Center for Senhjerneskade er et regionalt bo og dagtilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade og fremadskridende neurologiske sygdomme med svære fysiske og kognitive vanskeligheder til følge.

Der er 27 døgnpladser i botilbuddet fordelt på tre afdelinger og 10 fuldtidspladser i dagcenteret, der også anvendes af 2 eksterne brugere.
 
Der er følgende afdelinger:
Dagcenter. Åbningstid hverdage 8-16. Dagcenteret er et aktivitetscenter, der benyttes af 20 borgere, både eksterne og interne. Borgerne kommer to, tre eller fire dage om ugen og i løbet af en dag, vil der typisk være 12 borgere.

Døgntilbuddet er opdelt i tre klynger med hver to team. I de tre klynger er der henholdsvis 8, 9 og 10 borgere. Her bistår vi borgerne i alle dagligdagens gøremål.

 

Den studerende indgår i normeringen efter 4 intro vagter.


Ansatte
Huset er normeret til 93,8 fuldtidsstillinger, fordelt på ca. 135 ansatte:

 • Pædagoger
 • SSA
 • SSH
 • Sygehjælpere
 • Sygeplejersker
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Pedel
 • Køkkenfagligt personale
 • Husassistenter
 • Administrativt personale
 • Tilkaldevikarer
 • Studerende


Praktikvejlederens kvalifikationer
Line Sørensen - Diplomuddannelse
Charlotte Uldall Mortensen - Diplomuddannelse

 

Center for Senhjerneskade, afdelingen i Kolding er et specialtilbud under serviceloven.

 • Formål § 81
 • Bo-delen under § 108 
 • Dagcenteret under § 104
 • Magtanvendelse under § 126
 • Der er mulighed for at konvertere en plads til en midlertidig plads under § 107

 

Mennesker med senhjerneskader som følge af:
Traumatiske hændelser såsom, trafikuheld, misbrug, hjerneblødninger, blodpropper og sklerose samt andre progredierende skader, som kan være medfødte. Derudover har enkelte af borgerne en psykiatrisk overbygning.
Alle borgere har svære fysiske og kognitive vanskeligheder.

Størstedelen af borgerne er kørestolsbrugere og har brug for personlig pleje i større eller mindre grad.

 

Værdier for centeret som en professionel, engageret og attraktiv arbejdsplads.


Centeret bygger videre på Region Syddanmarks overordnede værdier:

 • ordentlighed i det vi gør og siger
 • vækst i fagligheden
 • rum til fornyelse og begejstring


Samarbejdet med beboere, brugere, netværk og kollegaer bygger på følgende værdier:

 • anerkendelse
 • ansvar
 • dialog

 

som indebærer:

 • at vi er åbne og fordomsfrie i mødet med borgere, kolleger, ledere og samarbejdspartnere.
 • at vi altid kan lære noget og at vi reflekterer og begrunder.
 • at rammen for arbejdet er Centrets mission, vision, værdier og mål samt få retningslinjer.
 • at centret er en decentral organisation med medarbejderen som vigtigste ressource.
 • at medarbejderne fylder rammen ud, ved at tage ansvar og træffe selvstændige beslutninger.


Vi arbejder med neuropædagogik ud fra en rehabiliterende tankegang.
Målet med neuropædagogikken og rehabiliteringstrategien er at skabe og fremme borgernes ønsker og kompetencer, så de har mulighed for at genskabe et der for dem er et værdigt og meningsfyldt liv.
Kerneopgaven på Centret er at borgerne oplever at livet leves.
I de enkelte teams arbejdes der med forskellige strategier ud fra borgerens kognitive udfordringer samt deres ønsker til det gode liv.

I det pædagogiske arbejde anvender vi den kognitive pyramide, boksmodellen, forandrings cirklen samt arbejdsplan som er inspireret fra hjerneskade rådgivningen.
Den enkelte faggruppe bidrager med sin faglighed
inden for denne ramme således at indsatsen optimeres.
Vi arbejder i hele huset ud fra et fælles grundlag, som vi alle har del i.

 

Det tværprofessionelle arbejde er en naturlig del af det at arbejde på Center for Senhjerneskade.
Vi samarbejder på tværs af faggrupper internt, (Se under ansatte) men også eksternt, såsom beskyttede værksteder, CSV, kommune, region, sagsbehandlere, sygehuse, læger, psykiatere, neurologer, neuropsykolog m.m.

Den studerende vil altid være på arbejde med minimum 3 andre kollegaer i gruppen. Der vil forekomme alene arbejde med den enkelte borgere, men det er altid muligt at tilkalde hjælp.

Den studerende vil i starten veksle imellem intro og arbejde selvstædigt. 

Det tilstræbes, at den studerende har mange vagter med sin vejleder/vejledere.

Der gøres opmærksom på, at der vil være opgaver omhandlende personlig pleje, såsom hjælp til bad, toiletbesøg, hjælp til mad m.m.

Der afholdes tre- punkts møder en gang i hver vagt af 15 min, hvor det handler om trivsel.

Arbejdstiden ligger i mellem 7.00-23.15 og hver anden weekend samt søn og helligdage. Den studerende indgår på lige fod med øvrige ansatte i forhold til jul og nytårs turnus. Der indgår tværfaglige/monofaglige møder i arbejdstiden.

 

Der indhentes straffeattest. Det er den studerende, der tager kontakt for at aftale tidspunkt for for-besøget. På for-besøget italesættes reglerne omkring tavshedspligt, påklædning, brug af sociale medier, mobilpolitik, sygefravær mm.

Center for Senhjerneskade kan have to studerende af gangen, og der vil derfor være mulighed for, at de studerende kan sparre med hinanden.

Den studerende vil modtage vejledning ca 2 timer om ugen. Vejledning kan foregå i praksis, men den studerende vil også modtage undervisning i forflytninger og medicinhåndtering.

Der vil i praktikperioden være mulighed for studiedage med fys. og ergoterapeuter. 

Der modtages kun studerende i 2., 3. og 4. praktikperiode.

 

Praktikperioderne:

§8. Praktikken tilrettelægges i fire perioder.
Stk. 2. Første praktik, svarende til 10 ECTS-point, tilrettelægges som ulønnet praktik på 2. semester med 32 arbejdsdage med et gennemsnitligt timetal på 6 timer pr. dag og med 3 studiedage på professionshøjskolen

Stk. 3. Anden og tredje praktik: To specialiseringspraktikperioder, hver svarende til 30 ECTS point, tilrettelægges som lønnet praktik med start i henholdsvis 3. og 5. semester på et praktiksted i tilknytning til specialiseringsdelen. De to praktikperioder tilrettelægges hver over 6 måneder med et gennemsnitligt ugentligt timetal på 32,5 timer. I hver af de to 6-måneders praktikperioder indgår 10 studiedage på professionshøjskolen. I forbindelse med tredje praktik gennemføres et uddannelsesforløb på 2 dage med førstehjælp varetaget af en formelt anerkendt førstehjælpsinstruktør på professionshøjskolen.

Stk. 4. Fjerde praktik, svarende til 5 ECTS-point, tilrettelægges som ulønnet praktik på 7. semester i sammenhæng med bachelorprojektet på et praktiksted i tilknytning til specialiseringen. Praktikken indeholder den studerendes opsamling af empiri og fordeles over 16 arbejdsdage med et gennemsnitligt timetal på 6 timer.

Studiedage
Stk. 5. Studiedagenes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger studiedagene med udgangspunkt i de studerendes læring i den konkrete praktik gennem undersøgelse og udvikling af forholdet mellem teori og praksis. De studerendes dokumentation af praktikerfaringer indgår i studiedagene.


Mødepligt
Stk. 6. Den studerende har mødepligt til praktikken, herunder studiedagene.

Stk. 7. Regler om de fire praktikperioders placering i uddannelsen fastsættes i studieordningen, jf. § 21, stk. 2, nr. 5.

Praktikbeskrivelse
§ 9Praktikstedet udarbejder en praktikbeskrivelse, der skal indeholde følgende:

1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder.

2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.


Vejledning og 2/3 del samtale
Stk. 2. Praktikstedet har ansvaret for, at den studerende modtager praktikvejledning i overensstemmelse med kompetencemålene for praktikperioden.

Stk. 3. Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet i første, anden og tredje praktikperiode, skal praktikstedet efter møde med professionshøjskolen og den studerende udtale sig om, hvordan den studerende kan opfylde kompetencemålene for den pågældende periode.

Praktikforberedelse og opfølgning
§ 10. Professionshøjskolen forbereder forud for hver praktikperiode de studerende på uddannelsen i praktikken, herunder på studiemetoder, og på periodens kompetencemål.

Stk. 2. I løbet af praktikperioden modtager den studerende i studiedagene, jf. § 8, stk. 5, undervisning og vejledning af professionshøjskolen.

Stk. 3. Efter praktikperioden inddrager professionshøjskolen løbende de studerendes erfaringer fra praktikken i undervisningen. Endvidere inddrager professionshøjskolen praktikstedets udtalelse om praktikforløbet i den løbende vejledning af den studerende.

International praktik
§ 11.
 Professionshøjskolen kan tillade en studerende at gennemføre praktik i udlandet, når praktikopholdet er et led i et formaliseret uddannelsessamarbejde mellem professionshøjskolen og en uddannelsesinstitution i udlandet. Aftalen mellem de to uddannelsesinstitutioner om modtagelse af studerende i praktik skal være indgået senest 2 måneder før praktikperiodens begyndelse og udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for perioden.

Stk. 2. Kravet om, at praktikken skal være lønnet, jf. § 8, stk. 3, kan fraviges, hvis det udenlandske praktiksted skriftligt erklærer, at lønnede praktikforhold ikke er sædvane i det pågældende land, og at det i øvrigt ikke er muligt at yde den studerende løn i praktikken.

Stk. 3. I forbindelse med tilladelsen til praktik i udlandet kan professionshøjskolen fravige § 10, stk. 2, når de hensyn, der ligger til grund for reglen, tilgodeses på anden måde.

Praktikkens prøver
§ 17. Første, anden og tredje praktikperiode afsluttes hver med en prøve, der finder sted på praktikstedet eller professionshøjskolen.

Stk. 2. Første og anden praktikperiode bedømmes med intern bedømmelse af en praktikvejleder fra praktikstedet og en underviser udpeget af professionshøjskolen.

Stk. 3. Tredje praktikperiode bedømmes med ekstern bedømmelse af en praktikvejleder fra praktikstedet, en underviser udpeget af professionshøjskolen og en censor.

Stk. 4. De tre praktikperioder bedømmes med »Bestået/Ikke bestået«.

Stk. 5. Bedømmes en praktikprøve til »Ikke bestået« afholder professionshøjskolen en samtale om det videre forløb med den studerende. Som resultat af samtalen kan den studerende i særlige tilfælde tilbydes at gå praktikperioden om én gang.

§ 18. Ved prøverne bedømmes det, i hvilken grad kompetencemålene er opfyldt (jf. bekendtgørelsens bilag 1-7).

Stk. 2. I vurderingen af, i hvilken grad den studerende har opfyldt kompetencemålene, indgår, at den studerende

1) kan gøre rede for kendt viden, færdigheder og grundlæggende processer,

2) kan fremstille sammenhænge og analysere kendte situationer og problemstillinger gennem anvendelse af tilegnet viden og færdigheder og på den baggrund handle i pædagogisk praksis og

3) kan reflektere over og vurdere nye situationer og problemstillinger, som kræver selvstændige vurderinger og alternative måder at handle på i pædagogisk praksis.

Stk. 3. Prøveformerne skal sikre professionskompetencer i forhold til en praksisnær problemstilling.

Stk. 4. For prøverne gælder i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen).

 

 

Området retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey