Klagefrist til mandag den 6. april 2020.

Kolding Kommune meddeler en godkendelse for ejendommen Jordrupvej 6, 6040 Egtved.

Godkendelsen omfatter følgende:                                                    

  • Omlægning til regulering efter produktionsareal
  • Udvidelse af produktionsareal med 50 m2 i klimapavillon til i alt 2.643 m2 produktionsareal
  • Godkendelse af i alt 1.014 m2 gylleoverflade i eksisterende gyllebeholdere

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16a, stk. 1 i husdyrbrugloven. Udkastet har været i minimum 30 dages høring, og der indkom bemærkninger til udkastet.

Kolding Kommune har vurderet, at høringssvarene fra parterne ikke giver anledning til at ændringer eller tilføjelser af vilkår i godkendelsen.

Kolding Kommune har vurderet, at projektet overholder husdyrbruglovens beskyttelsesniveauer, og at projektet ved overholdelse af vilkårene i godkendelsen kan gennemføres uden væsentlige virkninger på miljøet herunder påvirkning af naboer og de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier i området.

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-ogfoedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl. 9-15.

Hvad er klagefristen? Den 6. april 2020. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 1020 af 6. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey