Skip til hoved indholdet

Høringer, afgørelser, planer

Klagefrist 15 november 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til garage/udhus på ca. 82 m2 på ejendommen matr.nr. 22d, Agtrup By, Sdr. Bjert beliggende Agtrup Midtskovvej 122, 6091 Bjert, som ansøgt. 

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af dobbelt carport og udhus på ca. 80 m2 på ejendommen matr.nr. 23b Fovslet, Ødis beliggende Sangfuglevej 7, 6580 Vamdrup, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Agtrup Midtskovvej 122, Bjert

Læs landzonetilladelser for Sangfuglevej 7, Vamdrup

Offentliggjort den 18. oktober 2021

Klagefrist den 12 november 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til tidsbegrænset oplag og knusning af byggeaffald og træ på del af ejendommen matr.nr. 14a Dons By, Almind beliggende Dons Landevej 275, 6051 Almind, som ansøgt. 

Læs landzonetilladelse for Dons Landevej 275, Almind

Offentliggjort den 15 oktober 2021

Socialforvaltningen har udarbejdet en ny faglig strategi for socialpsykiatrien, som nu sendes i høring.

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget tog i 2021 initiativ til at udvikle en ’Faglig strategi for socialpsykiatrien’. Den faglige strategi bygger på Kolding Kommunes vision ’Sammen designer vi livet’ og Socialforvaltningens fælles tilgang ’Selvværd og Sammenhæng’, som danner grundlager for, hvordan vi arbejder for at skabe en god, sammenhængende tilgang til mennesker. Med strategien for socialpsykiatrien er ønsket at skabe klar retning for arbejdet i socialpsykiatrien samt at skabe et fælles fagligt fundament for vores støtte og hjælp til borgere med psykiske sårbarheder. Strategien for socialpsykiatrien er således det første eksempel på, hvordan ’Selvværd og Sammenhæng’ kan konkretiseres i en faglig retning for et konkret område.

Proces og bidragsydere

Arbejdet med den faglige strategi har taget udgangspunkt i en designproces hvor borgere, pårørende, medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien samt samarbejdspartnere til socialpsykiatrien er blevet interviewet om deres oplevelser med socialpsykiatrien. Baseret på dette blev der formuleret ti centrale temaer, som beskriver udfordringer og handlerum i socialpsykiatrien. Indsigter fra interviewene samt yderligere inddragelse af chefer, ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien har bidraget til at finde løsninger på, hvad der skal karakterisere socialpsykiatrien fremadrettet. Det er indarbejdet i strategien og det tilhørende initiativkatalog.

Der har gennem processen været nedsat en referencegruppe bestående af ledere fra de forskellige tilbud i socialpsykiatrien samt en styregruppe med chefer fra Socialforvaltningen, som har taget aktivt del gennem hele processen.

Politisk vision og fælles retning

Strategien tager udgangspunkt i Social- og Sundhedsudvalgets nye politiske vision for socialpsykiatrien ’Sammen på din vej’, som indgår i strategien. Strategien udgør den faglige retning og ramme, som skal bidrage til, at den politiske vision bliver til virkelighed.

Med strategi indføres en ny fælles tilgang til arbejdet i socialpsykiatrien via den recoveryorienterede rehabiliterende tilgang. Samtidig er der opstillet fire pejlemærker for arbejdet i socialpsykiatrien. Pejlemærkerne er en sammenfatning af de ti centrale temaer og sætter en fælles retning for de områder, som socialpsykiatrien i fremtiden skal have fokus på:

 • Fokus på mennesket bag den psykiske sårbarhed
 • Nem indgang og tidlig, forebyggende indsats
 • De rette tilbud af høj kvalitet
 • Sammenhængende forløb og gode overgange

Den faglige strategi indeholder desuden en række krav til organisationen og ønsker til opfølgning på mål og effekt i socialpsykiatrien.

Med til strategien hører et initiativkatalog. Initiativkataloget indeholder anbefaling om 19 initiativer, der skal understøtte implementeringen af strategien. Initiativerne skal forbindelse med implementeringen udfoldes, der skal laves prøvehandlinger, før der kan træffes beslutning om en endelig godkendelse initiativer.

Efterfølgende proces

Social- og Sundhedsudvalget forventer at færdigbehandle den faglige strategi og initiativkataloget i december 2021. Implementeringen af strategien igangsættes i starten af 2022.

Høringssvar

Alle har mulighed for at give høringssvar til den faglige strategi og dertilhørende initiativer. Høringssvaret indsende til stson@kolding.dk og rifre@kolding.dk. Fristen for høringssvar er den 8. november 2021.


Med venlig hilsen

Formand for Social- og Sundhedsudvalget
Hans Holmer

Faglig strategi for socialpsykiatrien

Initiativkatalog

Offentliggjort 14/10 2021

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

By- og Udviklingsforvaltningen har den 13. oktober 2021 vedtaget at sende forslag til lokalplan 3.138-01 Boligområde ved Gammelmosevej i Sjølund – tillæg 1 til lokalplan 3.138 i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslaget sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger i Sjølund og omfatter ejendommene beliggende på Sydbanen.

Lokalplanen er et tillæg til områdets eksisterende lokalplan. Dvs. at områdets nuværende lokalplan Lokalplan nr. 3.138 Boligområde ved Gammelmosevej i Sjølund fortsat vil være gældende for området, med udtagelse af de ændringer, som fremgår af tillægget.

Tillægget er udarbejdet, for at muliggøre, at der kan opføres tæt-lav boliger (fx rækkehuse eller dobbelthuse) inden for planområdet. Derfor justeres enkelte af bestemmelserne i den eksisterende lokalplan, bl.a. udskiftes lokalplankortet, og der fastsættes bestemmelser for, hvordan tæt-lav boliger kan opføres, så de indgår i områdets helhed. Endvidere er der indføjet bestemmelser for at regulere håndteringen af overfladevand/nedbør i planområdet, og der er tilføjet placering af miljøstationer for indsamling af genbrugsmaterialer.
Planforslaget kan ses på www.kolding.dk/plansager  og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.
Den eksisterende Lokalplan nr. 3.138 Boligområde ved Gammelmosevej i Sjølund kan læses her:
https://dokument.plandata.dk/20_1026389_APPROVED_1171371960877.pdf 

Høringsperiode
Planforslaget er fremlagt i 2 uger i perioden fra den 13. oktober 2021 til den 27. oktober 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 27. oktober 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 13. oktober 2021, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagets indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslaget.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn

Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.
I særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post, bedes du oplyse dette i din anmodning.
Hvis du ansøger klagenævnet om at blive fritaget for brug af Klageportalen, bedes du også give kommunen besked, så vi ved, at der er en klage på vej. Du kan orientere os via mail plan@kolding.dk, telefon 7979 1320 eller ved at sende et brev til Planafdeling, By- og Udviklingsforvaltning, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 10. oktober 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Den endelige vedtagelse af planforslaget kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 3.138-01 Boligområde ved Gammelmosevej i Sjølund - tillæg 1 til lokalplan 3.138

Læs miljøscreening for lokalplan 3.138-01 Boligområde ved Gammelmosevej i Sjølund - tillæg 1 til lokalplan 3.138

Offentliggjort den 13. oktober 2021

 

Klagefrist: Den 5. november 2021.

Byrådet i Kolding Kommune har den 28. september 2021 vedtaget et nyt regulativ for det offentlige vandløb Kær Mølleå.

Med henvisning til vandløbslovens § 12 træffes der hermed afgørelse om vedtagelse af et nyt vandløbsregulativ for det offentlige vandløb Kær Mølleå.

Kolding Kommunes afgørelse om et nyt vandløbsregulativ for Kær Mølleå kan efter vandløbslovens § 80 påklages til Miljø – og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og er fastsat til 5. november 2021. Afgørelsen er vedlagt som pdf. Du kan finde det vedtagne regulativ med bilag direkte via mitvandloeb.dk, hvor det er muligt at se, hvad der gælder for de enkelte strækninger af vandløbet. Du tilgår materialet ved at klikke på vandløbsstregen. Du kan også benytte adressesøgefeltet i det øverste højre hjørne.

Afgørelse Kær Mølleå

Klagefrist: Den 5. november 2021.

Byrådet i Kolding Kommune har den 28. september 2021 vedtaget et nyt regulativ for det offentlige vandløb Vejstruprød Bæk.

Med henvisning til vandløbslovens § 12 træffes der hermed afgørelse om vedtagelse af et nyt vandløbsregulativ for det offentlige vandløb Vejstruprød Bæk.

Kolding Kommunes afgørelse om et nyt vandløbsregulativ for Vejstruprød Bæk kan efter vandløbslovens § 80 påklages til Miljø – og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og er fastsat til 5. november 2021. Afgørelsen er vedlagt som pdf. Du kan finde det vedtagne regulativ med bilag direkte via mitvandloeb.dk, hvor det er muligt at se, hvad der gælder for de enkelte strækninger af vandløbet. Du tilgår materialet ved at klikke på vandløbsstregen. Du kan også benytte adressesøgefeltet i det øverste højre hjørne.

Afgørelse Vejstruprød Bæk

Klagefrist: Den 5. november 2021.

Tekst til artikel:
Byrådet i Kolding Kommune har den 28. september 2021 vedtaget et nyt regulativ for det offentlige vandløb Hejls Bæk.

Med henvisning til vandløbslovens § 12 træffes der hermed afgørelse om vedtagelse af et nyt vandløbsregulativ for det offentlige vandløb Hejls Bæk.

Kolding Kommunes afgørelse om et nyt vandløbsregulativ for Hejls Bæk kan efter vandløbslovens § 80 påklages til Miljø – og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og er fastsat til 5. november 2021. Afgørelsen er vedlagt som pdf. Du kan finde det vedtagne regulativ med bilag direkte via mitvandloeb.dk, hvor det er muligt at se, hvad der gælder for de enkelte strækninger af vandløbet. Du tilgår materialet ved at klikke på vandløbsstregen. Du kan også benytte adressesøgefeltet i det øverste højre hjørne.

Afgørelse Hejls Bæk

Klagefrist: Den 5. november 2021.

Byrådet i Kolding Kommune har den 28. september 2021 vedtaget et nyt regulativ for det offentlige vandløb Klokkeløb.

Med henvisning til vandløbslovens § 12 træffes der hermed afgørelse om vedtagelse af et nyt vandløbsregulativ for det offentlige vandløb Klokkeløb.

Kolding Kommunes afgørelse om et nyt vandløbsregulativ for Klokkeløb kan efter vandløbslovens § 80 påklages til Miljø – og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og er fastsat til 5. november 2021. Afgørelsen er vedlagt som pdf. Du kan finde det vedtagne regulativ med bilag direkte via mitvandloeb.dk, hvor det er muligt at se, hvad der gælder for de enkelte strækninger af vandløbet. Du tilgår materialet ved at klikke på vandløbsstregen. Du kan også benytte adressesøgefeltet i det øverste højre hjørne.

Afgørelse Klokkeløb

Luftfoto med afgrænsning af lokalplanområdet.

Byrådet har den 28. september 2021 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 1 til Kommuneplan 2021 - 2033 og forslag til lokalplan 0212-13 Ved Stadionvej – et etageboligområde. Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger mellem Stadionvej og Kolding Å i bydelen Harte/Munkebo ca. 1,5 km vest for det centrale Kolding og vejbetjenes fra Stadionvej.

Kommuneplantillæggets formål er: at der gives mulighed for bebyggelse i 4 etager – op til 16 meter, og
Områdeafgrænsningen mellem rammeområderne 0212-B2, 0212-BE2 og 0212-G2 justeres.

Lokalplanens formål er:

 • at udlægge området til boligformål i form af etageboligbebyggelse,
 • at give mulighed for bebyggelse i op til 4 etager,
 • at sikre vejadgang fra Stadionvej,
 • at sikre byggeri og anlægs indpasning i landskabet,
 • at sikre grønne fri- og opholdsarealer

Høringsperiode
Planforslagene er fremlagt i 8 uger fra den 7. oktober 2021 til den 2. december 2021.Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 2. december 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.


Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 7. oktober 2021, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelse kan ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslagene.


Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn

Hvad kan der klages over?

Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planerne ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.
I særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post, bedes du oplyse dette i din anmodning.
Hvis du ansøger klagenævnet om at blive fritaget for brug af Klageportalen, bedes du også give kommunen besked, så vi ved, at der er en klage på vej. Du kan orientere os via mail plan@kolding.dk, telefon 7979 1320 eller ved at sende et brev til Planafdeling, By- og Udviklingsforvaltning, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 4. november 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planerne kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven om miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at afprøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0212-13 Ved Stadionvej - et etageboligområde

Læs tillæg 1 Ved Stadionvej

Læs miljøscreening for lokalplan 0212-13 og tillæg 1 ved Stadionvej

Offentliggjort den 7 oktober 2021

 

 

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) har Kolding Kommune vurderet, at risikostyringsplanen ikke forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Kolding Kommune har på baggrund af miljøscreening og høring af berørte myndigheder og parter i sagen vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering med tilhørende miljørapport af projektet jf. § 10 i miljøvurderingsloven.

Screeningsafgørelsen af risikostyringsplanen kan ses her.

Bilag 1 (høringssvar) kan ses her.

Klage- og søgsmålsvejledning

Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Hvem kan klage?

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?

Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering dvs. tirsdag den 2. november 2021

Hvad er lovgrundlaget?

Miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på Klagenævnets hjemmeside.

Søgsmålsfrist:

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Klagefrist 2. november 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til udstykning af ca. 2,5 ha og opførelse af ny vandværksbygning på ca. 562 m2 på ejendommen matr.nr. 4b, Dons By, Almind beliggende Dons Landevej 135, 6000 Kolding, som ansøgt. 

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til ændret anvendes fra landbrugsformål til have på del af matr.nr. 9ad Jordrup By, Jordrup beliggende op til Kærhaven 20, 6064 Jordrup, på ca. 1550 m2, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Dons Landevej 135, Almind

Læs landzonetilladelse for Kærhaven 20, Jordrup

Offentliggjort den 5. oktober 2021

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 29. september 2021 vedtaget at sende forslag til tillæg 67 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 0113-41 Ved Vejlevej – Lærkevej – et bydelscenter i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger på hjørnet af Vejlevej og Lærkevej i det nordlige Kolding.

Kommuneplantillæggets formål er geografisk at udvide det eksisterende bydelscenter med ca. 1.800 m2 og at reducere erhvervsområdet tilsvarende. Kommuneplanens bestemmelser for de berørte rammeområder, maksimal areal til detailhandel og retningslinjer for bydelscentre og for områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper forbliver uændret.

Lokalplanens formål er:

 • at udlægge lokalplanens område til centerformål;
 • at sikre vejadgang fra Lærkevej;
 • at sikre en funktionel afvikling af trafikken i området med gode adgangs- og oversigtsforhold;
 • at sikre etablering af et grønt plantebælte langs Vejlevej og Lærkevej;
 • at sikre byggeri og anlægs indpasning i bymiljøet.

Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Høringsperiode
Planforslagene er fremlagt i 4 uger i perioden fra den 4. oktober 2021 til den 1. november 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 1. november 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 4. oktober 2021, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslagene.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn
Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planenerne ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.
I særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post, bedes du oplyse dette i din anmodning.
Hvis du ansøger klagenævnet om at blive fritaget for brug af Klageportalen, bedes du også give kommunen besked, så vi ved, at der er en klage på vej. Du kan orientere os via mail plan@kolding.dk, telefon 7979 1320 eller ved at sende et brev til Planafdeling, By- og Udviklingsforvaltning, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 1. november 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planene kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0113-41 Ved Vejlevej og Lærkevej - et bydelscenter

Læs tillæg 67 Ved Vejlevej og Lærkevej

Læs miljøscreening for lokalplan 0113-41 og tillæg 67

Offentliggjort den 04. oktober 2021

Klagefrist 28 oktober 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af en shelter på ca. 14 m2 på ejendommen matr.nr.16e Almind By, Almind beliggende Vestergade 152, 6051 Almind, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Vestergade 152, Almind

Offentliggjort den 30 september 2021

 

Kolding Kommune, By- og Udviklingsafdelingen, Trafik, Vej og Park ønsker at forlænge en eksisterende rørbro under Koldingvej med 2 m i opstrøms retning. Det nye rør placeres således, at vandløbets bundkote på strækningen forbliver uændret. Der etableres videre et nødoverløb i toppen af det nye rør. Røret skal reducere risikoen for, at der sker oversvømmelser opstrøms vejen.

Broerne tilsidesætter ikke afstrømnings- eller miljøinteresser.

Kolding Kommune meddeler hermed tilladelse til projektet.

Klagefrist: 26. oktober 2021

Se tilladelsen til forlængelse af rørbro i privat vandløb under Koldingvej ved Koldingvej 73

By – og Udviklingsforvaltningen har den 05.09.2021 modtaget en ansøgning om tilladelse til at lægge et nyt fast tag på ejendommen Gl. Tved 16, 6000 Kolding, Tved By, Dalby matrikel nr. 15A. Kolding Kommune betragter den påtænkte udvendige ombygning som så markant en ombygning, at bygningen efter ombygningen ikke længere vil have tilbageværende betydende bevaringsværdier.

Bygningen er registeret med en bevaringsmæssig værdi på 4.

Der er foretaget en ny vejledende bevaringsvurdering. Kommunen vurderer, at bygningens bevaringsmæssige værdi i dag bør være 5. Dermed bør bygningen ikke længere betragtes som bevaringsværdig, jf. definitionen i Kommuneplan 2017-2029, hvor bygninger med bevaringsmæssig værdi 1-4, betegnes bevaringsværdige.
Bygningen blev opført i 1881 og er beliggende i Gl. Tved, hvor der er flere ældre stråtækte ejendomme. Flere oprindelige bygningsdetaljer er gennem årerne udskiftede, og nye er tilføjede. Ejendommen blev opført med facade i teglsten. Den er senere blevet bemalet. Der er isat nyere vinduer og døre. Derfor vurderer Kolding Kommune ikke, at bygningen nu besidder de værdier, der berettiger den til betegnelsen ’bevaringsværdig’.

Kolding Kommune påtænker derfor at tillade at stråtaget nedtages, og der lægges et fast tag på ejendommen eller alternativt, at ejendommen nedrives. Beslutningen bekendtgøres hermed jf. § 18 i lovbekendtgørelse nr. 970 af 28. august 2014, ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”.

Der er en høringsperiode på 4 uger fra den 29.09 2021. Fristen for indsigelser er den 27.10.2021.

Skriftlige bemærkninger til ansøgningen om nedrivning, kan sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklings-afdelingen, Byggesagsafdeling, Nytorv 11, 6000 Kolding, byggesag@kolding.dk

Kolding Kommune vil efter udløb af høringsfristen tage stilling til ansøgningen om tilladelse til nyt tag eller en nedrivning af ejendommen. Hvis vi ikke har modtaget væsentlige indsigelser i høringsperioden, vil der kunne meddeles tilladelse til det ønskede.

Sagen kan ses ved henvendelse i Kolding Kommune, By –og Udviklingsforvaltningen, Byggesagsafdeling, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Ejendommen Gl. Tved 16 nu (2021). Vinkelejendom hvidmalet med stråtag
Ejendommen Gl. Tved 16 nu (2021)

Ejendommen Gl. Tved 16 (1959) Vinkelejendom rødsten med stråtag
Ejendommen Gl. Tved 16 tidligere (1959)

Klagefrist 25. oktober 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, jf. § 36, stk. 2 til udformning og placering af maskinhal på ca. 809 m2 på ejendommen matr.nr. 55b Torning, Tyrstrup beliggende Torningvej 37, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Torningvej 37, Christiansfeld

Offentliggjort den 27. september 2021

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) har Kolding Kommune vurderet, at projektet ’Green Hydrogen’ ikke forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Kolding Kommune har på baggrund af miljøscreening og høring af berørte myndigheder og parter i sagen vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering med tilhørende miljøkonsekvensrapport af projektet jf. § 21 i miljøvurderingsloven.

Screeningsafgørelsen af projekt ’Green Hydrogen’ kan ses her.

Bilag 1 (myndighedsskema) kan ses her.

Bilag 2 (høringssvar) kan ses her

Klage- og søgsmålsvejledning

Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Hvem kan klage?

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?

Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering dvs. mandag den 25. oktober 2021

Hvad er lovgrundlaget?

Miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på Klagenævnets hjemmeside.

Søgsmålsfrist:

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

I forbindelse med udbedring af et rørlagt vandløb søges om tilladelse til udskiftning og opdimensionering af et privat rørlagt vandløb ved Kokærvej 100, 6070 Christiansfeld samt etablering af en brønd. En sådan regulering forudsætter godkendelse efter bestemmelserne i vandløbsloven. Forud for en eventuel tilladelse sendes projektet i offentlig høring i 4 uger, hvor der kan indgives bemærkninger til projektet. Bemærkninger skal være skriftlige og sendes til vandloeb@kolding.dk, alternativt til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Fristen for indsendelse af høringssvar er den 22. oktober 2021.

Høring forud for tilladelse til regulering af privat rørlagt vandløb, Kokærvej 100

I forbindelse med udbedring af et gammelt dræn som ikke fungerede ledes vandet nu i et andet tracé via dræn. En sådan regulering af en drænledning forudsætter godkendelse efter bestemmelserne i vandløbsloven. Kolding Kommune meddeler hermed tilladelse til projektet. Samtidigt træffes afgørelse om, at projektet ikke afkaster VVM-pligt.

Begge afgørelser kan påklages i en periode på fire uger som beskrevet i afgørelsens klagevejledning. Sidste frist for rettidig klage er således d. 22. oktober 2021.

Tilladelse til regulering af privat rørlagt vandløb, Kolding Lufthavn

VVM-screeningsafgørelse, Kolding Lufthavn

Ansøgningsskema, VVM-screening, Kolding Lufthavn

Klagefrist: Den 22. oktober 2021.

Klagefrist 21. oktober 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af carport og skur på 58 m2 på ejendommen matr.nr. 51, Bjerndrup, Stepping beliggende Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af carport og skur på 58 m2 på ejendommen matr.nr. 51, Bjerndrup, Stepping beliggende Bjerndrup Skolevej 9, 6070 Christiansfeld, som ansøgt. som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Bjerndrup Skolevej 9, Christiansfeld

Offentliggjort den 23. september

Kolding Kommune har givet tilladelse efter Planloven til etablering af et minivådområde på ejendommen Bøllingvej 28, 6064 Jordrup på matr. nr. 12a Jordrup By, Jordrup.

Læs hele tilladelsen til etablering af minivådområde på Bøllingvej 28

Klagefrist 20. oktober 2021.

Klagefrist 15. oktober 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til etablering af ridebane på 1.200 m2 på ejendommen matr.nr. 25a, Grønninghoved By, Vejstrup beliggende Søndermarkvej 10, 6093 Sjølund, som ansøgt.

Læs landzonetilladelse for Søndermarksvej 10, Sjølund

Offentliggjort den 17. september 2021

Kolding Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i det offentlige vandløb, Vrå Bæk. Restaureringen består blandt andet i udlægning af gydegrus, etablering af et vandingssted og regulering af eksisterende dræn.
Der meddeles hermed tilladelse til projektet efter vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Afgørelsen kan påklages i en periode på 4 uger. Sidste frist for rettidig klage er d. 15. oktober 2021.

Tilladelse til restaureringsprojekt i Vrå Bæk

Kolding Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i det private vandløb, Sønderskov Grøft. Restaureringen består blandt andet i udlægning af gydegrus.
Der meddeles hermed tilladelse til projektet efter vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Afgørelsen kan påklages i en periode på 4 uger. Sidste frist for rettidig klage er d. 15. oktober 2021.

Tilladelse til restaureringsprojekt i Sønderskov Grøft

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til renovering og udvidelse af en eksisterende højvandsmur på matr. 397e, Kolding Markjorder, beliggende ud for Gl. Strandvej 7A, 6000 Kolding.

Høringsfrist: 13. oktober 2021

Ansøgning

Høringsbrev

Betonskaft mod vandlinje - snit og opstalt

Situationsplan - 13.04.2021

Situationsplan med koter

VVM screeningsskema

Klagefrist 13. oktober 2021

Kolding Kommune giver hermed dispensation fra 300-meter skovbyggelinjen jf. § 17 i lov om naturbeskyttelse, som ansøgt. Dispensationen meddeles efter lovens § 65 stk. 1.

Læs dispensation fra skovbyggelinje - Andreas Schous vej

Offentliggjort den 15. september 2021

Klagefrist 11. oktober 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til etablering af ridebane på 800 m2 på ejendommen matr.nr.9, Frørup Ejerlav, Frørup beliggende Frørupvej 14, 6070 Christiansfeld, som ansøgt. 

Læs landzonetilladelse for Frørupvej 14, Christiansfeld

Offentliggjort den 13. september 2021

Kolding Kommune har givet tilladelse efter planloven til etablering af en sø på ejendommen Hjarup Byvej 4, 6580 Vamdrup på matr.nr. 10f Hjarup by, Hjarup.

Klagefrist: 7. oktober 2021

Se hele tilladelsen

Der er givet en tilladelse efter vandløbsloven til, at der må foretages udskiftning af en træbro ved et mountainbike spor over et tilløb til Marielundbækken i Bramdrup Skov i Kolding.

Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er den 7. oktober 2021.

Læs hele tilladelsen om udskiftning af træbro over et mindre tilløb til Marielundbækken

Alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder husdyrbrug. Tilsynsplanen gælder i højst fire år.

Tilsynsplanen er i fire ugers offentlig høring fra den 6. september – 4. oktober 2021. Det betyder, at du har mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til ændringer i tilsynsplanen. Tilsynsplanen er en strategi for, hvordan Kolding Kommune vil føre sine miljøtilsyn.
I tilsynsplanen skal der endvidere fremgå en fortegnelse over de store husdyrbrug (IE-husdyrbrug).

Tilsynsplanen kan findes her.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) har Kolding Kommune vurderet, at projektet ’Restaurering i Vrå Bæk’ ikke forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Kolding Kommune har på baggrund af miljøscreening og høring af berørte myndigheder og parter i sagen vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering med tilhørende miljøkonsekvensrapport af projektet jf. § 21 i miljøvurderingsloven.

Screeningsafgørelsen af projekt ’Restaurering i Vrå Bæk’ kan ses her.

Bilag 1 (myndighedsskema) kan ses her.

Klage- og søgsmålsvejledning

Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Hvem kan klage?

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?

Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering dvs. fredag den 1. oktober 2021

Hvad er lovgrundlaget?

Miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på Klagenævnets hjemmeside.

Søgsmålsfrist

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Luftfoto med afgrænsningen af kommuneplantillæg.

Byrådet har den 31. august 2021 vedtaget at sende forslag til tillæg 61 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 0021-16 Ved Fynsvej et etageboligområde i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger centralt i Kolding by, umiddelbart nord for havnen. Området afgrænses mod nord af Dyrehavegårdsvej ved boligbebyggelsen Koldinghave, mod syd af Fynsvej, mod øst af dels rækkehuse langs Levisonsvej og dels selve Levisonsvej, mod vest af dels villaer langs Dyrehavegårdsvej og dels villaer langs Mindevej.

Kommuneplantillæggets formål ændrer rammerne på følgende punkter:
Der udlægges nyt rammeområde for blandet bolig og erhverv, Bebyggelsesprocenten fastsættes til maks. 80. Bygningshøjden fastsættes til maks. 22.5 m og maks. 5 etager og opholdsarealer fastsættes til min. 30% af etagearealet.

Lokalplanens formål er:

 • at udlægge lokalplanens område til boligformål med mulighed for erhverv i stueetagen langs Fynsvej;
 • at muliggøre etablering af et velfungerende boligområde med etageboligbebyggelse;
 • at sikre, at bebyggelsen fremstår som en ensartet helhed;
 • at sikre etablering af grønne fri- og opholdsarealer;
 • at sikre vejadgang fra Fynsvej.

Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager  og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. På grund af Covid-19 skal der aftales tid til personligt fremmøde på tlf. 7979 1615.

Høringsperiode
Planforslagene er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 3. september 2021 til den 29. oktober 2021. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 29.oktober 2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 3. september 2021, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslagene.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn

Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planerne ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.
I særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post, bedes du oplyse dette i din anmodning.
Hvis du ansøger klagenævnet om at blive fritaget for brug af Klageportalen, bedes du også give kommunen besked, så vi ved, at der er en klage på vej. Du kan orientere os via mail plan@kolding.dk, telefon 7979 1320 eller ved at sende et brev til Planafdeling, By- og Udviklingsforvaltning, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 1. oktober 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planerne kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Læs lokalplan 0021-16 ved Fynsvej - et etageboligområde

Læs tillæg 61 ved Fynsvej

Læs miljøscreening tillæg61 og lokalplan 0021-16 ved Fynsvej

Offentliggjort den 03. september 2021

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, som en tidsbegrænset tilladelse, til ændret anvendelse af et areal til droneområde, 2 læskure og stang med vindpose, på ejendommen matr.nr. 17a, Seest By, Seest, beliggende Vranderupvej 30, 6000 Kolding.

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af enfamiliehus med integreret garage samt overdækkede arealer på ejendommen matr.nr. 1c, Vrå By, Lejrskov beliggende Fynslundvej 44, 6064 Jordrup, som ansøgt.

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af et madpakkehus på 60 m2 på ejendommen matr.nr. 27c, Nr. Bjert By, Nr. Bjert beliggende Nr. Bjertvej 48, 6000 Kolding, som ansøgt.

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til etablering af ridebane på 1.200 m2 på ejendommen matr.nr. 5d, Skanderup By, Skanderup beliggende Gl. Lunderskovvej 4, 6640 Lunderskov, som ansøgt.

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til at forhøje skydebanens jordvoldanlæg, - nordvolden til maksimalt kote 45 (en forhøjelse fra 7 til 10 meter i forhold til landzonetilladelse fra 2011), østvolden til kote 44 og vestvolden til kote 43, på ejendommen matr.nr. 1n Hafdrup By, Vamdrup beliggende Hafdrupvej 8A.

Læs landzonetilladelse for Vranderupvej 30, Kolding

Læs landzonetilladelse for Fynslundvej 44, Jordrup

Læs landzonetilladelse for Apotekerengen, Nr. Bjert

Læs landzonetilladelse for Hafdrupvej 8A, Vamdrup

Læs Landzonetilladelse for Gl. Lunderskovvej 4, Lunderskov

offentliggjort uge 33

Ændringsforslag. Se vedlagte der er i høring til og med uge 45, 2021.
Forslag til tillæg.

Vedr. ny regnvandsledning. Se forslaget her:

Forslag ved Dollerup Sø

Kolding Kommune har den 14. september 2021 meddelt miljøgodkendelse til anlæg af plads på etape 1-3 på adressen Eltangvej 134, 6051 Almind.
Der er samtidig meddelt miljøscreeningsafgørelse til anlæg og drift af pladsen.

Klagefristen er 12. oktober 2021.

Miljøgodkendelse meldgaard
Miljøscreening meldgaard
Myndighedsskema, meldgaard

 

Miljøgodkendelse til produktion af pulver og granulat til fødevareproduktion samt produktion af ostevoks til Procudan A/S, beliggende på Bronzevej 1, 6000 Kolding.

Klagefrist til 14. oktober 2021.

Miljøgodkendelse Procudan  

VVM-screening fjernvarmenet Kløvervej 46, 6000 Kolding

Klagefristen udløber den 28. oktober 2021.

Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af fjernvarmenet Kløvervej 46, 6000 Kolding må antages ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.

VVM-screening Kløvervej

Kolding Kommune meddeler, jf. § 55, stk.2 i vandforsyningsloven, godkendelse af et nyt regulativ for Tved Vandværk.

Det nye regulativ er godkendt den 5. oktober 2021 af Kolding Kommune og vil erstatte vandværkets tidligere regulativ.

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vandforsyningslovens § 76 stk. 4. jf. § 75 stk. 1.

Evt. klage over afgørelsen skal være skriftligt og være modtaget inden 4 uger, dvs. senest den 2. november 2021.

Regulativ Tved Vandværk

Tilladelse til vandbehandling med oxidfilter til arsen fjernelse på Plantagevej 65, Viuf.
Klagefrist: 2. nov. 2021.
Tilladelse til vandbehandling

Kolding Kommune meddeler fornyelse af indvindingstilladelse til Drenderup Vandværk.

Der må indvindes 30.000 m3 grundvand årligt fra boringen DGU nr. 133.867.

Tilladelsen gælder indtil den 1. oktober 2051.

Klagefristen er den 11. november 2021. 

Indvindingstilladelse

 

Miljøscreeningsafgørelse om byggemodning ved Gl. Allervej.
Klagefrist til 12. november 2021.
Miljøscreening Sønderkobbel