Hvad vil det sige at være studerende og elev i Socialpsykiatrien.

 

Som du kan læse på hjemmesiden, har vi forskellige tilbud. I Socialpsykiatri- Dagtilbud arbejder vi i teams, men hvert medlem er som udgangspunkt støtteperson for de borgere som tilknyttes. Du vil altid fungere som med-støtteperson på opgaver, inden for servicelovens § 85, men vi vil sikre dig et kendskab til specialområderne. At arbejde støttende er ikke det samme som behandling, men dette vil være et emne du og din vejleder løbende vil debattere.

Indsatsen består oftest i at støtte borgeren i genopbygge og udvikle færdigheder, med henblik på at opretholde en dagligdag med forbedret livskvalitet. Vi kommer som oftest i borgerens eget hjem, så transporten foregår bedst på cykel i den indre by. Har du tilhør i Kolding, medbring da gerne egen cykel ellers stiller vi en cykel til rådighed, Vi dokumenterer vores arbejde i Sensum Bosted og stiller krav til at du som studerende tilegner færdigheder i dette.

 

Mange vil igennem livet blive berørt af psykisk sygdom enten hos pårørende, venner eller os selv. Du opfordres til, at gøre praktikstedet opmærksom på eventuelle erfaringer, du har med psykisk sygdom.

Af hensyn til dit studieforløb anbefales det, at du kommer i praktik, et sted hvor hverken du eller din familie har en tilknytning til. Ved fordeling af undervisningspladser bør du gøre studievejlederen opmærksom på, hvis der skal tages sådanne hensyn.

 

Du har pligt til at være på praktikstedet i gennemsnitlig 30 timer om ugen, for SSA elever vil det være den ansættelsesnorm de er ansat på. Din mødetid vil fortrinsvis ligge i dagtimerne på hverdage. Du kan forvente, at nogle timer er placeret i aften og weekendvagter, når du og din vejleder vurderer, at det er relevant for dit læringsudbytte og der vil være mulighed for vejledning. Du vil inden studiestart modtage en vagtplan så du kan se hvordan du skal møde de første 14 dage.

Bliver du syg, skal du straks give dit praktiksted besked. Hos os er det nærmeste leder. Ved fravær af mere end en uges varighed, skal du kontakte studievejlederen på skolen, da det kan få indflydelse på dit videre studieforløb.

 

I socialpsykiatrien skal du forvente at anvende dig selv som redskab.

Som studerende/elev skal du kunne etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer.

Relationen mellem den psykiske syge og dig er helt central i socialpsykiatrien.

Nogle psykisk syge rummer mistro og mistillid til verden og kan have manglende sygdomsindsigt. Det er vigtigt, at kontakten mellem dig og den psykiske syge, etableres gennem en opgave, der bygger på respekt,
accept, anerkendelse, lydhørhed, rummelighed og ligeværdighed. Derved kan opnås tillidsfulde relationer.

Du må have en vis indsigt i dine egne forudsætninger og eventuelle fordomme. Kommunikation, både verbalt og nonverbalt, er et af de vigtigste redskaber i socialpsykiatrisk arbejde

Mange psykisk syge har emotionelle kontakt og kommunikationsproblemer, men de fleste kan opretholde en formel kontakt. Der skelnes ofte mellem uformel kommunikation (smalltalk) og terapeutisk kommunikation. Sidstnævnte er en professionel kommunikationsform, der har et behandlings/udviklingsmæssigt mål. Du skal lære at være bevidst om kommunikative virkemidler og egne signaler, så det kan støtte dig i samtalen med den psykiske syge. Du må gennem empati og observation få en fornemmelse af, hvor meget kontakt den psykiske syge kan magte og afpasse din kommunikation hertil. Emnet vil blive et gennemgående tema i dit studieforløb og tages op på relevante vejledningsmøder. Din vejleder vil i alle tilfælde afstemme med borgeren at du deltager i samtaler/besøg, så vi sikrer borgeren er i stand til at modtage dig og danne ny relation.

 

Tavshedspligten, som du er underlagt, betyder, at du kun må viderebringe personfølsomme informationer til personer, der er involveret i borgerens plan og hvor der findes samtykkeerklæring.

Når du arbejder med skriftlige studieaktiviteter, skal du anonymisere den borger, der eventuelt indgår i denne.

I socialpsykiatrien anvendes privat tøj. Det er vigtigt, at påklædningen signalerer faglighed og professionalisme. Upassende beklædning kan virke forstyrrende i både relationen og kommunikationen med borgeren. Emnet vil blive uddybet af vejleder i din introduktionsperiode.

På skolens hjemmeside kan du finde retningslinjer for medicingivning. I Socialpsykiatri-  Dagtilbud doseres og udleveres der ikke medicin, men det er relevant og en del af de daglige observationsopgaver i hverdagen. Emnet er med på vejledning i forhold til observationer, symptomer og virkning.

For mange studerende er det forbundet med usikkerhed at skulle træde ind ad døren i socialpsykiatrien. Der kan på forhånd være mange forestillinger om, hvad man kan møde. Du vil blive introduceret nærmere til praktikstedets sikkerhedsinstrukser.

 

Den daglige vejledning gives af din vejleder eller kollegaer og planlægges som før-, under- og efter-vejledning.

I før-vejledningen har du forberedt dig ved at gennemtænke den kommende situation og borgerens behov og komme med forslag til den forestående opgave.

Under-vejledningen foregår i selve samværet med borgeren Du og din vejleder har på forhånd aftalt rollefordelingen og hvordan vejlederen bedst vejleder dig.

I efter-vejledningen analyserer du og din vejleder hvordan kontakten og situationen forløb. Hvordan gik det i forhold til planen? Hvordan havde borgeren det og hvorfor? Hvad var specifikt for denne borger og hvad har mere generel karakter? Hvordan klarede du opgaven og hvilke nye læringsbehov har du? I vejledningen får du mulighed for at reflektere over borgerens situation og din egen tilgang. Du kan med fordel anvende din individuelle studieplan som skriftligt refleksionsredskab. Refleksion kan finde sted i det daglige og i den ugentlige planlagte vejledning. Vejledning kan gives både individuelt og i grupper.

Din vejleder er din nærmeste samarbejdspartner. Sammen planlægger I dit undervisningsforløb ud fra modulbeskrivelsen, den generelle studieplan og den individuelle studieplan. Du vil have ugentlige vejledningssamtaler med din vejleder. For at optimere dit udbytte er det vigtigt, at du er forberedt til vejledningen og overholder aftaler. Du vil skulle deltage i tværfaglige vejledningsrum, som kræver at du bidrager til dynamikken. Din vejleder vil nogle dage følge dig i praksis og andre gange vil du blive fulgt af en kollega, som kan være af anden faggruppe, men det ser vi kun som fordel i refleksion om pædagogisk tilgang.

Arbejdet med psykisk syge borgere kan påvirke dig følelsesmæssigt. Det er vigtigt, at du italesætter nye og måske ubehagelige følelser med vejleder, nærmeste kollega på stedet, eller din afdelingsleder.

Som vi ser et godt samarbejde, er det afhængig af to parter og forudsætter hinandens gensidige gode vilje. Skulle samarbejdet mod forventning ikke være optimal mellem dig og dine vejleder, er det vigtigt, at du hurtigt får gjort opmærksom på det, hos nærmeste leder. Normalt kan samarbejdsproblemer løses ved at tale om dem. Hvis det ikke lykkes, inddrages den uddannelsesansvarlige på skolen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey