Amfiscenen ved Geografisk Have.

I Kolding Kommune har der i mange år været tradition for, at kommunens veje, parker, torve og pladser udlånes, blandt andet til udendørs musikarrangementer.

Hvem kan, og hvem kan ikke låne arealerne?

Arealerne kan lånes til alle arrangementer med offentlig interesse. Arealerne kan ikke lånes til private arrangementer eller kommercielle arrangementer og kommercielt salg.

Politiet skal i henhold til "Ordensbekendtgørelsen" og "Bekendtgørelse om offentlige forlystelser" give tilladelse til offentlige forlystelser, herunder koncerter og lignende.

Politiets tilladelser omfatter også færdsels- og ordensmæssige forhold.

Kolding Kommune giver tilladelse til udlån af kommunens arealer i henhold til Vejlovens og Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Desuden varetager Kolding Kommune kommunens almindelige grundejerinteresser, for de arealer, der administreres af By- og Udviklingsforvalt-ningen.

Såfremt et antal lodsejere/grundejerforeninger ønsker at låne et areal til gadefest, vil det kunne lade sig gøre på visse vilkår, bl.a. hvis det sker for enden af en blind vej.

I begrænset omfang foregår der musikarrangementer på steder, som ikke er omfattet af disse retningslinjer. I de tilfælde vurderer politiet og Kolding Kommune ansøgningerne om tilladelse med udgangspunkt i de tilladelser, der gives til sammenlignelige spillesteder, som er behandlet i Retningslinjerne. I særlige tilfælde bliver Miljøområdet hørt, før en tilladelse gives. Eventuelle overtrædelser af vilkårene i Retningslinjerne bliver håndhævet i form af konsekvenser for overtræderen ved efterfølgende musikarrangementer.


Lejlighedstilladelse

Hvis man ønsker at udskænke alkohol i forbindelse med et arrangement skal det søges hos Sydøstjyllands Politi, Holmboes Alle 2, 8700 Horsens.

Udendørs musikarrangementer kan medføre væsentlige støjgener for de omkringboende. Det er først og fremmest musikkens styrke, der er årsagen, men råb og klap fra publikum samt publikums transport til og fra arrangementet kan også virke generende.

En vurdering af selve støjniveauet er også en afvejning af antallet og varigheden af musik- og andre arrangementer, samt af start- og eventuelt sluttidspunkt.

Miljøområdet anvender forskellige støjgrænser, som varierer fra 55 dB(A) til 70 dB(A) afhængig af pladsernes placering i forhold til omgivelserne, antallet og varigheden af koncerter og andre arrangementer m.v. Disse forskellige støjgrænser er i flere tilfælde et udtryk for kompromis mellem miljøhensyn og ønsket om ikke at begrænse det kulturelle liv uhensigtsmæssigt. Af hensyn til naboer skal lyden ved de store koncerter fordeles til publikum via flere sæt og gerne retningsbestemte højttalere.

Brandmyndigheden vil blive hørt ved de arrangementer, det er påkrævet. Det drejer sig blandt andet om arrangementer med flere end 150 deltagere.

Skal der i forbindelse med et arrangement opstilles boder, telte, bannere, lyskæder og lignende, skal det meddeles i ansøgningen, og Brandmyndigheden vil ligeledes blive hørt.

 

Strømtilslutning og -forbrug

Hvis der er mulighed for strømtilslutning, vil det være angivet af beskrivelsen, der er lavet for hver plads.

Hvis der opsættes generator til strøm, skal det anføres i ansøgningen, og miljøområdet anviser placering af generator.


Vandtilslutning

Det lokale vandværk inden for de enkelte områder skal give tilladelse til vandtilslutning.


Renovation

Affald, som produceres/fremkommer i forbindelse med et arrangement skal bortskaffes i henhold til Regulativ for erhvervsaffald


Spildevand

Spildevand skal opsamles og bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde.

Hvis der i forbindelse med et arrangement opsættes toiletvogne, skal de tømmes af et slamsugerfirma, der kører spildevandet til et rensningsanlæg. Grundet hygiejne, lugtgener og fare for uheld må der således ikke udledes spildevand til eventuelle brønde på pladserne. I tilfælde af udslip af spildevand på arealet, skal dette straks meldes til kommunens vagtcentral på 79 79 79 79

Der skal være et passende antal toiletvogne. Disse skal oplyses i ansøgningen.

Hvis et arrangement formodes at påvirke trafikken (stor trafiktilstrømning, parkeringsforhold og så videre), skal ansøger sende en ansøgning til Kolding Kommune og Sydøstjyllands Politi. Politiet foretager den nødvendige trafikregulering.

Ansøger udarbejder en plan for trafikregulering, som godkendes af Kolding Kommune i samarbejde med politiet.

Normalt er ansøgeren ansvarlig for at orientere de beboere indenfor området, der berøres af afspærringen. Kolding Kommune orienterer Politiet, Sydtrafik, Falck, Taxa, og Beredskabsforvaltningen i forbindelse med afspærring.

Til brug ved ansøgningen skal følgende skemaer benyttes:

I retningslinjerne for den enkelte plads står der anført, om vi kræver gennemgang af pladsen før og efter lån af pladsen. Såfremt der konstateres skader på pladsen efter lån, vil der efterfølgende blive opkrævet en regning for udbedring.

Hvis der ikke kræves gennemgang, skal følgende skema til gennemgang efter udlån udfyldes og afleveres til kommunen.

Der henvises til de af Fritids- og Idrætsudvalget godkendte regler for lån af kommunale lokaler og idrætsanlæg.

Kommunale fodboldbaner er stillet til rådighed for foldboldforeninger godkendt jf. Folkeoplysningsudvalget.

Udendørs idrætsanlæg må kun benyttes til de aktiviteter, hvortil de er stillet til rådighed. Aktiviteter så som golf m.v. må derfor ikke finde sted på baner, der er stillet til rådighed for eksempelvis fodbold.

Al færdsel på kommunens idrætsanlæg i biler, på cykler, knallerter og lign. køretøjer er ikke tilladt. Der kan i særlige tilfælde indhentes tilladelse hos By- og Udviklingsforvaltningen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey