Uddannelsesplan 4. praktikperiode i Bachelorprojektet
Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode.

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling.

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis.
Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger.
Vidensmål: Den studerende har viden om

virkefelter for den pædagogiske profession,


pædagogfaglig udvikling og innovation,


pædagogens professionsfaglighed og
professionsetik,

Færdighedsmål: Den studerende kan


identificere, afgrænse og undersøge en
relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter,

identificere og fagligt vurdere muligheder for
udvikling og kvalificering af pædagogisk
praksis,

formidle etiske og handleorienterede
overvejelser, der kvalificerer pædagogisk
samspil, og demonstrere professionsfaglig
dømmekraft,

følgende forholds indflydelse på den valgte
problemstilling:

  • Kulturelle og sociale.
  • Institutionelle og organisatoriske.
  • Historiske, samfundsmæssige og internationale,
inddrage organisatoriske og
samfundsmæssige forhold i perspektiveringen
af den valgte problemstilling,
nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling, inddrage viden og forskning i en faglig argumentation,
empiriske undersøgelsesmetoder samt
deres muligheder og begrænsninger og
opgaveskrivning og faglig formidling.
vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og
formidle analyse- og undersøgelsesresultater
mundtligt og skriftligt.
Institutionens udviklings- og innovationsfelter:
Center For Senhjerneskade arbejder med komplekse problemstillinger inden for
senhjerneskade. Der fokuseres på en helhedsorienteret indsats, med udgangspunkt i de ønsker og behov som borgerne har. Udgangspunktet for arbejdet er en rehabiliterende og neurofaglig tilgang.

Vi arbejder innovativt for at minimere arbejdsskader.

Institutionens rammer for empiriindsamling:

(Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.)

Den studerende indhenter samtykkeerklæring/tilladelse hos den enkelte beboer i samråd med Center for senhjerneskades vejleder/leder.
Kontaktperson for den studerende
Praktikansvarlig teamleder Anette Lange.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey