Vejledning / regler for ansøgning om tilskud fra "Uddannelses- og opstartspuljen"

Fritidsrådet har på sit budgetområde afsat et beløb underUddannelses- og opstartspuljen, der kan anvendes til uddannelse, integration af handicappede i foreningslivet, opstart af nye foreninger, udviklingsarbejde med folkeoplysende formål samt særlige formål.

Godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven kan via Foreningsportalen søge følgende tilskud:

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse 

  1. Ved kurser hvor kursusafgiften pr. person maksialt udgør 500 kr. ydes 100% i tilskud.
  2. Ved kurser hvor kursusafgiften pr. person udgør mellem 501 kr. - 10.000 kr. ydes 50 % i tilskud.

Hver forening kan opnå max. kr. 35.000,00 i tilskud pr. år.

Ansøgninger om tilskud til kurser jf. pkt. 1 og 2 indsendes senest 3 måneder efter kursets afholdelse til forvaltningen. Ansøgninger der ikke er indsendt rettidigt, kan ikke imødekommes. 

Der kan kun søges tilskud til kurser af minimum 3 timers varighed.

Dokumentation for kursistens deltagelse herunder kursuspris skal vedlægges ansøgningen.

Ansøgninger vedrørende leder- og instruktøruddannelse/kurser i udlandet skal i hvert enkelt tilfælde behandles af Fritidsrådet og skal inden kursets afvikling fremsendes til Fritidsrådet.

  1. Ved kurser, hvor kursusafgiften pr. person overstiger 10.000 kr., eller hvor den samlede kursusafgift overstiger 25.000 kr., skal der inden kursets startdato fremsendes ansøgning via Foreningsportalen til Fritidsrådet. Ansøgningerne vil blive vurderet individuelt, dog kan der maksimalt ydes 50% i tilskud.
  2. Tilskud til integration af handicappede i foreningslivet. Tilskuddet kan ydes til materialer til brug for opstart af aktiviteter, kursusvirksomhed der ikke kan dækkes ind under gældende regler for kursustilskud, nødvendige bygningsmæssige ændringer af hensyn til de handicappede, fast inventar.
  3. Tilskud til opstart af nye foreninger under Folkeoplysningsloven samt tilskud til initiativer der vedrører udviklingsarbejde med folkeoplysende formål. Der kan max. ydes tilskud på 50% af de samlede udgifter til materialer, udstyr og udviklingsarbejde med folkeoplysende formål.
  4. Der kan endvidere søges tilskud til særlige formål, hvis der f.eks. ønskes fokus på et bestemt indsatsområde foreslået af foreningerne, forvaltningen eller Fritidsrådet.

Forvaltningen bemyndiges til at behandle ansøgninger om tilskud jf. pkt. 2-4 på maksimalt 20.000 kr.

Tilskud herover forelægges til afgørelse i Fritidsrådet.

Ansøgning om tilskud skal indeholde følgende oplysninger:

  • foreningens navn og adresse,
  • begrundelse for ansøgningen herunder budget,
  • hvad søges tilskuddet til,
  • tilskuddets størrelse.

Ansøgninger der skal behandles i Fritidsrådet skal være Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen, Ågade 27, 6000 Kolding i hænde senest 2 uger før næste møde i Fritidsrådet.

Spørgsmål vedrørende Foreningspuljen kan rettes til Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen,  på telefon nr. 7979 1842.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey