Social- og specialpædagogik

Uddannelsesplan for Modul 13

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode.

Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.
Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis
understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører.
Vidensmål: studerende
har viden om
Færdighedsmål: Den
studerende kan
a) Hvordan arbejder vi
med dette?

b) Hvilke
læringsmuligheder
tilbyder vi?

c) Hvordan understøtter vi
den studerendes læring
indenfor dette?
Den institutionelle,
organisatorske og
ledelsesmæssige rammer
for social- og
specialpædagogiske
indsatser
agere professionelt inden for de givne institutionelle,
organisatoriske og
ledelsesmæssige rammer,
a)Den studerende vil i det
daglige arbejde indgå på lige fod med det øvrige personale,
i udførelsen af de bestillinger
der ligger fra kommunernes
side. Den studerende vil blive introduceret til
dokumentationen af mål på
bosted.

b)Der forekommer orientering
med Centerleder i
organisationsopbyggelse og
ledelsesmæssige rammer.
Den studerende vil, hvis
muligt, deltage i et
statusmøde. Det er muligt at
få indblik i oprettelse af
delmål og erfaring med selv at oprette mål og erfaring
med dokumentations
opsamling.

c)Dette understøttes i
vejledningen og i praksis.
forskellige social- og
specialpædagogiske
tilgange og metoder
foretage en faglig vurdering
af de metoder, som anvendes
på praktikstedet,
a)Vi anvender en neurofaglig
tilgang til borgerne. Dette
gøres bla. ved at tilpasse
stimuli for hver enkelt borger
samt ved at tilpasse
rammerne for det sociale
samvær og deres liv.

Ved hjælp af arbejdsredskaber fra Hjerneskaderådgivningen
understøttes/tilrettelægges
tilgangen til den enkelte
borger.

b) Den studerende får
mulighed for at arbejde
selvstændigt med
neuropædagogik i det daglige
arbejde med borgerne.
Derudover får den studerende
mulighed for at anvende de
pædagogiske metoder.

c) Den studerende vil få
vejledning i hvordan vi
arbejder med den enkelte
borger ud fra en neurofaglig
tilgang og brugen af de
pædagogiske
arbejdsredskaber.
tilgrænsende fagligheder og
rammerne for
tværprofessionelt
samarbejde,
indgå i tværprofessionelt
samarbejde om løsningen af
konkrete opgaver og/eller
problemstillinger,

a)Vi arbejder i det daglige
tværfagligt omkring løsning af
konkrete opgaver. I det
daglige arbejde bidrager vi
med hver vores faglighed ifht.
kerneopgaven.

b)Den studerende vil arbejde
med individuelle planer samt
beskrive og dokumentere de
observationer, der ligger på
delmålene. Den studerende
deltager på teammøderne,
hvor der er mulighed for at
sparre med andre
faggrupper. Denne sparring
sker også naurligt i det
daglige arbejde.

c)Der vil til vejledning og i
hverdagen være mulighed for
at gøre sig nogle refleksioner
samt udarbejde delmål.

opgave- og
ansvarsfordeling mellem
målgrupperne,
professionelle, frivillige og
pårørende,
redegøre for egen faglighed,
opgaver og ansvar i et mange
facetteret samarbejde,
a)Den pædagogiske opgave
og ansvarsfordeling er
individuel for hver borger,
hvilket hvert team har
ansvaret for. Der er tilknyttet
to nøglepersoner til hver
borger som bla. har et ansvar
for udarbejdelse af den
enkeltes individuelle plan og
udarbejdelse af status.

Vi ser de pårørende som en
vigtig ressource og inddrager
dem i det omfang borgeren
og de pårørende selv ønsker
det.

Enkelte af borgerne er
tilknyttet frivillige, som de
har stor glæde af. Personalet
samarbejder med borgeren
og den frivillige omkring
mødetidspunkter.

b)Den studerende vil
gennem det daglige arbejde
med borgerne, pårørende,
samarbejdsparter samt på
teammøder få mulighed for atmarkere sin faglighed og
derved koble teori og praksis.

c) Vi understøtter den
studerendes læring ved at
være medreflekterende
didaktiske og pædagogiske
metoder til udvikling af pædagogisk praksis,
herunder dokumentation og
evaluering, og
sætte mål, anvende
dokumentations- og
evalueringsmetoder og
udvikle viden gennem
deltagelse, systematisk
erfaringsopsamling og
refleksion over pædagogisk
praksis og
a)Vi arbejder ud fra
handlekommunes bestilling
på den enkelte borger.
Borgerne inddrages i
indsatsmålene og delmål
bliver udarbejdet i
samarbejde med borgeren
udfra egne ønsker.

Vi dokumenterer på Bosted
og evaluerer løbende på
delmålene på møder og i det
daglige.

b)Den studerende vil blive
introduceret til at anvende
Bosted.

Få kendskab til at opsætte,
oprette og evaluere delmål på
borgerne.

c)Vi understøtter den
studerende i at udarbejde et
delmål, samt vejleder i
udarbejdningsfasen.
førstehjælp. udføre grundlæggende
førstehjælp.
Undervisning på studiedage
Angivelse af relevant
litteratur:

Modulets evaluering. Her
formuleres hvordan den
studerendes læringsudbytte
evalueres ved 2/3 af
praktikperioden

Håndbog i neuropædagogik

Med udgangspunkt i den studerendes kompetence mål, vil
den studerende og vejlederen efter tre måneder udarbejde en
skriftlig evaluering hver for sig.

Institutionen som
praktiksted:

Er der særlige
forventninger til den
studerendes
forudsætninger?

Vi forventer:

  • At du har etikken i højsæde
  • At du er psykisk og fysisk robust
  • At du tager del i dagligdagens aktiviteter
  • At du kommer med et åbent sind og er villig til at lære og undres.
  • At du tør udfordre dig selv og tør fejle.
  • At du udviser engagement og motivation.
  • At du møder til tiden.
  • At du overholder tavshedspligten og de retningslinjer der forefindes på stedet.
  • At du udviser empati og respekt for det enkelte individ.
  • At du bidrager til den gode kultur i huset.
Den studerendes
arbejdsplan:
Der vil forekomme skiftende arbejdstider i tidsrummet 7- 23.15 og hver anden weekend, samt søn- og helligedage. Den studerende vil kende sin arbejdsplan 4 uger før.
Organisering af
praktikvejledning

Hvordan og hvornår gives der vejledning?

Den studerende vil modtage vejleding ca. 2 timer om ugen
med vejleder, men der kan forekomme vejleding med andre faggrupper.

Det er den studerendes ansvar at skrive dagsorden, referat
samt refleksioner til hver vejledning. Dagsorden, referat samtrefleksioner skal mailes til vejlederen ca. tre dage før
vejledningen. Det er den studerendes ansvar at skrive et
punkt på til et teammøde en gang om måneden.

Den studerendes portfolio er som et fast punkt på dagsorden til hver vejledning.

Organisering af kontakt til
uddannelsesinstitution
(herunder en kort
beskrivelse af hvordan
institutionen forholder sig, hvis der er bekymring /problemer i praktikforløbet)
Opstår der bekymringer, vil vejlederen italesætte dette på vejledningen, hvis bekymringen ikke kan løses på vejledningen, vil den praktikansvarlige leder, samt seminariet blive medinddraget og der vil lægges en plan for det videre forløb. Vi antager, at grundstenene for et godt praktikforløb er åbenhed og ærlighed.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey