Skip til hoved indholdet

Søg støtte til kurser og nye initiativer

Oprettet 27. april 2022

Fritidsrådet understøtter en opkvalificering af trænere og ledere gennem kurser ved hjælp af Uddannelses- og Opstartspuljen, hvor godkendte foreninger kan søge tilskud. Det er også fra denne pulje, at Fritidsrådet uddeler tilskud til at sætte nye initiativer i gang, der kan være med til at forny folkeoplysningsområdet, ligesom der kan søges tilskud til integration af handicappede i foreningslivet.

Godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven kan via Foreningsportalen søge følgende tilskud:

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse

  1. Ved kurser hvor kursusafgiften pr. person maksimalt udgør 500 kr. ydes 100% i tilskud.
  2. Ved kurser hvor kursusafgiften pr. person udgør mellem 501 kr. - 10.000 kr. ydes 50 % i tilskud.

Hver forening kan opnå max. kr. 35.000,00 i tilskud pr. år.

Ansøgninger om tilskud til kurser jf. pkt. 1 og 2 indsendes senest 3 måneder efter kursets afholdelse via Foreningsportalen. Ansøgninger der ikke er indsendt rettidigt, kan ikke imødekommes.

Der kan kun søges tilskud til kurser af minimum 3 timers varighed.

Dokumentation for kursistens deltagelse herunder kursuspris skal vedlægges ansøgningen.

Ansøgninger vedrørende leder- og instruktøruddannelse/kurser i udlandet skal i hvert enkelt tilfælde behandles af Fritidsrådet og skal inden kursets afvikling fremsendes til Fritidsrådet.

Kurser over 10.000 kr.
Ved kurser, hvor kursusafgiften pr. person overstiger 10.000 kr., eller hvor den samlede kursusafgift overstiger 25.000 kr., skal der inden kursets startdato fremsendes ansøgning via Foreningsportalen til Fritidsrådet. Ansøgningerne vil blive vurderet individuelt, dog kan der maksimalt ydes 50% i tilskud.

Tilskud til integration af handicappede i foreningslivet.
Tilskuddet kan ydes til materialer til brug for opstart af aktiviteter, kursusvirksomhed der ikke kan dækkes ind under gældende regler for kursustilskud, nødvendige bygningsmæssige ændringer af hensyn til de handicappede, fast inventar.

Tilskud til opstart og nye initiativer
Der kan søges tilskud til opstart af nye foreninger under Folkeoplysningsloven samt tilskud til initiativer, der vedrører udviklingsarbejde med folkeoplysende formål. Der kan max. ydes tilskud på 50% af de samlede udgifter til materialer, udstyr og udviklingsarbejde med folkeoplysende formål.

Der kan endvidere søges tilskud til særlige formål, hvis der f.eks. ønskes fokus på et bestemt indsatsområde foreslået af foreningerne, forvaltningen eller Fritidsrådet.

 

Ansøgning om tilskud skal indeholde følgende oplysninger

  • foreningens navn og adresse,
  • begrundelse for ansøgningen herunder budget,
  • hvad søges tilskuddet til,
  • tilskuddets størrelse.

Tilskud søges via Foreningsportalen.

Spørgsmål
Har I spørgsmål til Uddannelses- og Opstartspuljen er I velkomne til at kontakte Trine Juhl Damkjær trjd@kolding.dk 7979 1842