Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Høringer, afgørelser, planer

 

 

Kolding Kommune meddeler tillæg til tilladelse til husdyrbruget på Frørupvej 45, 6070 Christiansfeld. Tilladelsen omfatter følgende:

 • Nedrivning af de eksisterende klimacontainere med et produktionsareal på 130 m2
 • Etablering af en ny tilbygning til klimastald 1 med et produktionsareal på 340 m2. Det samlede produktionsareal udgør fremover i alt 2.336 m2 produktionsareal
 • Etablering af gyllekøling i den nye tilbygning til klimastald 1 med lugtreducerende effekt på 20 %
 • Forøgelse af den lugtreducerende effekt af gyllekølingsanlægget i klimastald 2 fra 10 % til 20 %

Der meddeles samtidig dispensation for lugtgenekriteriet ved anvendelse af 50 %-reglen.

Kolding Kommune har behandlet projektet i henhold til § 16 b i husdyrbrugloven. Der er ikke kommet bemærkninger ind i høringsperioden. Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer.

Tilladelsen er gældende fra den 28. januar 2021. Afgørelsen kan findes på kommunens hjemmeside på www.kolding.dk/miljoesager eller på Digital MiljøAdministration, eller den kan fås ved henvendelse til Landbrugsafdelingen på telefon 79797439 eller på mail til landbrug@kolding.dk.

Se Tillæg til §16 B tilladelse af husdyrbruget på Frørupvej 45, 6070 Christiansfeld

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvad kan man klage over?

Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage?

Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?

Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes?

Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe?

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen?

Torsdag den 25. februar 2021. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget?

Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage?

Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist:

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Indledende høring – Ansøgning om godkendelse af økologisk rugeægsproduktion samt opdræt af hønniker til en økologisk rugeægsproduktion på Hulskovvej 70, 6000 Kolding.

På ejendommen Hulskovvej 70 er der tilladelse til en produktion af rugeæg på et produktionsareal på i alt 1.050 kvm og opdræt af hønniker på 600 kvm.
Knud Daugaard-Hansen ønsker at etablere en større produktion af økologiske rugeæg og hønniker.
Ansøgningen omfatter således etablering af følgende:

 • 2 rugeægsstalde á 1.100 kvm
 • Udvidelse af den eksisterende rugeægsstald med 50 kvm
 • 220 kvm løbegård i tilknytning til opdrætsstalden
 • Foldarealer i tilknytning til rugeægsstaldene
 • 6 fodersiloer á ca. 15 kbm

Den ansøgte produktion svarer derfor til en udvidelse fra 1.650 kvm til i alt 4.385 kvm produktionsareal. Desuden er der 2 eksisterende gyllebeholdere med et samlet areal på ca. 1.333 kvm.

Kolding Kommune behandler ansøgningen i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., og projektets virkningerne på miljøet bliver vurderet. Alle, der henvender sig, har mulighed for at se ansøgningen og miljøkonsekvensrapporten, og vil senere få tilsendt et udkast til godkendelsen, når denne er udarbejdet.

Bemærkninger og ideer til projektet skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Miljø og Erhverv, Landbrug, Nytorv 11, 6000 Kolding eller til landbrug@kolding.dk senest torsdag den 11. februar 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på telefon 7979 7439.

Klagefrist 24. februar 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til et enfamiliehus
(stuehus) sammenbygget med driftsbygning på ejendommen matr.nr. 14 Seggelund, Tyrstrup beliggende Kokærvej 65, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Kokærvej 65, Christiansfeld

Offentliggjort den 27. januar 2021

Kolding Kommune har vedtaget en ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.
Den nye indsatsplan er ikke afgrænset til at omfatte en defineret tidsperiode, da det forventes, at en jævn indsats vil være nødvendig langt ud i fremtiden.

Planen forpligter både offentlige og private lodsejere til fortsat at bekæmpe planten på egen jord. Hvis en lodsejer ikke overholder indsatsplanens bestemmelser for bekæmpelse, kan Kolding Kommune bekæmpe på lodsejers regning.

Klagevejledning

Der kan klages over indsatsplanens overensstemmelse med de i § 2 angivne indholdsmæssige krav i bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Landbrug og Fødevarer, samt Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet ved deres hovedorganisationer er klageberettiget.

lagen skal indgives senest den 24. februar 2021 til Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding eller på mail til bjoerneklo@kolding.dk

Kolding Kommune skal herefter med kommunens bemærkninger sende klagen videre til afgørelse hos Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsens afgørelse vil være endelig, og den kan ikke påklages til anden myndighed.

Der er givet en tilladelse efter vandløbsloven til at etablere et stemmeværk i en grøft i Åparken i Kolding med henblik på at sikre, at den tilstødende mose holdes mere fugtig.

Se hele tilladelsen vedr. etablering af stemmeværk i en grøft i Åparken, Kolding

Klagefrist: 23. februar 2021

Klagefrist: Den 18. februar 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af bålhytte, shelter og muldtoilet på ejendommen matr.nr. 319, Stepping Ejerlav, Stepping beliggende Nørre Alle 32A, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Nørre Allé 32A, Christiansfeld

Offentliggjort den 21. januar 2021

Klagefrist: Den 16. februar 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af enfamiliehus og garage på ejendommen matr.nr. 10v, Hjarup By, Hjarup beliggende Hjarup Byvej 28A, 6580 Vamdrup, som ansøgt.

Læs landzonetilladelsen for Hjarup Byvej 28A, Vamdrup

Offentliggjort den 19. februar 2021

Fremlæggelse af udskrift af ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol vedrørende besigtigelses- og ekspropriationsforretningen vedrørende nedlæggelse af et el-kabel mellem Egtved og Gejsing, den 8. december 2020.

Se fremlæggelse af ekspropriationssag - Krydsning af Jordrup Bæk med el-kabel

Fremlægges her på siden til 20. februar 2021

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 6. januar 2021 vedtaget lokalplan 0415-17 Ved Blåbærvej –et haveboligområde.
Offentliggørelse af planen sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet ligger i Vonsild Øst, syd for Ådalsvænget og Østervænget med adgang fra nord ad Blåbærsvejs forlængelse.

Lokalplanens formål er Lokalplanen har til formål at sikre byggeretten til boligbebyggelse og etablering af grønne fri- og opholdsarealer med adgang til områdets omkringliggende naturværdier. Lokalplanen tager afsæt i en overordnet struktur, som muliggør en helhedsorienteret planlægning af et sammenhængende område øst for Vonsild, herunder vejadgang til lokalplanområdet. Lokalplanen har herudover til formål at overføre lokalplanområdet til byzone.

Bebyggelse må opføres som tæt-lav boligbebyggelse i form af klynge-, række-, dobbelt-, og kædehuse som helårsbeboelse eller som åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende villaer som helårsbebyggelse. Der arbejdes med en fleksibel udstykningsplan med en grundstørrelse på min. 700 m2 til åben/lav bebyggelse og med en grundstørrelse på min. 250 m2 til tæt/lav bebyggelse.

Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 27. oktober 2020, på følgende punkter

 • Afstand fra vestligt skel er justeret fra 4 til 6 meter.
 • Parkeringsbestemmelsen er justeret, så den er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 • Byggehøjden for tæt-lav bebyggelse er justeret fra 2 etager i 8,5 meter til 1 etage i 6,5 meter.
 • Bestemmelsen om opholdsareal er justeret.
 • Bestemmelsen om håndtering af skybrudsvand er justeret.
 • Bestemmelsen om beplantning er justeret angående hjemmehørende arter.

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger.


Retsvirkninger
Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Klagevejledning
Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til plann. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 11. februar 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0415-17 Ved Blåbærvej - et haveboligområde

Offentliggjort den 14 januar 2021

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning efter vandløbsloven til at etablere en gangbro over Kolding Å på ovennævnte sted. Projektbeskrivelsen, ansøgningen og de nærmere detaljer vedrørende gangbroen fremgår af høringsmaterialet.

Efter bestemmelserne i vandløbsloven skal sådan et projekt i offentlig høring i 4 uger. I denne periode kan der indgives bemærkninger til projektet. Bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller helst på mail til vandloeb@kolding.dk

Bemærkningerne skal være modtaget senest den 12. februar 2021, kl. 16.00.

Høringsmateriale – Etablering af gangbro over Kolding Å mellem Buen og Østerbrogade

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 6. januar 2021 truffet afgørelse om at give tilladelse til Fyrtårnsprojekt Hylkedalen.

Klagefristen er onsdag den 10. februar 2021.

Se hele tilladelsen for Fyrtårnsprojekt Hylkedalen

Klagefrist 8. februar 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til ændret anvendelse til forsamlingshus og værelsesudlejning på ejendommen matr.nr. 13s, Nagbøl By, Skanderup beliggende Møllegade 32, 6640 Lunderskov, som ansøgt.

Læs landzonetilladelsen for Møllegade 32, Lunderskov

Offentliggjort den 11.januar 2021

Klagefrist: Den 5. februar 2021

Kolding kommune har givet tilladelse efter planloven til etablering af et minivådområde på ejendommen Allervej 135, 6070 Christiansfeld.

Se hele tilladelsen vedrørende etablering af minivådområde på ejendommen Allervej 135

Endelig vedtagelse af tillæg 27 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 1012-16, Ved Kløvervej – et etageboligområde.

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Et flertal i Byrådet har den 15. december 2020 vedtaget tillæg 27 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 1012-16, Ved Kløvervej – et etageboligområde endeligt. Planområdet ligger ved Kløvervej og det grønne område kaldet cirkuspladsen.

Kommuneplantillæggets formål er at åbne mulighed for flere boliger tæt på bymidten.

Lokalplanens formål er:

 • at muliggøre etablering af et velfungerende boligområde med etageboliger.
 • at sikre fri- og opholdsarealer.
 • at sikre offentlig adgang gennem området.

Tillægget er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 3. september 2020.

Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 3. september 2020, på følgende punkter 

§ 7.3
Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må højst udgøre 100 %

Heraf må der højst etableres:
14.445 m2 etageareal inden for delområde I
4.350 m2 etageareal inden for delområde II

§ 7.3
Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må højst udgøre 100 %.

Heraf må der højst etableres:
14.445 m2 etageareal inden for delområde I
4.740 m2 etageareal inden for delområde II

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger.

Retsvirkninger
Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.


Klagevejledning
Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planerne. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 2. februar 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs hele lokalplanen 1012-16 Ved Kløvervej - et etageboligområde

Læs hele tillæg 27 Ved Kløvervej

Offentliggjort den 5 januar 2021

Klagefrist: Den 3. februar 2021

Kolding Kommune har efter miljøvurderingsloven truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med regulering af en drængrøft ved etablering af et minivådområde på arealerne ved Allervej 135 i Christiansfeld.

Læs hele afgørelse om ikke-VVM redegørelse – med VVM skema

Klagefrist: Den 3. februar 2021

Der er givet en tilladelse efter vandløbsloven til, at en drængrøft kan reguleres i forbindelse med etablering af et minivådområde på arealerne ved Allervej 135 i Christiansfeld.

Se hele tilladelsen vedrørende etablering af minivådområde ved Allervej 135

Klagefrist 27. januar 2021

Kolding Kommune har i henhold til § 35, stk. 1 i lov om planlægning meddelt landzonetilladelser til etablering af en sø på 1150 m2 på matr. nr. 15a Jordrup by, Jordrup, beliggende Ve-stermarksvej 22, 6064 Jordrup.

Se hele tilladelsen