Skip til hoved indholdet

Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18

Kolding Kommune ønsker at styrke indsatsen i de frivillige organisationer og foreninger

Skal jeres sociale arbejde være med til at gøre en forskel for andre mennesker?

Kolding Kommune afsætter hvert år et beløb til puljen for frivilligt socialt arbejde (§18 – midler).

Fristen for at søge tilskud til 2024 er den 1. august 2023.

Hvert år uddeler Kolding Kommune omkring 7 millioner kroner til frivilligt socialt arbejde. Pengene er med til at styrke den frivillige indsats, der foregår i de frivillige organisationer, foreninger eller grupper.

Kolding Kommune er den kommune i landet, som uddeler flest penge til det frivillige sociale arbejde målt per indbygger.

Udviklingspulje til socialt udsatte eller mennesker i sårbare livssituationer

Hvem kan søge?

Foreninger, organisationer, grupper eller netværk, der varetager og frivillig social indsats eller aktivitet.

Vær opmærksom på, at I skal have jeres seneste regnskab og budget for det kommende år klar til at uploade, inden jeg går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet.

Formål og baggrund

Formålet med §18-midlerne er at fremme samarbejdet med og støtte det lokale frivillige sociale arbejde.
Kolding Kommune giver §18-tilskud til både at udvikle nye frivillige sociale indsatser, aktiviteter og foreninger, samt til at sikre, at igangværende aktiviteter kan fortsætte. Det kan f.eks. være:

 • Forskellige tidligere for rådgivning
 • Selvhjælpsgrupper
 • Sociale caféer og væresteder o.lign.
 • Netværksskabende og sociale aktiviteter for borgere i en udsat stilling
 • Krisecenter

Selve lovgrundlaget for tilskuddet findes i servicelovens §18 og i vejledningen til serviceloven .

Hendes definition og frivillig social indsats som;

”handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd og omsorg eller sigter mod at løse velfærdsproblemer”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for §18-puljen for frivilligt socialt arbejde er den 1. august for tilskud til det efterfølgende kalenderår.

Vær opmærksom på regnskab

Det kan være rigtig svært at gennemskue, hvordan du opstiller og laver et regnskab eller et budget, hvis det ikke er noget, du som tilskudsmodtager selv har forstand på. Til hjælp har vi derfor lavet en skabelon til både et regnskab og et budget, som du kan bruge:
Regnskab 23.57 KB

Budget 22,21 KB

Vær opmærksom på, at vi skal have jeres seneste regnskab og budget for det kommende år klar til at uploade, inden du går i gang med at udfylde det elektroniske ansøgningsskema.

Du har også mulighed for at vedhæfte beskrivelse af aktiviteten/projektet eller anden relevant dokumentation til ansøgningen.

I ansøgningen skal du angive Jeres formue (egenkapital).

Udbetaling af støtten

Kolding Kommune udbetaler §18-støtten via Jeres CVR-nummer.

Det er derfor vigtigt, at du som som tilskudsmodtager har et CVR-nummer tilknyttet Jeres NemKonto.

Hvis du er i tvivl om I har et CVR-nummer tilknyttet Jeres NemKonto, så kontakt Jeres bank. Den kan hjælpe dig.

Regnskab og dokumentation

Alle tilskudsmodtagere, der modtager støtte efter Servicelovens § 18, skal senest 1. maj det efterfølgende år, indsende regnskab for den aktivitet, indsats eller projekt, som tilskuddet er søgt og anvendt til.

Du skal desuden dokumentere, at det bevilgede tilskud er anvendt i overensstemmelse med ansøgningens formål og bevillingsskrivelsen. Hvis det viser sig, at bevillingen ikke er anvendt i overensstemmelse med ansøgningens formål og bevillingsskrivelsen, kan Kolding Kommune kræve yderligere informationer tilsendt, og efterfølgende kræve midlerne tilbagebetalt.

Hvis du som tilskudsmodtager kommer for sendt i gang, og ikke får anvendt hele bevillingen inden for det pågældende regnskabsår, skal overskydende midler tilbagebetales. De kan ikke overføres til det kommende år.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg som forening har modtaget støtte og foreningen opløses?

Hvis Jeres forening opløses i løbet af regnskabsåret, skal du indsende følgende:

 • Dokumentation for Jeres beslutning om at opløse foreningen
 • Dokumentation for hvad der er forbrugt af tilskuddet, samt hvordan midlerne er anvendt.

Dokumentationen skal indsendes i umiddelbar forlængelse af beslutningen om foreningens opløsning.

Overskydende midler i forbindelse med opløsning af foreningen skal tilbagebetales til Kolding Kommune

Krav om evt. revisor

Har du som tilskudsmodtager modtaget 500.000 kr. eller mere i tilskud, skal det være en registreret revisor, der sammen med formanden underskriver regnskabet. Ved tilskud under 500.000 kr. kan i stedet anvende en valgt revisor, f.eks. foreningens valgte revisor eller en person, der sammen med formanden, underskriver regnskabet.

Viser det sig, at de bevilgede midler ikke er anvendt i overensstemmelse med bevillingsskrivelsen, eller at dette ikke kan dokumenteres, skal miderne tilbagebetales af tilskudsmodtageren.

Regnskab med revisorpåtegning skal sendes til forvaltningen senest 1. maj i det efterfølgende år, hvor udgifterne i henhold til bevillingen er afholdt.

Flerårige bevillinger
Som udgangspunkt ansøger du om tilskud for det efterfølgende år. I særlige tilfælde kan Kolding Kommune dog godt imødegå flereårige ansøgninger.

Ansøgningsforløbet
Her er et overblik, som viser tidsplanen fra du søger og til jeres ansøgning er behandlet:

Juni 2023 : I juni måned åbnes der for, at du kan uploade Jeres ansøgning til puljen.

August 2023 : 1. august kl. 23.59 er deadline for at uploade Jeres ansøgning.

August/september 2023 : De politiske udvalg behandler ansøgningerne på udvalgsmøderne

Oktober 2023 : I får besked om I har fået støttemidler fra §18-puljen.

December 2023 : Støttemidler udbetales.

Hvad kan jeg få tilskud til?

Du kan søge tilskud til lokale forankrede sociale indsatser og aktiviteter.
Paragraf 18-midlerne skal fungere som en støtte til den specifikke frivillige indsats eller aktivitet. Det kan fx være:

 • Udgifter forbundet med indsatser og aktiviteter med et konkret formål og socialt sigte, og som primært udføres af frivillige
 • Udgifter til rammerne for den frivillige sociale indsats som fx:
  • Husleje
  • Administration fx. telefon eller indkøb af kontorartikler
  • Den frivilliges transportudgifter ifm. den frivillige sociale indsats eller aktivitet. Det skal være billigste transportform
  • Annoncering eller udarbejdelse af PR-materiale
  • Frivilligpleje, supervision og kompetenceudvikling af frivillige
  • Lønudgifter i det omfang de lønnede aktiviteter direkte vedrører koordineringen af ​​og rammerne for den frivillige indsats
  • Tilskud til enkeltstående honorarer, fx til foredragsholdere eller lignende
 • Etableringsomkostninger for en frivillig social forening i en opstartsfase
 • Etablering og udvikling af nye frivillige sociale indsatser og aktiviteter
 • Foreningsudvikling

Hvad kræves der for at en forening kan få §18-tilskud?

For at din forening kan få støtte skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Du skal være en forening, organisation, en gruppe eller netværk, for at kunne søge om tilskud fra puljen.
 • Som hovedregel giver der kun tilskud til aktiviteter, der primært bæres af frivilligt arbejde.
 • Tilskud giver ikke yder støtte til aktiviteter, der ydes offentlig eller indsats, og som ikke opfylder betingelserne for at støtte.
 • Du skal have et CVR-nummer og have bankkonto med tilknyttet NemKonto (Erhvervs-ID).
 • Du skal høre hjemme i Kolding Kommune. Foreninger eller organisationer uden for Kolding Kommune kan kun få støtte i særlige tilfælde.
 • Som udgangspunkt er tilskuddet et-årigt, men der kan i særlige tilfælde søges om en flerårig bevilling.

Udover de overordnede kriterier er der også kriterier afhængig af, hvilken målgruppe du ansøger til. Dem kan du finde og læse om under beskrivelserne af de 3 målgrupper.

Bemærk desuden at tildelingen af ​​§18-midlerne sker under forudsætning af, at der ikke udøves religiøs aktivitet, og indebærer, at der stilles krav om at gennemføre aktiviteter, der bæres af frivilligt arbejde.

Vær opmærksom på regnskab

Vær opmærksom på, at du skal have seneste regnskab for 2022 klar, inden du uploader, samt budget for 2024. Hvis vi ikke har seneste regnskab og budget for det kommende år klar som elektronisk dokumenter (pdf-format), inden vi går i gang med at udfylde det elektroniske ansøgningsskema, vil din ansøgning ikke gå igennem.

Puljen for frivilligt socialt arbejde er målrettet Kolding-borgere.

Du skal udvælge én af følgende målgrupper, som Jeres indsats eller aktivitet primært ønskes rettet mod.

Hvis du er i tvivl om hvilken målgruppe du skal søge til, så kontakt Mette Winther Hauge på 79 79 94 42.

Borgere med handicap

Her skal indsatsen primært være rettet mod borgere med et fysisk eller psykisk handicap/funktionsnedsættelse.

Ud over de kriterier, vi allerede har beskrevet, så vægtes disse specifikke kriterier, når vi læser Jeres ansøgning:

 • En beskrivelse af hvilke behov Jeres frivillige sociale indsats dækker
 • En beskrivelse af, hvor stor en målgruppe Jeres indsats rammer
 • En beskrivelse af, hvilke udfordringer Jeres indsats afhjælper - altså hvor mange og hvilke afledte handlinger giver indsatsen
 • En beskrivelse af, hvordan Jeres indsats er med til at styrke målgruppens livskvalitet
 • Hvordan indsatsen er med til at skabe Selvværd og Sammenhæng for målgruppen. Læs Socialforvaltningen i Kolding Kommunes strategi for Selvværd og Sammenhæng LINK
 • En beskrivelse af, hvordan Jeres indsats kan være med til at fremme mødet mellem mennesker med- og uden handicaps

Kontakt: Mette Winther Hauge tlf. 79 79 94 42

Etniske minoriteter

Her er indsatsen primært rettet mod borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Kriterier som vi lægger vægt på, når vi læser Jeres ansøgning:

 • Virksomhederne får aktiv hjælp og støtte til at modtage udenlandsk arbejdskraft
 • Internationale studerende får bedre mulighed for bosætning i Kolding Kommune
 • Alle uanset etnisk oprindelse bidrager gennem et aktivt arbejdsliv
 • Det danske sprog er en naturlig del af integrationen og arbejdslivet
 • Uddannelse er vejen til et godt arbejdsliv
 • Aktivt samarbejde med civilsamfundet i Kolding Kommune
 • Borgere med anden etnisk herkomst skal indgå i og bidrage værdifuldt til aktive og meningsfulde fællesskaber i civilsamfundet i Kolding Kommune.

Vi lægger yderligere vægt på følgende på, at foreningerne skal have fokus på en eller flere af nedenstående aktiviteter/initiativer:

 • Arrangementer, hvor der samarbejdes med øvrige foreninger, organisationer og/eller virksomheder 
 • Arrangementer og/eller initiativtager, hvor der også er mulighed for at komme i dialog med etniske danskere 
 • Initiativer, som støtter op om, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk får et fritidsjob
 • Aktiviteter, som understøtter kvinder med anden etnisk baggrund i at komme i beskæftigelse 
 • Netværks arrangementer/møder, som skaber platform for, at foreningerne kan udvide deres samarbejdsflade og netværksdannelse.

Kontakt: Jeppe Thrane Frandsen tlf. 21 25 34 64

Socialt udsatte eller mennesker i sårbare livssituationer

Her er indsatsen primært rettet mod borgere, der er social udsatte eller i sårbare livssituationer. Det kan fx være:

 • Børn og unge med særlige vanskeligheder eller ensomhedsproblemer.
 • Misbrugere – både nuværende og tidligere misbrugere.
 • Borgere der er kronisk syge eller sindslidende.
 • Ensomme, udstødte eller marginaliserede grupper.
 • Mennesker der er i krise.
 • Pårørende til ovnstående målgrupper.

Kriterier som vi lægger vægt på, når vi læser jeres ansøgning

 • En beskrivelse af, hvilke behov Jeres frivillige sociale indsats dækker.
 • En beskrivelse af, hvor stor en målgruppe Jeres indsats rammer
 • En beskrivelse af, hvilke udfordringer Jeres indsats afhjælper - altså hvor mange og hvilke afledte handlinger giver indsatsen
 • En beskrivelse af, hvordan Jeres indsats er med til at styrke målgruppens livskvalitet
 • En beskrivelse af, hvordan indsatsen er med til at skabe Selvværd og
 • Sammenhæng for målgruppen. Læs Socialforvaltningen i Kolding Kommunes strategi for Selvværd og Sammenhæng

Kontakt: Mette Winther Hauge tlf. 79 79 94 42

OBS: Man kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde (under §18) fra 1. juni 2023.

Kontaktperson på frivillighedsområdet

Social- og handicap

Udviklingskonsulent for frivillighed og fællesskab, Mette Winther Hauge, Tlf. 30 89 72 74, mail: mhaug@kolding.dk

Chefkonsulent, Kim Hansen, Tlf. 24 40 88 06, mail: kimh@kolding.dk 

Etniske minoriteter

Frivilligheds- og udviklingskonsulent, Jeppe Thrane Frandsen, mobil 21 25 34 64, mail: jetf@kolding.dk