Skip til hoved indholdet

Høringer, afgørelser, planer

Klagefrist 18 februar 2022

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af enfamiliehus og garage på ejendommen matr.nr.6f Varmark By, Sdr. Stenderup beliggende Moshusevej 31, 6092 Sdr. Stenderup, som ansøgt. 

Læs landzonetilladelse for Moshusevej 31, Sdr. Stenderup

Offentliggjort den 21. januar 2022

Tilladelse til kystbeskyttelse på Strandvejen Grønninghoved 37 samt Pileallé 1, 6093 Sjølund, matr. nre. 47e, 47g og 47h, Grønninghoved By, Vejstrup i Kolding Kommune.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse, hvorfor den udløber den 16. februar 2022.

Se hele tilladelsen til kystbeskyttelse ved Strandvejen Grønninghoved og Pileallé.

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

By- og Udviklingsforvaltningen har den 18. januar 2022 vedtaget at sende forslag til lokalplan 0131-22-01 Øst for Vejlevej – et erhvervs- og uddannelsesområde – tillæg 1 til lokalplan 0131-22 i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslaget sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger i det nordlige Kolding og omfatter ejendomme beliggende mellem Vejlevej, Lærkevej og Skovvangen.

Lokalplanen er et tillæg til områdets eksisterende lokalplan. Dvs. at områdets nuværende lokalplan Lokalplan 0131-22 Øst for Vejlevej – et erhvervs- og uddannelsesområde fortsat vil være gældende for området med udtagelse af de ændringer, som fremgår af tillægget.

Tillægget er udarbejdet for at muliggøre, at ejendommene C.F. Tietgens Vej 5A og 8 kan anvendes til undervisningsaktiviteter af Hansenberg. Derfor tilrettes lokalplankortet, der fastsætter bestemmelser for planområdets opdeling i delområder hver med sin tilladte anvendelse. Men der rettes kun på kortet i området ved de to ejendomme på C.F. Tietgens Vej.

Planforslaget kan ses på www.kolding.dk/plansager  og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.
Den eksisterende Lokalplan 0131-22 Øst for Vejlevej – et erhvervs- og uddannelsesområde kan læses her: https://dokument.plandata.dk/20_1057365_1421323129946.pdf


Høringsperiode
Planforslaget er fremlagt i 2 uger i perioden fra den 18. januar 2022 til den 01.februar 2022. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 01. februar 2022. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 18. januar 2022, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagets indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslaget.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn
Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.
I særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post, bedes du oplyse dette i din anmodning.
Hvis du ansøger klagenævnet om at blive fritaget for brug af Klageportalen, bedes du også give kommunen besked, så vi ved, at der er en klage på vej. Du kan orientere os via mail plan@kolding.dk, telefon 7979 1320 eller ved at sende et brev til Planafdeling, By- og Udviklingsforvaltning, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 15. februar 2022, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Den endelige vedtagelse af planen kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0131-22-01 Øst for Vejlevej - et erhvervs-og uddannelsesområde - tillæg 1 til lokalplan 0131-22

Læs miljøscreening for 0131-22-01 Øst for Vejlevej - et erhvervs-og uddannelsesområde - tillæg 1 til lokalplan 0131-22

Offentliggjort den 18. januar 2022

Klagefrist 10. februar 2022

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til nyt enfamiliehus med integreret carport på ejendommen matr.nr. 49d Vejstruprød By, Vejstrup beliggende Toftevej 2, 6093 Sjølund, som ansøgt. 

Læs landzonetilladelse for Toftevej 2, Sjølund

Offentliggjort den 13. januar 2022

Forslag til kommuneplantillæg 65 og forslag til lokalplan 1361-11 Ved Søndre Allé – et boligområde er bortfaldet.

Planområdet markeret på luftfoto

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 01. december 2021 vedtaget, at forslag til kommuneplantillæg 65 og forslag til lokalplan 1361-11 Ved Søndre Allé – et boligområde bortfalder. Det betyder, at bestemmelserne i Kommuneplan 2021-2033 og i lokalplan 1361-21 Stepping – en lokalby er fastholdt uændrede.

Flere oplysninger
Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget, der var fremlagt, kan ses hos By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Klagevejledning

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål.

Hvem kan klage?
Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planlagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.
I særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post, bedes du oplyse dette i din anmodning.
Hvis du ansøger klagenævnet om at blive fritaget for brug af Klageportalen, bedes du også give kommunen besked, så vi ved, at der er en klage på vej. Du kan orientere os via mail plan@kolding.dk, telefon 7979 1320 eller ved at sende et brev til Planafdeling, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 09. februar 2022, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra i dag.

Læs lokalplan 1361-11 Ved Søndre Alle - et boligområde

Læs tillæg 65 Ved Søndre Alle

Offentliggjort den 12 januar 2022

Klagefrist 8. februar 2022

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til udstykning, så en eksisterende samlet ejendom opdeles i to ejendomme, én til produkthandel og én til fredskov på ejendommen med matr.nr. 28b og 28e Vonsild By, Vonsild beliggende Hjarupvej 112, 6000 Kolding, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Hjarupvej 112, Kolding

Offentliggjort den 11. januar 2022

 

Husdyrbruget på Mølbrovej 6 og Vestermarksvej 1, 6070 Christiansfeld ansøger om at få godkendt en udvidelse af drægtighedsstalden samt en ændring til regulering efter produktionsareal.

Da Mølbrovej 6 og Vestermarksvej 1, 6070 Christiansfeld er sam-matrikuleret til én ejendom, gives godkendelsen til den samlede ejendom fordelt på to fysiske adresser.

Godkendelsen omfatter følgende:

 • Udvidelse af drægtighedsstalden med ca. 800 m2
 • Godkendelse til i alt 2.854 m2
 • Godkendelse til i alt 1.155 m2 overfladeareal i gødningsopbevaringsanlæg

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16a, stk. 1 i husdyrbrugloven.

Ansøgningsskemaet kan ses her.

Udkast til godkendelsen kan ses her.

Bemærkninger til udkastet skal være modtaget af Kolding Kommune senest torsdag den 10. februar 2022 for at kunne indgå i den videre behandling af projektet. Bemærkninger skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller til landbrug@kolding.dk.

På baggrund af de indkomne bemærkninger vil kommunen træffe den endelige afgørelse vedrørende godkendelsen af projektet. Evt. indkomne bemærkninger vil indgå i den videre sagsbehandling men vær dog opmærksom på, at bemærkningerne ikke nødvendigvis medfører en ændring af afgørelsen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på telefon 7979 7439.

Kort beskrivelse af den delvise ophævelse af lokalplan 0811-32 Munkensdam – et område til offentlige formål ved Tøndervej.

Luftfoto med afgrænsningen af det område, hvor lokalplan 0811-32 er ophævet.

By- og Udviklingsforvaltningen har den 11. januar 2022 vedtaget den delvise ophævelse af lokalplan 0811-32 for en del af matr. 1238g Kolding Markjorder 3 Afd. Planområdet ligger nord og vest for Munkensdam Gymnasium i Seest.

Den delvise ophævelse af lokalplan 0811-32 er sket for at muliggøre, at arealer oven for beplantningen omkransende Munkensdam Gymnasium kan tillægges de tilgrænsende ejendomme. Efter lokalplanens ophævelse for de pågældende arealer, er de være omfattet af samme planlægningsmæssige ramme som det omkringliggende boligområde.

Plandokumentet er uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 03. december 2021.

Retsvirkninger
Med den offentlige bekendtgørelse af plandokumentet må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med bestemmelserne i områdets plangrundlag, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra et plangrundlag, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i plangrundlaget. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Klagevejledning

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til ophævelsen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til plandokumentets indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk   skal du søge efter ’Klageportal’.
I særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post, bedes du oplyse dette i din anmodning.
Hvis du ansøger klagenævnet om at blive fritaget for brug af Klageportalen, bedes du også give kommunen besked, så vi ved, at der er en klage på vej. Du kan orientere os via mail plan@kolding.dk, telefon 7979 1320 eller ved at sende et brev til Planafdelingen, By- og Udviklingsforvaltning, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 08. februar 2022, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk

Søgsmålsfrist:
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan Op-0811-32-01 Matrikel nr. 1238g Kolding Markjorder 3. afd.

Offentliggjort den 11. januar 2022

Kolding Kommune giver lovliggørende tilladelse til en eksisterende overkørsel over Taps Å. Denne afgørelse kan påklages i 4 uger som beskrevet i afgørelsens klagevejledning.

Sidste frist for rettidig klage er den 7. februar 2022.

Lovliggørelse af allerede etableret overkørsel over Taps Å

Klagefrist 7. februar 2022

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af nyt stuehus på ca. 280 m2 og ændret anvendelse af nuværende stuehus til medhjælperbolig på ejendommen
matr.nr.17a Stepping Ejerlav, Stepping beliggende Vojumvej 5, 6070 Christiansfeld, som ansøgt. 

Læs landzonetilladelse for Vojumvej 5, Christansfeld

Offentliggjort den 10. januar 2022

Kolding Kommune har behandlet ansøgning om udvidelse af en eksisterende havedam, der er
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, til en mindre sø på ca. 900 m2.

Læs landzonetilladelse Kærhaven 20, Jordrup

Klagefrist: 4. februar 2022

Projektet forventes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af miljø-vurderingslovens krav om miljøkonsekvensvurdering.

Læs afgørelsen

Bilag til afgørelsen - Miljøscreening

Klagefrist: 7. februar 2022

Der søges om at få godkendt den eksisterende kvægproduktion i eksisterende stalde efter produktionsareal samt en udvidelse til kalve og en lovliggørelse af en ungdyrstald (510 kvm), som allerede er etableret. Herudover vil der blive etableret to kalvestalde på i alt 1.219 kvm. Produktionen i ansøgt drift omfatter et samlet produktionsareal på i alt 8.030 kvm mod 6.211 kvm.

Desuden etableres en ny gyllebeholder (800 kvm) i tilknytning til de 3 eksisterende gyllebeholdere. Herudover er der en ajlebeholder og møddingsplads. Der søges om en ny ensilagesilo (1.092 kvm) samt en udvidelse af den eksisterende ensilageplads (433 kvm) i tilknytning til det eksisterende ensilagesiloanlæg.

Der søges om dispensation til afstandskrav til naboskel i forhold til ungdyrstalden og udvidelsen af ensilagepladsen.

Kolding Kommune behandler ansøgningen i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., og projektets virkninger på miljøet bliver vurderet.  Alle, der henvender sig, har mulighed for at se ansøgningen og miljøkonsekvensrapporten, og vil senere få tilsendt et udkast til godkendelsen, når denne er udarbejdet.

Bemærkninger og ideer til projektet skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Miljø og Erhverv, Landbrug, Nytorv 11, 6000 Kolding, eller til landbrug@kolding.dk senest den 18. januar 2022.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til landbrugsteamet på telefon 7979 7439.

Kolding Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at lave en lokal udposning med brinksikring og stensikring af Tandholdt Bæk, i forbindelse med etablering af et regnbetinget udløb. Projektlokaliteten er beliggende ved Tankedalsvej/ Nova Boulevard på kommunalejet, matr. nr. 9x, Seest By, Seest. Regnvandsledningen løber til Tandholdt Bæk fra syd fra regnvandsbassinet på matr. nr. 9b, Seest By, Seest.

Tilladelse efter vandløbsloven til lokal udvidelse af vandløbsprofil, brinksikring og stensikring i Tandholdt Bæk

Klagefrist: Den 1. februar 2022.

Kolding Kommune har i henhold til § 35, stk. 1 i lov om planlægning meddelt landzonetilladelser til etablering af to søer på hver maks. 300 m2 på matr. nr. 12am Skanderup By, Skanderup, beliggende Ulveryggen 9, 6640 Lunderskov.

Se hele tilladelsen 

Klagefrist 9. februar 2022.

Klagefrist den 19. januar 2022

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af enfamiliehus på ca. 180 m2 og garage på ca. 80,5 m2 på i alt ca. 260,5 m2 på ejendommen matr.nr. 91 Seggelund, Tyrstrup, beliggende Seggelundvej 87, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Seggelundvej 87, Christiansfeld

Offentliggjort den 22. december 2021

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) har Kolding Kommune vurderet, at biodiversitetsstrategien ikke forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Kolding Kommune har på baggrund af miljøscreening og høring af berørte myndigheder vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering med tilhørende miljørapport af planen jf. § 10 i miljøvurderingsloven.

Screeningsafgørelsen af biodiversitetsstrategien kan ses her.

Klage- og søgsmålsvejledning

Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planen.

Hvem kan klage?

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?

Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering dvs. tirsdag den 18. januar 2022

Hvad er lovgrundlaget?

Miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på Klagenævnets hjemmeside.

Søgsmålsfrist:

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om godkendelse af kvægproduktionen på Nagbølvej 78, 6640 Lunderskov.


Ansøgningen omfatter følgende:
• Udvidelse af produktionsarealet med 745 m2 til i alt 4.559 m2.
• 120 m2 af udvidelsen sker i form af opstilling af nye kalvehytter på en eksisterende plads i tilknytning til eksisterende stald. Resten af udvidelsen sker inde i de eksisterende stalde.
• Ændring af et dybstrøelsesareal på 556 m2 i kostalden til fast drænet gulv med skraber.
• Udvidelse af eksisterende plansilo med 75 m2 i nord.


Kolding Kommune behandler ansøgningen i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., og projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Alle har mulighed for at se ansøgningen og for senere at få tilsendt et udkast til godkendelsen, når dette er udarbejdet.


Bemærkninger og ideer til projektet skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Landbrug, Nytorv 11, 6000 Kolding eller til landbrug@kolding.dk senest tirsdag den 11. januar 2022.


Der er mulighed for at se ansøgningen og miljøkonsekvensrapporten her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsteamet på telefon 7979 7439.

Kolding Kommune har i henhold til § 35, stk. 1 i lov om planlægning meddelt landzonetilladelser til etablering af en sø på 3000 m2 på matr. nr. 125 Højrup, Stepping beliggende Tågerupvej 41, 6560 Sommersted.

Tilladelse efter planloven til etablering af sø

Klagefrist: 26. januar 2022.

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Byrådet har den 14. december 2021 vedtaget at sende forslag til lokalplan 0831-32 Ved Tankedalsvej – et erhvervsområde i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslaget sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger i Koldings sydvestlige del, øst for Hylkedalvej og vest for Sønderjyske Motorvej hvor denne krydser Tankedalsvej ved afkørsel 65a.

Lokalplanens formål er:

 • at overføre/fastholde hovedparten af lokalplanområdet til byzone;
 • at udlægge lokalplanens område til erhvervsformål og natur- og friluftsformål;
 • at sikre vejadgang fra Tankedalsvej og Hylkedalvej;
 • at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området;
 • at sikre byggeri og anlægs indpasning i landskabet;
 • at sikre etablering af afskærmende beplantning;
 • at sikre etablering af visuel afskærmning af området mod Tankedalsvej;
 • at forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne;
 • at sikre bevaring af jorddiger og eksisterende beplantning i området.

Planforslaget kan ses på www.kolding.dk/plansager  og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Høringsperiode
Planforslaget er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 20. december 2021 til den 14. februar 2022. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk,  så vi har det senest den 14. februar 2022. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 20. december 2021, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor indenrigs- og boligministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagets indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslaget.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn

Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk  og www.virk.dk.  På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.
I særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post, bedes du oplyse dette i din anmodning.
Hvis du ansøger klagenævnet om at blive fritaget for brug af Klageportalen, bedes du også give kommunen besked, så vi ved, at der er en klage på vej. Du kan orientere os via mail plan@kolding.dk, telefon 7979 1320 eller ved at sende et brev til Planafdeling, By- og Udviklingsforvaltning, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 17. januar 2022, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Den endelige vedtagelse af planen kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0831-32 Ved Tankedalsvej - et erhvervsområde

Læs miljøscreening for 0831-32

Offentliggjort den 20. december 2021

Klagefrist 17. januar 2022

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til udstykning af det tidligere stuehus og efter planlovens § 35, stk. 10 til opdeling af tidligere stuehus i tre boligenheder på ejendommen matr.nr. 7ab Binderup By, Sdr. Bjert beliggende Kjellerupvej 1, 6091 Bjert, som ansøgt.

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til ændret anvendelse til pædagogisk opholdssted i bygning nr. 1 i BBR på ejendommen matr.nr. 4o Sdr. Vilstrup By, Sdr. Vilstrup, beliggende Skibdrætvej 45, 6000 Kolding, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Kjellerupvej 1, Bjert

Læs landzonetilladelse for Skibdrætvej 45, Kolding

Offentliggjort den 20 december 2021

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Byrådet har den 14. december 2021 vedtaget tillæg 57 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0123-31 Ved Vejlevej – et aflastningscenter.

Offentliggørelse af planerne sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet ligger i det nordlige Kolding, nord for Kolding Storcenter, og omfatter et areal på ca. 2,4 ha. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af et grønt område, mod syd af et område med butikker, mod øst af Sønderlunden og mod vest af Vejlevej.

Kommuneplantillæggets formål er at muliggøre en udvidelse af bilforhandleren og bilværkstedet Autocentralens bygninger og parkeringsanlæg. For at muliggøre udvidelsen af parkeringsanlægget skal kommuneplantillægget reducere rammeområde 0123-G1 (område til fritidsformål) og udvide rammeområde 0123-C2 (aflastningsområde). Det betyder en geografisk udvidelse af aflastningsområdet omkring Kolding Storcenter med et areal på ca. 3.430 m2. Udvidelsen af aflastningsområdet tillader dog ikke en udvidelse af arealrammen for detailhandel for området. Dermed udvides heller ikke muligheden for nye butikker eller større udbygning af eksisterende butikker end allerede tilladt.

Tillægget er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 3. september 2021.

Lokalplanens formål er:

 • at udlægge hele lokalplanområdet til centerformål;
 • at åbne op for udvidelse af eksisterende virksomhed;
 • at sikre etablering af et afskærmende beplantningsbælte;
 • at sikre vejadgang fra Egtved Alle via naboejendomme.

Lokalplanen er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 3. september 2021.

Retsvirkninger
Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Klagevejledning
Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planerne. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk.  På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.
I særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post, bedes du oplyse dette i din anmodning.
Hvis du ansøger klagenævnet om at blive fritaget for brug af Klageportalen, bedes du også give kommunen besked, så vi ved, at der er en klage på vej. Du kan orientere os via mail plan@kolding.dk,  telefon 7979 1320 eller ved at sende et brev til Planafdeling, By- og Udviklingsforvaltning, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 14. januar 2022, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk

Søgsmålsfrist:
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs Lokalplan 0123-31 Ved Vejlevej - et aflastningscenter.

Læs tillæg 57 Ved Vejlevej

Offentliggjort den 17. december 2021

På ejendommen Østergårdsvej 23, Vamdrup er der tilladelse til produktion af slagtesvin. Hjarup Vestergård ApS ønsker at få godkendt den eksisterende produktion i eksisterende stalde efter produktionsareal. Der sker ingen bygningsmæssige udvidelser i forbindelse med godkendelsen.

Godkendelsen omfatter følgende:
• Omlægning til regulering efter produktionsareal (i alt 2.630 kvm). Der sker ingen udvidelser.
• Dispensation for krav til lugt – anvendelse af 50 %-reglen.
• Eksisterende gyllebeholdere med et samlet areal på ca. 1.055 kvm.


Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16a, stk. 2 i husdyrbrugloven.

Udkastet til godkendelsen på Østergårdsvej 23 kan ses her.


Bemærkninger til udkastet skal være modtaget af Kolding Kommune senest den 14. januar 2022 for at kunne indgå i den videre behandling af projektet.

Bemærkninger skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller til landbrug@kolding.dk.
På baggrund af de indkomne bemærkninger vil kommunen træffe den endelige afgørelse vedrørende godkendelsen af projektet. Evt. indkomne bemærkninger vil indgå i den videre sagsbehandling men vær dog opmærksom på, at bemærkningerne ikke nødvendigvis medfører en ændring af afgørelsen.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på telefon 7979 7439 eller mail landbrug@kolding.dk.

Klagefrist 12 januar 2022

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af nyt stuehus på ca. 421 m2 samt lovliggørende landzonetilladelse til beboelsespavilloner og opbevaringscontainere på i alt ca. 160 m2. på ejendommen matr.nr. 296 Stubbom, Aller beliggende Stubbum Landevej 60, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af bygning til scrupper-anlæg og 2 buffertanke på ejendommen matr.nr.19t Nagbøl By, Skanderup beliggende Nagbølvej 29, 6640 Lunderskov som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Stubbum Landevej 60, Christiansfeld

Læs landzonetilladelse for Nagbølvej 29, Lunderskov

Offentliggjort den 15. december 2021

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af kystbeskyttelse i form af erosions- og
højvandsbeskyttelse på matr. nre. 47h, 47g og 47e Grønninghoved By, Vejstrup beliggende Strandvejen
Grønninghoved 37 og Pilealle 1, 6093 Sjølund. Beskyttelsen etableres som skråningsbeskyttelse i sten,
men en bagvedliggende let regulering af terrænet.

Læs hele høringsbrevet

Notat til ansøgningen
Snit af ønsket kystbeskyttelse
VVM Screeningsskema Strandvejen Grønninghoved 37 pg Pile Allé
Revideret endelig placering

Høringsfrist: 7. januar 2022.

Kolding Kommune meddeler, jf. § 55, stk.2 i vandforsyningsloven, godkendelse af revideret leveringsbestemmelser (regulativ) for TREFOR Vand A/S.

Herudover godkendes skabelon/opstilling af takstblad for TREFOR Vand A/S.

Det nye regulativ er godkendt den 30. november 2021 og vil erstatte vandforsyningens nuværende regulativ.

Du kan se det nye regulativ her

Du kan se takstbladet for TREFOR Vand her

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vandforsyningslovens § 76 stk. 4. jf. § 75 stk. 1.

Evt. klage over afgørelsen skal være skriftligt og være modtaget inden 4 uger, dvs. senest den 28. december 2021.

Via dette link får man adgang til klageportalen og relevante oplysninger om klageprocessen: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

Klagefrist: 27. januar 2022

Ejeren af matr.nr. 19gm Vonsild By, Vonsild (Salviehaven 36) og 19ef Vonsild By, Vonsild ønsker at nedlægge en del af den private fællesvej på matr.nr. 19ef.

Salviehaven 36 - det vejareal, der skal nedlægges, er markeret med rødt

På kortskitse er det vejareal, der skal nedlægges, markeret med rødt. Skitsen er ikke målfast og tjener alene til illustration.

Vejarealet ønskes nedlagt på grund af dårlige jordbundsforhold på matr.nr. 19gm. Ved at overføre ca. 2/3 af vejarealet til matr.nr. 19gm vil der blive bedre muligheder for byggeri på grunden. Den resterende del af vejarealet vil blive tillagt matr.nr. 19gn.

Vejarealet er udlagt som stiforbindelse mellem Salviehaven og Krydderihaven men vurderes at være overflødigt, da der skal etableres en vejforbindelse ca. 50 m længere mod øst.

En privat fællesvej i byområde må ikke nedlægges eller omlægges uden kommunens tilladelse, jfr. lov om private fællesveje § 71.

I henhold til lov om private fællesveje § 72, stk. 2 skal vejen helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis den efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Det pågældende vejareal er ikke eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder.

Kolding Kommune har ingen konkrete oplysninger om, at vejarealet i øvrigt skulle være af vigtighed som færdselsareal for en ejendom med vejret til vejen.

På den baggrund vurderer Kolding Kommune umiddelbart, at vejarealet kan nedlægges efter reglerne i kapitel 11 i lov om private fællesveje

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan sendes til e-mail: trafikvejogpark@kolding.dk inden den 27. januar 2022.

I henhold til Lov om private fællesveje § 73, stk. 2, jfr. § 73, stk. 1, skal høringen indeholde oplysninger om indholdet af følgende §§ i loven:

§ 72, stk. 2: Vejen skal helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis

 1. den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
 2. vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

§ 75: Hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse efter § 73, stk. 2 eller § 74, stk. 2, fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 91. Et sådant krav skal være fremsat, inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 76, stk. 1: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning, kan den fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, jf. § 78, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen eller omlægningen.

§ 76, stk. 2: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, jf. § 75, skal disse fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunalbestyrelsen skal afholde efter § 111, stk. 2 i lov om offentlige veje. Udgifterne kan pålægges både de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen. Taksationsmyndigheden skal ved fordelingen særlig lægge vægt på, om det har været rimeligt at kræve sagen forelagt for taksationsmyndighederne.

Klagefrist 22. december 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til udvidelse af fritidsbolig på ejendommen matr.nr.27d Agtrup By, Sdr. Bjert beliggende Agtrup Midtskovvej 20, 6091 Bjert, som ansøgt.

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til Schæferhundeklub på ejendommen matr.nr. 17a Seest By, Seest beliggende Vranderupvej 30, 6000 Kolding, som ansøgt.

Læs landzonetilladelsen for Agtrup Midtskovvej 20, Bjert

Læs landzonetilladelsen for Vranderupvej 30, Kolding

Offentliggjort den 24. november 2021

Klagefrist 21 december 2021


Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til at opføre et nyt hus på ejendommen matr.nr. 2ao, Dons By, Almind beliggende Nørresøvej 36, 6051 Almind, som ansøgt. 

Læs landzonetilladelse for Nørresøvej 36, Almind

Offentliggjort den 23. november 2021

Miljøstyrelsen har efter naturbeskyttelseslovens § 69 stk. 1, truffet afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan 1315-11 i Kolding Kommune.
Kolding Kommune offentliggør hermed Miljøstyrelsens afgørelse, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.

Læs afgørelse – reduktion af åbeskyttelseslinje 

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 47 i bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

Fristen for eventuel søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Kontakt 
Du er velkommen til at ringe til sagsbehandleren Stephen Valentin Jensen, tlf. 7979 1392, hvis du vil vide mere om sagen.

Offentliggjort den 22. november 2021

Klagefrist 20. december 2021 

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af bålhytte og legeplads på ejendommen matr.nr. 3l Ejstrup By, Harte. 

Læs landzonetilladelse til opførelse af bålhytte og legeplads i Ejstrup

Offentliggjort den 22. december 2021

Kolding Kommune, By- og Udviklingsafdelingen ønsker at udskifte til større dimension og forlænge en rørkonstruktion, samt udlægning af stenmateriale omkring røret ved Christian 4. vej i skel mellem matr. nr. 7000aq, Kolding Markjorder 1. Afd og 28o, Vonsild by, Vonsild.

Formålet med projektet er at begrænse erosion af vandløbsbund omkring rør og nedstrøms herfor.

Projektet har ikke afstrømnings- eller miljømæssige konsekvenser.

Reguleringssagen skal behandles efter bestemmelserne i vandløbsloven. Forinden der kan træffes afgørelse, fremlægges projektet i offentlig høring i 4 uger i perioden fra 18. november til 16. december 2021. I denne periode kan der indsendes bemærkninger til projektet. Bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller helst på mail til vandloeb@kolding.dk. Bemærkningerne skal være modtaget senest onsdag den 16. december, kl. 16.00.

Høringsmateriale og projektbeskrivelsen kan ses i de vedhæftede pdf filer med bilag:

Høring efter vandløbsloven til udskiftning af rørbro i tilløb til Dalby Mølleå

Arbejdsbeskrivelse vedr. bro Christian 4 Vej

Kolding Kommune har givet en lovliggørende tilladelse efter Planloven til etablering af et regnvandsbassin på Montagevej 9, 6000 Kolding på matr. nr. 2ad Eltang By, Eltang.

Læs den lovliggørende tilladelse til etablering af regnvandsbassin

Klagefrist: 10. december 2021

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Byrådet har den 26. oktober 2021 vedtaget at sende forslag til tillæg 45 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 0531-102 Ved Vilhelmsminde – et boligområde i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger i det nordlige Nr. Bjert.

Kommuneplantillæggets formål er udlægge to nye rammeområder: et til blandet bolig og erhverv og et til boligområde. Området til blandet bolig og erhverv omfatter ejendommen Vilhelmsminde, mens boligområdet omfatter et delvist bebygget areal nord for Vilhelmsminde. Sidstnævnte planlægges nu bebygget med haveboliger, så for det er der lavet et forslag til en lokalplan.

Lokalplanens formål er:

 • at fastlægge områdets fremtidige vej- og bebyggelsesstruktur,
 • at sætte bestemmelser for byggeri og anlæg, så bebyggelsen tager hensyn til natur og landbymiljø,
 • at overføre planområdet til byzone.

Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager  og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Høringsperiode
Planforslagene er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 28. oktober 2021 til den 23. december 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk,  så vi har det senest den 23. december 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 28. oktober 2021, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslagene.

Udbygningsaftale
Bygherre har foreslået, at der indgås udbygningsaftale jf. planlovens § 21b for infrastrukturanlæg i forbindelse med realiseringen af lokalplanen. Udkast til aftalen er vedlagt som bilag til lokalplanforslaget.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn

Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planerne ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.
I særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post, bedes du oplyse dette i din anmodning.
Hvis du ansøger klagenævnet om at blive fritaget for brug af Klageportalen, bedes du også give kommunen besked, så vi ved, at der er en klage på vej. Du kan orientere os via mail plan@kolding.dk,  telefon 7979 1320 eller ved at sende et brev til Planafdeling, By- og Udviklingsforvaltning, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 25. november 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planerne kan først ske, når høringsperioden er afsluttet og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0531-102 Ved Vilhelmsminde - et boligområde

Læs tillæg 45 Ved Vilhelmsminde til kommuneplan 2027-2029

Læs miljøscreeningen for lokalplan 0531-102

Læs miljøscreeningen for tillæg 45

Offentliggjort den 28. oktober 2021

Vedr. ny regnvandsledning. Se forslaget her:

Forslag ved Dollerup Sø

Forslag til spildevandsplantillæg 2018-10 - Regnvandsledning Søndergade-Søegårdsvej.
Høringen løber til 15. december 2021.
Se udkastet her: Forslag til spildevandsplan, Lunderskov

Idéer og forslag til tillæg 4 – omfartsvej om Nr. Bjert

Økonomiudvalget har den 19. januar 2021 besluttet, at der skal igangsættes tilvejebringelse af det planlægningsmæssige grundlag for en ny forbindelsesvej mellem Fynsvej og Nr. Bjertvej nord om Nr. Bjert. Dette indebærer udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende miljørapport.

Kort beskrivelse af projektet og hvilke ændringer det foranlediger i kommuneplanen:

Arbejdet med en omfartsvej om Nr. Bjert startede i forbindelse med udarbejdelsen af Kolding Kommunes Budget 2018. Siden er projektet blevet udfoldet og kvalificeret yderligere.

Med Økonomiudvalgets beslutning om igangsætning af en miljøkonsekvensvurdering konkretiseres projektet, så det kan indarbejdes i kommuneplanen som en arealreservation jf. 5.1.1 Retningslinje for de overordnede veje i Kommuneplan 2021-2033. Det betyder, at vejens forløb vil blive indtegnet på kommuneplanens kortbilag 12 med det overordnede vejnet og dens arealreservation vil blive nærmere særskilt beskrevet. Tillægget vil få navnet ’Tillæg 4 til Kommuneplan 2021-2033’. 

Miljøvurdering og VVM

Projektet for en ny omfartsvej er omfattet af VVM-pligt (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Derfor er der også krav om miljøvurdering af kommuneplantillægget. Da de to vurderinger indholdsmæssigt er sammenfaldende, gennemføres processen samlet og vurderingerne afrapporteres samlet i en miljøkonsekvensrapport.

Miljøkonsekvensrapporten skal belyse de miljømæssige konsekvenser af planlægningen og det projekt denne planlægning muliggør – herunder i forhold til:

 • Befolkning og sundhed
 • Trafik – herunder trafikstøj
 • Landskab og kulturarv
 • Natur og biologisk mangfoldighed
 • Overfladevand og grundvand

Indkaldelse af idéer og forslag

Forud for udarbejdelsen af nyt plangrundlag for omfartsvejen vil byrådet gerne høre borgernes ideer og forslag til vejens udformning og dens forløb. Har du bemærkninger eller har du input til, hvad planlægningen i øvrigt skal indeholde og hvilke miljøforhold mv. den bør tage højde for?

Du kan komme med dine ideer til omfartsvejen i perioden:

onsdag den 10. november 2021 - onsdag den 24. november 2021.

Bemærkninger og forslag sendes til:

plan@kolding.dk

eller til:                                         

By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Flere oplysninger

Du er velkommen til at ringe til sagsbehandleren Jakob Revsbeck, tlf. 7979 1614, hvis du vil vide mere om sagen.

Her kan du se sagens dokumenter:

Ansøgning
Debatoplæg
Landskabsanalyse
Teknisk analyse
Natur

BlueKolding er i gang med at separere et boligområde i Tved/Dalby med et opland på 57 ha og har i den forbindelse søgt om udledningstilladelse til Kolding Fjord, Dalby Møllebæk og Sø 30 meter nordøst for Idyl 26A. Separering af boligområdet medfører, at 4 ud af 5 overløbsbygværker i området helt kan nedlægges og den miljømæssige belastning af recipienter reduceres i meget stor grad.

Nærværende udledningstilladelse vedrører blot en del af ovenstående boligområde – en del, der har et opland på 18,14 ha.

Nærværende udledningstilladelse vedrører således tre udløb – to til Dalby Møllebæk og en til sø 30 meter nordøst for Idyl 26A – og separering af delområdet vil medføre, at der nedlægges et overløbsbygværk.

Klagefrist er den 20. december 2021.

Udledningstilladelse
Oversigtstegning
Udskilleranlæg

Se udkastet her til Elmehøjen, Eltang.
Høringsfrist til 9. februar2022.
Elmehøjen 

Se de to forslag til område vest og øst her. Høringsperiode til 9. februar 2022.
Forslag vest.
Forslag øst.

Der er givet tidsbegrænset forlængelse til nedknusning på Dons Landevej 275.
Klagefrist til 14. januar 2022.
Miljøgodkendelse HJ Hansen

Der er truffet afgørelse om, at nyt busdepot ikke skal miljøvurderes.
klagefrist til 19. jan. 2022.
Screeningsafgørelse om busdepot

Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at ændring af brænder på DLG Fabrik Kolding, Sdr. Havnegade 66, 6000 Kolding ikke er godkendelsespligtig. Afgørelsen kan påklages indtil 14. februar 2022.

Den eksisterende brænder på dampkedlen, der kun kan anvendes til naturgas, udskiftes med en fleksibel brænder, der kan skifte mellem at køre på gasolie og gas. I forbindelse med udskiftning af brænderen ønsker virksomheden at etablere to olietanke over jorden, hver med et volumen på 5.900 L.

DLG afgørelse

Dispensation til at påbegynde bygge og anlægsarbejdet:

”Kolding Kommune har meddelt dispensation inden der foreligger en miljøgodkendelse til at påbegynde nyttiggørelse af affaldsprodukter i form af slagge til bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med opførelse af hal på adressen Eltangvej 134, 6051 Almind.

Der vil efterfølgende blive meddelt miljøgodkendelse til nyttiggørelse af affaldsprodukter i forbindelse med hallens konstruktion.

§ 19 tilladelse:

”Kolding Kommune har meddelt tilladelse til delvis nedgravet bassin med rørsystem til opsamling af overfladevand på samme adresse.

Bassinet er en del af et anlæg med to bassiner til opsamling af overfladevand. Der er tidligere meddelt miljøgodkendelse til opførelse af det første bassin.

Klagefrist til 21. februar 2022.

Dispensation

§ 19 tilladelse