1. Hvem kan låne og til hvilke formål ?

1.1.

For at kunne låne lokaler og idrætsanlæg skal arrangementet/anvendelsen have et lovligt kommunalt formål.

1.2.

Lokaler/anlæg kan ikke efter nærværende retningslinier udlånes til arrangementer af kommerciel eller forretningsmæssig karakter, ligesom lokalerne ikke må udlånes til private arrangementer.

1.3.

Lokaler og idrætsanlæg kan efter Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningens konkrete vurdering, i enkeltstående tilfælde mod betaling lejes ud til arrangementer af forretningsmæssig eller kommerciel karakter. Der indgås i sådanne tilfælde skriftlig kontrakt på markedsmæssige vilkår som regulerer lejeforholdet og nærværende retningslinier er i øvrigt ikke gældende.

1.4.

Lokaler og anlæg udlånes til:

Foreninger omfattet af Folkeoplysningsloven som er hjemmehørende i Kolding

Andre foreninger og institutioner hjemmehørende i Kolding under visse betingelser, bl.a. at der skal være tale om et lovligt kommunalt formål som f.eks. visse idrætslige, kulturelle og sociale arrangementer.

1.5.

Udlån af lokalerne efter nærværende retningslinier sker mod et mindre gebyr, jf. pkt. 6., men er i øvrigt vederlagsfri.

 • Cuben
 • Haller
 • Gymnastik- og svømmesale
 • Udendørs anlæg

  

 

2.1. Lokaler og anlæg kan udlånes:

på faste tider på faste ugedage for en periode, f.eks. for en indendørssæson,

i en bestemt weekend, f.eks. til et stævne,

ad hoc, herunder også ansøgninger om lokaler i ferieperioder.

Cuben

2.2

Faciliteter i Cuben kan normalt udlånes mandag til søndag efter nærmere aftale med halinspektøren ved Cuben.

Øvrige haller og minihaller

2.3.

Haller kan normalt lånes fra 16.00 – 23.00 mandag til fredag i perioden 15. august til 15. juni udenfor skolernes ferieperioder. Realskolens hal og minihal dog kun i perioden 1. oktober – 1. april udenfor skolernes ferieperioder.

2.4.

Følgende haller kan lånes lørdage og søndage: Alminde-Viuf Hallen, Bakkeskolens Hal, Dalbyhus, Kongeåhallen, Lyshøjhallerne, Munkevængets Hal, Vonsildhallen, Vonsild minihal og Ødishallen.

2.5.

Kolding Gymnasiums hal kan lånes: mandag – fredag fra 17 – 21.30, lørdag og søndag fra 08 – 21.30.

2.6.

Munkensdam Gymnasiums Hal kan lånes: mandag – fredag fra 17 - 22, lørdag og søndag fra 08 – 22.

2.8.

UC Syddanmark, Koldings Hal kan lånes: mandag fra 21 – 23, tirsdag og onsdag fra 12 – 23, torsdag fra 17 – 23, fredag fra 16 – 23, lørdag og søndag fra 08 – 18.

2.8.

Realskolens hal kan lånes: mandag – fredag 16 – 22, lørdag fra 8 – 20 og søndag fra 9 - 20.

Gymnastiksale og svømmesale

2.9.

Gymnastiksale og svømmesale kan normalt lånes fra 16.00 – 22.00 mandag – fredag og kl. 8.00 – 22.00 lørdage og søndage i perioden 15. august – 15. juni udenfor skolernes ferieperioder.

Udendørs anlæg

2.10.

Udendørs anlæg under Fritids- og Idrætsudvalget der er udlånt til faste brugere.

De faste brugere har fuld råderet over anlæggene. Kolding Kommune har dog mulighed for at anvende udendørs anlæg til andet formål eller særlige arrangementer, som skønnes at have en almen nyttig værdi for kommunen.

2.11.

Udendørs anlæg under Fritids- og Idrætsudvalget der ikke er udlånt til faste bruger kan udlånes til foreninger jf. aftale med Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

2.12.

Græsbaner, som benyttes til træning og kampe, må kun anvendes i perioden 1. april – 1. november. Banerne skal i hvert tilfælde frigives af service- og driftslederen inden sæsonstart. Dette gælder såvel skolers som foreningers brug. Service- og driftslederen kan frigive disse græsbaner før 1. april, såfremt vejrliget tilsiger dette og banernes beskaffenhed skønnes at kunne tåle belastningen.

2.13.

Øvrige græs/grusbaner, grusbaner, stenmelsbaner og atletikanlæg må benyttes året rundt.

 • Sæsonudlån
 • Udlån i weekender til turneringer
 • Ad-hoc udlån

  

 

3.1.

Folkeskolerne disponerer over faciliteterne frem til kl. 16.00 på skoledage.

Skolen disponerer desuden over lokaler og anlæg efter kl. 16.00 ved afholdelse af arrangementer i skolens regi, f.eks. skolefest, terminsprøver og eksamen.

3.2.

Efter kl. 16.00 på skoledage samt fra kl. 8.00 på andre dage udlånes lokaler og anlæg til andre brugere. Såfremt skolen efter fordeling af timer har ledige timer før kl. 16.00 kan disse lokaler tillige udlånes.

3.3.

Skolernes idrætsanlæg og lokaler, dvs. fag- og klasselokaler, gymnastiksale, haller, svømmesale m.v. udlånes efter en konkret vurdering, idet bl.a. følgende principper tages i betragtning:

 • En forening kan ikke gøre tidligere års tildeling og tider gældende ved næste års tildeling.
 • Indendørsanlæggene tildeles fortrinsvis indendørs idrætsgrene, før andre idrætsgrene kan komme i betragtning.
 • Ved tildeling af gymnastiksale tages der særligt hensyn til de idrætsgrene, der kan udnytte salene bedst muligt.
 • Tildeling af træningstimer lørdag/søndag i hallerne gives med det forbehold, at skal hallen benyttes til andet formål, må foreningerne afgive nødvendig tid.
 • Faglokalet hjemkundskab udlånes i forbindelse med undervisning og kan ikke benyttes til madlavning til foreningers/organisationers arrangementer.

Fodbold ungdom kan efter 1. oktober tilbydes timer til indendørs træning i vinterhalvåret i de kommunale haller på hverdage efter følgende prioriteret rækkefølge:

Når,

 1. haltimer til fast ugentlig træning til indendørs idrætsgrene er tildelt
 2. haltimer til turnering for indendørs idrætsgrene er tildelt
 3. haltimer til øvrige arrangementet er tildelt

Efter tildeling af timer til fodbold ungdom, kan eventuelle ledige timer på hverdage søges til fodbold senior.

Sæsonudlån

3.4.

Ansøgning om lån af idrætsfaciliteter i Cuben sker ved henvendelse til halinspektøren.

3.5.

Ansøgning om lån af idrætsfaciliteter skal indsendes til Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen senest 1. marts (gælder dog ikke foreninger som har fået stillet kommunale idrætsfaciliteter til rådighed som faste brugere). Senest 1. juni udsendes svar på ansøgningen. Ansøgning om lån af faglokaler sendes til den enkelte folkeskole.

3.6.

Foreninger, som har lånt idrætsfaciliteter i den foregående sæson, indsender ansøgning efter pkt. 3.4. på et ansøgningsskema "sæsonønske". Skemaet sendes til foreningerne fra forvaltningen i januar med angivelse af det indeværende års lokaler. Foreningen indsender ønsker via Kolding Kommunes hjemmeside, jf. pkt. 2.1.

3.7.

Såfremt tildelte idrætslokaler ikke benyttes, skal afmelding meddeles Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen senest 1. oktober af hensyn til andre mulige brugere.

3.8.

Såfremt skolen selv skal bruge sæsonudlånte lokaler til arrangementer, jf. pkt. 3.1, meddeles dette til foreningen snarest muligt og senest 3 uger før afviklingen.

Udlån i weekender til turneringer

3.9.

Ansøgning indsendes til Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen snarest muligt efter det enkelte forbund har meddelt hjemmekampe for foreningen.

Ad-hoc udlån

3.10.

Ansøgning om lokaler sendes til Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen senest 14 dage inden arrangementet.

3.11.

Ansøgning om lokaler i skoleferieperioder følger proceduren for ad-hoc udlån.

Kolding Kommune har mulighed for at anvende idrætsfaciliteter til andet formål eller til særlige arrangementer, som skønnes at have en almen nyttig værdi for kommunen.

Krav til brugere af svømmesale

4.1.

For at kunne låne kommunale svømmesale, er det en betingelse, at foreningen selv drager omsorg for, at der - blot der befinder sig én badende i vandet - er mindst én livredder ved bassinkanten og at der er fornødent tilsyn tilsted i svømmesal og omklædning. Ved en livredder forstås en person, som er i besiddelse af minimum "Dansk Svømmeunions bassinprøve".

4.2.

Foreningens livredder har pligt til at orientere sig om, hvor i området nærmeste hjertestarter er placeret.

 

4.3.

Ved indsendelse af ansøgning om lån af svømmesal, skal kopi af dokumentation for gyldig bassinprøve medsendes.

4.4.

Den ansvarlige instruktør/leder skal ved uanmeldt besøg fra forvaltningen og/eller medlemmer af Fritidsrådet, kunne dokumentere at have en bassinprøve.

4.5.

Mislighold kan medføre midlertidig inddragelse af retten til lån af kommunale svømmesale.

 

Øvrige krav til brugere af lokaler/udendørs anlæg

4.6.

Foreningen er ved sine ledere/instruktører ansvarlige for deltagernes benyttelse af tildelte lokaler/udendørs anlæg.

4.7.

Den tildelte tid skal overholdes.

4.8.

Udendørs idrætsanlæg må kun benyttes til de aktiviteter, hvortil de er stillet til rådighed. Aktiviteter så som golf m.v. må derfor ikke finde sted på baner, der er stillet til rådighed for eksempelvis fodbold.

4.9.

Al færdsel på idrætsanlæg i biler, på cykler, knallerter o. lign. køretøjer er ikke tilladt. Der kan i særlige tilfælde indhentes tilladelse hos Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Gentagende overtrædelser kan medføre politianmeldelse.

4.10.

Det materiel, der stilles til rådighed af kommunen, må kun anvendes til den aktivitet, hvortil den er anskaffet. Det påhviler foreningen via sine ledere/ instruktører, at sikre kyndig brug af materiel.

4.11.

Det er foreningens ansvar via sine ledere/instruktører at meddele teknisk serviceleder alle uregelmæssigheder og/eller skader på bygninger, inventar og materiel så hurtigt som muligt. Dette gælder uanset om man har konstateret eller selv forårsaget forholdet.

4.12.

Ved stævner og arrangementer har arrangøren ansvaret for glemte ting. Derfor må deltagere, som har mistet ting, henvende sig til arrangørerne.

4.13.

Foreningen har ansvaret for, at lokalerne efterlades i opryddet stand. Spuling af vådrum, foretages af sidste bruger inden lukketid. Fejning af udendørs fodtøjsområde i omklædningsrum efter hver brugers benyttelse. Udendørs fodtøj må ikke benyttes til idrætsaktiviteter i haller, gymnastiksale og svømmesale. Flasker må ikke medbringes i omklædningsrum og idrætslokaler. Indtagelse af mad og drikkevarer i udlånte lokaler kan ske, hvis der kan indgås aftale med teknisk serviceleder herom.

4.14.

Rygning er forbudt både indendørs og udendørs på skolens matrikel.

4.15.

Branddøre skal altid holdes lukkede.

4.16.

Alle anvisninger fra Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningens stedlige ansvarlige og tilsynsførende skal følges.

4.17.

Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre karantæne.

4.18. I nødstilfælde kan Kolding Kommunes Vagtcentral kontaktes tlf. 79 79 79 79.


Brandmyndighedskrav

Ved arrangementer med deltagelse af mere end 150 personer stilles flg. krav til arrangøren/foreningen:


4.19.

Brandmyndighedens tilladelse skal i hvert enkelt tilfælde være indhentet.

4.20.

Pladsfordelingsplan med tegning over stedet med tydelig angivelse af: flugtveje, flugtvejsbredder, placering af brandmateriel, friareal i m2, antal personer samt bord- og stoleopstilling.

4.21.

Det skal tydeligt fremgå af pladsfordelingsplanen, hvor mange personer, der må være til stede.

4.22.

Planen skal forsynes med påtegning fra brandmyndigheden.

4.23.

Der skal etableres nødbelysning, udført af autoriseret el-installatør.

4.24.

Der skal udarbejdes en brand- og evakueringsinstruks.

4.25.

Der skal udarbejdes en driftsjournal før arrangementet afholdes.

4.26.

Den ansvarlige leder skal have et ansættelsesforhold til stedet, hvor arrangementet afholdes. Gebyr for antal vagttimer opkræves efter arrangementet.

4.27.

Pladsfordelingsplan skal være brandmyndigheden med kopi til Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen i hænde senest 14 dage inden arrangementet.

 

5.1.

Arrangøren er ansvarlig for brugen af overnatningslokalerne. Alle anvisninger fra skolens tekniske serviceleder skal følges, i modsat fald kan de overnattende bortvises.

 

5.2.

Ved ankomst til indkvarteringssted anvises overnatningslokaler af ansvarlig indkvarteringsleder/vagt. Efter anvisning indretter de overnattende selv de anviste lokaler.

 

5.3.

Under opholdet påhviler det de overnattende at holde lokalerne i ryddelig stand. Medbragte ejendele opbevares under eget ansvar.

 

5.4.

Ved afrejse gennemgås overnatningslokalerne af arrangøren og den tekniske serviceleder. Såfremt der konstateres skader på bygninger og inventar forårsaget af de overnattende er arrangøren erstatningspligtig. 


Brandmyndighedskrav

 

5.5.

Brandmyndighedens tilladelse skal i hvert enkelt tilfælde indhentes. Anmeldelse om midlertidig overnatning skal indberettes på Trekantbrands hjemmeside senest 14 dage før overnatningen finder sted med oplysning om

 • Overnatningsadresse

 • Navn og telefonnummer på ansvarlig leder

 • Navn og telefonnummer på kontaktperson

 • Start- og slutdato

 • Antal personer

 • Aldersgruppe

 • Plantegning der viser lokalets/lokalernes placering i bygningen, med indtegnede flugtveje og brandmateriel.

5.6.

Fra lokaler, der er større end 75 m2, skal der være mindst 2 af hinanden uafhængige flugtveje helt til terræn i det fri. Flugtvejene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.

 

5.7.

Fra adgangsdør til lokaler på indtil 75 m2 skal der være flugtveje i 2 modstående retninger med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum). Gulv i sådanne lokaler må være beliggende højst 7,5 m over terræn.

 

5.8.

Lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger, der efter brandmyndighedens skøn er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes en sådan redningsåbning. Der skal være mulighed for fremføring og anvendelse af brandvæsenets håndstiger på arealer under redningsåbningerne.

 

5.9.

Det skal sikres, at de fornødne friarealer til flugtveje og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m.

 

5.10.

I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes brandslukningsmateriel efter brandmyndighedens nærmere bestemmelse.

 

5.11.

Eventuel nød- og panikbelysning skal være tændt.

 

5.12.

Der skal i lokalerne opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning og brug af åben ild. Opslagene skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning (bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994).

 

5.13.

Der skal i hvert soverum opsættes røgalarm.

 

5.14.

I bygninger, der indrettes med sovepladser til 50 personer eller flere, skal der være fast, vågen vagt, som skal foretage ronderinger efter brandmyndighedens nærmere bestemmelse. Hvor de stedlige forhold efter brandmyndighedens skøn gør det nødvendigt, kan der i øvrigt kræves etableret en vagtordning, selv om antallet af sovepladser er mindre end 50.

 

5.15.

Der skal kunne foretages alarmering af brandvæsenet.

(Udarbejdet jf. Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v. – Statens Brandinspektion 1. februar 1983).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

For lokaler udlånt efter nærværende regelsæt betales følgende gebyrer:

Haller

Gymnastiksale/

minihaller/

keglelokale/

squashbaner/ aktivitetslokaler

Svømmesale

Slotssøbadet/

svømmehal

Lokaler til overnatning
Kr. 55,00 pr. time Kr. 24,00 pr. time Kr. 35,00 pr. time Kr. 45,00 pr. time Kr. 12 pr. deltager pr. døgn

 

 

 

6.2.

Taksterne gælder uanset om der er tale om lokaler udlånt for en sæson, i en weekend- eller som ad-hoc udlån.

6.3.

Reserverede lokaler vil medføre gebyrbetaling uanset om foreningen benytter timen eller ej. Ved afmelding af faste træningstimer skal lokalet være afmeldt rettidigt, jf. afsnit 3.6. Gebyr for timerne vil dog ikke blive opkrævet hvis lokalet lånes ud til anden forening.

6.4.

Såfremt en time aflyses af Kolding Kommune kræves der ikke gebyr herfor.

6.5.

Opkrævning vil ske hvert år i juli måned, dog vil gebyr for overnatning finde sted efter hvert arrangement.

6.6.

Gebyret modregnes i foreningens medlems-/aktivitetstilskud. Såfremt Dette tilskud ikke kan dække foreningens udgifter til gebyr, opkræves foreningen restbeløbet.

Formålet med at stille hallerne til rådighed for foreningerne er, at styrke sammenholdet og samarbejdet i foreningerne, og at medvirke til at skaffe økonomiske midler til foreningsarbejdet til gavn for børn og unge.

Regler for benyttelse:

7.1

En forening kan afholde 3 arrangementer pr. år. Det forudsættes, at foreningen er fast bruger af pågældende hal.

7.2

Den arrangerende forening skal betale et gebyr, der svarer til den leje, der skal betales for at benytte en ikke kommunal hal til et tilsvarende arrangement. Ved arrangementer over 150 personer betales der endvidere et beløb pr. vagttime.

7.3

Ansøgning om et arrangement skal altid indeholde en beskrivelse af arrangementets indhold og afvikling samt forventet antal deltagende.

7.4

Arrangementet skal for den eller de ansøgte dage være afsluttet senest kl. 02.00. Der skal, såfremt foreningen ønsker åbningstid efter kl. 24.00 søges særlig tilladelse fra politimesteren.

7.5

Den arrangerende forening skal følge de af kommunen givne anvisninger i forbindelse med tilladelse, herunder også krav om ændringer af arrangementets indhold og afvikling.

7.6

Inden den 1. maj forud for efterfølgende periode, 1. august - 31. juli, hvor arrangementet ønskes afholdt, skal ansøgningen normalt være afleveret til Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

7.7.

Det påhviler den arrangerende forening at sørge for de nødvendige bevillinger og tilladelser, herunder en lejlighedstilladelse hos politimesteren. I henhold til restaurationsloven skal arrangementet forestås af en restauratør. Hvor ingen restauratør findes, kan lejlighedstilladelse udstedes direkte til den arrangerende forening.

Ved arrangementer over 150 personer skal der laves aftale med den ansvarlige leder. Den ansvarlige leder skal have et ansættelsesforhold til stedet, hvor arrangementet holdes.

7.8

Enhver skade, som opstår på bygningen og dennes inventar i forbindelse med arrangementet, er foreningen forpligtiget til at erstatte.

7.9

Hallen skal efter arrangementet afleveres i en sådan stand, at normal rengøring kan finde sted.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey