Social- og specialpædagogik

Uddannelsesplan for Modul 9

Område 3: Relation og kommunik2ation – 2. praktikperiode.

Området retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og

pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag.

Vidensmål: Den

studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

a) Hvordan arbejder vi med

dette?

b) Hvilke

læringsmuligheder tilbyder

vi?

c) Hvordan understøtter vi

den studerendes læring

indenfor dette?

kommunikationsformer og relationsdannelse,

herunder om den

professionelle samtale,

kommunikere Professionelt,

etablere og indgå i

professionelle relationer til

mennesker i udsatte

positioner,

a)Vi tager udgangspunkt i

borgerens ressourcer, samt

livskvalitet ud fra en

neurofaglig og rehabiliterende

tilgang.

Vi anvender kommunikations

hjælpemidler så som bliss

symboler, staveplade, white

board, Ipad og computer.

b) Den studerende kan få

kendskab til og erfaring med

de forskellige

kommunikationsformer.

Det er muligt at arbejde medat deltage aktivt i det daglige

arbejde med borgerne, på

møderne samt i de situationer

der opstår spontant. Den

studerende vil få introduktion i

hvordan de forskellige

kommunikations former bliver

anvendt.

Det kan anbefales at læse

følgende:( Videns Tema

Tidsskrift nr. 5 2010) Fokus på

neuropædagogik.

c) I vejledningstimerne vil vi

tale om de observationer,

iagttagelser og refleksioner den

studerende har gjort sig. Der

vil der være mulighed for at

den studerende kan læse i

individuelle planer, som ligger

på hver enkelt borger.

Endvidere vil vi på

vejledningstimerne gennemgå

hver enkelt borgers måde at

kommunikere på. I praksis vil

den studerende få indblik i og

erfaring med hvordan den

enkelte kommunikerer.

professionsetik og

pædagogiske værdier,

analysere og vurdere etik,

magt og ligeværd i sin egen

og andres tilgang til det

enkelte menneske og til

fællesskaber,

 a) Vi italesætter etiske

dilemmaer i personalegruppen

og er bevidste omkring

magtanvendelse i det daglige

arbejde. Du vil endvidere få

kendskab til Center for

senhjerneskades

værdigrundlag. Det anbefales

at læse ”kontrol i det stille- om

magt og deltagelse af Søren

Christensen og Poul- Erik

Daugaard Jensen.

b)Det er muligt at arbejde med

etik, magt og ligeværd ved at eltage aktivt i det daglige

arbejde med borgerne. Vi har

borgere der grundet deres

hjerneskade ikke er i stand til

at forstå konsekvensen af

deres egne handlinger hvilket

betyder at den studerende ofte

vil stå i situationer hvor der er

mulighed for at vurdere og

analysere etik, magt og

ligeværd.

c) Der afholdes tre- punkts

møder a 15 min. 1 gang pr.

vagt. Vejledningstimerne vil

blive brugt til at vurdere og

analysere enkelte situationer.

Vi støtter dig i at koble teori og

praksis ud fra Center For

Senhjerneskades

værdigrundlag og normer.

konflikt- og

voldsforebyggelse,

konfliktnedtrapning og

udadreagerende adfærd,

vurdere konflikter, forebygge

og håndtere konflikter samt

evaluere indgreb i konfliktog

voldsepisoder,

a) Vi forebygger konflikter og

voldsepisoder ved at skærme,

aflede, fastholde og arbejder

med en struktur for den

enkelte borger som skaber en

individuel ramme hvilken giver

tryghed for borgeren. Vi

anvender den neurofaglige

viden vi har omkring den

enkelte borger.

b) Gennem praktikperioden er

det muligt at få erfaring med

udadreagerende adfærd.

Ved at deltage aktivt i det

daglige arbejde med borgerne

vil den studerende få erfaring

med såvel konflikt håndtering

og konflikt forebyggelse.

c) Vi anvender relevant

litteratur og gennemgår

iagttagelser og refleksioner ivejledningstimerne. Den

studerende får mulighed for at

indblik i de forskellige modeller

fra hjerneskade rådgivningen.

bevægelsesmæssige,

musiske, æstetiske og

kreative processers

betydning i den

socialpædagogiske praksis

og

tilrettelægge, gennemføre og

evaluere pædagogiske

aktiviteter inden for udvalgte

områder, herunder inddrage

børn, unge og voksnes

kreativitet og perspektiv og

a) Vi tager i det daglige

arbejde udgangspunkt i den

enkelte borgers kognitive

forudsætninger og fysiske

formåen. Borgerne bibringer

med de forudsætninger de

besidder. Vi benytter dagligt

den individuelle plan.

b) Vi forventer, at den

studerende tilrettelægger og

gennemføre, evaluerer en

pædagogisk proces indenfor et

selvvalgt område, som den

studerende herefter

fremlægger på et teammøde.

c) Vi vejleder den studerende i

den pædagogiske proces og

tilrettelæggelse af de

pædagogiske aktiviteter den

studerende selv har valgt.

Endvidere deltager den

studerende aktivt i team

møder, hvor der er der er

mulighed for at få indsigt i

udarbejdelse af delmålene.

hjælpemidler og

professionsteknologier i et

lærings- og

udviklingsperspektiv.

vurdere og anvende

hjælpemidler og

professionsteknologier i

samarbejde med mennesker

med særlige behov med

henblik på at understøtte

udvikling og læring.

a) Vi arbejder i det daglige

med div. hjælpemidler. I

samarbejde med

forflytningsteamet og

fysioterapeuter/ergoterapeuter.

Endvidere arbejde vi med

struktur og forudsigelighed for

borgerne i hverdagen. Dette

gør vi bla.: Tavle, time-timer,

samt de individuelle døgnrytmer.

b) Der vil forekomme
forflytningsundervisning. Der
vil i introperioden være en dag
hvor den studerende følger en
forflytningsvejleder. Derudover
vil den studerende skulle
arbejde med borgernes
individuelle delmål/individuelle
plan samt
forflytningsbeskrivelse.

c) Der vil være mulighed for at
drøfte
forflytningsproblematikker i
vejledningen og få feedback i
det daglige arbejde.

Angivelse af relevant

litteratur:

Håndbog i neuropædagogik

Modulets evaluering.

Her formuleres hvordan

den studerendes

læringsudbytte evalueres

ved 2/3 af praktikperioden

Med udgangspunkt i den studerendes kompetence mål, vil den studerende og vejlederen efter tre måneder udarbejde en skriftlig evaluering hver for sig.

Organisering af

vejledning:

 

a) Hvordan fastlægges og
udarbejdes individuel
uddannelsesplan for den
studerende?:

 

b) Hvordan inddrages den studerendes dokumentations- og portfolio-arbejde i
vejledningsprocessen?

a) Den studerende vil modtage vejleding ca. 2 timer om ugen med vejleder, men der kan forekomme vejleding med andre faggrupper. Endvidere vil der i februar og august blive afholdt en temadag hvor der blandt andet undervises i neuropædagogik, organisation og ledelse, ect.

Det er den studerendes ansvar at skrive dagsorden, referat samt refleksioner til hver vejledning. Dagsorden, referat samt refleksioner skal mailes til vejlederen ca. tre dage før vejledningen. Det er den studerendes ansvar at skrive et punkt på til et teammøde en gang om måneden. Der vil ved første vejledning blive udleveret en vejledningsplan for resten af
praktikperioden.

b) Den studerendes portfolio er som et fast punkt på
dagsorden til hver vejledning.

Den studerendes
arbejdsplan:
Der vil forekomme skiftende arbejdstider i tidsrummet 7-23.15 og hver anden weekend, samt søn- og helligedage. Den studerende vil kende sin arbejdsplan 4 uger før.
Organisering af kontakt
uddannelsesinstitution

(herunder en kort
beskrivelse af hvordan
institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i
praktikforløbet).
Opstår der bekymringer vil vejlederen italesætte dette på vejledningen, hvis bekymringen ikke kan løses på vejledningen vil den praktikansvarlige leder samt seminariet blive med inddraget og der vil lægges en plan for det videre forløb. Vi antager, at grundstenene for et godt praktikforløb er åbenhed og ærlighed.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey