KB = Kolding Byråd

FIU = Fritids- og Idrætsudvalget

FRI = Fritidsrådet

FD = Forvaltningsdirektøren

B = Beslutningskompetence

U = Udtaleret

I = Indstilling

L = Folkeoplysningsloven

 

 

De overordnede rammer

KB

FIU

FRI

FD

L. § 2-1

Sikre rammerne for, at børn og unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed

 B

     

L. § 6-1

Fastsætte og fordeling af en årlig beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og en udviklingspulje

 

 

L. § 6-2

Beslutning om, at dele af beløbsrammen skal anvendes til nærmere angivne formål

 

B

U

 

L. § 33-1

Beslutning om alle forhold inden for loven, der ikke er henlagt til anden myndighed

 

B

   

L. § 33-2

Sikring af, at der ydes tilskud efter objektive kriterier

 

B

   

L. § 34

Vedtagelse og offentliggørelse af en folkeoplysningspolitik

B

I

U

 

L. § 35-1

Sikre brugerinddragelse ved § 35, stk. 2-udvalget

B

I

U

 

L. § 35-2

Nedsætte et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter lovens kap. 3

B

I

U

 

L. § 40-2

Beslutning om diæter m.v. til § 35, stk. 2-udvalgets medlemmer

B

     

L. § 40-3

Beslutning om vederlag til § 35, stk. 2-udvalgets formand

B

     

KB = Kolding Byråd

FIU = Fritids- og Idrætsudvalget

FRI = Fritidsrådet

FD = Forvaltningsdirektøren

B = Beslutningskompetence

U = Udtaleret

I = Indstilling

L = Folkeoplysningsloven

  Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning KB FIU FRI FD
L. § 7-2 og § 7-5 Fravige kravet om deltagerbetaling      
L. § 7-4 Godkendelse af afgrænset deltagerkreds      B  
L. § 8-2 Beslutning om supplerende tilskud til handicapundervisning   B    
L. § 8-3  Beslutning om, at mindre, uforbrugte tilskud kan overføres til næste års 10%-pulje       
L. § 8-5  Retningslinjer for 10%-puljen og fleksible tilrettelæggelsesformer    B    
L. § 8a  Beslutning om nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper       
L. §8a  Beslutning om særlige tilskud til undervisning, der forudsætter små hold       
L. § 8 a Beslutning om særlige tilskud til partnerskaber om løsning af konkrete opgaver   B    
L. § 10-1 Fastlæggelse af ansøgningsfrister       B
L. § 10-2 Fastlæggelse af formkrav til ansøgning om tilskud       B
L. § 11-1 og § 33-4 Fastlæggelse af en lokal tilskudsmodel   B U  
L. § 43-2 og § 43-3 Opkrævning af mellemkommunale betalinger       B
L. § 43-6 Tilskud til undervisning for personer uden dansk personnummer   B    

KB = Kolding Byråd

FIU = Fritids- og Idrætsudvalget

FRI = Fritidsrådet

FD = Forvaltningsdirektøren

B = Beslutningskompetence

U = Udtaleret

I = Indstilling

L = Folkeoplysningsloven

  Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde KB FIU FRI FD
L. § 14-3 Godkendelse af afgrænset deltagerkreds   B    
L. § 14-4 Fravige kravet om deltagerbetaling      
L. § 16-1 Beslutning om tilskud til aktiviteter for personer over 25 år   B  
L. § 18-1 Fastlæggelse af ansøgningsfrist      
L. § 18-2 Fastlæggelse af formkrav til ansøgning om tilskud      
L. § 19-1 og § 33-4 Fastlæggelse af en lokal tilskudsmodel    
L. § 19-2 Beslutning om forhøjet tilskud til særlige aktivitetsformer og til personer med særlige behov   B    
L. 19-3 Beslutning om særlige tilskud til partnerskaber om løsning af konkrete opgaver   B    

 

 

 

 

 

 

 

KB = Kolding Byråd

FIU = Fritids- Idrætsudvalget

FRI = Fritidsrådet

FD = Forvaltningsdirektøren

B = Beslutningskompetence

U = Udtaleret

I = Indstilling

L = Folkeoplysningsloven

  Lokaleanvisning KB FIU FRI FD
L. § 16-2 og § 21-1 Anvisning af lokaler og udendørsanlæg      
L. § 22-4 og § 22-5 Beslutning om opkrævning af gebyr ved anviste lokaler m.v. B I  
L. § 33-4 Regler om anvisning af lokaler og udendørsanlæg        B

 

 

KB = Kolding Byråd

FIU = Fritids- og Idrætsudvalget

FRI = Fritidsrådet

FD = Forvaltningsdirektøren

B = Beslutningskompetence

U = Udtaleret

I = Indstilling

L = Folkeoplysningsloven

  Lokaletilskud KB FIU FRI FD
L. § 23-1, L. § 23-2 og § 33-4 Regler om lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning   B  
L. § 23-1, § 23-2 og § 25-2 Undladelse af at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et lokale   B  
L. § 24-1 og § 26-1 Nedsættelse af lokaletilskud, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til anvendelsen af lokalet m.v.   B I  
L. § 24-2 og § 26-2 Nedsættelse af tilskudsberettigede driftsudgifter til det normale niveau for et passende lokale m.v.   I  
L. § 25-1 og § 33-4 Regler om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde   U  
L. § 25-3 og § 25-4 Fastsættelse af særlige regler for personer over 25 år   B U  
L. § 25-5 Beslutning om ikke at yde lokaletilskud, hvis det medfører væsentlige merudgifter   B  
L. § 25-5 Beslutning om, at der ikke skal ydes tilskud til nye haller m.v.   B U  
L. § 26-3 Særlig nedsættelse af tilskuddet til lejede lokaler   B U  
L. § 28 Regler om, hvordan lokaletilskud udbetales   B U  
L. § 28 Fastsættelse af tidsfrister for ansøgning om lokaletilskud     B  

 

KB = Kolding Byråd

FIU = Fritids- og Idrætsudvalget

FRI = Fritidsrådet

FD = Forvaltningsdirektøren

B = Beslutningskompetence

U = Udtaleret

I = Indstilling

L = Folkeoplysningsloven

  Afgrænsninger og godkendelser KB FIU FRI FD
L. § 5-1 Afgrænsning mellem lovens to foreningstyper     B  
L. § 5-6 Fravigelse af inhabilitetsregler for foreningers bestyrelser      
L. § 5-7 Tilskud til en forening, der ikke er hjemmehørende i kommunen   B U  
L. § 5-8  Afgørelse af, om betingelserne for foreningsgodkendelse er opfyldt       
L. § 5-8 Afgørelse af, om foreningsberetning ikke skal indsendes       B

KB = Kolding Byråd

FIU = Fritids- og Idrætsudvalget

FRI = Fritidsrådet

FD = Forvaltningsdirektøren

B = Beslutningskompetence

U = Udtaleret

I = Indstilling

L = Folkeoplysningsloven

  Regnskab og tilsyn KB FIU FRI FD
L. § 29- 3 Fastsættelse af regnskabsperiode og frist for regnskabsaflæggelse   B U  
L. § 29-4 Fastsættelse af formkrav til regnskabsaflæggelse og revision      
L. § 30 Krav om tilbagebetaling eller modregning i kommende års tilskud   U  
L. § 30 Indhentning af de oplysninger, som er nødvendige for en vurdering af, om støttebetingelserne er opfyldt      
L. § 32 Beslutning om ikke at yde tilskud og anvise lokaler, hvis en forening ikker overholder fastsatte regler   U  
L. § 33-5 Indhentning af alle nødvendige oplysninger hos foreningerne   U  
L. § 33-5 Stop for tilskud, hvis en forening ikke overholder lovens tilskudsbetingelser   U  
L. § 33-6 Stop for tilskud og lokaleanvisning, hvis en forening ikke afleverer erklæring om børneattester   U  
L. § 33-7 Mulighed for at undlade at yde tilskud og anvise lokaler, hvis en forening ikke indhenter børneattester    

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey