Foreninger skal have et sæt vedtægter.

Når du vil etablere en ny forening, skal din forening formulere et sæt vedtægter.

Vedtægterne skal forholde sig til:

• Foreningens formål

• Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer

• Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor

• Foreningens hjemsted

• Betingelser for medlemskab

• Tegningsret for foreningen

• Procedure for vedtægtsændringer

• Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

Nedenfor ses et eksempel på standardvedtægter for en kulturel forening. Dem kan du bruge som retningslinier, når din forening skal skrive nye vedtægter - eller måske justere de gamle.

§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: XYZ

Foreningens hjemsted er Kolding Kommune


§ 2. Formål

Foreningen XYZ ønsker at støtte og fremme interessen for musik for såvel udøvere som for tilhørere og for at styrke områdets kulturliv.


§ 3. Organisation

Foreningen XYZs overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Generalforsamlingen vælger:

• En bestyrelse på x antal personer

• 2 suppleanter for bestyrelsen

• 1 revisor

• 1 suppleant for revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 3 personer er på valg hvert år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.


§ 4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem foreningens eget blad, ved brev eller annoncering i dagspressen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget på sekretariatet senest en uge før generalforsamlingen).

5. Valg (Jf. § 3)

6. Eventuelt


§ 5. Foreningens XYZs bestyrelse

Foreningen XYZs daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungerer som idéudvikling forum for foreningen.

Tegningsret for foreningen har formanden.


§ 6. Medlemskab

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.


§ 7. Kontingent/finansiering

De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

Foreningen XYZ søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.


§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.


§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.

Dagsorden skal motiveres.


§ 10. Regnskab

Regnskabsåret for Foreningen XYZ er kalenderåret.


§ 11. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

Foreningen XYZ er stiftet den XX.XX.XXXX

(Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter)

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey