Generelt vedrørende tilskudsbetingelser:
Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning m.v., hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Undervisningen må ikke være kompetencegivende.

Voksenundervisningen skal stå åben for alle.

Afgrænsning af folkeoplysende voksenundervisning jf. folkeoplysningsbekendtgørel¬sens § 5 (Foreningen træffer inden for folkeoplysningslovens § 1 og § 7 beslutning om valg af emner. Der kan således ikke ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, hvis formålet er agitation, valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.), behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom.

Stk. 3. Der kan, jf. , jf. dog stk. 4, ikke ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af rusmidler. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis.

Stk. 4. Byrådet kan fastsætte generelle overordnede retningslinjer for, hvad der ligger i de begreber, der er nævnt i stk. 3, og Byrådet kan fravige de i stk. 3 nævnte begrænsninger) samt emnebegrænsningsoversigten skal overholdes.

Undervisningen skal være tilrettelagt for voksne eller for voksne og børn sammen.

Der må ikke undervises i dansk for indvandrere.

Der må ikke tilbydes kompenserende specialundervisning med tilskud fra folkeoplysningsloven.

Vejledning:
Ansøgning om tilskud til undervisning sendes via Foreningsportalen. Opret tilskudsskabelon "Ansøgning tilsagnsbeløb aftenskoler".

Loven definerer ordinær undervisning ved, at virksomheden forestås af en lærer, der aflønnes efter de centralt fastsatte lønregler. Den samlede lønsum på lærerløn og ledelse er det beregningsgrundlag, der skal an¬vendes, når der fordeles tilskud til de enkelte foreninger.

Foreningen redegør for den samlede lønsum på almindelig undervisning og foredrag, instrumen-talundervisning og handicapundervisning i den seneste periode.

Lønsum vedrørende undervisning omfattet af fleksible tilrettelæggelsesformer er foreningens samlede antal undervisningslektioner multipliceret med den af KL's gældende takst for det pågældende år.

Seneste periode = sidst afsluttet kalenderår.

1 foredrag svarer til 6 undervisningstimer.

Undervisningstimer/lønsum:
Kolding Kommunes tilskudsandel kan maksimalt udgøre:
1/3 af lønsum for almindelig undervisning og foredrag
5/7 af lønsum for instrumentalundervisning
8/9 af lønsum for handicapundervisning
1/3 af fleksible tilrettelæggelsesformer for ikke handicappede
(timer x KL's gældende takst for det pågældende år)
5/7 af fleksible tilrettelæggelsesformer for små hold
(timer x KL's gældende takst for det pågældende år)
8/9 af fleksible tilrettelæggelsesformer for handicappede
(timer x KL's gældende takst for det pågældende år)

Regulering af tilsagnsbeløb:
Hvis foreningen på grund af særlige forhold forventer en væsentlig ændring i lønsummen for det år, der søges om tilskud til set i forhold til det seneste års afregnede lønsum, skal foreningen begrunde reguleringen af tilsagnsbeløbet.

Lokaletilskud:
Der ydes lokaletilskud i henhold til gældende regler.

Tilsagn om tilskud vil blive udsendt medio december.

Skemaet skal hvert år senest 1. oktober indsendes til Fritid og Idræt.

Ansøgninger, der ikke er modtaget i forvaltningen senest 1. oktober, kan ikke påregne at komme i betragtning vedrørende fordeling af midler.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey