Rubrik „Art og beliggenhed“
Her anføres arten/adressen på det/de lokale/lokaler, som foreningen ejer og/eller lejer og søger tilskud til.

Rubrik „Regnskabsperiode“
Her anføres den periode, for hvilket foreningen søger tilskud.

Rubrik „Udgifter til husleje“
Her anføres den betalte udgifter til husleje.

Der ydes ikke tilskud til udgiftstyper såsom materiel, tilsyn m.v., som ikke ville udløse tilskud, hvis det drejede sig om foreningens egne lokaler.

Rubrik „Udgifter til el og vand“
Her medtages udgifter til el og vand. Hvor udgiften til el og vand betales som a conto-beløb, skal evt. tilbagebetaling af for meget indbetalt a'conto modregnes.

Gebyr for for sent betalte el- og vandregninger er ikke tilskudsberettiget.

Rubrik „Opvarmning“
Her medtages udgifter til fjernvarme eller fyringsolie. Hvor udgiften til opvarmning betales som a‘conto varmebidrag, skal evt. tilbagebetaling af for meget indbetalt varmebidrag modregnes.

Gebyr for for sent betalte varmeregninger er ikke tilskudsberettiget.

Rubrik „Udgifter til vedligeholdelse“
Her anføres udgifter i forbindelse med ordinær vedligeholdelse.

Ved ordinær vedligeholdelse forstås alene reparationer og udbedringer, som har til formål at etablere lokalets oprindelige standard.

Der kan således ikke medtages udgifter til forbedringer, ombygninger eller nybygning, som har til formål at give en højere standard end den hidtidige. Ved tvivlstilfælde kontaktes By- og udviklingsforvaltningen.

Rubrik „Udgifter til skatter, afgifter m.v.“
Omfatter f.eks. ejendomsskat, vandafgift, renovation, forsikringer, som vedrører ejendommen.

Der ydes ikke tilskud til erhvervs-, ulykkes-, ansvars- samt løsøreforsikringer samt alarmopkald.

Rubrik „Udgifter til rengøring“
Her medtages udgifter til aflønning af rengøringspersonale og rengøringsartikler.

Rubrik „Bruttoudgifter“
Sammentælling.

Rubrik „Indtægter ved udlejning/fremleje“
Såfremt foreningen har indtægter i forbindelse med udlejning/fremleje af lokalerne anføres disse her.

Rubrik „Nettoudgifter“
Her fratrækkes rubrik „Indtægter m.v.“ fra rubrik „Bruttoudgifter“.

Rubrik „Timetal“

Øvrige lokaler:
Her anføres det samlede timetal, som foreningen har benyttet i øvrige lokaler indenfor den periode, som udgiften vedrører.

Faglokaler:
Her anføres det samlede timetallet, som foreningen har benyttet lokalerne indenfor den periode, som udgiften vedrører.

Rubrik „Hvilke fag har været gennemført i det/de ansøgte lokale/lokaler“
Her anføres de fag, som foreningen har gennemført undervisning i det/de ansøgte lokale/lokaler f.eks. edb.

Rubrik „Foreningen“
Her anføres foreningens navn, adresse, telefonnr., dato og underskrift af formand og kasserer (Identisk med oplysninger på skemaet “Oplysninger om foreningen“).

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey