Skip til hoved indholdet

Idræts- og fritidsfaciliteterne i Kolding Kommune kickstarter, i samarbejde med kommunen, udviklingen af fremtidens faciliteter

Oprettet 15. marts 2021

Fritids- og idrætsfaciliteterne i Kolding Kommune kan se frem til et år med igangsættelse af flere spændende udviklingstiltag i tæt dialog med repræsentanter for foreninger og brugere.

Faciliteternes fælles interesseorganisation STIKK, har nemlig i tæt samarbejde med Kolding Kommune, igangsat en omfattende udviklingsproces, som skal medvirke til at styrke facilitetsområdet og tilpasse det til fremtidens idræts- og fritidsvaner.

”Udviklingen på idræts- og fritidsområdet er gået stærkt de senere år. Corona situationen kommer kun til at øge udviklingen i nye idrætsvaner. Derfor er der et stort behov for, at vi som faciliteter naturligvis også udvikler vores tilbud og måder at samarbejde med foreningerne og brugerne på. Når befolkningens fritids- og idrætsvaner ændrer sig, skal kommunens faciliteter naturligvis også udvikles for at være tidssvarende og attraktive. Samtidigt skal vi sikre det økonomiske grundtilskud til faciliteterne. Dette er ikke en spareøvelse – men en fælles indsats for at sikre mest mulig udvikling og aktivitet for pengene.”

Det siger Erik Lund og Torben Andersen, som udgør formandsskabet i STIKK. I 2019 etablerede de tilskudsberettigede faciliteter i Kolding Kommune et samråd, kaldet STIKK (Samrådet for tilskudsberettigede idrætsfaciliteter i Kolding Kommune), der samtidigt er blevet høringspart i forhold til idrætspolitikken.

Kolding Kommune udarbejdede i 2019 i tæt samarbejde og dialog med interessenterne på fritids- og idrætsområdet en ny visionær og handlingsorienteret fritids- og idrætspolitik for Kolding Kommune. Politikken udgør grundlaget for det videre arbejde med at udvikle området til gavn for borgerne, foreningerne og de aktive. Et centralt delelement i politikken er udviklingen af de fysiske rammer for aktivitet og fællesskab.

”Kolding Kommune vil sikre lettilgængelige, moderne og tidssvarende faciliteter til foreningerne og borgerne gennem hele livet”

STIKK og Kolding Kommune har derfor, med udgangspunkt i en meget positiv dialog om den fremtidige udvikling, igangsat aktiviteter med udgangspunkt i to af de centrale indsatsområder fra fritids- og idrætspolitikken:

  1. Sikre løbende kompetenceudvikling, kurser og netværksmøder for ledere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer for at understøtte udviklingen på facilitetsområdet
  2. Revidere tilskudsgrundlaget og de administrative regler for fritidsfaciliteterne for at understøtte mere aktivitet og udvikling

STIKK har det som en stor prioritet at styrke netværk og kompetenceudvikling for medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer på faciliteterne i Kolding. Og man har allerede gjort sig positive erfaringer med afholdelse af bestyrelseskurser og fælles uddannelse af ledere og medarbejdere.

Kolding Kommune bakker fuldt op om dette ønske, og parterne har i fællesskab formuleret en samlet plan for løbende kompetenceudvikling og netværk på området. Initiativet – som går under navnet ”Kolding Facilitetsnetværk” – starter allerede i foråret 2021. Idrættens Udviklingscenter (IUCE) står for netværkets aktiviteter.

STIKK ønsker, som repræsentant for faciliteterne, ligeledes at spille en aktiv rolle i udarbejdelsen af en ny tilskudsmodel. Derfor er der indgået et samarbejde med IUCE om at gennemføre en proces, som kan sikre størst mulig inddragelse og medejerskab fra interessenterne på området i udarbejdelsen af en revideret model.

IUCE har udarbejdet analyse af facilitetsområdet i Kolding i 2018 og medvirket til udarbejdelsen af fritids- og idrætspolitikken i 2019. IUCE har derfor et indgående kendskab til området.

Bestyrelsen i STIKK og Fritids- og idrætschef Kurt Smidt ser meget frem til at sætte yderligere gang i den positive udvikling af kommunens faciliteter til gavn for alle borgere. Og begge parter ser det som en stor styrke, at det sker i tæt samarbejde og dialog.

”Kolding Kommune har allerede nogle af Danmarks bedste fritids- og idrætsfaciliteter. Og vi har dygtige og engagerede ledere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, som hver dag arbejder for at skabe de bedste rammer for borgernes fritids- og idrætsaktiviteter. Idrætsfaciliteterne er vigtige omdrejningspunkter for Koldings idrætsliv – lige fra de mindste haller i lokalområderne til de store centre. Alle udgør de et helt afgørende fundament for borgernes muligheder for at være aktive. Dette fundament sætter vi nu endnu mere fokus på ved at styrke og udvikle til gavn for alle foreninger og borgere i Kolding Kommune. Corona har vist os, at behovet for at skabe mere robuste faciliteter og sikre løbende udvikling aldrig har været større. Derfor sætter vi nu gang i en proces for at skabe de bedst mulige forudsætninger for udvikling og aktivitet på området.”

Kurt Smidt
Fritids- og idrætschef


Mere information

Formand for STIKK 

Erik Lund 
Formand for STIKK 
el6091@gmail.com 
20 15 38 26 

Fritids- og idrætschef

Kurt Smidt
Fritids- og idrætschef
kursm@kolding.dk 
30 54 65 93