Skip til hoved indholdet

Afklarende botilbud Ryttermarksvej

Afklarende botilbud Ryttermarksvej

Afklarende botilbud Ryttermarksvej er et botilbud for unge mobile 18-30 årige udviklingshæmmede i Kolding Kommune.

Den unge bor på eget værelse med bad, lille tekøkken og indgår i et bofællesskab med andre udviklingshæmmede.

Afklarende Botilbud ligger ca. 2 kilometer fra centrum og 15 minutters gang fra Kolding Storcenter.

Afklarende Botilbuds kerneopgave er at understøtte den unges udvikling fra ung til voksen, samt at afklare den unges støttebehov i fremtiden. Vi skaber rammerne for og hjælper den unge med at udvikle kompetencerne til at skabe et selvstændigt og indholdsrigt liv i fællesskab med andre.

Vi har fokus på

  • at udvikle individuelle kompetencer og mestringsstrategier i forhold til at kunne varetage daglige livsfunktioner
  • at understøtte en modningsproces med fokus på selvværd, selvindsigt, identitetsdannelse, sundhed og seksualitet
  • at skabe rammer for et ungdomsliv, hvor sociale relationer udvikles og udbygges
  • at skabe rammerne for at indgå aktivt i samfundslivet
  • at udrede og afdække kompetencer og støttebehov i forhold til fremtidig bolig og beskæftigelse
  • at skabe en overgang til et fremadrettet boligtilbud
  • at samarbejde med samarbejdspartere, pårørende, myndighed og lokalsamfundet.

På Afklarende Botilbud bor op til 6 unge borgere med varig funktionsnedsættelse i alderen 18 - 30 år.

Afklarende Botilbud drives efter servicelovens § 107 – af Kolding Kommune. Det betyder, at det er et midlertidigt tilbud, og at du skal visiteres hertil af din handle kommune.

For hovedparten af de unge, er Afklarende Botilbud "første step" i forhold til at flytte hjemmefra. Der arbejdes meget individuelt, men altid med afsæt i de personlige handle- og indsatsplaner.

Opfølgningsmøder
Som ny ung, indskrives du med et mål du gerne vil nå, som er udarbejdet mellem dig og din Handicaprådgiver. Efterfølgende vil der over det første 1/2 år, afholdes opfølgningsmøder ca. hver 2 mdr. med henblik på at revidere målene, således at du sammen med din vejleder hele tiden arbejder med relevante mål ift. din udvikling. Efter det første ½ år, vil vi sammen vurdere om du skal have forlænget dit ophold på Afklarende Botilbud, eller evt. påbegynde en udflytning til enten egen lejlighed, som oftest er med § 85 støtte i eget hjem eller andet botilbud.

Indflydelse og samarbejde
På Afklarende Botilbud  er der oprettet et beboerråd, som jævnligt afholder møder. På møderne drøftes overordnede og fælles temaer.

Vi prioriterer beboerrådet og aktiviteterne heromkring, og har valgt at bruge beboerrådsmøderne som et redskab i udviklingen af beboernes personlige kompetencer.

På opfølgningsmøderne drøftes de personlige handleplaner, og indsatsplanerne for den enkelte unge. Til disse møder deltager den unge selv, de nærmeste pårørende, kontaktpersonen fra Afklarende Botilbud, afdelingsleder og den kommunale sagsbehandler. Herudover kan andre samarbejdspartnere indkaldes efter behov, eksempelvis repræsentanter fra arbejdssted eller skole.

I forbindelse med opstilling af indsatsmål, vægtes den unges "stemme" højt og der gøres en bevidst indsats for, at den unge har ejerskab til egne mål.

Generelt er der fokus på med og selvbestemmelse. Vi har som personalegruppen et ønske om at blive udfordret / forstyrret af både de unge, de pårørende, samt samarbejdspartnere, hvis vi overser noget, eller der er noget vi med fordel kan gøre anderledes, - ikke mindst i forhold til de unges med- og selvbestemmelse.

Indflydelse som pårørende
I forbindelse med indflytning, inviteres den unge og de pårørende til et forventningsafklaringsmøde. I denne sammenhæng afklares samarbejdsaftaler som fx kan omhandle økonomi, deltagelse i møder, deltagelse i arrangementer mv.

Aftalerne skal godkendes af den unge og evalueres løbende.

Der er en forventning om, at den unge har et dagtilbud/arbejde ud fra egne ønsker og positive ressourcer.

Vi arbejder tæt sammen med CSV, som udbyder STU (et særligt tilrettelagt tilbud om undervisning til målgruppen), samt Organisationen Nordhøj- Multiflex. Der samarbejdes med den unge om, at finde et dagtilbud/ en arbejdsplads, som matcher den unges drømme og kompetencer.

Eksempler på dagtilbud/arbejde

  • Ungdomsuddannelsen (STU) på CSV
  • Dagtilbud Nordhøj: Ungegruppen, kunstgruppen, skovhjælpergruppen, kunstuddannelsen, kantinen, Multiflex mv.
  • Job med løntilskud: f.eks. i butik.

Afklarende Botilbud lægger vægt på, at den unge bliver bekendt med udvalget af fritidsaktiviteter i og omkring Kolding by, og at den unge bliver præsenteret for forskellige muligheder under opholdet.

Aktiviteter, ferieture og lign. er altså noget der facilitere ud af huset, således den unge får et godt kendskab til de muligheder der er, og dermed bliver understøttet i hvilke tilbud der er ift. kommende boform.

Afklarende Botilbud har udarbejdet en afklarende model, som vi arbejder ud fra, og i denne er der bla. opstillet en række muligheder, som den unge præsenteres for såsom fritidstilbud, organisationer som Ulf, Lev, SUK, parasport, Kolding Kommunes tilbud- Vækststedet, kulturhuset, Borger til borger, og andre aktuelle ungetilbud.

Ud fra en individuel afdækning og vurdering tages der stilling til om den unge har behov for ledsagning eller kørsel til individuelle fritidsaktiviteter fra Afklarende Botilbuds side.

I Kolding Kommune tilbydes borgere, 2 ferie overnatninger pr. år, med personale, derudover er der netop mange tilbud i de frivillige organisationer, som det afklarende tilbud vil understøtte til at den unge kan deltage i hvis de har lyst. Planlægning er vigtig for at få tid og råd til ferierne.

Ferien på Afklarende Botilbud, foregår i grupper af forskellige størrelser. Gruppen skal dog have en vis størrelse, for at det er muligt at tage af sted.

På Afklarende Botilbud er der pt. Ca.7 fastansatte, herudover et antal tilkaldevikarer, der tager over ved ferie og sygdom m.m.

På Afklarende Botilbud er der ansat socialpædagoger, en pædagogstuderende, 1 vågen nattevagt som deles med et andet tilbud på matriklen, samt en pedel 10 timer om ugen.

Afklarende Botilbud samarbejder med Universitet College i Kolding vedr. pædagogstuderende og har årligt 2 - lønnede studerende i praktik.

Afklarende Botilbud, har døgndækning, med fast personale fra kl 7-23 og en vågen nattevagt fra kl 23-07, som deles med andet tilbud i bygningen, nattevagten kan de unge kan tilkalde efter behov.

Personalet på Afklarende Botilbud efteruddannes efter behov og målgruppe, men som minimum er målet at alle er uddannet ift. metoden KRAP, som tager afsæt i Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik. Derudover er målet også at en eller flere uddannes i ASF- Autisme spektrum forstyrrelse, og gerne en med kendskab til bl.a. Neuropædagogik, praktikvejler ift. Studerende.

Afklarende Botilbud er en del af organisationen BSH- Bo og Støtte tilbud, handicap, i Kolding kommune. BSH tæller ca. 12 botilbud samt et korps af § 85 medarbejdere, som yder støtte i eget hjem, og ca. 260 medarbejdere, som efteruddannes på forskellig vis, i BSH er målet at videns dele ift. kompetencer, og derfor vil Afklarende Botilbud have mange forskellige rettede fagkompetencer inden for rækkevidde.

Derudover tæller organisationen BSH, også 1 Sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, social faglig konsulent, samt flere uddannede seksualvejledere.

Der arbejdes med fokus på selvbestemmelse og selvstændighed. Alle de unge er tilknyttet kontaktpædagoger.

Afklarende Botilbud, Ryttermarksvej 3 6000 Kolding ligger i en bygning som deles med et andet tilbud, Aflastningstilbud Ryttermarksvej 3.

Til sammen er der 12 værelser på matriklen.

De to tilbud er opdelt, med forskelligt personale ansat, dog kan rammerne og ressourcerne med fordel udnyttes på tværs.

Afklarende Botilbud har deres egen indgang på adressen Overmarksvej 19.

Der er 6 værelser/ lejligheder, der kan variere i størrelse, samt eget bad og toilet. Der er et mindre tekøkken, hvor der kan opstilles mikroovn, elkedel, kaffemaskine og ved behov for træning af madlavning i eget værelse, er der en kogeplade.

Der er gode fællesarealer, såsom køkken i sammenhæng med stue, spisefaciliteter og opholdsrum, samt lyse gangarealer, der forbinder og giver adgang til værelserne.

Matriklens udearealer deles med det andet tilbud, såsom stor gårdhave, dejlig bålplads, og små separate terrasser, som med fordel kan bruges til de små grupper.

Der er kontorer til medarbejdere, afdelingsleder og mødelokaler tæt ved borgernes boliger.

Lejlighederne bliver vedligeholdt af Kolding Kommunes interne værkstedsassistenter. Vedligeholdelse af Lejlighederne under opholdet varetages af den unge. Afklarende Botilbud, Kolding vedligeholder fælles- og servicearealer. Såfremt der er særlige ønsker til maling og gulvbelægning, betales det af den unge. Faciliteter såsom vaskemaskine og tørretumbler forefindes i huset.

Den unge sørger selv for møblering. Samt remedier til rengøring, såsom støvsuger og lign.

Dette kan dog lånes såfremt der er behov, indtil andet er købt. 

Det er muligt at vælge tv-pakke, samt opkobling til trådløst netværk.

Under opholdet på Afklarende Botilbud er der nogle udgifter forbundet med boligen og det socialpædagogiske tilbud der ydes. 

Der udarbejdes administrationsaftaler for den enkelte unge, disse opdateres løbende som den unge udvikler sig og muligvis får mere økonomisk indsigt.

Husleje
På Afklarende Botilbud afhænger huslejen af din indkomst.

Huslejen beregnes jf. SL §108 og opkræves af Administrationen i BSH..

Der skal ikke betales indskud ved indflytning, ligesom der ikke kan søges boligsikring.

Servicebetaling
Udover husleje er der nogle serviceydelser, du skal betale til. Dette drejer sig om rengøring, vask og kost.

Den unges private økonomi afhænger meget af den unges forsørgelsesgrundlag.

Personalet vejleder, støtter og guider den unge efter behov.

Det er individuelt hvilke aftaler der indgås omkring den unges økonomi. Men som udgangspunkt er det dog væsentligt at den unge i et eller andet omfang får et medansvar for egen økonomi.

Kontakt

79 79 12 50