Klagefrist til tirsdag den 10. september 2019.

Kolding Kommune meddeler en godkendelse af husdyrproduktionen for svineproduktionen på ejendommen Svanemosevej 15, 6000 Kolding.

Godkendelsen omfatter følgende:

  • Udvidelse af drægtighedsstalden syd for den eksisterende drægtighedsstald.
  • Udvidelse af klimastalden vest for den eksisterende klimastald. I denne stald vil der være et udleveringsrum og det vil være muligt at skifte mellem smågrise og slagtesvin.
  • Omlægning af poltestalden til både polte og farestier.
  • Etablering af et luftrensningsanlæg herunder en silo vest for den eksisterende drægtighedsstald.
  • Det eksisterende gyllekølingsanlæg køres videre og etableres også i de to nye staldanlæg.
  • De fire eksisterende gyllebeholdere har fast overdækning.

Ejendommens samlede produktionsareal udvides fra 4.208 kvm til i alt 4.887 kvm i ansøgt drift.

Der meddeles endvidere dispensation til placering af klimastalden og udleveringsrummet tættere end 30 meter til naboskel. Ejer af naboskellet har indsendt en underskreven erklæring.

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16a, stk. 2 i husdyrbrugloven. Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer. Udkastet har været i høring, og der indkom bemærkninger fra én nabo. Bemærkningerne har ikke ændret på kommunens afgørelse.

Godkendelsen offentliggøres på Kolding Kommunes hjemmeside den 13. august 2019 og efterfølgende med en notits i Kolding Ugeavis.

Klagevejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Tirsdag den 10. september 2019. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey