Reglerne om lån af lokaler er udarbejdet i forbindelse med, at Byrådet i Kolding Kommune har vedtaget, at der fra 1. august 2001 skal opkræves et årligt gebyr på 34 kr. pr. m2, for benyttelse af kommunale klub- og aktivitetsfaciliteter under Fritids- og Idrætsudvalget.

Gebyret opkræves hvert år i juli måned i forbindelse med eventuel udbetaling af medlems- og aktivitetstilskud.

Følgende regler skal overholdes:

 1. Foreningen har råderet over de af Kolding Kommune ejede lokaler for hvilke der betales et årligt gebyr.
 2. Kolding Kommune forestår, hvis ikke andet aftales, rengøringen af lokalerne. Foreningen skal altid sikre, at lokalerne forlades i ryddelig stand.
 3. Kolding Kommune afholder udgifterne til udvendig vedligeholdelse samt tekniske installationer, og leverer om økonomisk muligt nødvendige materialer til indvendig bygningsvedligeholdelse, som forestås af foreningen.
 4. Der må ikke foretages fysiske ændringer i lokalerne, uden at dette på forhånd er godkendt af Kolding Kommune.
 5. Kolding Kommune afholder udgifterne til ejendomsskat, bygningsforsikring og renovation.
 6. Kolding Kommune afholder udgiften til el, vand og varme.
 7. Foreningen er ansvarlig for indboforsikring.
 8. Lokalerne må kun anvendes til deres primære formål, overnatning må ikke finde sted.
 9. Lokalerne må kun benyttes af foreninger under Folkeoplysningsloven, offentlige institutioner m.v.
 10. Lokalerne må ikke udlånes til kommercielle foreninger, virksomheder m.v.
 11. Den forening som disponerer over lokalerne må ikke i forbindelse med udlån til anden side opkræve lokaleleje.
 12. Såfremt Kolding Kommune i forbindelse med afholdelse af arrangementer, som kommunen er en del af, har behov for at inddrage lokalerne til brug for dette arrangement, skal dette efter nærmere aftale med foreningen kunne accepteres.
 13. Alle anvisninger fra Børne- og Uddannelsesforvaltningens stedlige ansvarlige og tilsynsførende skal følges.
 14. Foreningen kan opsiges fra lejemålet med et varsel på 3 måneder til den 1. i en måned, såfremt Kolding Kommune vurderer, at lokalerne ikke benyttes i tilstrækkeligt omfang.
 15. Foreningen kan, såfremt den ikke opfylder forpligtigelserne i nærværende aftale, meddeles fraflytning af lokalerne med et varsel på 3 måneder til den 1. i en måned.
 16. Foreningen kan opsige lejemålet med et varsel på 1. måned, til den 1. i en måned.
 17. Såfremt foreningen ophører, kan Kolding Kommune frit disponere over lokalerne til anden side.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey