Generelle retningslinier for lokaletilskud

For at kunne modtage lokaletilskud skal foreningen være hjemmehørende i Kolding Kommune.

Fritidsrådet yder driftstilskud til idrætshaller og andre haller samt andre lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter. Lokalerne skal være privatejede og beliggende inden for landets grænser eller i Sydslesvig.

Egne og eller lejede lokaler:

Tilskud ydes med 76,5% af følgende driftsudgifter:

 

 

Tilskudsberettigede udgifter

Ikke tilskudsberettigede udgifter

Renter og bidrag af prio­ritetsgæld

Renter og administrationsbidrag af prioritetslån anvendt til lokalemæs­sige formål.

Ved prioritetsgæld forstås som ho­vedregel lån optaget med pant i fast ejendom

Afdrag på gæld, renter af alminde­lige kautionslån og kassekreditter.

Der ydes ikke tilskud til morarenter

Husleje

Private lokaler og andre faste leje­mål, hvortil er knyttet en lejekontrakt.

Ved lejekontraktsfornyelse skal den nye lejekontrakt indsendes til Fritids- og Idrætsafdelingen til godken­delse

Udgiftstyper såsom materiel, tilsyn, som ikke ville udløse tilskud, hvis det drejede sig om foreningens egne lokaler.

Hytteleje / træningsophold

Der ydes max. tilskud pr. gennemført aktivitetstime

Entrégivende arrangementer.

Udgifter til forplejning, overnatning m.v., cam­pingpladser o.l.

Leje af kanoer

Halleje

Nye lejemål vedrørende haller skal indsendes til Fritids- og Idrætsafdelingen til godkendelse

Gebyr for benyttelse af haller.
(Øvrige gebyropkrævninger er ligeledes ikke tilskudsberettigede) 

Ejendomsskatter, renova­tion

Ejendomsskatter og renovation

 

 

 

Forsikringer

Bygnings-, brand- og evt. glasforsik­ring

Abonnement på tyverialarm

Erhvervs-, ulykkes-, ansvars- samt løsøreforsikring

Alarmopkald

Vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse af gulv, vægge og loft

Udgifter større end 10.000 kr. skal inden udgiften afholdes godkendes af Fritids- og Idrætsafdelingen

Forbedringer og renovering

Ved tvivlstilfælde kontaktes Fritids- og Idrætsafdelingen

Opvarmning og belysning

Udgifter til el, vand, varme og olie m.v.

Rykkergebyr, renter m.v.

Rengøring og evt. fornø­dent tilsyn

Der ydes max. tilskud til rengørings­udgifter svarende til 4 timer á 100 kr. pr. uge for hver 100 m2

 

 

 

 
Dog ydes der max. tilskud med 76,5% af kr. 133,45 pr. time pr. lokale.

Forinden beregning af lokaletilskud til ovennævnte udgifter skal fradrages eventuelle leje- eller fremlejeindtægter.

Haller:

Betaling for benyttelse af idrætshaller:

For benyttelse af følgende idrætshaller betales pr. 1. august 2019 et gebyr på kr. 55,00 pr. time til Kolding Kommune:
 

Alminde-Viuf Hallen

Munkevængets Hal

Park-Hallen

Bakkeskolens Hal

Vonsildhallen

Realskolens Hal

Cuben

Ødis Hallen

Sjølund Multiarena

Fynslund Hallen

Arena Syd

Skamlinghallen

Dalbyhus

Bjert-Hallen

Skanderup Efterskoles Idrætshal

Kolding Gymnasiums Hal

Bramdrupdam Hallerne

Sydbank Arena

Kongeåhallen

Harte Fritidscenter

Trekløverhallen

Lyshøjhallen

KFUM-Hallerne

 UC Syddanmark, Kolding’s idrætshal 

Munkensdam Gymnasiums Hal

Lunderskov Hallen

 

 

 


For benyttelse af Arena Syd (dobbelthal) betales pr. 1. august 2019 et gebyr på kr. 55,00 pr. banetime til Kolding Kommune.

For benyttelse af Sydbank Arena (4 haller) betales pr. 1. august 2019 et gebyr på kr. 55,00 pr. banetime til Kolding Kommune.

Brugere af ovennævnte haller skal derfor ikke udfylde lokaletilskudsskema for benyttelse af disse.

Benyttelse af øvrige haller:
Der gøres opmærksom på, at Kolding Kommune ikke vil være forpligtiget til at yde lokaletilskud i forbindelse med indgåelse af nye lejemål i haller.

Foreninger, der ønsker at indgå sådanne lejemål, bør derfor forinden kontakte forvaltningen for afklaring af berettigelsen til lokaletilskud.

Ved leje af ikke kommunale idrætshaller uden for Kolding Kommune vil der kunne opnås lokaletilskud på 76,5% af max. kr. 266,98 pr. haltime.

Gymnatiksale:


Betaling for benyttelse af gymnastiksale:
For benyttelse af følgende kommunale skolers gymnastiksale betales pr. 1. august 2019 et gebyr på kr. 24,00 pr. time til Kolding Kommune:

Alminde-Viuf Fællesskole

Eltang Skole

Sjølund-Hejls Skole 

Bakkeskolen

Kongsbjergskolen

Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Bramdrup Skole

Lyshøjskolen

Taps

Brændkjærskolen

Marielundskolen

Vamdrup Skole

Christiansfeld skole

Sdr. Bjert Centralskole

Ålykkeskolen

Pædagogisk Center

Sdr. Vang Skole

 

 

 


Aktivitetslokaler:
For benyttelse af følgende aktivitetslokaler betales pr. 1. august 2019 et gebyr på kr. 24,00 pr. time til Kolding Kommune:

Almind, multihal

Sjøund Multiarena, fitness

Bramdrupdam Hallerne - gl. aktivitetsrum

Sydbank Arena - brydelokale

Cuben - gl. pavillon/multisal

Sydbank Arena - multisal (gl. keglelokale)

Cuben, springsal

Sydbank Arena - Gl. bokse/styrkerum

Lunderskov Hallen - aktivitetslokale kælder

Trekløverhallen, fitness


For benyttelse af følgende aktivitetslokale betales pr. 1. august 2019 et gebyr på kr. 48,00 pr. time til Kolding Kommune:

Arena Syd - ny hal

Hejls Multihus (lille lokale)


For benyttelse af følgende aktivitetslokale betales pr. 1. august 2019 et gebyr på kr. 24,00 pr. time til Kolding Kommune:

Arena Syd - ny hal opdelt


Minihaller:
for benyttelse af følgende "minihaller" opkræves et gebyr pr. 1. august 2019 på kr. 24,00 pr. time til Kolding Kommune:

Realskolen (minihal)

Vonsild Sogneskole (minihal)

Bramdrupdam Hallerne (salen)

Park-Hallen (minihal)

Hejls Multihus


Keglelokaler:

For benyttelse af følgende keglelokaler opkræves et gebyr pr. 1. august 2019 på kr. 24,00 pr. time til Kolding Kommune:

Cuben


Squashbaner:
For benyttelse af følgende kommunale squashbaner opkræves pr. 1. august 2019 et gebyr på kr. 24,00 (11,50 kr. pr. banetime) til Kolding Kommune:

Cuben

Svømmesale:

Betaling for benyttelse af svømmesale:
For benyttelse af følgende kommunale skolers svømmesale betales pr. 1. august 2019 et gebyr på kr. 35,00 pr. time til Kolding Kommune:

Brændkjærskolen

Marielundskolen


Slotssøbadet:
For benyttelse af SlotssøBadet betales pr. 1. august 2019 et gebyr på kr. 45,00 pr. time til Kolding Kommune.

 
KongeåBadet:
For benyttelse af KongeåBadet betales pr. 1. august 2019 et gebyr på kr. 45,00 pr. time til Kolding Kommune.

Benyttelse af kommunale klub-/aktivitetsfaciliteter:

Betaling for benyttelse af kommunale klub-/aktivitetsfaciliteter:
For benyttelse af kommunale klub-/aktivitetsfaciliteter betales pr. 1. august 2019 et gebyr på kr. 41,00 pr. m2 pr. år til Kolding Kommune.

Opkrævning af gebyr:
Opkrævningen vil blive foretaget af Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen hvert år i juli måned. Betaling for benyttelse af idrætshaller, gymnastiksale, svømmesale, SlotssøBadet, KongeåBadet samt øvrige aktivitets- og klubfaciliteter vil blive modregnet i foreningens medlems-/aktivitetstilskud. Såfremt tilskuddet til medlems-/aktivitetstilskud ikke kan dække foreningens udgifter til gebyrordningen, vil der tilgå foreningen en regning på restbeløbet.

Generelt
Byrådet kan nedsætte tilskuddet, hvis udgiften ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt.

Byrådet kan nedsætte tilskuddet til lejeudgiften til et anslået beløb, der svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale.

Byrådet er ikke forpligtiget til at yde tilskud til:

1) Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entrégivende arrangementer.

2) Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil - f.eks. andespil, bingo og lignende - hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen.

3) Udgifter til lokaler - bortset fra svømmehaller - til hvilke andre samtidig har adgang mod betaling.

4) Nye lejemål vedrørende haller samt væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlag i haller, som indebærer merudgifter for Byrådet.

5) Nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis fritidsrådet kan anvise et egnet offentligt lokale.

Ved nye ansøgninger om lokaletilskud forstås ansøgninger,
- fra nye foreninger,
- om nye lokaler,
- om udvidelse af timetal,
- om ombygning og udvidelser m.v. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefra kommende krav.

6) Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget tilskud til.

7) Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Byrådet.

8) Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Byrådet.

Udbetaling af lokaletilskud:
For godkendte lokaletilskudsmodtagere udbetales der 90% af det bevilgede lokaletilskud. Udbetalingen sker i 2 rater, henholdsvis ultimo januar og ultimo juni.

De resterende 10% vil først blive udbetalt, efter at Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har modtaget foreningens årsopgørelse.

Årsopgørelsen med de tilskudsberettigede udgifter bilagt originalfaktura og kvittering skal være indsendt på Foreningsportalen

senest 10. januar 2020

Ansøgning om tilskud for 2020 skal være indsendt på Foreningsportalen senest 10. januar 2020

Forudsætning for udbetaling af restbeløb for 2019 i henhold til årsopgørelse samt a’conto udbetaling for 2020 er, at de anførte tidsfrister overholdes.

Såfremt tidsfristerne ikke overholdes kan det medføre, at udbetalinger ikke finder sted før i 2021.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey