Skip til hoved indholdet

Genåbning af indendørs idræt for børn og unge samt seniorer 70+

Oprettet 16. april 2021

Som led i genåbningen må indendørs fritids- og idrætsaktiviteter for børn og unge under 18 år og organiseret idræt for seniorer 70+ startes fra onsdag den 21. april. Der gælder dog forskellige retningslinjer for de 2 aldersgrupper.

For at en idrætsaktivitet kan betegnes som værende i 'organiseret regi', skal aktiviteten være arrangeret af en offentlig myndighed, en organisation, en forening, en virksomhed eller en kulturinstitution. Dette gælder f. eks. også bevægelseshold i aftenskoler.

Genåbningen gælder ikke sangaktiviteter.

Retningslinjerne opdateres løbende ligesom der sker en opdatering af svar på generelle spørgsmål.

Se retningslinjerne i deres fulde omfang.

Børn og unge under 18 år

For indendørs fritids- og idrætsaktiviteter for børn og unge under 18 år gælder et forsamlingsloft på 25 deltagere.

Forsamlingsloftet på 25 for fritids- og idrætsaktiviteter for børn og unge omfatter også aktiviteter, hvor personer over 18 år deltager, hvis deres tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlige afholdelse af aktiviteterne f.eks. til babysvømning, barn/voksen gymnastik samt en træner på et idrætshold. Forsamlingsloftet på 25 pers. er incl. de nødvendige voksne.

Seniorer 70+

For indendørs idræt i organiseret regi for personer over 70 år gælder et forsamlingsloft på 10 deltagere og krav om fremvisning af coronapas for at få adgang til lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter, herunder idrætslokaler, træningscentre, svømmehaller og lignende.

Bemærk det alene er IDRÆTSAKTIVITETER, der må startes indendørs for denne målgruppe.

Se mere om brug af coronapas.

Zoneinddeling

Det er muligt at opdele faciliteter i mindre felter, hvor der kan foregå forskellig aktiviteter i hvert felt. Indendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper, så længe hver gruppe holdes under det gældende forsamlingsforbud, inkl. trænere, undervisere og lignende og grupper holdes indbyrdes effektivt adskilt igennem før, under og efter aktiviteten.

Det er muligt at afholde en fritids- og idrætsaktivitet sektionsopdelt i flere grupper, der holdes under det gældende forsamlingsforbud inklusiv holdleder, træner eller instruktør. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Det betyder, at en træner m.v. således IKKE kan lede flere af grupperne samtidigt, da aktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement på samme sted samtidig.

Det skal sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det anbefales, at der mindst 2 m. afstand mellem personer, derfor anbefaler vi, at der er mindst to meter mellem hver zone. Ved inddeling i zoner kan der f. eks. anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser zonen.

Krav til lokalestørrelse

Der er krav om, hvor mange, der må være i lokalerne i forhold til deres størrelse.

Max. 1 person pr. 4 m2

Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulv-areal. Er gulvarealet under 4 m2, - såsom på toiletter - må der tillades adgang for 1 person. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.

I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere og lignende i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 besøgende, brugere, tilskuere og lignende pr. 2 m2 gulvareal.

Anbefalingen om at holde 2 meters afstand gælder desuden ved aktiviteter i bevægelse.

Ved svømning gælder, at der maksimalt må være én udøver pr 4 m2 målt på vandets overflade.

Mindst 1 m. afstand mellem personer

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er, at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer uanset aktivitet og gerne 2 meter, når det er muligt.

Det anbefales, at der altid holdes 2 meters afstand i særlige situationer, hvor der er øget risiko for smitte-spredning. Anbefalingen om at holde 2 meters afstand gælder bl.a. for aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber i højere grad dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f. eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse.

Foreninger og faciliteter anbefales at fastlægge, hvor mange personer der maksimalt må være til stede i det konkrete indendørsareal. Der kan ved indgangen til lokalerne opsættes informationsmateriale om dette.

Anbefalingerne om afstand gælder også bade- og omklædningsfaciliteter. Som udgangspunkt anbefales der under omklædning og bad mindst 1 meters afstand og gerne 2 meter, når det er muligt.

Vi anbefaler fortsat, at omklædningsfaciliteter bruges mindst muligt og, at medlemmer opfordres til at komme omklædt.

Kommunale lokaler, toiletter og omklædningsfaciliteter

De bookede tider i kommunale faciliteter er fortsat gældende. Vil I benytte jer af tiderne, bedes I kontakte den tekniske serviceleder, så de ved, hvornår I kommer.

Der åbnes for brug af kommunale toiletter ved klubhuse og i kommunale fritids- og idrætsfaciliteter fra den 21. april. Disse rengøres ikke i løbet af weekenden, hvis der er foreninger, der ønsker at bruge dem i weekenden bedes I henvende jer til den tekniske serviceleder på skolerne eller fritids- og idrætsafdelingen for en nærmere afklaring.

Det er endnu ikke tilladt at bade i kommunale omklædningsrum, da der ikke er sat rengøring på disse. Kan I ikke undvære denne mulighed, så kontakt den tekniske serviceleder på skolerne eller fritids- og idrætsafdelingen for en nærmere afklaring.

Rengøring

Foreninger, institutioner og ansvarlige for idræts- og fritidsfaciliteter mv. skal løbende sikre, at rammerne for at efterleve sundhedsmyndighedernes vejledninger om afstand, hygiejne mv. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er hånddesinfektionsmiddel (for de alkoholbaserede mindst 70 pct. v/v alkohol svarende til ca. 63 pct. w/w) tilgængeligt.

Rengøring skal ske mindst en gang dagligt, og hyppigere efter konkret vurdering f. eks. kontaktpunkter. 

Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv. I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr kan de rengøres undervejs eller efter brug, ligesom brugerne opfordres til at have ekstra fokus på håndhygiejnen. I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes eller rengøres med vand og sæbe løbende under aktiviteten, kan hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende. F. eks. kan hænder afsprittes i springgymnastik før og efter en session.

Foretag hyppig udluftning

Ved indendørs aktiviteter med flere deltagere bør der sørges for luftskifte via udluftning og/eller ventilationssystem. Udluftning kan ske ved at lave gennemtræk 4-5 gange dagligt i 5-10 minutter ad gangen. Hvis aktiviteten varer mere end en time, bør der luftes ud en gang i timen, mens alle forlader lokalet. Luft også ud før og efter aktiviteter som f.eks. møder.

Der bør ikke gøres brug af bord- og gulvventilatorer samt andre blæsere, som blæser luften rundt i lokalet.

Svømning

Det sikres, at antallet af aktive i bassiner reguleres, så der maksimalt er én udøver pr 4 m2 målt på vandets overflade.

Begrænsning og regulering af antal aktive i svømmehaller og -bade skal ske ved både indgang til omklædningsområder og i selve svømmehallen.

Kommunale saunaer holdes fortsat lukket.

Se mere om retningslinjer for svømning på side 8 i retningslinjerne

Dans

Pauser er tilladt, men det anbefales at holde mindst 1 meters afstand.

Det anbefales, at man ikke foretager skift af dansepartnere i pardans.

Det anbefales, at der holdes mindst 1 meters afstand imellem dansende par.

Fitness

Antallet af aktive i fitnesslokalerne begrænses, så de generelle anbefalinger om afstand kan overholdes. Det sikres, at antallet af kunder, besøgende og deltagere i hvert lokale reguleres, så der maksimalt er én udøver pr. 4 m2 gulvareal i det pågældende lokale.

Begrænsning og regulering af antal kunder, besøgende og deltagere i fitnesslokaler skal ske ved både indgang til fitnesslokalerne og i de enkelte fitnesslokaler.

Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.

Se mere om fitness i retningslinjerne side 9.

Mødeaktivitet

Alle fritids- og idrætslokaler skal holdes lukkede undtaget for børn og unge under 18 år eller senior over 70 år. Det betyder, at der ikke må afholdes møder som f. eks. bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og lign.