Der bor op til 18 unge borgere i Ungdomskollegiet.

Ungdomskollegiet er et botilbud for unge mobile 18-25 årige udviklingshæmmede i Kolding Kommune.

Den unge bor på eget værelse med bad, og indgår i et bofællesskab med andre udviklingshæmmede.

Ungdomskollegiet ligger tre kilometer fra centrum og 15 minutters gang fra Kolding Storcenter.

Ungdomskollegiets kerneopgave er at understøtte den unges udvikling fra ung til voksen. Vi skaber rammerne for og hjælper den unge med at udvikle kompetencerne til at skabe et selvstændigt og indholdsrigt liv i fællesskab med andre.

Vi har fokus på

 • at udvikle individuelle kompetencer og mestringsstrategier i forhold til at kunne varetage daglige livsfunktioner
 • at understøtte en modningsproces med fokus på selvværd, selvindsigt, identitetsdannelse, sundhed og seksualitet
 • at skabe rammer for et ungdomsliv, hvor sociale relationer udvikles og udbygges
 • at skabe rammerne for at indgå aktivt i samfundslivet
 • at understøtte en frigørelsesproces mellem den unge og de pårørende
 • at udrede og afdække kompetencer og støttebehov i forhold til fremtidig bolig og beskæftigelse
 • at skabe en overgang til et fremadrettet boligtilbud
 • at samarbejde med samarbejdspartere, pårørende, myndighed og lokalsamfundet.

 

På Ungdomskollegiet bor op til 18 unge borgere med varig funktionsnedsættelse i alderen 18 - 25 år.

Ungdomskollegiet drives efter servicelovens § 107 – af Kolding Kommune. Det betyder, at Ungdomskollegiet er et midlertidigt tilbud, og at du skal visiteres hertil af din handle kommune.

For hovedparten af de unge, er Ungdomskollegiet "første step" i forhold til at flytte hjemmefra. Der arbejdes meget individuelt, men altid med afsæt i de personlige handle- og indsatsplaner.

Opfølgningsmøder
For nyankommne revideres indsatsmålene efter ca. tre måneder, efterfølgende sker denne opfølgning én gang hvert år, - med mindre der sker væsentlige ændringer.

Indflydelse og samarbejde
På Ungdomskollegiet er der oprettet et beboerråd, som jævnligt afholder møder. På møderne drøftes overordnede og fælles temaer.

Vi prioriterer beboerrådet og aktiviteterne heromkring og har valgt at bruge beboerrådsmøderne som et redskab i udviklingen af beboernes personlige kompetencer.

På de årlige statusmøder drøftes de personlige handleplaner og indsatsplanerne for den enkelte unge. Til disse møder deltager den unge selv, de nærmeste pårørende, kontaktpersonen på kollegiet, afdelingsleder og den kommunale sagsbehandler. Herudover kan andre samarbejdspartnere indkaldes efter behov, eksempelvis repræsentanter fra arbejdssted, eller skole.

I forbindelse med opstilling af kortsigtede mål (indsatsplan) vægtes den unges "stemme" højt og der gøres en bevidst indsats for, at den unge har ejerskab til egne mål.

Generelt er fokus på med og selvbestemmelse. Vi har som personalegruppen et ønske om at blive udfordret / forstyrret af både de unge, de pårørende, samt samarbejdspartnere, hvis vi overser noget, eller der er noget vi med fordel kan gøre anderledes, - ikke mindst forhold til de unges med- og selvbestemmelse.

Indflydelse som pårørende
I forbindelse med indflytning, inviteres den unge og de pårørende til et forventningsafklaringsmøde. I denne sammenhæng, afklares samarbejdsaftaler som fx kan omhandle økonomi, deltagelse i møder, deltagelse i arrangementer mv.

Aftalerne skal godkendes af den unge og evalueres løbende.

Der er en forventning om, at den unge har et dagtilbud/arbejde ud fra egne ønsker og positive ressourcer.

Vi arbejder tæt sammen med CSV, som udbyder STU (et særligt tilrettelagt tilbud om undervisning til målgruppen), samt Organisationen Nordhøj. Der samarbejdes med den unge at finde et dagtilbud/ en arbejdsplads, som matcher den unges drømme og kompetencer.

Eksempler på dagtilbud/arbejde

 • Ungdomsuddannelsen (STU) på CSV
 • Dagtilbud Nordhøj: Ungegruppen, kunstgruppen, skovhjælpergruppen, kunstuddannelsen, kantinen, Multiflex mv.
 • Job med løntilskud: f.eks. i butik.

 

Ungdomskollegiet lægger vægt på, at den unge bliver bekendt med udvalget af fritidsaktiviteter, og at den unge prøver kræfter med forskellige muligheder under opholdet.

Hvert år arrangeres der ferier, udflugter mv. i samarbejde med de unge. Målet med aktiviteterne er at skabe de oplevelser og udfordringer, der er med til at udvikle den unges selvværd og personlige sociale udvikling (personlige kompetencer).

Aktiviteterne på stedet skifter meget karakter efter både årstider, beboernes ønsker, samt aktiviteter, der foreslås af personalet som led i udviklingsprocesserne for beboerne og deres relationer. Af konkrete aktiviteter kan nævnes ture til musikfestival, svømning, fysiske aktiviteter i CSV hal, herreklub, pigeklub (Venus) fitness, samt en lang række andre tilbud under SUK.

Det prioriteres at vedligeholde traditioner med udgangspunkt i kollegiets og beboernes egen kultur, eksempelvis den årlige sommerfest med forældre og pårørende.

Vurderes det, at der er behov for ledsagning til helt individuelle fritidsaktiviteter, kan den unge søge om ledsagning fra Kolding kommune, eller den unges hjemkommune. Dette foregår via den unges sagsbehandler.


Ungdomskollegiet tilbyder de unge ferie.

Planlægning er vigtig for at få tid og råd til ferierne. I efteråret begynder planlægningen af det kommende års ferie. De unge byder ind med forslag. "Ferietursudvalget" afholder efterfølgende en lille "feriemesse", hvor de unge præsenteres for årets ferietilbud.

 

Ferien på Ungdomskollegiet foregår i grupper af forskellig størrelse. Gruppen skal dog have en vis størrelse, når det skal være muligt at tage af sted.

På Ungdomskollegiet er der pt. 15 fastansatte, herudover et antal tilkaldevikarer, der tager over ved ferie og sygdom med mere.

På Ungdomskollegiet er der ansat socialpædagoger. En pædagogstuderende. Omsorgsmedhjælpere (som nattevagter) - samt en pedel.

Ungdomskollegiet samarbejder med University College i Kolding vedr. pædagogstuderende og har årligt 2 - lønnede studerende i praktik.

Ungdomskollegiet har døgndækning, herunder sovende nattevagt de unge kan tilkalde efter behov.

Personalet på Ungdomskollegiet har efteruddannelse indenfor flere områder bl.a. Neuropædagogik, systemisk tankegang, praktikvejledning og seksualvejledning.

Der arbejdes med fokus på selvbestemmelse og selvstændighed. Alle de unge er tilknyttet kontaktpædagoger.

 

Ungdomskollegiet Kolding ligger i en arkitekttegnet bolig med et samlet boligareal på ca. 1149 m².

Der er 18 værelser, som alle har eget bad og toilet. Værelserne varierer i størrelse, der er et mindre prøve-køkken på cirka 19 m².

Der er store fællesarealer, såsom køkken i sammenhæng med stue, spisefaciliteter, stor biograf og opholdsrum, samt lyse gangarealer, der forbinder og giver adgang til værelserne.

Der er kontorer til afdelingsleder, personale, samt et mødelokale. Derudover er der en opvarmet udestue, der blandt andet anvendes til hjemmearbejdsdage (de unge har som udgangspunkt hjemmearbejdsdag en gang ugentligt)

Værelserne er ny istandsatte ved indflytning. Vedligeholdelse af værelserne under opholdet varetages af den unge. Ungdomskollegiet Kolding vedligeholder fælles- og servicearealer. Såfremt der er særlige ønsker til maling og gulvbelægning, betales det af den unge. Faciliteter såsom vaskemaskine og tørretumbler forefindes i huset.

Den unge sørger selv for møblering.

Det er muligt at vælge tv-pakke, samt opkobling til trådløst netværk.

Ungdomskollegiet Kolding stiller ikke personlige hjælpemidler til rådighed.

 

Under opholdet på Ungdomskollegiet er der nogle udgifter forbundet med boligen og det socialpædagogiske tilbud, der ydes. 

Der udarbejdes administrationsaftaler for den enkelte unge, disse opdateres løbende, som den unge udvikler sig og muligvis får mere økonomiske indsigt.

Husleje
På Ungdomskollegiet afhænger huslejen af størrelsen på lejligheden og din indkomst.

Huslejen beregnes jf. SL §108 og opkræves af Ungdomskollegiet.

Der skal ikke betales indskud ved indflytning, ligesom der ikke kan søges boligsikring

Servicebetaling
Udover husleje er der nogle serviceydelser, du skal betale til, det drejer sig om, rengøring, vask og kost.

Den unges private økonomi afhænger meget af den unges forsørgelsesgrundlag.

Personalet vejleder, støtter og guider den unge efter behov.

Det er individuelt, hvilke aftaler der indgås omkring den unges økonomi. Men som udgangspunkt er det dog væsentligt, at den unge i et eller andet omfang får et medansvar for egen økonomi.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey