Jocenter Kolding

Hovednummer:

tlf. 79 79 86 86

Jobcentret er lukket for personlig henvendelse.

Lukningen af jobcentret betyder at beskæftigelsesindsatsen suspenderes midlertidigt.

Det betyder at alle planlagte samtaler aflyses, aktiveringstilbud sættes i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud. Det betyder også at du som borger i den kommende tid ikke skal leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og at du fastholder den samme ydelse som hidtil.

Det betyder:

  • At der ikke gennemføres kontaktforløb med ledige herunder afholdelse af samtaler
  • At der i A-kasseregi ikke afholdes CV-samtaler eller rådighedssamtaler
  • At den ledige ikke er forpligtet til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • At Jobcentre og A-kasser ikke sanktionerer for udeblivelser og manglende rådighed.

Der er dog andre regler hvis du er på sygedagpenge og eksempelvis står over for at skulle have vurderet din fortsatte dagpengeret.

Kontakt din rådgiver eller på 79 79 61 96 / 79 79 86 70 hvis du har spørgsmål.

Vi vil i den kommende tid tage kontakt til ledige for at tilbyde vores hjælp. Nødberedskabet vil samtidig sikre at udsatte borgere kan få hjælp og kontakt hvis de får brug for det, eller når kommunen vurderer, at en borger har brug for akut hjælp.

Hvis du ikke kan komme i kontakt med din sædvanlige jobrådgiver hos os, kan du altid kontakte os på 7979 8686, og du bliver hurtigst muligt kontaktet.

For dig som dagpengemodtager og medlem af en A-kasse:

Da det grundet situationen med COVID-19 er vanskeligt at søge og finde arbejde, er der nu indgået en politisk aftale om, at perioden fra 1. marts til 30. juni ikke tæller med i din dagpengeperiode (dagpengeanciennitet).

Hvis du har opbrugt din dagpengeret i perioden fra 1. marts og til nu og evt. meldt dig ud af A-kassen, har du ved genindmelding ret til dagpenge frem til 30. juni hvis du er berettiget hertil.

Kontakt din A-kasse eller din jobrådgiver pr telefon eller mail, hvis du har spørgsmål.

For dig som kontanthjælpsmodtager:

Grundet situationen med COVID-19 er det blevet svært at finde arbejde og dermed også at opfylde kravet om 225 timers beskæftigelse på et år. Derfor suspenderes 225 timers reglen fra 9. marts og tre måneder frem. Det betyder at du som er på kontanthjælp ikke vil blive trukket i kontanthjælp i perioden fra 9. marts og tre måneder frem.

For dig som sygedagpengemodtager:

Da opfølgningsforløbet i din sygedagpengesag grundet situationen med COVID-19 er suspenderet og det er vanskeligt at få din sag lægeligt afklaret, er der indgået en politisk aftale om, at din sygedagpengeret forlænges i knap fire måneder hvis:

  • Du i perioden 9. marts til 30. juni 2020 har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger inden for 9 måneder (det såkaldte revurderingstidspunkt) og
  • Det ikke er muligt at forlænge din sygedagpengeret yderligere efter en af de 7 forlængelsesmuligheder og
  • Du i øvrigt opfylder de øvrige betingelser i sygedagpengeloven

Det gælder også, hvis du i samme periode allerede har fået forlænget din sygedagpengeret efter en af forlængelsesmulighederne og denne forlængelsesmulighed udløber og du ikke ville kunne få forlænget dine sygedagpenge yderligere.

Kontakt din rådgiver eller på 79 79 61 96 / 79 79 86 70 hvis du har spørgsmål.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey