For at afbøde konsekvenserne af corona-krisen fremrykker Kolding Kommune betalingen til kommunens leverandører i et forsøg på at styrke likviditeten i virksomhederne.

Hvis du som virksomhed har brug for råd og vejledning, kan du kontakte Jobcentret i Kolding på tlf. 79 79 74 00 eller via Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Jobcentret gør hvad det kan for at hjælpe virksomhederne og formidle viden om tiltag som har til fomål at afbøde de negative konsekvenser af coronakrisen.

Her mere om fire forskellige ordninger samt hvordan din virksomhed kommer i gang med den ordning der passer til din virksomheds situation.

For at undgå afskedigelser som følge af COVID-19 kan din virksomhed indgå aftale om arbejdsfordeling. Ved en arbejdsfordeling er der mulighed for at sætte medarbejderne ned i tid, så virksomheden sparer lønudgifter og medarbejderne får suppleret op med a-dagpenge.

Regeringen har den 12. marts 2020 besluttet, at gøre arbejdsfordelingsordningen mere fleksibel, så virksomheder hurtigt kan tilpasse sig den aktuelle situation.

Derfor ændres reglerne, så en arbejdsfordeling kan igangsættes, samme dag den er anmeldt til jobcentret. Dermed suspenderes det nuværende krav om, at en arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret senest en uge før, at den kan træde i kraft.

Der er nogle forudsætninger omkring arbejdsfordeling, som skal være på plads, for at det kan lade sig gøre hos dig. Først og fremmest gælder det, at arbejdsfordelingen skal være etableret i henhold til en kollektiv overenskomst eller en kollektiv aftale på din virksomhed.

Forudsætninger for etablering af arbejdsfordeling i henhold til kollektiv overenskomst

 • Arbejdsfordeling via en kollektiv overenskomst etableres ved, at du som arbejdsgiver, aftaler arbejdsfordelingsordningen med den lokale fagforening, tillidsmand eller repræsentant fra det pågældende fagforbund.
 • Når aftalen er indgået, gælder den for alle som er ansat i henhold til den pågældende overenskomst (også medarbejdere der returnerer fra barsel). De enkelte ansatte kan således ikke vælge om de vil være omfattet af arbejdsfordelingen eller ej.
 • Er der ansatte under flere overenskomster, skal arbejdsfordelingen omfatte alle overenskomstområder i virksomheden.

Forudsætninger for etablering af arbejdsfordeling i henhold til kollektiv aftale

 • På områder hvor der ikke er overenskomst eller hvor overenskomsten ikke indeholder regler om arbejdsfordeling, kan der indgås en kollektiv aftale mellem dig som arbejdsgiver og samtlige medarbejdere, dog mindst 2 ansatte i virksomheden eller virksomhedsafdelingen som arbejdsfordelingen skal omfatte.
 • Betingelsen for at en arbejdsfordeling kan etableres er at alle i virksomheden eller virksomhedsafdelingen er enige i og indgår aftalen, samt at der ifølge aftalen gælder ens vilkår for dem, der er omfattet af aftalen.
 • Hvis bare én af de ansatte i virksomheden eller virksomhedsafdelingen ikke vil tiltræde aftalen, kan arbejdsfordelingen ikke etableres.

Modeller for arbejdsfordeling

 • Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge eller med 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed.
 • Fordelingen kan dog også være tilrettelagt med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed eller med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.
 • Der må ikke være flere fordelingsdage end arbejdsdage, men gerne flere arbejdsdage end fordelingsdage.

G-dage suspenderes

Arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) suspenderes for medlemmer af en A-kasse hvis medlemmet bliver omfattet af en arbejdsfordeling eller hjemsendelse fra 27. marts til og med 30. juni 2020.

Sådan kommer du i gang med arbejdsfordeling i din virksomhed

 1. Første skridt:
  • Hvis arbejdsfordelingen etableres i henhold til kollektiv overenskomst skal du som arbejdsgiver aftale arbejdsfordelingsordningen med den lokale fagforening, tillidsmand eller repræsentant fra det pågældende fagforbund.
  • Hvis arbejdsfordelingen etableres i henhold til en kollektiv aftale i virksomheden skal du som arbejdsgiver sikre, at alle medarbejdere i virksomheden eller i den afdeling der ønskes at lave arbejdsfordeling med, er enige om modellen for arbejdsfordelingen.
 2. Anmeld derefter arbejdsfordelingen til Jobcenter Koldings Virksomhedskontakt og få yderligere vejledning. Ring Virksomhedskontakten på 79 79 74 00 eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 3. Du kan forberede dig ved på forhånd at udfylde følgende to blanketter: • AB 292 – Anmeldelse om arbejdsfordeling • AB 293 – Registrering af de medarbejdere der skal omfattes arbejdsfordeling

Blanketterne findes her: http://info.jobnet.dk/blanketter

Om den videre proces

Jobcenteret skal ikke godkende arbejdsfordelingen, men skal registrere medarbejderne og underrette deres a-kasser om, hvilke medarbejdere der er på fordeling. Herefter vurderer A-kasserne om medarbejderne kan få udbetalt supplerende dagpenge.

Læs mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om Arbejdsfordeling som alternativ til afskedigelse

Læs mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering om Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Spørgsmål

Hvis din virksomhed har spørgsmål om arbejdsfordeling, kan I kontakte:

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomheder. Kan kontaktes alle hverdage mellem 8.00 og 16.00 på 72 200 350.
 • Jobcenter Koldings Virksomhedskontakt på 79 79 74 00 eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Som arbejdsgiver får du en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge der udbetales til lønmodtagere der er fraværende som følge af COVID-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af COVID-19.

Den udvidede ret betyder at:

 • Der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. COVID-19.
 • Selvstændig erhvervsdrivende vil kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag hvis de er syge, antages at være syge eller er i karantæne pga. COVID-19.

Tro og love-erklæring

Den syge, den der antages at være syg eller er i karantæne pga. COVID-19. som der søges refusion for skal udfylde en tro og love-erklæring. Helt særligt i forbindelse med COVID-19 er der ikke krav til lægelig eller sundhedsfaglig dokumentation, dette er midlertidigt suspenderet. Den sygemeldte må derfor som udgangspunkt på tro og love erklære, at personen har en realistisk formodning om, at der er/var tale om COVID-19.

OBS

Sådan gør du som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver skal du anmelde fraværet og samtidig søge om refusion fra medarbejderens 1. fraværsdag via NemRefusion.dk

For at kunne søge om refusion fra 1. fraværsdag, skal du vælge årsagen ”Andre årsager” og angive ”Covid-19” i fritekstfeltet. Det er vigtigt, at du angiver den periode, som du søger refusion for.

Arbejdsgivere søger om den udvidede ret til refusion via NemRefusion - Refusion af sygedagpenge

Sådan gør du som selvstændig

Selvstændige erhvervsdrivende skal søge om sygedagpenge på papirblanket NR104C (pdf-format)

Ordningen er midlertidig og gælder fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

Læs mere hos Virksomhedsguiden

Ved spørgsmål

 • Spørgsmål om indberetning kontakt Nem-refusion support på 44 60 72 13.
 • Ved generelle spørgsmål om sygedagpenge kontakt Sygedagpengeafdelingen ved Kolding Kommune på 79 79 27 51.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere.

Det betyder at din virksomhed kan søge om midlertidig lønkompensation for det antal medarbejdere virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af situationen med Coronavirus/COVID-19.

Den 30. marts 2020 blev parterne enige om at hæve det maksimale støtteniveau fra hhv. 23.000 kr. og 26.000 kr. til 30.000 kr. for både funktionærer og ikke-funktionærer. Den styrkede hjælp indføres med tilbagevirkende kraft for hele perioden fra 9. marts. Det betyder at virksomheder, der i perioden fra 9. marts til 30. marts allerede har søgt om lønkompensation, også er omfattet af det højere støtteniveau.

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt, som følge af COVID-19, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for enten: minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Virksomheden skal fortsat betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden selv om de måtte være økonomisk hårdt ramt af COVID-19.

 • For fastansatte: Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
 • For timelønnede: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation.

Når du ansøger, skal du angive følgende i ansøgningen:

 • Andel af medarbejdere der skal hjemsendes (mindst 30 % eller min. 50 medarbejdere).
 • CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad (er medarbejderen fuldtids- eller deltidsansat) pr. medarbejder.
 • Periode, der ønskes kompensation for, samt begrundelse herfor, fx arbejdsmangel.
 • Tro- og loveerklæring fra ledelsen på at oplysningerne er korrekte.

Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 9. juni 2020.

Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

Læs mere

I Dansk Erhvervs vejledning om lønkompensationsordningen finder du også link til skabelonen Hjemsendelse med løn i henhold til lønkompensationsordningen.

Virksomhedsguiden

Spørgsmål

Hvis din virksomhed har spørgsmål om arbejdsfordeling, kan I kontakte:

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomheder. Kan kontaktes alle hverdage mellem 8.00 og 16.00 på 72 200 350.
 • Jobcenter Koldings Virksomhedskontakt på 79 79 74 00 eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kompensation for virksomhedernes faste udgifter

Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter som følge af COVID-19.

Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing).

Ordningen dækker udgifter i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020.
OBS: Ordningen er forlænget fra 9. juni til den 8. juli.

Ansøgere vil skulle ansøge særskilt om kompensation for perioden 9. juni til 8. juli, dvs. virksomheder vil skulle søge to gange.

Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om kompensation.

Du skal leve op til følgende krav:

 • Du skal forvente at din virksomhed kommer til at opleve et fald i omsætning på mere end 35 pct. som følge af Coronavirus/COVID-19.
 • Dine faste udgifter skal udgøre mindst 12.500 kr. i en 3 måneders periode.

Læs mere på Virksomhedsguiden.

Læs mere om forlængelse af periode for kompensationsordninger på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

 

Kompensationsordning for selvstændige

Hvis COVID-19 har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %, kan du som selvstændig med maksimalt 25 fuldtidsansatte få kompensation. Ordningen er målrettet virksomhedsejere. Ordningen kræver at den selvstændige ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden.

Kompensationsordningerne vil gælde fra og med d. 9. marts til d. 8. juli 2020.

Kompensationsgraden er blevet hævet fra 75 pct. til 90 pct.

Læs mere

Erhvervsministeriet: Regeringen præsenterer støttepakke til dansk erhvervsliv

Virksomhedsguiden: Er din omsætning faldet som følge af coronavirus/covid-19?

Læs mere om forlængelse af periode for kompensationsordninger på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Corona-hotline

Har du brug for yderligere råd og vejledning om kompensationsordninger, skal du kontakte myndighedernes Corona-hotline på 72 200 034.

Spørgsmål

Hvis din virksomhed har spørgsmål kan I kontakte:

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomheder. Kan kontaktes alle hverdage mellem 8.00 og 16.00 på 72 200 350.
 • Jobcenter Koldings Virksomhedskontakt på 79 79 74 00 eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey