En folkeoplysende forenings vedtægter skal indeholde en række bestemte punkter.
Regler for godkendelse som forening.

Regler for godkendelse samt, hvad en vedtægt skal indeholde:

Til brug for Fritidsrådets vurdering af, om en forening er tilskudsberettiget, skal foreningen indsende forskellige oplysninger om bl.a. foreningens ansvarsfordeling.


Hvis der sker mere grundlæggende ændringer i bestyrelsen, skal oplysningerne rettes i Foreningsportalen.

For at kunne godkendes som forening under Folkeoplysningsloven - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde jf. Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kapitel 2, § 4, stk. 1 nr. 2, skal foreningen:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov
 • have en bestyrelse
 • være demokratisk opbygget
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen
 • have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

En folkeoplysende forenings VEDTÆGT skal jf. Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (Folkeoplysningsbekendtgørelsen), kapitel 1, § 1, indeholde følgende:

 • foreningens formål
 • valg af bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • foreningens hjemsted
 • betingelser for medlemskab
 • tegningsret for foreningen
 • procedure for vedtægtsændringer
 • anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør


Foreningens formål:

I henhold til folkeoplysningslovens kapitel 5, § 14 er formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.


Valg af bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer:

Der skal være demokratisk valg til foreningens bestyrelse, hvilket sker ved afholdelse af en årlig generalforsamling, hvor foreningens aktive medlemmer har indflydelse på valg af foreningens ledelse. Børn og unge bør have stemmeret. Børnemedlemmer kan dog være repræsenteret ved deres forældre i foreningens demokratiske struktur.


Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

 1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.
 2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.
 3. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.


Dog omfatter nr. 1 og 2 ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge.


Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor:

Foreningens regnskabsår skal fremgå af vedtægterne ligesom det skal fremgå, hvor foreningens midler opbevares.

Valg af revisor og revisorsuppleant skal fremgå af vedtægterne. Foreningen vælger revisor og revisorsuppleant på generalforsamlingen.


Foreningens hjemsted:
Foreningen skal være hjemmehørende i og have sin lokale forankring i Kolding Kommune. En forening har således kun ret til tilskud og lokaler i den kommune, hvor foreningen er hjemmehørende, og hvor foreningen er en del af lokalsamfundet. Fritidsrådet afgør ud fra en samlet vurdering af foreningens tilhørsforhold til kommunen, om udvalget skønner, at foreningen er hjemmehørende i Kolding.


Betingelser for medlemskab:

Det skal som hovedregel være muligt for alle personer, der tilslutter sig foreningens formål, at blive medlem. D.v.s., der ikke må ske diskrimination på grund af etnisk baggrund, religion, politisk tilhørsforhold eller andre lignende forhold. Foreninger, hvor medlemskabet er betinget af køn, vil opfylde åbenhedskriteriet.


Tegningsret for foreningen:

Det skal af vedtægten fremgå, hvem der tegner foreningen i økonomiske anliggender.


Procedure for vedtægtsændringer:

Det skal af vedtægten fremgå, hvorledes foreningens vedtægt kan ændres.

Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør:
Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved foreningens virksomhed, tilfalde et almennyttigt formål. Formålet skal fremgå af vedtægten.


Årlig beretning:

I henhold til folkeoplysningslovens kapitel 2, § 5, stk. 8 skal folkeoplysende foreninger årligt udarbejde en beretning, hvori beskrives foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år.

Beretningen kan være identisk med den af formanden / bestyrelsen på den ordinære generalforsamling aflagte beretning.

Beretningen skal på forlangende indsendes til Fritidsrådet.

Såfremt der sker væsentlige ændringer i vedtægten, skal ny godkendt vedtægt indsendes snarest efter godkendelsen.


Godkendelse som ny forening:

I forbindelse med godkendelse som ny forening, skal den på den stiftende generalforsamling godkendte vedtægt medsendes.


Foreningsbesøg:

Til orientering for nye foreninger kan det oplyses, at der, såfremt foreningen modtager lokaletilskud, vil blive foretaget uanmeldt besøg i foreningen. Besøgene foretages af medlemmer af Fritidsrådet og Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

 

Ansøgning om godkendelse som forening sker via Foreningsportalen

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey