Vi giver tilskud til børn i alderen 24 uger til og med 5 år.

Du kan få tilskud fra kommunen til at benytte en godkendt privat pasningsordning eller til at ansætte en person til at passe dit barn. Der søges om tilskud på mitkolding.kolding.dk

Du kan anvende tilskuddet på 2 måder:

 • du kan indgå en pasningsaftale med en privat pasningsordning, som er en selvstændig erhvervsdrivende, som passer dit barn i sit eget hjem. De kan (men skal ikke) typisk passe op til 5 børn i deres hjem.
 • du kan indgå indgå en pasningsaftale med en privat person til at passe dit barn i denne persons hjem eller i din private bolig. Derved bliver du arbejdsgiver.  

Kommunen skal godkende ovennævnte pasningsaftaler.

 

Pasningsaftalen skal vedhæftes, når du søger om tilskud på mitkolding.kolding.dk.

Kommunen fører løbende tilsyn med ordningen.

Vi yder ikke tilskud til at ansætte en au-pair-person.

Hvis der sker ændringer i pasningsaftalen, den ophører, eller du flytter til en anden kommune, har du pligt til at meddele dette til Pladsanvisningen.

Hvis du vælger selv at ansætte den person der skal passe dit barn, indebærer det, at du enten skal registreres som arbejdsgiver eller i forvejen være selvstændig erhvervsdrivende. Det indebærer, at du skal betale udgifter til feriepenge, ATP og arbejdsskadeforsikring og således følge de almindelige regler for arbejdsgivere. Du har pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. Du kan tegne en forsikring for udbetaling af dagpenge under den ansattes sygdom.

 

Links til diverse hjemmesider:

Arbejdstilsynet www.at.dk

Arbejdsskadestyrelsen www.ask.dk

Beskæftigelsesministeriet www.bm.dk

SKAT www.skat.dk

 

Lovpligtig orientering til forældre om forskelle mellem kommunale dagtilbud og privat pasning.

Kolding kommune skal forud for godkendelse af pasningsaftalen orientere forældrene om forskellen mellem private pasningsordninger efter dagtilbudslovens §78 og dagtilbud efter dagtilbudslovens §19, stk.2-5 og §21, stk. 2 og 3.

Private pasningsordninger er ikke sidestillet med et dagtilbud og derfor ikke omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens §§7-44.

 • I de private pasningsordninger er der ikke krav om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner
 • Der er ikke krav om formaliseret forældreindflydelse
 • Der er ikke krav om en sprogvurdering af barnet ved 3-års alderen og heller ikke krav om sprogvurdering i 2-års alderen, hvis der er truffet beslutning om at fremrykke sprogvurderingen og sprogstimuleringen
 • På dage, hvor den private pasningsordning holder ferie eller lukket, eller hvis pasningsordningen er ramt sygdom, er der ikke krav om at tilbyde alternativ pasning. Det er forældrenes eget ansvar at sørge for pasning af deres barn, når der ikke tilbydes alternativ pasning.
 • I private pasningsordninger kan barnet opsiges fra pladsen, hvilket ikke gør sig gældende i dagtilbud
 • Der ydes ikke fripladstilskud til privat pasning

Kolding kommune vil gøre opmærksom på, at ovenstående kan være tilstede i nogle private pasningsordninger.

Hvis du som forælder får tilskud til privat pasning, og i stedet ønsker at få dit barn passet i et kommunalt dagtilbud, ophører tilskuddet til privat pasnings den dag, hvor barnet får en plads i det kommunale dagtilbud. Det modsatte er også gældende. Har du et barn i et kommunalt dagtilbud og vil skifte til privat pasnings, giver vi først tilskud til den private pasning efter opsigelsesperioden.

Et eksempel: Du har et barn i en kommunal børnehave, men ønsker at flytte barnet i en privat institution. Du meddeler i marts måned, at barnet har fået plads i den private institution fra den 1. april. Der er en måneds udmeldelsesvarsel til den. 1. i måneden, så kommunen giver først tilskud til den private institution fra den 1. maj.

Det er vigtigt at du er opmærksom på udmeldelsesfristen, da du ellers kan komme til at betale den fulde udgift for pasningen. Hvis dit barn skifter fra privat pasning eller privat institution til kommunalt dagtilbud, ophører kommunens tilskud til den private pasnings, når dit barn starter i en kommunal plads. Du skal derfor huske, at opsige din private pasning til den gældende frist. Hvis opsigelsesperioden i den private pasning ikke overholdes kan det medføre dobbelt betaling.

Vi giver tilskud til børn i alderen 24 uger til og med 5 år. Tilskuddet bortfalder dog, når barnet begynder i børnehaveklassen.

Tilskuddet må højest udgøre 75 % af din udgift til din private pasning.

Du skal kunne dokumentere din udgift til privat pasning. Kolding Kommune giver 8.469,00 kroner om måneden i 2019 i tilskud for de 0 til 2-årige. Tilskuddet er på 5.264,00 kroner om måneden fra den måned barnet bliver 3 år til det begynder i skole.

Vi udbetaler tilskuddet månedsvis bagud. Tilskuddet er skattefrit for dig, men skattepligtigt for den, der passer barnet. Kolding Kommune underretter skattemyndighederne om, hvor meget vi udbetaler i tilskud.

 

Den private pasning skal dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

For at kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber er det en forudsætning, at der fremvises dokumentation for, at den person, der passer dit barn, f.eks. har gennemført 9. klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2.

 

Hvis vedkommende er syg og får udbetalt sygedagpenge, skal Pladsanvisningen have besked, da det får indflydelse på udbetalingen af tilskuddet.

Tilskuddet er omfattet af reglerne om søskendetilskud. Du kan altså få søskendetilskud til privat pasning og private institutioner.

Vi giver ikke tilskud med tilbagevirkende kraft.

Listen er med private pasningsordninger, der drives uden direkte offentlige tilskud. De personer der varetager pasningen af børnene er ikke ansat af kommunen.

Ordningerne er i henhold til dagtilbudslovens § 78 og § 79 godkendt af kommunen og kommunen har pligt til at føre tilsyn med ordningerne.

Ordningerne er et alternativ til de kommunale dagtilbud og er således ikke omfattet af dagtilbudslovens særlige formålsbestemmelser, og ikke omfattet af bl.a. krav om pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger og forældreindflydelse.

Forældrebetalingens størrelse mv. er et spørgsmål mellem forældrene og den private pasningsordning.

Forældre, der vælger en privat pasningsordning, kan søge tilskud til pasningen jf. ovenfor. 

pdfNavneliste_private_pasningsordninger_-_frit_valg_141119.pdf444.04 KB

 

 

Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

1. Indledning
Privatinstitutioner skal overholde gældende lovgivning, og de til enhver tid vedtagne beslutninger i Kolding Kommune for etablering og drift af daginstitution samt politikker, mål og pædagogiske rammer og principper, der er gældende i kommunens dagtilbud. Imidlertid har den private institution nogle frihedsgrader i forhold til økonomi, overskud og forældrebetaling. Endvidere optager den private institution selv børn.

2. Formalia

2.1 Lovgivning og kommunale regler

Privatinstitutioner er forpligtet til at overholde og efterleve følgende:

 • De til enhver tid gældende love og regler på området, herunder:
  • Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)
  • Forvaltningsloven og offentlighedsloven
  • Byggelovgivningen
  • Arbejdsmiljøloven
  • Fødevarelovgivningen og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven).
  • Gældende retsgrundsætninger.
  • De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud

Kolding Kommunes godkendelse til at drive privatinstitution kan ikke videregives til anden fysisk eller juridisk person.

2.2 Vedtægter
Den private institution skal udarbejde vedtægter, der skal være offentlig tilgængelige. Af vedtægten skal bl.a. fremgå formål, og hvem der er ansvarlig for institutionens drift, hvilke optagelseskriterier, der er gældende samt dokumentation for, at institutionens regnskab årligt revideres af et autoriseret revisionsfirma.

Gennem vedtægterne skal forældre til børn i private institutioner sikres den samme inddragelse og medbestemmelse som i selvejende institutioner, jf. 14 stk. 3 i Dagtilbudsloven (Vejledningen til Dagtilbudsloven 9109/2015 punkt 630)

2.3 Økonomi

2.4 Økonomiske krav til ansøger
Den private institution skal være kvalificeret, dvs. ansøger skal:

 • Udvise økonomisk og faglig hæderlighed, dvs. være en økonomisk troværdig samarbejdspartner, der overholder sine forpligtelser i forhold til:
  • At indbetale depositum på 30.000 kr. ved fremsendelse af ansøgning (depositum tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse om ansøgningen).
  • At stille garanti på anfordringsvilkår, der svarer til udgifterne ved 3 månedersdrift. Sammen med ansøgningen indsendes et budget for de første 12 måneder.
  • At opfylde sine forpligtelser i forhold til betaling af skatter, sociale ydelser, indberetning til Skat, Danmarks Statistik mv. i henhold til gældende lovgivning
  • At redegøre for, hvad et eventuelt overskud anvendes til (skal fremgå af dagtilbuddets formål og vedtægter).

2.5 Overgang fra selvejende daginstitution til privat institution
Ved overgang fra en selvejende institution til en privatinstitution opgøres de kommunale værdier som institutionen råder over. Kommunen fastsætter vilkår for den private institutions overtagelse af disse værdier eller for tilbagelevering til Kolding Kommune.

De kommunale værdier kan bl.a. defineres som:

 • Inventar
 • Udlånt inventar
 • Andet løsøre
 • Licenser til programmer
 • Tekniske installationer og udstyr som edb og telefoni
 • Kommunal grund eller bygninger
 • Lån i bygninger ejet af den selvejende institution
 • Pantebreve udstedt til kommunen
 • Ydelser på lån i ejendommen, opgøres fra det tidspunkt dette er meddelt den selvejende institution

2.6 Tilskud til børn i private daginstitutioner
Til børn med opholdskommune i Kolding, og som er optaget i en privatinstitution, yder kommunen tilskud, jf. Dagtilbudsboven §36 - §38, der afregnes månedligt bagud med den private institution. Tilskud ydes fra det tidspunkt, hvor barnet er berettiget til et dagtilbud under den kommunale forsyning, og hvor barnet er optaget i privatinstitutionen og indtil det tidspunkt, hvor børn almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Tilskuddet beregnes ud fra en åbningstid på 50 timer ugentligt. Såfremt der holdes åbent i færre timer, reguleres tilskuddet forholdsvist. Der ydes ikke forhøjet tilskud til åbningstid udover de 50 timer ugentligt.

Tilskuddet består af:

 • Et driftstilskud pr. barn svarende til de gennemsnitlige omkostninger der er pr. barn i en lignende daginstitution i Kolding Kommune.
 • Et administrationsbidrag pr. barn, svarende til en selvejende institution i Kolding Kommune.
 • Et bygningstilskud pr. barn, svarende til en selvejende institution i Kolding Kommune.

Såfremt der på tidspunkt for beregning af tilskud ingen selvejende institutioner er i Kolding Kommune bruges tilbagefaldsreglen.

2.7 Kriterier for pædagogiske principper
Privatinstitutioner gøres særlig opmærksom på gældende bestemmelser og formålsparagraffer i Dagtilbudsloven – i den pædagogiske sammenhæng skal særligt § 8 om pædagogiske læreplaner og lovens formålsbestemmelse for dagtilbud §1 tages i betragtning.

2.8 Den pædagogiske læreplan
I forbindelse med godkendelse som privat institution afleveres udkast til den pædagogiske læreplan. Senest 3 måneder efter opstart skal den endelige pædagogiske læreplan godkendes af Kolding Kommune. Læreplanen udarbejdes i overensstemmelse med Dagtilbudsloven og Kolding Kommunes ramme herfor.

Institutionens ledelse skal en gang årligt overfor bestyrelsen dokumentere, at der arbejdes med processer, der leder mod de i læreplanen fastsatte mål. Læreplanen evalueres og godkendes af bestyrelsen hvert andet år. Når den første pædagogiske læreplan er godkendt af bestyrelsen afleveres den til godkendelse af Kolding Kommune.

2.9 Sprogvurdering
Den private daginstitution skal løse opgaven med at sprogvurdere børnene og sikre opfølgning jf. dagtilbudsloven § 11. Herunder sikre, at der er fagligt kompetente pædagoger til at varetage opgaven i institutionen.

2.10 Børn med særlige behov
Institutionen skal samarbejde med Kolding kommune om indsatsen i forhold til børn med særlige behov.

Den private institution skal tage kontakt til Kolding Kommune, hvis det optager/har et barn indskrevet med særlige behov, således at kommunen kan vurdere behovet for særlige støtteforanstaltninger, herunder om det er hensigtsmæssigt, at barnet er optaget i privatinstitutionen.

Hvis kommunen har bevilget støtte til et barn, skal støtten gives til barnet. Hvis kommunen vurderer, at barnets behov ikke kan tilgodeses i privatinstitutionen, kan forældrene pålægges at få flyttet barnet til en anden institution, der er indrettet til at klare barnets behov, eller som har personale med særlig uddannelse til at varetage barnets behov.

Privatintuitionen kan søge støttetimer til børn med særlige behov. Dette sker ved at sende en ansøgning til Kolding Kommune. Ansøgningsskemaet skal give en fyldestgørende beskrivelse af barnets nuværende situation, dette kan f.eks. gøres med afsæt i Kompetencehjulet. Herudover skal der foreligge en beskrivelse for, hvordan institutionen vil gøre brug af de ansøgte timer. Eventuelle bilag fra psykolog, læge m.v. kan vedlægges. Samtykke fra forældrene vedlægges
via en underskrift. Der kan kun søges støtte til børn bosat i Kolding Kommune.

2.11 Fysiske rammer for institutionen
Bygningen skal kunne godkendes i henhold til Bygningsreglementet til daginstitutionsformål, Arbejdsmiljøregler og kunne opnå godkendelse hos Brandmyndigheden til formålet. Der skal være et frit gulvareal i grupperummet på min. 3 m² pr. 0-2 årigt barn og 2 m² pr. børnehavebarn.

I institutionen skal der være garderoberum, toiletrum med toiletter og vask i forbindelse med grupperummene Pusleborde skal være højdejusterbare. Der skal være fællesrum, vaskerum, rengøringsrum og kontor til administration. Til brug for personalet skal der være personalerum, garderobe og toilet med badefaciliteter. Såfremt institutionen modtager 0-2 årige børn, skal der være et godkendt produktionskøkken med tilknyttet viktualierum. Dette er dog ikke et krav, hvis privatinstitutionen vælger, at få maden ude fra og modtage det i et godkendt anretter køkken. Det er et krav at maden lever op til fødevarestyrelsens anbefalinger om sund mad til børn.

Såfremt daginstitutionen modtager 0-3 årige børn skal der være sovepladser i fornødent omfang. Institutionen er ansvarlig for, at alle lovpligtige sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold for børn og medarbejdere er i orden. Arealet skal være uden sundhedsmæssig risiko. Der må ikke være skadelige eller giftige planter mm på grunden. Der skal etableres en sikker legeplads med legeredskaber, der overholder Dansk Standard samt tilgodeser børns behov for udvikling såvel
fysisk som socialt mm.

2.12 Antal pladser
I forbindelse med ansøgning skal det oplyses, hvor mange pladser der etableres. Antallet af pladser kan ikke ændres efterfølgende uden fornyet godkendelse fra kommunen. 

2.13 Personale
Der skal ansættes en pædagogisk professions bachelor som ansvarlig leder. Derudover skal Byrådets beslutninger vedr. normeringsforhold og krav til sammensætning af personale og ledelse efterleves. 

Institutionen skal mindst have 55 % af personaletimerne bemandet med pædagogiske professions bachelorer.

Ledelsen har ansvaret for at sikre, at personalet til enhver tid har kompetencer, som gør, at institutionen lever op til Kolding Kommunes krav til dagtilbud.

Den private institution (ejerne/institutionsbestyrelsen) skal indhente børne- og straffeattester, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børnene eller færdes blandt børnene. Det gælder både for ledere og øvrige medarbejdere samt frivillige. – Herunder vikarer og praktikanter. Institutionen skal på baggrund af de indhentede attester vurdere, hvorvidt vedkommende kan ansættes i institutionen. Det er en konkret individuel vurdering, hvorvidt eventuelle anmærkninger på attesterne er foreneligt med pågældendes beskæftigelse i en daginstitution. Der lægges særligt vægt på arten af kriminalitet, tidspunktet for kriminaliteten, pågældendes alder på gerningstidspunktet og antallet af kriminelle handlinger sammenholdt med stillingens
art og indhold.

Den private institution skal sikre, at der tales dansk i institutionen.

2.14 Rammer
Eventuelle ændringer i åbningstiden skal meddeles forældrene og Kolding Kommune med rimeligt varsel, mindst en måned.

Også ved lukkedage skal privatinstitutionen sikre pasning af de børn, der har behov. Den private leverandør er forpligtet til at tegne en løsøreforsikring, en erhvervsansvarsforsikring og en arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikringen skal også tegnes for kommunalt ansatte, der er beskæftiget i institutionen. Bygningen skal være bygningsbrandforsikret og husejerforsikret.

2.15 Optagelsesregler
Privatinstitution, fastsætter selv retningslinjer for optagelse og træffer selv afgørelse om optagelse. jf. § 26 stk. 3, Dagtilbudsloven.

Privatinstitutionen skal udarbejde og administrere synlige og gennemskuelige optagelsesregler.Privatinstitutionen skal som minimum overholde gældende lovgivning og retsgrundsætninger om lige adgang, medmindre det i den af Byrådet godkendte ansøgning fremgår, at optagelse eksempelvis begrænser sig til børn af forældre, der er ansat på en bestemt arbejdsplads/virksomhed. Privatinstitutionen kan ikke udelukker visse grupper fra optagelse i institutionen.

Privatinstitutionen kan alene afvise optagelse, hvis der ikke er ledige pladser (her træder ventelistekriterierne i kraft). Optagelses- og ventelistekriterierne skal være offentligt tilgængelige.

Privatinstitutioner er på samme vilkår som kommunale institutioner forpligtet til at optage børn med handicaps eller andre særlige behov. Afslag om optagelse af børn med særlige behov kan alene begrundes ud fra følgende kriterier:

 • At de fysiske rammer ikke er eller kan tilpasses barnets behov og
 • At personalets kvalifikationer ikke matcher de faglige krav, der skal til for at sikre børn med særlige behov de nødvendige udviklingsmuligheder (et privat dagtilbud kan optage alligevel, og derefter søge kommunen om støtte til barnet).

2.16 Forældrebetaling
Privatinstitution fastsætter, offentliggør og sørger selv for opkrævning og inddrivelse af forældrebetaling.

Manglende forældrebetaling er et anliggende mellem institutionen og forældrene. Institutionen har ved manglende forældrebetaling ret til at opsige barnet med et af bestyrelsen (i vedtægten) aftalt varsel.

Reglerne for fripladstilskud og søskendetilskud følges.

2.17 Tilsyn
Privatinstitutioner er underlagt kommunens tilsynsforpligtelse jf. Dagtilbudsloven § 5. Det betyder, at det løbende kommunale pædagogiske tilsyn skal kunne foregå frit og uhindret via såvel uanmeldte som anmeldte tilsynsbesøg. De kommunale myndigheder skal have adgang til, når som helst, at bese institutionen. Institutionen er forpligtet til at samarbejde med tilsynet.Tilsynets bemærkninger og eventuelle ønsker forelægges for forældrerepræsentanterne og den private leverandør. Retningslinjer for tilsynsbesøg.

Institutionen er forpligtet til indenfor 8 dage at gøre kommunen bekendt med eventuelle klager fra forældre, samt disses indhold.

2.18 Bortfald af tilskud og klagemuligheder
Hvis kommunen får oplysninger om, eller via tilsyn bliver bekendt med, at en privat institution tilsidesætter krav og forpligtelser kan det medføre:

 • Ophævelse af godkendelse
 • Bortfald af tilskud – med kort eller intet varsel, hvis Byrådet skønner at kriterier misligholdes eller groft misligholdes
 • Erstatningsansvar.

Klage over manglende godkendelse rettes til Kolding Kommune. Klage over fastsættelse af kommunens krav kan, afhængig af klagens art, stiles til Kolding Kommune eller Konkurrencerådet/Konkurrencestyrelsen.

Forældre til børn i det private dagtilbud kan forfølge et eventuelt erstatningskrav via de civilretslige instanser og myndigheder.

Forældre kan henvende sig til Kolding Kommune Børneområdet, hvis de har spørgsmål eller oplevelser, der er relevante i forhold til tilsynet med det private dagtilbud.

2.19 Lukning
En privat institution kan tidligst lukke med 3 måneders varsel (svarende til garantikapitalen jfr. pkt. 2.2) til den første i måneden. Såfremt der er planer om lukning af institutionen, skal Kolding Kommune straks informeres herom.

Alle aktiver anskaffet ved kommunale driftstilskud, herunder eventuelle kommunale investeringer, overføres – efter beslutning i den private daginstitutions bestyrelse – til et med daginstitutionsdrift beslægtet formål. Formålet skal godkendes af Kolding Byråd.

3. Krav til ansøgningen

Ansøgningen om godkendelse af ny privatinstitution stiles til:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  att.: Børneområdet
Børne- og uddannelsesforvaltningen
Børneområdet
Ålegården 1
6000 Kolding

Ansøgningen skal indeholde:
Privatinstitutioner, der ønsker at etablere og drive dagtilbud efter Dagtilbudslovens § 20, skal i ansøgningen dokumentere, hvordan de vil efterleve de krav og forventninger, der fremgår af Kolding Kommunes kriterier, som de er formuleret her. Af vedlagte bilag 2 fremgår Kolding 

Kommunes opgaver og forpligtigelser i relation til privatinstitutioner.

 • En underskrevet tilkendegivelse/referat af møde, hvor beslutning af etablering af privatinstitution er aftalt
 • En beskrivelse af idegrundlag
 • Budget
 • Udkast til vedtægter
 • Pædagogiske læreplaner
 • Dokumentation for at bygningerne er godkendt til formålet
 • Dokumentation for tegnede forsikringer
 • Dokumentation for garantistillelse

Rev. November 2016

Lovgrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) § 5: ”Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddet efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 3, efterleves.

Stk.2 Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammer for tilsynet”

Tilsyn
Kolding Kommune skal føre tilsyn med privatinstitutioner. Tilsynets formål er at sikre, at den private institution opfylder kravene for godkendelse samt at den opfylder centrale bestemmelser om rammer for pædagogiske læreplaner, sprogstimulering og så videre.

Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde med tilsynet og give tilsynet fuld og uhindret adgang til institutionen. Kommunen har i kraft af sin tilsynspligt mulighed for til enhver tid at aflægge privatinstitutionen besøg (både anmeldt og uanmeldt) og gøre sig bekendt med de faktiske forhold, for at kontrollere at kravene overholdes.

Tilsynet omfatter:

 • Et anmeldt besøg årligt, hvor privatinstitutionens pædagogiske indhold, mål og metoder drøftes ud fra blandt andet de pædagogiske læreplaner, oplysninger om personalenormeringen, personalekvalifikationer, hygiejniske og sikkerhedsmæssige forhold
 • Mindst et uanmeldt besøg årligt, hvor det vurderes, om privatinstitutionen fortsat lever op til godkendelseskriterierne.

Såfremt det vurderes, at privatinstitutionen ikke længere opfylder godkendelseskriterierne, skal kommunen stoppe driftstilskuddet. Det gælder også, hvis privatinstitutionen anvender et eventuelt overskud til et ikke godkendt formål.

Tilsynet føres af repræsentanter fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Det anmeldte besøg
Mindst 4 uger før tilsynsbesøget, modtager institutionen brev/mail med dato og dagsorden for tilsynsmødet. Tilsynsmødet foregår i institutionen med deltagelse af leder, personalerepræsentant og forældrerepræsentant.
Mødet er fastsat til 2 timer, hvoraf den første halve time består af en rundgang ude og inde med deltagelse af leder og kommunens repræsentant. Herefter afholdes mødet med følgende dagsorden:

 1. Præsentation
 2. Status på den aktuelle børnegruppe:
  a. Antal børn – herunder hvor mange børn fra andre kommuner end Kolding.
  b. Køn
  c. Alder
  d. Børn med særlige behov
 3. Den aktuelle personalesammensætning – Som dokumentation for at personalenormeringen overholdes fremlægges en arbejdsplan på mødet.
  a. Køn
  b. Alder
  c. Uddannelsesmæssig baggrund (antal og timeansættelse af uddannede/ikke uddannede medarbejdere)
  d. Studerende/Pau-elever
 4. Status på arbejdet med
  a. Pædagogiske læreplaner/børnemiljøvurderinger
  b. Sprogvurderinger samt opfølgning på disse
  c. Madordninger – lever disse op til fødevarestyrelsens anbefalinger
 5. Øvrige forhold som institutionen og Kolding Kommune måtte ønske drøftet
 6. Sammenfatning af mødet samt aftale om næste anmeldte tilsynsbesøg

I forbindelse med rundgangen vil der bliver set på legepladsforhold/legepladsrapport, køkkenforhold/smiley, beredskabsplan, hygiejnetilsyn etc.

Kommunens repræsentant udarbejder efter mødet en tilsynsrapport som sendes til privatinstitutionen.

Øvrige bestemmelser:
Privatinstitutionen skal til enhver tid skriftligt kunne dokumentere hvordan privatinstitutionen lever op til godkendelseskriterierne. Privatinstitutionen har pligt til at oplyse Kolding Kommune om ændringer i godkendelsesgrundlaget.

Privatinstitutionen skal til enhver tid leve op til gældende lovgivning på området, herunder samtlige lovbestemmelser, bekendtgørelser og vejledninger, der retter sig mod børneområdet og dagtilbud, samt til enhver tid i Kolding Kommune gældende rammer for børns ophold i dagtilbud.

Modtager privatinstitutionen klager fra forældre vedr. privatinstitutionens virke sendes et notat vedrørende dette inden 8 dage til Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Privatinstitutionen skal efterleve samme myndighedskrav og standarter som kommunale institutioner i forhold til bygningsforhold, legepladsforhold, brandværnsmæssige forhold, arbejdsmiljøforhold – herunder APV, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold, bestemmelser vedr. befordring af børn, barneseler, sovestillinger, legetøj m.v.

Derudover skal privatinstitutionen overholde lovgivningsmæssige krav til sundhed, sikkerhed og hygiejne i daginstitutionerne, herunder Sundhedsstyrelsens anbefalinger i ”Hygiejne i daginstitutioner – anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” samt Fødevarestyrelsens ”Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner”.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey