Skip til hoved indholdet

Åbning af indendørs idræt for alle fra den 6. maj

Oprettet 06. maj 2021

Fra den 6. maj 2021 må der igen dyrkes indendørs idræt for alle aldersgrupper. For voksne over 18 år er der krav om fremvisning af coronapas og ID for at få adgang til lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter. Kravet gælder ikke frivillige trænere, ansatte og lignende.

Se retningslinjerne i deres fulde omfang.

Retningslinjerne opdateres løbende ligesom der sker en opdatering af svar på generelle spørgsmål.

Forsamlingsforbud på 25 indendørs

For indendørs idrætsaktiviteter gælder et forsamlingsloft på 25 deltagere. Både udøvere, trænere og dommere mm. tæller med. 

Bemærk at det alene er IDRÆTSAKTIVITETER, der må starte indendørs for voksne over 18 år.

For personer over 18 år og under 70 år må der dog ikke holdes åbent for kontaktsport, f.eks. håndbold, basketball, fodbold, floorball, kampsport og pardans. Der må gerne trænes individuelt, så længe der kun laves træningsøvelser uden kropskontakt.

Forsamlingsloftet på 25 for fritids- og idrætsaktiviteter for børn og unge omfatter også aktiviteter, hvor personer over 18 år deltager, hvis deres tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlige afholdelse af aktiviteterne f.eks. til babysvømning, barn/voksen gymnastik samt en træner på et idrætshold. Forsamlingsloftet på 25 pers. er incl. de nødvendige voksne. Der må åbnes for alle foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år undtaget sangaktiviteter.

Forsamlingsforbuddet er på 75 personer for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere mv. tæller med i det samlede antal.

Coronapas

Der må som udgangspunkt kun tillades adgang til lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter for personer på 18 år eller derover, hvis der fremvises et gyldigt coronapas. Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.

Kravet gælder ikke frivillige trænere, ansatte og lignende.

Der skal ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas og muligheden for bortvisning, hvis der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas.

Særligt vedr. idrætsaktiviteter med trænere, instruktører, holdledere mv.
I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter i foreningsregi med tilstedeværelse af en træner, instruktør, holdleder eller lignende, vil foreningen være forpligtet til via træneren, instruktøren, holdlederen eller lignende at sikre, at der ikke tillades adgang for personer uden gyldigt coronapas. Idrætsudøveren vil derfor skulle forevise coronapasset til træneren mv. i forbindelse med ankomst til den pågældende idrætsaktivitet.

Særligt vedr. idrætsaktiviteter uden trænere, instruktører, holdledere mv.
I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter i foreningsregi uden tilstedeværelse af en træner, instruktør, holdleder eller lignende, vil det som udgangspunkt være lokaleejeren, f.eks. en kommune eller en forening, som er ansvarlig for ikke at tillade adgang for personer uden gyldigt coronapas. Dette gælder dog ikke, hvis hele lokalet er udlånt eller udlejet til én forening på dagsbasis eller for en længere periode. I dette tilfælde vil det være foreningen, der har rådighed over hele lokalet, og derfor har pligt til ikke at tillade adgang for personer, som ikke kan fremvise et gyldigt coronapas.

Ved bemandede lokaler, vil kontrollen af coronapas – i den periode, hvor der er bemanding på stedet – skulle ske når besøgende, brugere mv. ankommer til det pågældende lokale. Dette gælder uanset, om det er lokaleejeren eller foreningen, der foretager den pågældende kontrol.

Ved lokaler, der alene er bemandet i dele af åbningstiden, vil kontrollen i den periode, hvor der ikke er bemanding, skulle ske ved stikprøvekontrol minimum 1 gang i døgnet. Dette gælder ligeledes uanset, om det er lokaleejeren eller foreningen, som foretager den pågældende kontrol.

Ved ubemandede lokaler vil kontrollen af coronapas ligeledes skulle ske ved stikprøvekontrol minimum 1 gang i døgnet. Dette gælder ligeledes uanset, om det er lokaleejeren eller foreningen, som foretager den pågældende kontrol.

Når en forening har booket et kommunalt lokale, er det foreningen, der er forpligtet til at foretage den nødvendige kontrol.

Se mere om brug af coronapas.

Zoneopdeling

Det er muligt at afholde en fritids- og idrætsaktivitet sektionsopdelt i flere grupper, der holdes under det gældende forsamlingsforbud inklusiv holdleder, træner eller instruktør. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden igennem før, under og efter aktiviteten. Det betyder, at en træner m.v. således IKKE kan lede flere af grupperne samtidigt, da aktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement på samme sted samtidig.

Det skal sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det anbefales, at der mindst 2 m. afstand mellem personer, derfor anbefaler vi, at der er mindst to meter mellem hver zone. Ved inddeling i zoner kan der f. eks. anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser zonen.

Krav til lokalestørrelse

Der er krav om, hvor mange, der må være i lokalerne i forhold til deres størrelse.

Max. 1 person pr. 4 m2

Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulv-areal. Er gulvarealet under 4 m2, - såsom på toiletter - må der tillades adgang for 1 person. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.

I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere og lignende i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 besøgende, brugere, tilskuere og lignende pr. 2 m2 gulvareal.


Anbefalingen om at holde 2 meters afstand gælder desuden ved aktiviteter i bevægelse.

Ved svømning gælder, at der maksimalt må være én udøver pr 4 m2 målt på vandets overflade.

Mindst 1 m. afstand mellem personer

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er, at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer uanset aktivitet og gerne 2 meter, når det er muligt.

Det anbefales, at der altid holdes 2 meters afstand i særlige situationer, hvor der er øget risiko for smitte-spredning. Anbefalingen om at holde 2 meters afstand gælder bl.a. for aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber i højere grad dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f. eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse.

Foreninger og faciliteter anbefales at fastlægge, hvor mange personer der maksimalt må være til stede i det konkrete indendørsareal. Der kan ved indgangen til lokalerne opsættes informationsmateriale om, hvor mange personer, der må være tilstede.
Anbefalingerne om afstand gælder også bade- og omklædningsfaciliteter. Som udgangspunkt anbefales der under omklædning og bad mindst 1 meters afstand og gerne 2 meter, når det er muligt.

Vi anbefaler fortsat, at omklædningsfaciliteter bruges mindst muligt og, at medlemmer opfordres til at komme omklædt.

Kommunale lokaler, toiletter og omklædningsfaciliteter

De bookede tider i kommunale faciliteter er fortsat gældende. Vil I benytte jer af tiderne, bedes I kontakte den tekniske serviceleder, så de ved, hvornår I kommer.

Kommunale toiletter ved klubhuse og i kommunale fritids- og idrætsfaciliteter er åbne. Disse rengøres ikke i løbet af weekenden, hvis der er foreninger, der ønsker at bruge dem i weekenden, bedes I henvende jer til den tekniske serviceleder på skolerne eller fritids- og idrætsafdelingen for en nærmere afklaring.

Det er endnu ikke tilladt at bade i kommunale omklædningsrum, da der ikke er sat rengøring på disse. Kan I ikke undvære denne mulighed, så kontakt den tekniske serviceleder på skolerne eller fritids- og idrætsafdelingen for en nærmere afklaring.

Rengøring

Foreninger, institutioner og ansvarlige for idræts- og fritidsfaciliteter mv. skal løbende sikre, at rammerne for at efterleve sundhedsmyndighedernes vejledninger om afstand, hygiejne mv. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er hånddesinfektionsmiddel (for de alkoholbaserede mindst 70 pct. v/v alkohol svarende til ca. 63 pct. w/w) tilgængeligt.

Rengøring skal ske mindst en gang dagligt, og hyppigere efter konkret vurdering f. eks. kontaktpunkter.
Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv. I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr kan de rengøres undervejs eller efter brug, ligesom brugerne opfordres til at have ekstra fokus på håndhygiejnen. I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes eller rengøres med vand og sæbe løbende under aktiviteten, kan hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende. F. eks. kan hænder afsprittes i springgymnastik før og efter en session.

Foretag hyppig udluftning

Ved indendørs aktiviteter med flere deltagere bør der sørges for luftskifte via udluftning og/eller ventilationssystem. Udluftning kan ske ved at lave gennemtræk 4-5 gange dagligt i 5-10 minutter ad gangen. Hvis aktiviteten varer mere end en time, bør der luftes ud en gang i timen, mens alle forlader lokalet. Luft også ud før og efter aktiviteter som f.eks. møder.

Der bør ikke gøres brug af bord- og gulvventilatorer samt andre blæsere, som blæser luften rundt i lokalet.

Mødeaktivitet

Der er tilladt at holde generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og lign. i fritids- og idrætsfaciliteter. Når der afholdes møder skal Erhvervsministeriets retningslinjer for konferencer og møder overholdes.

Der gælder bl. a. krav om fremvisning af coronapas og ID for at få adgang til lokaler, afstands- og arealkrav og brug af mundbind/visir mm.

Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulv-areal. Er gulvarealet under 4 m2, - såsom på toiletter - må der tillades adgang for 1 person. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.

I lokaler, hvor mødedeltagerne i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 mødedeltager pr. 2 m2 gulvareal.

Svømning

Det sikres, at antallet af aktive i bassiner reguleres, så der maksimalt er én udøver pr 4 m2 målt på vandets overflade.

Begrænsning og regulering af antal aktive i svømmehaller og -bade skal ske ved både indgang til omklædningsområder og i selve svømmehallen.

Kommunale saunaer holdes fortsat lukket.

Se mere om retningslinjer for svømning på side 9 i retningslinjerne.

Dans

Pauser er tilladt, men det anbefales at holde mindst 1 meters afstand.
Det anbefales, at man ikke foretager skift af dansepartnere i pardans. Bemærk pardans kun er tilladt for børn og unge under 18 år og seniorer over 70 år.
Det anbefales, at der holdes mindst 1 meters afstand imellem dansende par.

Fitness

Antallet af aktive i fitnesslokalerne begrænses, så de generelle anbefalinger om afstand kan overholdes. Det sikres, at antallet af kunder, besøgende og deltagere i hvert lokale reguleres, så der maksimalt er én udøver pr. 4 m2 gulvareal i det pågældende lokale.

Begrænsning og regulering af antal kunder, besøgende og deltagere i fitnesslokaler skal ske ved både indgang til fitnesslokalerne og i de enkelte fitnesslokaler.

Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.

Ved redskaber og maskiner anbefales at desinficere kontaktflader mellem hver benyttelse.

Der er krav om bemanding i fitnesscentrene i åbningstiden med henblik på at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv.

Se mere om fitness i retningslinjerne side 10.