Til brug for Fritidsrådets vurdering af, om en forening er tilskudsberettiget, skal foreningen indsende forskellige oplysninger om bl.a. foreningens ansvarsfordeling.

Hvis der sker mere grundlæggende ændringer i bestyrelsen, skal oplysningerne rettes i Foreningsportalen.

For at kunne godkendes som forening under Folkeoplysningsloven - folkeoplysende voksenundervisning jf. Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kapitel 2, § 4, stk. 1 nr. 2, skal foreningen

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten,
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov,
 • have en bestyrelse,
 • være demokratisk opbygget,
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget, af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen,
 • give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen,
 • have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle, jf. § 8, stk. 4,
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen,
 • have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

En folkeoplysende forenings VEDTÆGT skal jf. Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (Folkeoplysningsbekendtgørelsen), kapitel 1, § 1, indeholde følgende:

 • Foreningens formål
 • Valg af bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • Foreningens hjemsted
 • Betingelser for medlemskab
 • Tegningsret for foreningen
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

Foreningens formål:

I henhold til folkeoplysningslovens kapitel 4, § 7 er formålet med den folkeoplysende voksenundervisning med udgangspunkt i undervisningen, at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Valg af bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen samt give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen.

Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.

2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.

3. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen

Dog omfatter nr. 1 og 2 ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge.

Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor:

Foreningens regnskabsår skal fremgå af vedtægterne ligesom det skal fremgå, hvor foreningens midler opbevares.

Valg af revisor og revisorsuppleant skal fremgå af vedtægterne. Foreningen vælger revisor og revisorsuppleant på "generalforsamlingen".

Foreningens hjemsted:

Foreningen skal være hjemmehørende i og have sin lokale forankring i Kolding Kommune. En forening har således kun ret til tilskud og lokaler i den kommune, hvor foreningen er hjemmehørende, og hvor foreningen er en del af lokalsamfundet. Fritidsrådet afgør ud fra en samlet vurdering af foreningens tilhørsforhold til kommunen, om udvalget skønner, at foreningen er hjemmehørende i Kolding.

Betingelser for medlemskab:

Det skal som hovedregel være muligt for alle personer, der tilslutter sig foreningens formål, at blive medlem. Dvs., der ikke må ske diskrimination på grund af etnisk baggrund, religion, politisk tilhørsforhold eller andre lignende forhold. Foreninger, hvor medlemskabet er betinget af køn, vil opfylde åbenhedskriteriet.

Tegningsret for foreningen:

Det skal af vedtægten fremgå, hvem der tegner foreningen i økonomiske anliggender.

Procedure for vedtægtsændringer:

Det skal af vedtægten fremgå, hvorledes foreningens vedtægt kan ændres.

Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør:

Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved foreningens virksomhed, tilfalde et almennyttigt formål. Formålet skal fremgå af vedtægten.

Årlig beretning

I henhold til folkeoplysningslovens kapitel 2, § 5, stk. 8 skal folkeoplysende foreninger årligt udarbejde en beretning, hvori beskrives foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år.

Beretningen skal på forlangende indsendes til Fritidsrådet.

Såfremt der sker væsentlige ændringer i vedtægten, skal ny godkendt vedtægt indsendes snarest efter godkendelsen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey