæssige værdier genskabes eller forstærkes med byggearbejder. Men de kan også tabes.

Bevaringsværdier kan både være fysiske, aflæselige kvaliteter i bygningens konstruktion, men også fortælleværdi, der knytter sig til bygningens historie og historiens aflæselighed i bygningens tilstand og udformning

Tinglysning af deklaration

I henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer §29 stk. 1 tinglyses en tilbagebetalingsdeklaration på ejendomme, der modtager offentlig støtte på mere end kr. 50.000.

Tilbagebetalingsdeklaration er indført for at sikre, at der ikke sker spekulation i modtagelse af byfornyelsestilskud, således at ejendomme renoveres med tilskud alene med højere salgspris for øje.

Tilbagebetalingsdeklarationen tinglyses med en løbetid på 5 år for ejendomme, der har modtaget indtil kr. 500.000. For hver kr. 100.000 herudover tillægges løbetiden 1 år.

Søg byfornyelse til nedrivning, renovering og istandsættelse.

Kolding Kommunes Plan- og Boligudvalg har på sit møde 8. maj 2017 vedtaget kriterier for tildeling af byfornyelsesstøtte i 2017.

Deadline for ansøgninger var den 12. juni 2017 kl. 7:00.


Der planlægges en ny ansøgningsrunde i forsommeren 2018. Læs nedenfor vilkårene for 2017 til inspiration.

Byfornyelse kan søges til udvendige bygningsarbejder på klimaskærmen, nedrivning og bekæmpelse af sundhedsfarlige fugt- og skimmelsvampeskader. Plan- og Boligudvalget har vedtaget følgende kriterier, som ansøgninger vil blive vurderet på:

 • Bygningens bevaringsmæssig værdi samt projektets karakter i forhold til at bevare eller styrke bygningens bevaringsværdier.
 • Projektets gevinst for bygningens nærmiljø og projektets sammenhæng med en evt. beliggenhed i kulturhistorisk miljø.
 • Projektets arkitektoniske forbedring af bygningens facadeudtryk, så projektet bliver en visuel gevinst / forskønnelse af helheden.
 • Projektets betydning for bygningens energiforbrug.
 • Bekæmpelse af fysisk fare og sundhedsfare i bygninger, bl.a. i form af skimmelsvamp og risiko for nedstyrtning af bygning.

Kriterierne ovenfor er ikke angivet i prioriteret rækkefølge.

I år 2017 reserveres særligt midler til:


Christiansfeld

For at styrke UNESCO-området er reserveret byfornyelsesmidler til centrale dele af Christiansfeld by. Området dækker UNESCO-området og vejene (Kongensgade, Lindegade og Haderslevvej) lige uden for:

Byfornyelse Christiansfeld


Bymidten i Lunderskov

Som opfølgning på Lunderskov Borgerplan er en særlig del af byfornyelsen reserveret midtbyen i Lunderskov. Dette område vigtigt for byens historie, ramt af fraflyttede butikslejemål og begyndende bygningsmæssigt forfald. Området har en række byhuse karakteristiske for Lunderskovs historie som jernbane- og handelsby. Området omfatter Vestergade, Toftegade, Søndergade og Storegade 1-17 og 2-22, 6640 Lunderskov.

bymidten i lunderskov

By- og Udviklingsforvaltningen kontakter ejerne af Vestergade 8-46 og 11-47 direkte og informerer om støttemuligheder.

Støtte kan i henhold til byfornyelsesloven ydes til istandsættelse af:
Ejerboliger, andelsboliger, udlejningsboliger og tommer erhvervsboliger, der ombygges til boligformål.

BEMÆRK, at bygningerne skal være opført før 1960.

Se mere om lovgivningen vedr. byfornyelse hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kolding Kommune har vedtaget, at byfornyelse skal sikre eller øge bevaringsværdien af bygninger. Derfor stiller kommunen krav til udførelse og materialer. Slå bevaringsværdien op på hjemmesiden: www.kulturarv.dk/fbb. Bygninger med bevaringsmæssig værdi 1-4 prioriteres.

 

I tilfælde af, at de indkomne forslag overstiger den økonomiske ramme, der er til rådighed, vil der blive prioriteret mellem ansøgningerne, som nævnt ovenfor.

Af administrative hensyn skal ansøgte projekter/delprojekter have en samlet projektsum på minimum 100.000 kr.

Nedrivninger støttes max. med kr. 50.000 pr. ejendom - dog max 50% af nedrivningsomkostningerne.

Der tinglyses en deklaration på en ejendom, der modtager støtte, om hel eller delvis tilbagebetaling af støtten, hvis ejendommen inden minimum 5 år afhændes og på baggrund af forbedring med byfornyelsesmidler har opnået højere salgsværdi.

Tildeles et projekt mere end kr. 750.000 stilles krav om kvalitetssikringsdokumentation i henhold til byfornyelsesloven. Det betyder, at du skal lave en registrering af ejendommens aktuelle tilstand, kvalitetssikringsdokumentation under byggearbejdet og afsluttende en fremtidig vedligeholdelsesplan.

 

Ansøgningen skal sendes via linket 'Søg støtte til bygningsforbedring og byfornyelse' i selvbetjeningsboksen.
Bemærk at følgende skal fremgå af ansøgningen:

 • Bygningens data og ejerforhold
 • Beskrivelse af bygningens nuværende forhold i tekst, tegning og fotos
 • Beskrivelse af de byggearbejder, der ansøges om tilskud til:
  o Beskriv både med tekst og tegning
  o 2 sammenlignelige tilbud på hver entreprise, der indgår i byggearbejdet (materialer og arbejdsløn), fx tilbud fra håndværker


Tips og tricks:

Opdel gerne projektet i mindre dele, så Kolding Kommune kan støtte en del af projektet – fx nyt tag, renovering af vinduer, omfugning eller lignende.
Medsend gerne et gammelt foto af bygningen, så evt. tilbageføring og materialevalg let forstås.

Bemærk, at der kan ansøges om støtte til et nyt projekt/en ny etape af bygningens renovering efterfølgende år.


Husk:

 • Byggearbejdet må ikke påbegyndes inden, at Kolding Kommune har meddelt tilsagn
 • Ved nedrivninger og større byggearbejder skal der søges byggetilladelse via bygogmiljø.dk inden, at arbejdet startes.

Byfornyelse bevilliges af Kolding Kommunes Plan- og Boligudvalg. By- og Udviklingsforvaltningen afklarer og indstiller ansøgninger, meddeler udvalgets beslutning og udbetaler byfornyelsesmidlerne.

Forventet tidsplan for Byfornyelse 2017:
10. maj 2017 – 12. juni 2017 kl. 07.00: Ansøgningsperiode
12. juni – 24. august 2017: Afklaring, dialog og klargøring af ansøgninger af By- og Udviklingsforvaltningen. Udarbejdelse af indstilling til Plan- og Boligudvalget.
11. september 2017: Møde i Plan- og Boligudvalget, hvor ansøgninger behandles.
13. september 2017: Tilsagn eller afslag meddeles ansøgere om byfornyelse.
Tilbudsmodtager meddeler, om tilsagn modtages og vilkår accepteres.
Byggearbejde udføres.
Modtager meddeler arbejdet færdigt til Kolding Kommune.
Byfornyelsesmidler udbetales i én rate pr. tildelt ejendom, når byggearbejdet er udført. Bemærk at byggearbejder skal være afsluttede inden 31. december 2018.

 

Hvem fik tildelt byfornyelsesmidler i 2016? Se listen.

Læs Slots- og Kulturstyrelsens vejledninger til bygningsbevaring og arbejder på gamle bygninger.

Se referatet (inkl. bilag) Plan- og Boligudvalgets møde vedr. kriterier for Byfornyelse 2017.

BEMÆRK: Ansøgningsperioden for 2017 er afsluttet.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs vores cookie-information Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies