Det er målet at bidrage løbende til et gensidigt kendskab og et samarbejde mellem frivillige og det offentlige.

Kolding Kommune ønsker at styrke samarbejdet med det frivillige, sociale arbejde og det offentlige, for derigennem:

 • At inddrage borgerne i løsningen af sociale problemer.

Det er målet, at indsatsen omkring arbejdet med sociale problemer gøres til et bredt samfundsmæssigt ansvar, der ikke alene påhviler det offentlige.

 • At medvirke til at styrke de sociale netværk og forebygge sociale problemers opståen.

Udstødelse og marginalisering sker bl.a. som følge af mangelfulde sociale kontakter og netværk. Det er målet, at man, gennem en øget samordning af det frivillige arbejde, når ud til de truede grupper og giver disse muligheder for at indgå i sociale relationer.

 • At skabe helhed i indsatsen og problemløsningen i det sociale arbejde.

Det offentlige skal sikre den professionelle indsats og behandling. Det er målet, at man gennem et øget samarbejde med frivillige organisationer kan medvirke til at styrke personlige kontakter og medmenneskelig omsorg. Det frivillige sociale arbejde har gennem sin form og organisering mulighed for at skabe en kontaktform, som de offentlige tilbud kun vanskeligt kan etablere. Det er på den medmenneskelige og omsorgsmæssige del, de private organisationer er gode og vil kunne tilbyde en anden støtte, end den kommunale forvaltning kan yde.

 • At sikre dialogen mellem det frivillige og offentlige sociale arbejde, således at tilbuddene indbyrdes supplerer hinanden.

Det er målet at bidrage løbende til et gensidigt kendskab og et samarbejde mellem frivillige og det offentlige, således at indbyrdes forskelle kommer til at fremstå som en forøgelse af tilbuddene i stedet for et modsætningsforhold. Kolding Kommune ønsker herigennem at sikre mangfoldigheden i tilbuddene til borgerne samt, at der bliver sat nye vinkler på arbejdsmetoder og samarbejdsformer.

 • At man gennem dialog og samarbejde fastholder den gensidige respekt for og accept af det offentliges professionelle faglighed og det frivillige arbejdes personlige engagement


Kolding Kommune ønsker at opnå en styrkelse af det frivillige sociale arbejde ved:

 • At tilbyde vejledning, koordinering og støtte til det frivillige sociale arbejde i Kolding Kommune.
 • At tilbyde samarbejde med lokale frivillige organisationer på baggrund af erkendte behov og ønsker om et indgå i et tættere samarbejde.
 • At der i forbindelse med samarbejde indgås aftale om
  • samarbejdets formål
  • omfanget af støtte (teknisk, fagligt eller økonomisk)
  • indsatsens indhold og omfang
  • gensidig information
 • At det frivillige arbejde i væsentligt omfang bør udføres af frivillig, ulønnet arbejdskraft.


Kolding Kommune ønsker at styrke bredden blandt de frivillige organisationer, således:

 • At der opnås kontakt til så bredt et udsnit af borgere som muligt.
 • At man opretholder de frivillige organisationers integritet og selvstændige styring.


Kolding Kommune ønsker at bidrage til et gensidigt kendskab mellem de frivillige organisationer for derigennem at styrke det tværgående samarbejde.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey