Skip til hoved indholdet

Høringer, afgørelser, planer

 

 

Kolding Kommune igangsætter planlægning for en mindre udvidelse af aflastningsområdet beliggende mellem Vejlevej og Sønderlunden i Kolding – tillæg 57 til Kommuneplan 2017.

Kort med afgrænsning af området, hvor der forventes ændring af kommuneplanen.

Formålet med planlægningen er at danne plangrundlag for udvidelse af parkerings- og manøvrearealer ved en bilforhandler i området uden at ændre de tilladte arealer for detailhandel.

Der er derfor behov for at ændre kommuneplanen således, at aflastningsområdet (rammeområdet 0123-C2) udvides med ca. 3.400 m2 og det tilstødende grønt område (rammeområdet 0123-G1) reduceres tilsvarende.

Desuden forventes den maksimale bygningshøjde i rammeområdet 0123-C2 hævet fra
2 etager til 3 etager og fra 12 meter til 13 meter for at stemme overens med bygningshøjden tilladt i lokalplan 0123-12 Center Nord – regionalt center, som gælder for området.

Indkaldelse af idéer og forslag
Forud for udarbejdelsen af nyt plangrundlag for området vil vi gerne høre borgernes ideer og forslag til planlægningen. Har du for eksempel input til, hvad planlægningen i øvrigt skal indeholde og evt. tage højde for?

Du kan komme med dine ideer til planlægningen i perioden
mandag den 10. maj 2021 - tirsdag den 25. maj 2021.

Bemærkninger og forslag sendes til:
plan@kolding.dk
eller til:
By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Flere oplysninger
Du er velkommen til at ringe til sagsbehandleren Justyna Strzelecka Hansen, tlf. 7979 1607, hvis du vil vide mere om sagen.

Link til Plandata 

(tænd for laget under Andre Plantemaer(zoner,beskyttelseslinjer m.m)

Offentliggjort den 10 maj 2021

Der er givet en tilladelse efter Vandløbsloven til, at en drænledning kan reguleres i forbindelse med etablering af et minivådområde på arealerne ved Kolstrup Landevej, syd for Stepping.

Der er samtidig efter Lov om miljøvurdering truffet afgørelse om, at reguleringen af drænledningen ikke skal VVM vurderes.

Tilladelse - vandløbsloven - Kolstrup Landevej - med bilag

VVM afgørelse - med bilag - Kolstrup Landevej

Der kan klages over begge afgørelser. Klagefristen er den 7. juni 2021.

Klagefrist 04. juni 2021


Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til etablering af ridebane på 1.200 m2 på ejendommen matr.nr.4l, Grønninghoved By, Vejstrup beliggende Mosvigvej 10, 6093 Sjølund, som ansøgt.

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelsen af 2 carporte på i alt 70 m2 på ejendommen matr.nr.15e, Ødis-Bramdrup By, Ødis beliggende Gl. Højrupvej 2, 6580 Vamdrup, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Mosvigvej 10, Sjølund

Læs landzonetilladelse for Gl. Højrupvej2, Vamdrup

Offentliggjort den 7. maj 2021 

Byrådet har den 23. marts 2021 vedtaget forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Kolding Kommune. Forslaget offentliggøres den 4. maj og til og med den 30. juni 2021 har du mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget. Derefter tager Byrådet endelig stilling til de indkomne høringssvar og planens indhold.

Du kan sende bemærkninger til forslaget til By- og Udviklingsforvaltningen på e-mail: byogudvikling@kolding.dk, med mrk. ”kommuneplan 2021”. Alternativt kan du sende dine bemærkninger til adressen By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding, med samme mrk.

Forslag til Kommuneplan 2021-2033
Kommuneplanforslaget er opbygget af en fælles del for Trekantområdet – udarbejdet sammen med Billund, Fredericia, Haderslev, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner - og en lokal del alene gældende for Kolding Kommune. Den fælles del omfatter hovedstruktur og retningslinjer, hvoraf flere har tilknyttet arealudpegninger. Den lokale del af kommuneplanforslaget består af en hovedstruktur - omfattende mål og lokale retningslinjer – en forudsætningsredegørelse samt rammer for lokalplanlægning. Der er udarbejdet kortbilag for alle gældende retningslinjer for Kolding Kommune med tilknyttede arealudpegninger, hvilket kan give et samlet overblik.

Med Planstrategi 2019 besluttede Byrådet, at der alene skulle gennemføres en delvis revision af den samlede kommuneplan.

Fælles del: Forslag til Kommune 2021-2033 for Trekantområdet
Revisionen af Trekantområdets hovedstruktur og retningslinjer omfatter i hovedtræk en ajourføring og opdatering – særligt i forhold til de statslige udmeldinger og nationale interesser i kommuneplanlægningen, samt i forhold til en afspejling af planstrategiens temaer og indsatsområder.

Der har i revisionen været fokus på at indarbejde planlovens nye temaer som områder forbeholdt produktionserhverv og områder i risiko for oversvømmelse og erosion. Desuden er kommuneplanen blevet gennemskrevet med særligt fokus på temaerne ”Grøn omstilling” og ”Turisme”, foruden at kommuneplanens naturudpegninger er blevet gennemgået og ajourført – som følge af anbefalinger til byrådet fra Lokal Naturråd for Trekantområdet, og i forlængelse af det kampagnetilsyn, som kommunen årligt fører i tilknytning til den såkaldte naturkvalitetsplan.

Derudover er den fælles kommuneplan blevet fokuseret i forhold til egentlige krav til kommuneplanens indhold, og hvad der giver størst værdi at behandle i et fælles plansamarbejde. Derfor er der fra den fælles kommuneplan blevet overført fortsat gældende retningslinjer til den lokale del (bymønster, detailhandel, kolonihaver, kulturmiljøer, kirkeomgivelser samt forbrændings- og deponeringsanlæg), og de tilhørende kortbilag i 1:100.000 omfatter alene arealudpegninger inden for Kolding kommune.

Lokal del: Forslag til Kommune 2021-2033 for Kolding Kommune
Revisionen af den lokale del af kommuneplanen omfatter i hovedtræk en ajourføring og opdatering, herunder i forhold til kommunens forskellige politikker, strategier og planer. Det gælder eksempelvis kommunens Designvision 3.0, Bæredygtighedsstrategien – Kolding 2030, Erhvervs- og vækstpolitik 2020-2024, Handlingskatalog for Kolding Midtby og Kolding Storcenter, Bydesignguiden samt relevante udvalgspolitikker.

Planlovens nye krav om retningslinje for udviklingen af landsbyer er indarbejdet i den lokale del af kommuneplanen, som desuden er tilføjet et nyt tema om at varetage kommunens ”Blå-grønne struktur”.

I den lokale del af kommuneplanen redegøres desuden mere uddybende for de nye arealudpegninger og ændringer i eksisterende arealudpegninger, som planforslaget indeholder sammenholdt med den gældende kommuneplan 2017. Det gælder blandt andet udlæg af byudviklingsarealer, lokalcentre (detailhandel), områder forbeholdt produktionserhverv og konsekvensområder omkring disse, naturudpegninger, landskabsudpegninger og områder i risiko for oversvømmelse og erosion.

Den lokale del af kommuneplanen indeholder desuden lokale retningslinjer, der alene knytter sig til geografiske lokaliteter i Kolding kommune. Foruden de nævnte overførte retningslinjer gælder det blandt andet retningslinjer omhandlende særlige erhvervsområder, Naturpark Lillebælt, Skamlingsbanken, bevaringsværdige bygninger, verdensarvsområde Christiansfeld, infrastrukturanlæg som Kolding Lufthavn samt klimatilpasningstiltag i kommunen.

Sidst er kommuneplanens rammer blevet ajourført i forhold til vedtagne kommuneplantillæg og revideret for at rette op på forskellige forhold. Af dokumentet ”Forudsætningsredegørelse” fremgår en oversigt over sidstnævnte ændringer.

Plandokumenter
Samlet består kommuneplanen af følgende plandokumenter og med tilhørende dokumenter i henhold til lov om miljøvurdering:

Retsvirkninger
Byrådet skal efter §12 i Lov om planlægning virke for planens gennemførelse. Byrådet kan modsætte sig udstykninger og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelse, og Byrådet kan hindre opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, som er i strid med rammerne. Denne mulighed med henvisning til den nye kommuneplan 2021 træder vel at mærke først i kraft, når endelig godkendelse af kommuneplanen er bekendtgjort. Forbud kan dog ikke nedlægges, hvis området er med i en lokalplan.

Miljøvurdering
Kolding har i samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet lavet en miljøvurdering af de væsentlige ændringer i kommuneplanen. Miljøvurderingen offentliggøres samtidig med kommuneplanforslaget og til og med 30. juni 2021 har du mulighed for at komme med bemærkninger.

Kolding Kommune har foretaget en screening af, om ændringer i den lokale del af kommuneplanen, som ikke er behandlet i miljøvurderingen af den fælles kommuneplan for Trekantområdet, har en væsentlig indvirkning på miljøet. Kolding Kommune har vurderet, at ændringerne ikke har væsentlige indvirkninger på miljøet.

Klagevejledning vedrørende screening for miljøvurdering
Afgørelsen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering for ændringer i den lokale del af kommuneplanen, som ikke er behandlet i miljøvurderingen af den fælles kommuneplan for Trekantområdet, kan påklages til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er Planklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Der opkræves et gebyr for at klage over en afgørelse. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Klagefristen er den 1. juni 2021, hvilket er 4 uger fra denne offentliggørelse af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Hvor kan du se kommuneplanforslaget?
Kommuneplanforslaget, miljøvurdering af fælles del samt screening for miljøvurdering af lokal del af kommuneplanforslaget, kan ses på kommunens hjemmeside, kolding.dk/kommuneplan.

Offentliggjort den 04. maj 2021

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af en stenkastning på matr. 4m, Rebæk By, Dalby, beliggende ud for Stranden 17, 6000 Kolding.

Kolding Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Betonmuren bag stenkastningen vurderes at være fra før 1954, og anses derfor som lovlig opført, da den er etableret før kystbeskyttelseslovens ikrafttrædelse i 1988.

Vi skal i forbindelse med behandlingen af ansøgningen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020).

Kolding Kommune skal i afgørelsen efter kystbeskyttelsesloven desuden inkludere anden lovgivning i form af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse, samt jagt- og vildtforvaltningslovens bestemmelser om vildtreservater.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder. Vi kan desuden oplyse, at der ikke er kendskab til truede arter i området.

Høringssvar vil kunne optræde i Kolding Kommunes afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover kan indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Eventuelle bemærkninger til ansøgningen skal sendes til Britt Gadsbølle Larsen på brlar@kolding.dk senest torsdag den 27. maj 2021. Henvis venligst til sagsnr. 20/5395.

Høringsmateriale Stranden 17

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af en stenkastning på matr. 4l, Rebæk By, Dalby, beliggende ud for Stranden 19, 6000 Kolding.

Kolding Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Betonmuren bag stenkastningen vurderes at være fra før 1954, og anses derfor som lovlig opført, da den er etableret før kystbeskyttelseslovens ikrafttrædelse i 1988.

Vi skal i forbindelse med behandlingen af ansøgningen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020).

Kolding Kommune skal i afgørelsen efter kystbeskyttelsesloven desuden inkludere anden lovgivning i form af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse, samt jagt- og vildtforvaltningslovens bestemmelser om vildtreservater.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder. Vi kan desuden oplyse, at der ikke er kendskab til truede arter i området.

Høringssvar vil kunne optræde i Kolding Kommunes afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover kan indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Eventuelle bemærkninger til ansøgningen skal sendes til Britt Gadsbølle Larsen på brlar@kolding.dk senest torsdag den 27. maj 2021. Henvis venligst til sagsnr. 20/5396.

Høringsmateriale Stranden 19

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af en stenkastning på matr. 4h, Rebæk By, Dalby, beliggende ud for Stranden 21, 6000 Kolding.

Kolding Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Betonmuren bag stenkastningen vurderes at være fra før 1954, og anses derfor som lovlig opført, da den er etableret før kystbeskyttelseslovens ikrafttrædelse i 1988.

Vi skal i forbindelse med behandlingen af ansøgningen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020).

Kolding Kommune skal i afgørelsen efter kystbeskyttelsesloven desuden inkludere anden lovgivning i form af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse, samt jagt- og vildtforvaltningslovens bestemmelser om vildtreservater.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder. Vi kan desuden oplyse, at der ikke er kendskab til truede arter i området.

Høringssvar vil kunne optræde i Kolding Kommunes afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover kan indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Eventuelle bemærkninger til ansøgningen skal sendes til Britt Gadsbølle Larsen på brlar@kolding.dk senest torsdag den 27. maj 2021. Henvis venligst til sagsnr. 20/5399.

Høringsmateriale Stranden 21

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af en stenkastning på matr. 4g, Rebæk By, Dalby, beliggende ud for Stranden 23, 6000 Kolding.

Kolding Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Betonmuren bag stenkastningen vurderes at være fra før 1954, og anses derfor som lovlig opført, da den er etableret før kystbeskyttelseslovens ikrafttrædelse i 1988.

Vi skal i forbindelse med behandlingen af ansøgningen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020).

Kolding Kommune skal i afgørelsen efter kystbeskyttelsesloven desuden inkludere anden lovgivning i form af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse, samt jagt- og vildtforvaltningslovens bestemmelser om vildtreservater.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder. Vi kan desuden oplyse, at der ikke er kendskab til truede arter i området.

Høringssvar vil kunne optræde i Kolding Kommunes afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover kan indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Eventuelle bemærkninger til ansøgningen skal sendes til Britt Gadsbølle Larsen på brlar@kolding.dk senest torsdag den 27. maj 2021. Henvis venligst til sagsnr. 20/5401.

Høringsmateriale Stranden 23

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af en stenkastning på matr. 5t, Rebæk By, Dalby, beliggende ud for Stranden 25, 6000 Kolding.

Kolding Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Betonmuren vurderes at være fra 1980 og anses derfor som lovlig opført, da den er etableret før kystbeskyttelseslovens ikrafttrædelse i 1988.

Vi skal i forbindelse med behandlingen af ansøgningen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020).

Kolding Kommune skal i afgørelsen efter kystbeskyttelsesloven desuden inkludere anden lovgivning i form af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse, samt jagt- og vildtforvaltningslovens bestemmelser om vildtreservater.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder. Vi kan desuden oplyse, at der ikke er kendskab til truede arter i området.

Høringssvar vil kunne optræde i Kolding Kommunes afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover kan indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Eventuelle bemærkninger til ansøgningen skal sendes til Britt Gadsbølle Larsen på brlar@kolding.dk senest torsdag den 27. maj 2021. Henvis venligst til sagsnr. 20/5414.

Høringsmateriale Stranden 25

Kolding Kommune har give tilladelse til et klimaprojekt i Hylkedalen.
Der er givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etableringen af to jorddiger, to søer, stier og omlægning af Seest Mølleå og Tandholt Bæk på beskyttet natur samt tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af de to jorddiger.

Tilladelse til klimaprojekt

Miljøkonsekvensrapport

Vurdering af forekomst og påvirkning af birkemus i Hylkedalen

Klagefrist: 26. maj 2021

Der er givet en tilladelse efter vandløbsloven og en dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at regulere og restaurere Seest Mølleå på to delstrækninger i Hylkedalen.
Tilladelserne gælder også etablering af to diger, der kan tilbageholde vandet i vandløbet i situationer med ekstrem megen nedbør.

Der kan klages over begge afgørelser. Klagefristen er den 26. maj 2021.

Tilladelse klimatilpasningsprojekt - Seest Mølleå - Hylkedalen

Projektbeskrivelse

Miljøkonsekvensrapport

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 3. marts 2021 vedtaget lokalplan 0613-12 Ved Hedevej – et boligområde.
Offentliggørelse af planen sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet ligger i den vestlige del af Almind. Der er tale om et område på ca. 1,5 ha, som mod øst afgrænses af boligområdet Stagebjerg Alle, mod vest grænser op til Hedevej og det åbne land, mod syd mod fællesområde, og mod nord grænser op til Vestergade.

Lokalplanen formål er:

 • At muliggøre etablering af et boligområde med boliger som tæt-lav bebyggelse,
 • At sikre etablering af fælles fri- og opholdsarealer,
 • At sikre vejadgang til området fra Vestergade,
 • At overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone.

Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 10. december 2020, på følgende punkter:

 • Kortbilag 2 er ændret, så det gule felt for bebyggelse rettes ud, så afgrænsningen af det gule område for bebyggelse rettes op, og følger udlægget til vej og sti. Derudover er den sydligste miljøstation flyttet lidt mod nord.
 • Konsekvensrettelse af redegørelsens illustrationsplan.
 • Der er tilføjet tekst om henvisning til princip for vejprofil på illustration, samt tilføjet tekst om at det forventes at bygherre skaffertilladelse/råderet til udvidelse af det eksisterende bassin syd for området.

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger.

Retsvirkninger
Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Klagevejledning

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.
• lovkrav til planens indhold,
• lovkrav til procedurer,
• lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 25.maj 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0613-12 Ved Hedevej - et boligområde

Offentliggjort den 27. april 2021

Klagefrist 25. maj 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til at frastykke en beboelsesejendom fra ejendommen matr.nr. 8, Højrup, Stepping, beliggende Højrup Landevej 53, 6580 Vamdrup, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Højrup Landevej 53, Vamdrup

Offentliggjort den 27. april 2021

Offentlig høring af forslag til tillæg 1 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard – et erhvervsområde

Byrådet har den 20. april 2021 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 1 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard – et erhvervsområde. Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger vest for Sønderjyske Motorvej hvor den krydser Tankedalsvej ved afkørsel 65 Kolding Syd umiddelbart vest for Kolding by.

Luftfoto med afgrænsning af området for kommuneplantillægget.

Kommuneplantillæggets formål er at muliggøre erhverv i området som transport-, lager- og servicevirksomhed, let og tung industri, lastbilparkering og i mindre grad kontor- og hotelvirksomhed, der har særlig gavn af en beliggenhed med direkte tilknytning til det overordnede vejnet ved Sønderjyske Motorvej og Tankedalsvej.

Med tillægget gives der mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 1-6 frem for som hidtil miljøklasse 1-2. Kommuneplantillægget ændrer rammeområdernes afgrænsning og anvendelse og skal desuden omfordele allerede rammeudlagte erhvervsarealer til et nyt areal vest for de eksisterende rammeområder.

Kommuneplantillægget skal derudover ændre klassificeringen af bevaringsværdien af bygninger i området. Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde til fritidsformål, med henblik på, at sikre økologisk forbindelse mellem naturområder inden og uden for planområdet.

 

Luftfoto med afgrænsning af lokalplanområdet.

Lokalplanens formål er:

 • at udlægge området til erhvervsformål;
 • at sikre en grøn bufferzone til overordnede veje;
 • at sikre at bebyggelse i området fremstår som en samlet helhed;
 • sikre funktionelle og trafiksikre tilkørselsforhold.

Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. På grund af Covid-19 skal der aftales tid til personligt fremmøde på tlf. 79 79 46 28. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Høringsperiode
Planforslagene er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 22. april 2021 til den 17. juni 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 17. juni 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 22. april 2021, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kun for tillæg 1 til Kommuneplan 2017-2029:
Som et grundlag for beslutningen om at fremlægge planen er der udarbejdet miljørapport for kommuneplantillægget. Miljørapporten beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet.
Miljørapporten er offentliggjort sammen med planforslaget.

Kun for lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard – et erhvervsområde:
Kolding Kommune har foretaget screening af lokalplanens indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport for lokalplanen. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslaget.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn
Hvad kan der klages over?
Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene og miljøvurderingen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til miljørapportens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Miljøvurdering vedr. lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard – et erhvervsområde

 • Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard – et erhvervsområde.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planforslagene kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Miljøvurdering vedr. lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard – et erhvervsområde
Klagefristen er den 20. maj 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven om miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at afprøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard - et erhvervsområde

Læs screening for lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard - et erhvervsområde

Læs tillæg 1 Ved Tankedalsvej

Offentliggjort den 22. april 2021

Kolding Kommune har givet tilladelse efter planloven til etablering af et minivådområde på ejendommen Koldingvej 35, 6640 Lunderskov.

Se hele tilladelse om etablering af minivådområde Koldingvej 35, Lunderskov

Klagefrist: 19. maj 2021

Kolding Kommune giver hermed tilladelse til krydsning af Kokær Bæk med vandledning. Denne afgørelse kan påklages i 4 uger som beskrevet i afgørelsens klagevejledning.

Sidste frist for rettidig klage er således den 19. maj 2021.

Tilladelse til krydsning af Kokær Bæk med vandledning

Kommune giver hermed tilladelse til regulering efter vandløbsloven til etablering af et minivådområde på matr. nr. 5c V. Vamdrup By, Vamdrup tilhørende Gammelgårdsvej 9, 6580 Vamdrup. Desuden har vi truffet VVM-screeningsafgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med projektet.

Begge afgørelser kan påklages i 4 uger som beskrevet i afgørelsernes klagevejledning.
Sidste frist for rettidig klage er således den 18. maj 2021.

Tilladelse til regulering af dræn for etablering af minivådområde på arealerne ved Gammelgårdsvej 9
Screeningsafgørelse (VVM) for regulering af dræn, Gammelgårdsvej 9
Ansøgnings- og projektmateriale, Gammelgårdsvej 9
Ansøgningsskema, VVM, Gammelgårdsvej 9

Kommune giver hermed tilladelse til regulering efter vandløbsloven til etablering af et minivådområde på matr. nr. 15a, Nagbøl By, Skanderup tilhørende Koldingvej 35, 6640 Lunderskov. Desuden har vi truffet VVM-screeningsafgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med projektet.

Begge afgørelser kan påklages i 4 uger som beskrevet i afgørelsernes klagevejledning.
Sidste frist for rettidig klage er således den 18. maj 2021.

Tilladelse til regulering af dræn for etablering af minivådområde på arealerne ved Koldingvej 35
Screeningsafgørelse (VVM) for regulering af dræn, Koldingvej 35
Ansøgnings- og projektmateriale, Koldingvej 35
Ansøgningsskema, VVM, Koldingvej 35

Kolding Kommune har behandlet ansøgningen om etablering af et minivådområde på matr. nr. 5c, V. Vamdrup By, Vamdrup, der tilhører din ejendom Gammelgårdsvej 9, 6580 Vamdrup.

Anlæggelse og vedligeholdelse af vådområdet kræver tilladelse efter planlovens landzonebestemmelse § 35, stk. 1,1.

Klagefrist: 18. maj 2021 

Se hele tilladelsen for etablering af minivådområde, Gammelgårdsvej 9, Vamdrup

Kolding Kommune giver hermed tilladelse til krydsning af Kongeå med gasledning. Denne afgørelse kan påklages i 4 uger som beskrevet i afgørelsens klagevejledning.

Sidste frist for rettidig klage er den 18. maj 2021.

Tilladelse til krydsning af Kongeå med gasledning
Kolding Kommune - Ansøgning ift. NBL § 3, 16 samt D21-12512355 5.0
NBL_Bilag A
NBL_Bilag B

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til renovering af en eksisterende skråningsbeskyttelse på matr. 15ab, Nr. Bjert By, Nr. Bjert, beliggende ud for Drejensvej 71, 6000 Kolding.

Kolding Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal i forbindelse med behandlingen af ansøgningen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020).

Kolding Kommune skal i afgørelsen efter kystbeskyttelsesloven desuden inkludere anden lovgivning i form af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder. Vi kan desuden oplyse, at der ikke er kendskab til truede arter i området.


Høringssvar vil kunne optræde i Kolding Kommunes afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover kan indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.


Eventuelle bemærkninger til ansøgningen skal sendes til Britt Gadsbølle Larsen på brlar@kolding.dk senest tirsdag den 18. maj 2021. Henvis venligst til sagsnr. 20/28860.

Høringsbrev

Ansøgningsskema

Projektmateriale

Supplerende oplysninger fra ansøger

Ansøgningsskema til miljøscreening


Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

By- og Udviklingsforvaltningen har den 16. april 2021 vedtaget lokalplan 0421-72-01 Ved Ambolten – tillæg 1 til lokalplan 0421-72.
Offentliggørelse af planen sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet ligger i tilknytning til Kolding Hallerne i den sydlige del af Kolding by. Området udgør ca. 2,5 ha og ligger i byzone. Arealet, som ligger vest for Kolding Hallerne og i dag anvendes som campingplads, afgrænses mod nord af Ambolten og mod vest af Vonsildvej og åbne marker på modsatte side af vejen.
Nord og syd for lokalplanområdet er fuldt udbyggede erhvervsområder.

Lokalplanens formål er:

 • at udvide muligheden for etablering af idrætsanlæg.

Lokalplanen er uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 17. marts 2021.

Retsvirkninger
Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.


Klagevejledning

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 14. maj 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0421-71-01 Ved Ambolten - et område til offentlige formål - tillæg 1 til lokalplan 0421-72

Offentliggjort den 16. april 2021

Kær Mølleå ønskes reguleret ved afgravning af en eksisterende stentærskel som er resterne af et gammelt reguleringsstyrt. Oven for tærsklen er en stuvningspåvirket zone med lavt fald. Ved at grave 20 cm af stentærsklen og fordele faldet nedenfor ved udlægning af gydegrus vil der, efter projektets udførsel, være et jævnt fald over hele strækningen og det eksisterende stryg udvides fra ca. 10 meter til at blive ca. 50 meter langt. Sidste frist for at komme med høringssvar er den 14. maj 2021.

Høring om regulering af delstrækning af Kær Mølleå

Høringsfrist: 14. maj 2021

Klagefrist 13. maj 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af drivhus på ca. 15 m2 på ejendommen matr.nr.4b, Uhre By, Lejrskov beliggende Kirsbølvej 21, 6064 Jordrup, som ansøgt.

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til ændret anvendelse til forsamlingslokale på ejendommen matr.nr. 31, Favervrå, Tyrstrup beliggende Brosbjergvej 11, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.

Læs landzonetilladelsen for Kirsbølvej 21, Jordrup

Læs landzonetilladelsen for Brosbjergvej 11, Christiansfeld

Offentliggjort den 15. april 2021

Kolding Kommune har behandlet ansøgningen om etablering af et minivådområde på matr. nr. 22b Nagbøl By, Skanderup, der tilhører ejendommen Koldingvej 54, 6600 Vejen.

Se hele tilladelsen til etablering af minivådområde, Koldingvej 54,

Klagefrist: 13. maj 2021

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

By- og Udviklingsforvaltningen har den 15. april 2021 vedtaget lokalplan 0415-18 Ved Blåbærvej –et haveboligområde. Offentliggørelse af planen sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet ligger i den sydvestlige del af Vonsild. Lokalplanen giver mulighed for at etablere et boligområde med både tæt-lav og åben-lav bebyggelse.

Lokalplanens formål er:

 • at sikre en helhedsorienteret planlægning for et sammenhængende område øst for Vonsild;
 • at udlægge lokalplanområdet til boligformål og sikre etablering af grønne fri- og opholdsarealer med adgang til områdets omkringliggende naturværdier;
 • at sikre vejadgang til lokalplanområdet;
 • at overføre lokalplanens område til byzone.

Lokalplanen er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 10. marts 2021.

Retsvirkninger
Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.


Klagevejledning

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 13. maj 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0415-18 Ved Blåbærvej - et haveboligområde

Offentliggjort den 15. april 2021

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 3. februar 2021 besluttet at igangsætte planlægning for et etageboligområde ved Fynsvej.

Planområdet for Kommuneplantillæg 61

Der påtænkes en planlægning for etageboliger i op til 4 etager – i facadelinjen langs Fynsvej dog 5 etager.

Den påtænkte planlægning forudsætter at den gældende kommuneplan ændres.

Indkaldelse af idéer og forslag
Forud for udarbejdelsen af nyt plangrundlag for området vil byrådet gerne høre borgernes ideer og forslag til områdets fremtidige anvendelse og struktur. Har du forslag til, hvad området skal bruges til? Eller har du input til, hvad planlægningen i øvrigt skal indeholde og evt. tage højde for?

Du kan komme med dine ideer til området  i perioden
onsdag den 14. april 2021 - onsdag den 28. april 2021.

Bemærkninger og forslag sendes til:
plan@kolding.dk
eller til:
By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Flere oplysninger
Du er velkommen til at ringe til sagsbehandleren Lars-Uffe Hansen, tlf. 79791615, hvis du vil vide mere om sagen.

Offentliggjort den 14. april 2021.

Klagefrist 11. maj 2021

 

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af dobbeltgarage på 100 m2 på ejendommen matr.nr. 21d, Lejrskov By, Lejrskov beliggende Lejrskovvej 62, 6064 Jordrup, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Lejrskovvej 62, Jordrup

Offentliggjort den 13. april 2021

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 07. april 2021 vedtaget at sende forslag til lokalplan 0619-72 ved Dons Landevej – en campingplads i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslaget sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger vest for Dons Landevej i den nordvestlige udkant af Kolding by.

Lokalplanens formål er:

 • at give mulighed for at etablere en campingplads inden for lokalplanområdet.
 • at sikre at campingpladsen ved sin disponering og bebyggelsens udformning indpasses i det omgivende landskab.
 • at sikre etablering af beplantningsbælter.
 • at sikre adgang til områdets naturværdier.

Planforslaget kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. På grund af Covid-19 skal der aftales tid til personligt fremmøde på tlf. 79 79 10 63 Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Servitutbortfald
Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om ophævelse af følgende servitutter:

 • Dok. nr. 29520-53 om adgangsbegrænsning til landevej nr. 510, tinglyst den 18.11.1977
 • Dok nr. 27644-53 om adgangsbegrænsning til landevej nr. 510, tinglyst den 22.11.1981
 • Dok nr. 27644-53 om adgangsbegrænsning til landevej nr. 510, tinglyst den 22.12.1981

Høringsperiode
Planforslaget er fremlagt i 4 uger i perioden fra den 12. april 2021 til den 10. maj 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.


Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 10. maj 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 12. april 2021, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagets indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslaget.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn

Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 10. maj 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Den endelige vedtagelse af planforslaget kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0619-72 Ved Dons Landevej - en campingplads

Læs mmiljøscreening af lokalplan 0619-72 ved Dons Landevej - en campingplads

Offentliggjort den 12. april 2021

Klagefrist den 10 maj 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til lovliggørelse af tilbygning til garagen på 12,7 m2 og et udhus/hestely på 61 m2 på ejendommen matr.nr. 15d, Hejls By, Hejls beliggende Rovtsvej 39, 6094 Hejls, som ansøgt.

Læs landzonetilladelsen for Rovtsvej 39, Hejls

Offentliggjort den 12 april 2021

Der søges om at få godkendt den eksisterende svineproduktion i eksisterende stalde efter produktionsareal. Der søges om fleksibilitet i klimastalden, så den både kan bruges til søer eller smågrise samt i polte- og karantænestalden, så den kan bruges til alle typer af svin. Der sker ingen bygningsmæssige udvidelser i forbindelse med godkendelsen.

Produktionen omfatter et produktionsareal på i alt 8.200 kvm. Desuden er der 2 eksisterende gyllebeholdere med teltoverdækning med et samlet areal på ca. 1.368 kvm.

Kolding Kommune behandler ansøgningen i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., og projektets virkning på miljøet bliver vurderet.  Alle der henvender sig har mulighed for at se ansøgningen og miljøkonsekvensrapporten, og vil senere få tilsendt et udkast til godkendelsen, når denne er udarbejdet.

Bemærkninger og ideer til projektet skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Miljø og Erhverv, Landbrug, Nytorv 11, 6000 Kolding, eller til landbrug@kolding.dk senest fredag den 23. april 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsteamet på telefon 7979 7439.

Dette høringsbrev omhandler vandløbsrestaurering og reguleringen af dræn i det kommende vådområde ved Tågerup Enge, Fovs Å. Arbejderne kræver godkendelse efter vandløbsloven, samt vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 10. Sidste frist for at komme med høringssvar er den 3. juni 2021.

Høringsbrev, Tågerup Enge

Rapport - forundersøgelse Tågerup Enge inkl. bilag

Tekniske justeringer af projektiltagene i vådområdet ved Tågerup Enge, Fovså

Høringsfrist: 3. juni 2021

Kolding Kommune meddeler tilladelse til husdyrbruget på Grønninghovedvej 21, 6093 Sjølund.

Tilladelsen omfatter følgende:

 • Omlægning af eksisterende husdyrbrug til regulering efter produktionsareal på i alt 1.050 m2 produktionsareal og 1.058 m2 overfladeareal i eksisterende gyllebeholdere.

Der meddeles samtidig dispensation for lugtgenekriteriet ved anvendelse af 50 %-reglen.

Kolding Kommune har behandlet projektet i henhold til § 16 b i husdyrbrugloven. Der er ikke kommet bemærkninger ind i høringsperioden. Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer.

Tilladelsen er gældende fra den 7. april 2021.

Hele tilladelsen kan ses her.

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Onsdag den 5. maj 2021. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Kolding Kommune har behandlet ansøgningen om etablering af et minivådområde på matr.nr. 20b og 21h Lejrskov By, Lejrskov. Ansøger og ejer af matr. nr. 20b Lejrskov By, Lejrskov er Peter Hindbo, og ejer af matr. nr. 21h er Asger B. M. Christensen, der, via en rådighedserklæring, har givet samtykke til, at minivådområdet kan placeres på hans ejendom.

Se hele tilladelsen vedr. etablering af minivådområde ved Lejrskovvej 75, Jordrup

Klagefrist: 4. maj 2021

Frist for afgivelse af bemærkninger: 25. maj 2021

Markering på kort af den vej der ønskes slettet i martrikelkortet
Klik for forstørrelse af kort vedr. nedlæggelse af privat fællesvej

Ejeren af matr.nr. 7v Lilballe By, Eltang (Eltangvej 136) ønsker en privat fællesvej, der er udlagt og anlagt på matr.nr. 7v, slettet i matrikelkortet.

Vejen er vist med rød markering på den vedlagte kortskitse. Kortet er ikke målfast. Markeringen er derfor alene vejledende.

Vejen ønskes nedlagt, da ejeren af matr.nr. 7v også ejer matr.nr. 19e Lilballe By, Eltang, som ligger øst for den private fællesvej. Ejeren, som driver virksomhed fra bl.a. matr.nr. 7v, ønsker at kunne færdes frit mellem de to ejendomme med virksomhedens maskiner i forbindelse med, at virksomheden planlægges udvidet til også at omfatte matr.nr. 19e.

I henhold til lov om private fællesveje § 12 må private fællesveje på landet, der er taget i brug, ikke nedlægges uden kommunens godkendelse, jfr. §§ 72-78.

I henhold til lov om private fællesveje § 72, stk. 2 skal vejen helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis det efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Kolding Kommune vurderer, at det pågældende vejareal ikke er eneste adgangsvej til en ejendom eller til nogen af en ejendoms lodder efter matrikelkortet, idet matr.nr. 7v Lilballe By, Eltang og matr.nr. 19e Lilballe By, Eltang begge har direkte vejadgang til den offentlige vej Eltangvej.

På matr.nr. 7v er der den 27. august 1946 og den 4. november 1966 tinglyst servitutter om vejret til den private fællesvej. Kolding Kommune har ikke konkrete oplysninger om, hvem der benytter vejen, og i hvilket omfang vejen benyttes.

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan sendes til e-mail: trafikvejogpark@kolding.dk inden den 25. maj 2021.

I henhold til Lov om private fællesveje § 73, stk. 2, jfr. § 73, stk. 1, skal høringen indeholde oplysninger om indholdet af følgende §§ i loven:

§ 72, stk. 2: Vejen skal helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis

 1. den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
 2. vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

§ 75: Hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse efter § 73, stk. 2 eller § 74, stk. 2, fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 91. Et sådant krav skal være fremsat, inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 76, stk. 1: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning, kan den fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, jf. § 78, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen eller omlægningen.

§ 76, stk. 2: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, jf. § 75, skal disse fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunalbestyrelsen skal afholde efter § 111, stk. 2 i lov om offentlige veje. Udgifterne kan pålægges både de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen. Taksationsmyndigheden skal ved fordelingen særlig lægge vægt på, om det har været rimeligt at kræve sagen forelagt for taksationsmyndighederne.

Luftfoto med afgrænsningen af planområdet.

Byrådet har den 23. marts 2021 vedtaget at sende forslag til tillæg 64 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslaget sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet omfatter den tidligere kommunale institution Fuglehøj og ligger i det nordlige Kolding mellem Dyrehavevej og Falkevej.

Kommuneplantillæggets formål er at ændre planområdets tilladte anvendelse til et blandet bolig og erhvervsområde, således at de bestående bevaringsværdige bygninger på ejendommen kan anvendes til lettere erhverv (kontorformål) og bolig.

Planforslaget kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. På grund af Covid-19 skal der aftales tid til personligt fremmøde med Planafdelingen på telefon 79 79 13 20.

Høringsperiode
Planforslaget er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 26. marts til den 21. maj 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 21. maj 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 26. marts 2021, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagets indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslaget.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn

Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 23. april 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Den endelige vedtagelse af planforslaget kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs tillæg 64 mellem Dyrehavevej og Falkevej (Fuglehøj)

Offentliggjort den 26. marts 2021

Klagefrist 23 april 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til etablering af ridebane på ca. 600 m2 på ejendommen matr.nr.31, Stepping Ejerlav, Stepping beliggende Vojumvej 42, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Vojumvej 42, Christiansfeld

Offentliggjort den 26. marts 2021

Frist for afgivelse af bemærkninger: 21. maj 2021

Ejeren af matr.nr. 34c Jordrup By, Jordrup ønsker at omlægge den private fællesvej, der løber langs skellet mellem matr.nr. 34c Jordrup By, Jordrup og matr.nr. 34b Jordrup By, Jordrup til et forløb ca. 20 m længere mod nord.

Den del, hvor den private fællesvej ønskes omlagt.
Se forstørrelse af kortskitse over det vejareal der skal omlægges

På kortskitsen er det vejareal, der skal omlægges, markeret med rødt, mens det ønskede fremtidige forløb er markeret med grønt. Skitsen er ikke målfast og tjener alene til illustration.

Den private fællesvej ønskes omlagt i forbindelse med, at ejeren af Skovvejen 62, matr.nr. 34b Jordrup By, Jordrup erhverver en del af matr.nr. 34c, herunder den del, hvor den private fællesvej ønskes omlagt.

Den private fællesvej er eneste matrikulære vejadgang til matr.nr. 34a Jordrup By, Jordrup.

I henhold til lov om private fællesveje § 12 må private fællesveje på landet, der er taget i brug, ikke nedlægges uden kommunens godkendelse, jfr. §§ 72-78.

I henhold til lov om private fællesveje § 72, stk. 2 skal vejen helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis det efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Det pågældende vejareal er eneste adgangsvej til matr.nr. 34a Jordrup By, Jordrup. Omlægning af vejarealet til det ønskede fremtidige forløb vil medføre, at der samtidig med omlægningen etableres en anden matrikulær vejadgang til matr.nr. 34a.

På matr.nr. 34c er der den 10. januar 2003 tinglyst en servitut om vejret. Det fremgår ikke af tingbogsattesten, om servitutten vedrører matr.nr. 34c eller et af de øvrige matrikelnumre, der hører til samme ejendom. Kommunen har ikke kendskab til servituttens ordlyd eller kendskab til, hvem vejretten måtte tilkomme. Servitutten er ikke tilgængelig på tinglysning.dk.

Kolding Kommune har ingen konkrete oplysninger om, at vejarealet i øvrigt skulle være af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

På den baggrund vurderer Kolding Kommune umiddelbart, at vejarealet kan omlægges efter reglerne i kapitel 11 i lov om private fællesveje, hvis der samtidig med omlægningen etableres anden vejadgang til matr.nr. 34a Jordrup By, Jordrup.

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan sendes til e-mail: trafikvejogpark@kolding.dk inden den 21. maj 2021.

I henhold til Lov om private fællesveje § 73, stk. 2, jfr. § 73, stk. 1, skal høringen indeholde oplysninger om indholdet af følgende §§ i loven:

§ 72, stk. 2: Vejen skal helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis

 1. den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
 2. vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

§ 75: Hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse efter § 73, stk. 2 eller § 74, stk. 2, fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 91. Et sådant krav skal være fremsat, inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 76, stk. 1: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning, kan den fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, jf. § 78, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen eller omlægningen.

§ 76, stk. 2: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, jf. § 75, skal disse fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunalbestyrelsen skal afholde efter § 111, stk. 2 i lov om offentlige veje. Udgifterne kan pålægges både de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen. Taksationsmyndigheden skal ved fordelingen særlig lægge vægt på, om det har været rimeligt at kræve sagen forelagt for taksationsmyndighederne.

Frist for afgivelse af bemærkninger: 21. maj 2021

Ejeren af ejendommen Overbyvej 94, 6094 Hejls, ønsker den del af en privat fællesvej, der er udlagt og anlagt på matr.nr. 12b Hejls By, Hejls, slettet i matrikelkortet.

Vejen var oprindelig en del af en kommunevej mellem Kalvehøjvej og Overbyvej, der er nedlagt før 1954. Vejarealet er i dag kun adgangsvej til beboelsen på matr.nr. 12k Hejls By, Hejls, og til matr.nr. 13z Hejls By, Hejls.
Se forstørrelse af kortet

Vejen er vist med rød markering på den vedlagte kortskitse. Kortet er ikke målfast. Markeringen er derfor alene vejledende.

Vejen var oprindelig en del af en kommunevej mellem Kalvehøjvej og Overbyvej, der er nedlagt før 1954. Vejarealet er i dag kun adgangsvej til beboelsen på matr.nr. 12k Hejls By, Hejls, og til matr.nr. 13z Hejls By, Hejls.

I henhold til lov om private fællesveje § 12 må private fællesveje på landet, der er taget i brug, ikke nedlægges uden kommunens godkendelse, jfr. §§ 72-78.

I henhold til lov om private fællesveje § 72, stk. 2 skal vejen helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis det efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Kolding Kommune vurderer, at det pågældende vejareal ikke er eneste adgangsvej til en ejendom eller til nogen af en ejendoms lodder efter matrikelkortet, idet matr.nr. 12k Hejls By, Hejls er sammatrikuleret med bl.a. matr.nr. 12b Hejls By, Hejls, og har adgang via denne ejendom, og idet matr.nr. 13z Hejls By, Hejls har anden vejadgang.

Kolding Kommune har ingen oplysninger om, at vejarealet i øvrigt skulle være af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

På den baggrund agter Kolding Kommune at nedlægge vejarealet efter reglerne i kapitel 11 i lov om private fællesveje.

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan sendes til e-mail: trafikvejogpark@kolding.dk inden den 21. maj 2021.

I henhold til Lov om private fællesveje § 73, stk. 2, jfr. § 73, stk. 1, skal høringen indeholde oplysninger om indholdet af følgende §§ i loven:

§ 72, stk. 2: Vejen skal helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis
1) den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
2) vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

§ 75: Hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse efter § 73, stk. 2 eller § 74, stk. 2, fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 91. Et sådant krav skal være fremsat, inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 76, stk. 1: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning, kan den fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, jf. § 78, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen eller omlægningen.

§ 76, stk. 2: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, jf. § 75, skal disse fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunalbestyrelsen skal afholde efter § 111, stk. 2 i lov om offentlige veje. Udgifterne kan pålægges både de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen. Taksationsmyndigheden skal ved fordelingen særlig lægge vægt på, om det har været rimeligt at kræve sagen forelagt for taksationsmyndighederne.

 

 

Kolding Kommune er af Kystdirektoratet udpeget som risikokommune i fare for oversvømmelse primært fra havet. Derfor er der udarbejdet et forslag til en risikostyringsplan, der nu sendes i 6 måneders offentlig høring.

Det udpegede risikoområde begrænser sig til områder langs Kolding inderfjord samt ånære byområder såsom Havnen, Kolding midtby, Rebæk, Strandhuse og området omkring Slotsøen og Vifdam. I Risikostyringsplanen er der forslag til handlinger, der skal nedsætte risikoen for oversvømmelse.

I høringsperioden kan der indgives bemærkninger til planen. Bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller helst på mail til klima@kolding.dk, venligst mærk mailen ”Risikostyringsplan”.

Bemærkningerne skal være modtaget senest den 12. september 2021

Risikostyringsplan (pdf)

Bilag A tiltagstabel (Excel)

Luftfoto med afgrænsning af lokalplanområdet.

 

Byrådet har den 23. februar 2021 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 28 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 0121-72 Ved Skovbrynet – et område til offentlige formål. Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet har et areal på ca. 5 ha og er beliggende umiddelbart nord for den centrale bydel.

Kommuneplantillæggets formål er at justere kommuneplanens rammebestemmelser om bygningshøjde, antal etager og placering af højt byggeri.

Lokalplanens formål er:

 • at fastholde lokalplanområdets anvendelse til offentlige formål;
 • at give mulighed for bebyggelse i op til maksimum 15. etager (kote 81 - DVR90);
 • at sikre, at byggeri og anlæg i udformning og materialevalg forholder sig til landskabet og til den øvrige bebyggelse i området herunder Kolding Sygehus;
 • at sikre en fastholdelse af områdets overordnede grønne indtryk;
 • at sikre fælles grønne fri- og opholdsarealer;
 • at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området;
 • at fastholde lokalplanområdet i byzone.

Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. På grund af Covid-19 skal der aftales tid til personligt fremmøde på tlf. 7979 1609. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Servitutbortfald
Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om ophævelse af følgende servitut:
Dok. Nr. 24.08.1988-15850-53 om beplantning ved børnehaven, tinglyst den 24.08.1988.

Høringsperiode
Planforslagene er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 2. marts 2021 til den 27. april 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 27. april 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 2. marts 2021, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Som et grundlag for beslutningen om at fremlægge planerne er der udarbejdet miljørapport. Den indeholder beskrivelser af, hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet.
Miljørapporten er offentliggjort sammen med planforslagene.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn


Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene og miljøvurderingen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til miljørapportens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planforslagene kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven om miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at afprøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

 

Læg tillæg 28 Ved Skovbrynet

Læs lokalplan 0121-72 Ved Skovbrynet - et område til offentlige formål

Offentliggjort den 2. marts 2021

Udkastet er i høring til 11. maj 2021.

spildevandstillæg Vonsild Øst

Kolding Kommune meddeler en tilladelse til den eksisterende svineproduktion på ejendommen.

De eksisterende stalde udnyttes som hidtil, og der bygges ikke nyt i forbindelse med projektet.

Tilladelsen omfatter et samlet produktionsareal på 2.095 m2 og 807 m2 gylleoverflade på de to eksisterende gyllebeholdere. Der vil være mulighed for fleksibilitet i sostaldene, så produktionen kan skifte mellem søer og henholdsvis slagtesvin samt smågrise i de nordligt liggende stalde.

Kolding Kommune har behandlet projektet i henhold til § 16b i husdyrbrugloven.

Udkastet har været i 2 ugers høring, og der indkom bemærkninger til udkastet. Kolding Kommune har vurderet, at bemærkningerne fra parten ikke giver anledning til ændringer eller tilføjelser af vilkår i tilladelsen. Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet herunder påvirkning af naboer og de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier i området.

Hele afgørelsen om tilladelse Koldingvej 20 kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til landbrugsteamet i Miljø & Erhverv på telefon 7979 7439 eller landbrug@kolding.dk.

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk). Du kan også finde Klageportalen direkte på www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En begrundet anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Kolding Kommune, som sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan hjælpe? www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte supportfunktionen på e-mail: nmkn@naevneneshus.dk eller telefon 7240 5600.

Hvad er klagefristen? Den 2. juni 2021. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2020 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Udvidelsen af fjernvarme i Vamdrup er screenet og det er afgjort, at der ikke skal miljøvurderes. Se afgørelsen her: Miljøscreening Vamdrup.
Klagefristen er 3. juni 2021.

På Drenderupvej 16, 6580 Vamdrup.
Klagefrist til 4. juni 2021.
Se afgørelsen her: Nye søer 

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 05. maj 2021 vedtaget at sende forslag til tillæg 65 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 1361-11 Ved Søndre Allé – et boligområde i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet er beliggende i den sydlige del af Stepping. Det afgrænses mod nord af Trekløverhallen og dertilhørende boldbaner, mod øst af Søndre Allé og af åbent land mod syd og vest.

Kommuneplantillæggets formål er at muliggøre vejadgang til planområdet i lokalplan 1361-11 Ved Søndre Allé – et boligområde. For at muliggøre vejadgangen skal kommuneplantillægget reducere den sydøstlige del af rammeområde 1361.O1 og udvide den nordøstlige del af rammeområde 1361.B2. Etableringen af vejadgangen muliggør, at der kan bygges boliger på området.

Lokalplanens formål er:

 • at muliggøre etableringen af et velfungerende boligområde med boliger i åben-lav bebyggelse;
 • at sikre vejadgang fra Søndre Allé;
 • at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området;
 • at muliggøre etablering af synlige anlæg til håndtering af regnvand.

Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. På grund af Covid-19 skal der aftales tid til personligt fremmøde på tlf. 79 79 04 74.

Høringsperiode
Planforslagene er fremlagt i 4 uger i perioden fra den 12. maj 2021 til den 09. juni 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 09. juni 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 12. maj 2021, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslagene.
Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn
Hvad kan der klages over?

Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planerne ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 09. juni 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planforslagene kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 1361-11 Ved Søndre Allè - et boligområde

Læs tillæg 65 Stepping 

Læs miljøscreening for lokalplan 1361-11 og tilllæg 65

Offentliggjort den 12. maj 2021