1. Definition:
En foreningsdrevet fritidsklub er et aktivitetstilbud til børn og unge i aldersgruppen, omfattende 4.-6. klasse, hvor de kan deltage i aktiviteter i eftermiddagstimerne og evt. aftentimerne.

2. Intentioner og mål:

At det foreningsdrevne fritidstilbud

  • understøtter folkeskolereformens intention om, at alle bliver så dygtige de kan,
  • sikrer og medvirker til, at alle har mulighed for at være en del af et fællesskab og deltage aktivt heri,
  • virke strukturelt forebyggende, og er det naturlige og "sunde valg", og således fortsat virker forebyggende og præventivt,
  • udgør en platform, hvorfra nye initiativer kan vokse og således komplementere det organiserede foreningslivs aktiviteter,
  • er åbent og inddragende i forhold til det omgivende samfund,
  • initierer og medvirker til et aktivt medborgerskab.

3. Etablering:
En foreningsdrevet fritidsklub etableres i tilknytning til bestående forening beliggende i skoledistriktet. Det tilstræbes, at tilbuddet etableres i kommunale lokaler eller i lokaler, der ikke er omfattet af lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven.

Forudsætning for godkendt etablering af en foreningsdrevet fritidsklub er,
at tilbuddet etableres i de lokalområder, hvor der ikke i forvejen er etableret tilstrækkelige aktivitetstilbud for aldersgruppen, omfattende 4.-6. klasse, i eftermiddagstimerne jf. beslutning om, at fritidsklubber i Kolding skal omfatte alle skoledistrikter. Endvidere er det en forudsætning,

at de foreningsdrevne fritidsklubber som minimum har åbent mandag - fredag på alle skoledage,

at de foreningsdrevne fritidsklubber holder åbent minimum 12 timer pr. uge. Fritidsklubberne planlægger selv åbningstiden med udgangspunkt i, hvornår børnene får fri fra skole og frem til kl. 17.00, hvor fritidsklubberne som udgangspunkt lukker,

at de foreningsdrevne fritidsklubbers etablering og drift er økonomisk uafhængig af foreningens øvrige aktiviteter,


at medlemmer af de foreningsdrevne fritidsklubber ikke er berettiget til at modtage medlems/aktivitetstilskud jf. folkeoplysningsloven og i henhold til de af Byrådet fastsatte regler,

 

at foreningen er ansvarlig for den foreningsdrevne fritidsklub over for Byrådet.

Forudsætning for tilskud:
Der kan opnås kommunalt tilskud til drift af en „foreningsdrevet fritidsklub" under forudsætning af, at kommunen godkender fritidsklubben.

Forældrebetalingen for det foreningsdrevne fritidstilbud for 4. - 6. klasse fastsættes til 200 kr. pr. måned ved 2 dages modul og 300 kr. pr. måned ved 5 dages modul. I tilknytning til de foreningsdrevne fritidsklubber kan der etableres en forældrebetalt frugt/madordning.

 

For at oprette eller drive en foreningsdrevet fritidsklub, skal der gennemsnitligt over et halvt år minimum være tilmeldt 20 børn pr. måned, heraf minimum 15 børn tilmeldt et 5 dages modul.

 

Der tildeles årligt et grundbeløb på 120.000 kr. til alle foreningsdrevne fritidsklubber. Derudover tildeles et årligt driftstilskud pr. godkendt barn i fritidsklubben.

 

Hvert år indhentes oplysninger om åbningstider, antallet af tilmeldte børn og antallet af fremmødte børn. 

Det bliver hvert år besluttet, hvor mange børn den enkelte foreningsdrevne fritidsklub kan godkendes til under hensyntagen til de seneste oplysninger omrking åbningstider, antallet af tilmeldte børn og antallet af fremmødte børn. Fremadrettet vil antallet af tilmeldte børn på deltids- og fuldtidsmoduler indgå i beregningen.

Det kommunale driftstilskud udbetales ½ årligt, henholdsvis i januar og juli måned.

Hvert år efter regnskabsafslutning skal fritidsklubben indsende skema "regnskabsskema for foreningsdrevne fritidsklubber".

I forbindelse med ansøgning om tilskud skal skemaet "oplysninger om fritidsklubbens bestyrelse" indsendes til Fritids- og Idrætsafdelingen.

 

Ophør af en foreningsdrevet fritidsklub:

Ved ophør af en foreningsdrevet fritidsklub skal det i samarbejde med Fritids- og Idrætsafdelingen vurderes, hvordan overskydende midler herunder materialer anvendes bedst muligt til målgruppen

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey